druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr  nr 53388 - 2017 w dniu 2017-03-28 

Gdynia: druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): nie dotyczy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.gdynia.pl/bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób:
oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
Adres: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres: Kancelaria Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10-Lutego 24, 81-364 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni
Numer referencyjny: 18/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest druk materiałów promocyjno – informacyjnych miasta Gdyni. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: część I obejmująca druk folderów i ulotek, część II obejmująca druk plakatów, ulotek, zaproszeń, pocztówek, naklejek, folderów, książek, mapki, kolorowanki, część III obejmująca druk plakatów, ulotek, notatników. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrane części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości łącznych nakładów plakatów, ulotek, folderów lub zaproszeń, itp. do 20% w stosunku do łącznych nakładów wskazanych w opisie zamówienia każdej z części.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamawiający wymaga żeby termin wykonania i dostarczenia zamówienia na poszczególne materiały promocyjno-informacyjne wskazane w opisie części I, części II i części III przedmiotu zamówienia wynosił nie więcej niż 10 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruku próbnego, a termin wykonania i dostarczenia wydruku próbnego nie więcej niż 3 dni robocze od przekazania przez Zamawiającego pliku produkcyjnego.

II.5) Główny kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV:79811000-2, 79821000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp mogą zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, a ich wartość nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego, a ich przedmiotem mogą być usługi podobne do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 20/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 r. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał druk poszczególnych wymienionych w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych miasta od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na druku materiałów promocyjno - informacyjnych takich jak: foldery, ulotki, plakaty, w tym: dla części I z których każda była o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto, dla części II i dla części III z których każda była o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto. 7.2.2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na I i II część zamówienia, lub I i III do spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wystarczające będzie wykazanie się przez Wykonawcę realizacją 3 usług, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. 7.2.3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na II i III część zamówienia, do spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wystarczające będzie wykazanie się przez Wykonawcę realizacją 3 usług, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art.24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu. (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 7.2.1 SIWZ wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta składa się z: 1) formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ), formularza cenowego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a, 1b, 1c do SIWZ. Należy wypełnić formularz oferty oraz formularz cenowy stosownie do części zamówienia, której dotyczy oferta, 2) wydruku próbnego formatu A3 z pliku produkcyjnego będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca składa jeden próbny wydruk, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A do SIWZ), 4) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B do SIWZ), 4) dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków- Załącznik nr 5 do SIWZ, 5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski, 6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) nie dotyczy
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa
etap nr, czas trwania etapu
 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin wykonania i dostarczenia materiałów
20
jakość wydruku próbnego
20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego nir dotyczy
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego nie dotyczy
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr, czas trwania etapu
 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się wskazane w SIWZ zmiany w umowie polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów plakatów, ulotek, folderów zaproszeń itp. do 20% w stosunku do łącznych nakładów wskazanych w opisie zamówienia każdej z części. Dopuszcza się możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być założone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: I    Nazwa:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. folder Kierunek Gdynia: nakład 3000 egz. 2. mapa-ulotka: nakład 163 000, format 330 x 480 mm kolor 4/4 papier kreda mat 130 g, uszlachetnianie- lakier dyspersyjny,3 wersje językowe: polsko-angielska, niemiecka, szwedzka. 3. ulotka Halo Gdynia:nakład 120000, format 67,8 x 48,8 cm po złożeniu 11,3 x 12,2 cm,papier amber reprint 90 g, falcowanie , składanie na 6x4 części, 3 wersje językowe 4. folder rowerowy z mapą nakład 5000 egzemplarzy wersja językowa polska, format 148x210 mm,papier środek : Sorra Matt Arte 115 g, papier okładka: kreda matowa 250 g, kolor środek i okładka 4/4, objętość 32 strony plus okładka, uszlachetnianie okładki – dyspersja matowa 1/1 plus folia matowa 1/0, oprawa na spirali,banderolka do wkładkowania mapy –ulotki rowerowej mapa ulotka –rowerowa nakład 5000 egzemplarzy format 480x 615 mm, składana na 12 format po złożeniu 120 x 205 mm,kolor 4/4 ,papier kreda mat 130 g, wkładkowanie do folderu 5. folder: nakład- 200 sztuk, strony - 76 razem z okładką, format - kwadrat 20 cm x 20 cm,papier: okładka - 300 g kreda, folia, lakier UV punktowy,; środek 150 g - kreda mat, sposób łączenia: szycie,kolor: 4/4 6.folder :nakład 1000 egz.,format 21x 29,7 cm ,objętość 360 stron +okładka okładka: druk 4/0, karton 300 g +folia matowa +lakier punktowy UV, środek: druk 4/4, papier 115 g kreda matowa, każdy egzemplarz pakowany w folię termokurczliwą,oprawa: broszura szyto -klejona
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5, 79811000-2, 79821000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 20/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin wykonania i dostarczenia materiałów
20
jakość wydruku próbnego
20
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 r. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał druk poszczególnych wymienionych w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych miasta od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2017.

