Obsługa bankowa budżetu Miasta Gdynia i jednostek organizacyjnych miasta oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

2017/S 182-372966
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Helbin
Tel.: +48 586688288
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Faks: +48 586688276
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Obsługa bankowa budżetu Miasta Gdynia i jednostek organizacyjnych miasta oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
 
Numer referencyjny: KB.271.1.2017
II.1.2)Główny kod CPV66111000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Obsługa bankowa budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych miasta oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV66111000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gmina Miasta Gdynia Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia woj. pomorskie.
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Obsługa bankowa budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych miasta oraz udzielnie kredytu w rachunku bieżącym.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych / Waga: 25 %
Kryterium jakości - Nazwa: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym / Waga: 15 %
Cena - Waga: Opłata ryczałtowa60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/02/2018
Koniec: 31/01/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:
 
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz.128 z poźń. zmianami)
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art.36 lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami w/w ustawy.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski o której mowa w pkt. 1.
 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaMinimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 200 000 PLN, (słownie – dwieście tysięcy złotych).
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski SA PL 61 1440 1026 0000 0000 0040 6228
z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na obsługę bankową budżetu Miasta Gdyni j jednostek organizacyjnych Miasta oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym”.
 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez co najmniej jednego roku obsługi bankowej jednej jednostki samorządu terytorialnego o budżecie rocznym w kwocie wydatków nie mniejszej niż 800 mln zł;
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
Wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w pkt 1 wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez co najmniej jednego roku obsługi bankowej jednej jednostki samorządu terytorialnego o budżecie rocznym w kwocie wydatków nie mniejszej niż 800 mln zł, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zgodnie z Istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą, stanowiącymi załącznik nr 5 do siwz.
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 02/11/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 31/12/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 02/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
 
Wydział Budżetu Urząd Miasta Gdyni adres: Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, po.130 mieszczący się na I piętrze Urzędu Miasta w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
 
Alicja Helbin – stanowisko: z-ca skarbnika miasta tel.: 58 668 8275; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00,
Irena Samsonowicz – stanowisko: inspektor, tel. 58 668 8283; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00;
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania działalności, zdolności technicznej lub zawodowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
I. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczy:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 6.2. SIWZ, część VI).
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 6.2. siwz, część VI).
2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: zgodnie z pkt od 7.2.2 do 7.2.12 oraz 7.3 i 7.4 do SIWZ
dokumenty wymienione w pkt III.1.1) i III.1.3) ogłoszenia oraz: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 i21 ustawy Pzp, oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z pkt od 7.2.3 do 7.2.11 SIWZ).
III. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz wymienionych w pkt I) formularz oferty, dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dowody o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
Dokładne informacje na temat składania odwołań:
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku zamówienia naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli korzystano ze środków o których mowa w art.180 ust.5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni w pozostałych przypadkach.
3)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:19/09/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 22.09.2017
Data udostępnienia informacji: 22.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2017 13:56 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
31.10.2017 13:15 Zmiana załącznika Barbara Iwaniak
19.10.2017 10:22 Aktualizacja treści Barbara Iwaniak
22.09.2017 10:52 Aktualizacja treści Barbara Iwaniak