Część nr: II    Nazwa:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.plakat, nakład 7500 sztuk 15 wzorów plakatów, nakład każdego wzoru – po 500 sztuk,format po obcięciu: 420 x 594 mm, A2, druk: offsetowy CTP, 4/0 CMYK,papier kredowany dwustronnie matowy 170 g/m2,uszlachetnianie lakierem dyspersyjnym 2.zaproszenie pojedyncze – 5000 sztuk - 7 wzorów zaproszeń ,format po obcięciu: 100 x 210 mm (DL),papier: 350 g/m2 karton kredowany dwustronnie, matowy,druk: offsetowy CTP, 4/4 CMYK, uszlachetnianie: lakier dyspersyjny 1/1, folia matowa 1/1 3.zaproszenie podwójne – 500 sztuk,format po obcięciu: 100 x 420 mm (format po złożeniu: 100 x 210), papier: 350 g/m2 karton kredowany dwustronnie, matowy, druk: offsetowy CTP, 4/4 CMYK,uszlachetnianie: lakier dyspersyjny 1/1, folia matowa 1/1 bigowanie, łamanie na pół. 4.zaproszenie A5 – 200 sztuk,format po obcięciu: 147 x 210 mm,papier: 350 g/m2 karton kredowany dwustronnie, matowy, druk: offsetowy CTP, 4/4 CMYK, uszlachetnianie: lakier dyspersyjny 1/1, folia matowa 1/1 5. ulotka A5 – 2 000 sztuk NNW, format po obcięciu: 147 x 210 mm,papier: 150 g/m2 kreda błyszcząca (gloss),druk: offsetowy CTP, 4/4 CMYK, dwustronny - uszlachetnianie: 1/1 lakier dyspersyjny błyszczący 6. folder A5 300 szt., format po obcięciu: 147 x 210 mm,ilość stron (wnętrze) po złożeniu: 8,papier: okładka 300 g/m2 karton kredowany dwustronnie, matowy;wnętrze: papier kredowany dwustronnie matowy 200 g/m2, druk: okładka offsetowy CTP, 4/4 CMYK; wnętrze offsetowy CTP, 4/4 CMYK uszlachetnianie okładki i wnętrza: lakier dyspersyjny 1/1, plus dla okładki: folia matowa 1/1, falcowanie, zszywanie zszywaczem/ klejenie, 7.folder mały kwadrat (2 x po 300 szt.),format po obcięciu i złożeniu : 160 x 160 mm, ilość stron po złożeniu: 12,jednokrotnie złożony do książki, papier: 200 g/m2 kredowany dwustronnie, matowy,druk: okładka offsetowy CTP, 4/4 CMYK, wnętrze offsetowy CTP, 4/4 CMYK, uszlachetnianie okładki i wnętrza: lakier dyspersyjny 1/1,plus dla okładki: folia matowa 1/1, 8.książka: oprawa miękka - karton 200-250g, uszlachetnienie folia błyszcząca, wymiar 200 x 280 cm, środki - kreda błysk ok 130 g , zadruk 4/4 cmyk (wnętrze); okładka 4/0,strony 48 + okładka 4 ,nakład 300 sztuk 9.MAPKA spacerowa – Gdynia Rodzinna – trzy wzory graficzne (trzy serie)po 1000 szt., format po obcięciu: 500 x 350 mm, format po złożeniu: 165 x 115 mm, składana według przedstawionego wzoru,papier: 90 g/m2 ALTO,druk: offsetowy CTP, 4/4 CMYK, dwustronny,uszlachetnianie: 1/1 lakier dyspersyjny matowy,cięcie do formatu, falcowanie 2+2 (łam harmonijkowy „Z”) 10. List powitalny dla użytkowników karty Gdynia rodzinna ,format po obcięciu: 210 x 297 mm, A4, papier: 120-140 g/m2 offset,druk: 4/0 CMYK, jednostronny,falcowanie x2 do formatu DL (210 x 100 mm),nakład: 1.000 sztuk 11.Pocztówka A6:format po obcięciu: 147 x 100 mm,papier: 350 g/m2 karton kredowany dwustronnie, matowy, druk: offsetowy CTP, 4/4 CMYK, uszlachetnianie: lakier dyspersyjny ewentualnie offsetowy 1/1, opcja dodatkowa: folia matowa 1/1 i/ lub lakier punktowy 1/0, nakład: 500 sztuk 12. Naklejka dla partnerów karty GR prostokątna - format po obcięciu: 150 x 110 mm - nośnik: folia samoprzylepna biała, odporna na warunki atmosferyczne, - druk: solwentowy, 4/0 CMYK, jednostronny, - uszlachetnianie: całość - 1/0 folia matowa (matt), - prace introligatorskie: cięcie do formatu, pakowanie - podłoże naklejki nacinane jednokrotnie - nakład: 500 sztuk 13. Naklejka na samochód 2 wzory prostokąt - format po obcięciu: 140 x 120 mm - nośnik: folia samoprzylepna, druk solwentowy: 4/0 CMYK - bez laminatu druk lateksowy - podłoże naklejki nacinane jednokrotnie - folia mniejsza od podłoża o 1mm z każdej strony - sposób wykonania: wygrzewanie i / lub cięcie - naklejka może być umieszczana na karoserii samochodu lub na szybie auta - 2 wzory kolorystyczne po 1.000 sztuk = razem 2.000 sztuk 14. Książeczka Gdynieczka – nowa - objętość: 40 stron (środek – 36 stron plus okładka - 4 strony), - format po obcięciu i złożeniu: 210 x 210 mm, - papier: środek - 200 g/m2 niepowlekany, Multioffset, okładka – 250 g/m2 niepowlekany, Multioffset, - druk: offsetowy CTP, środek - 4/4 CMYK okładka - 4/4 CMYK - uszlachetnianie: całość - 1/1 lakier dyspersyjny matowy, opcjonalnie: folia matowa na okładkę 1/1 - oprawa: zeszytowa, 2 x zszywka metalowa, - prace introligatorskie: falcowanie, kompletowanie składek, oprawa, szycie, cięcie do formatu, pakowanie - nakład: 2000 sztuk 15. Kolorowanka – KOLOROWA GDYNIA - objętość: 12 stron (środek - 8 stron plus okładka - 4 strony), - format po obcięciu i złożeniu: 210 x 210 mm, kwadrat, (200 x 200 mm) - papier: środek - 140 g/m2 niepowlekany, Multioffset (PAPYRUS), okładka – 140 g/m2 niepowlekany, Multioffset (PAPYRUS), całość = 1 arkusz drukarski B2 ! - druk: offsetowy CTP, środek - 1/1 BLACK lub Pantone COOL GRAY 9 okładka - - 1/1 BLACK lub Pantone COOL GRAY 9, - uszlachetnianie: bez uszlachetniania ! - oprawa: zeszytowa, 2 x zszywka metalowa, - prace introligatorskie: falcowanie (łamanie), oprawa, cięcie do formatu, pakowanie, - nakład: 2000 sztuk 16. zaproszenie - nakład 1500 sztuk -format 210x150 mm po złożeniu 105x150 mm -papier; kreda mat 250 g -kolor 4+1 Lakier UV 1+0 błysk wybiórczy, CTP, bigowanie + falcowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5, 79811000-2, 79821000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 20/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin wykonania i dostarczenia materiałów
40
jakość wydruku próbnego
20
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 r. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał druk poszczególnych wymienionych w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych miasta od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2017.

Część nr: III    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. plakaty A2 nakład łączny 3 300 szt. - 6 wzorów po 550 szt. full color jednostronny zadruk, 150g kreda mat, 2. plakaty B1 nakład łączny 16 szt. - 4 wzory po 4 szt.,full color jednostronny zadruk,150g kreda mat, 3. ulotki A4 składane na 3 nakład łączny 4 000 szt. - 2 wzory po 2 000 szt. kolorystyka 4/4 CMYK,200g kreda mat, 4. ulotki B5 składane na pół nakład łączny 3 000 szt - 1 wzór po 1 000 szt. i 1 wzór po 2 000 szt.,kolorystyka 4/4 CMYK, Papier 200g kreda mat, Format 2xDL/DL 5. ulotki B5 nakład 7 500 szt. - 1 wzór po 7 500 szt. kolorystyka 4/4 CMYK, Papier 200g kreda mat 6. plakaty do gablot miejskich - gablota dwustronna nakład łączny 6 sztuk - 3 wzory po 2 plakaty, jednostronny zadruk, wymiar plakatu: 68 x 118 cm, pole widoczne 64 x 114 cm, 150g kreda mat, rozdzielczość 300dpi 7. plakaty do gablot miejskich - gablota jednostronna nakład łączny 15 sztuk - 3 wzory po 5 plakatów,jednostronny zadruk, wymiar plakatu: 95,5 x 172,5 cm pole widoczne 92,5 x 169,5 cm, 150g kreda mat, rozdzielczość 300dpi 8. teczki przedsiębiorcy nakład łączny 5000 szt. - 1 wzór format A4, kolorystyka 4/4 CMYK, Karton 300g dwustronnie powlekany, Folia mat 1/0, sztancowanie, 9. notatniki A5 nakład łączny 1 000 szt. - 1 wzór wyrywane białe kartki z logo Gdynia przedsiębiorcza i GCWP: format A5, kolorystka 4/0 CMYK, objętość 30 kartek, papier 80g offset, Podkładka kartonowa, Klejenie po krótkim boku 10. ulotki Navigator Przedsiębiorcy nakład łączny 3 500 szt. - 7 wzorów po 500 sztuk,format 120mm x 120mm, papier (wkład) antalis novatech matt biały / MAT. 200g/m2, papier (okładki) antalis novatech matt biały / MAT. 200g/m2 druk (wkład i okładki) drukowane jednostronnie CMYK, introligatornia sztancowanie (wykrojnik), łączenie nity introligatorskie (grzybek/płaskie), dzielone na 7 osobno łączonych zeszytów (120mm x 120mm): 11. plakaty A2 nakład łączny 550 szt. - 1 wzór po 550 szt. full color jednostronny zadruk, papier 150g kreda mat 12. plakaty A3 nakład łączny 200 szt. - 1 wzór po 200 szt. full color jednostronny zadruk, papier 150g kreda mat 13. plakaty 411 mm x 588 mm (margines po 8 mm z każdej strony) nakład łączny 100 szt. - 1 wzór po 100 szt. full color jednostronny zadruk, Kolorystyka 4/0 CMYK, Papier 150g kreda mat 14. ulotki 2xDL/DL nakład łączny 500 szt - 1 wzór po 500 szt. full color dwustronny zadruk, Kolorystyka 4/4 CMYK, Papier 200g kreda mat, Format 2xDL/DL 15. teczki A4 nakład łączny 100 szt. - 1 wzór po 100 szt. Format A4+ , Kolorystyka 4/4 CMYK, Karton 300g dwustronnie powlekany, Folia mat 1/0, Sztancowanie 16. notatniki A5 nakład łączny 100 szt. - 1 wzór po 100 szt. wyrywane białe kartki z logo projektu ZIT: Format A5, Kolorystka 4/0 CMYK, Objętość 30 kartek, Papier 80g offset, Podkładka kartonowa, Klejenie po krótkim boku 17. plakaty A2 , nakład łączny 1000 sztuk dwa wzory po 500 szt, format A2, papier kreda mat 200g , kolorystyka 4/0 18. plakaty do SKM ,nakład 200 szt, format 411x588 mm (w tym 8 mm margines), papier kreda mat 200 g, kolorystyka 4/0 19. ulotka A4 –dwustronna,nakład 500 szt, format A4, papier kreda mat 250 g, lakier dyspersyjny, kolorystyka 4/4
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5, 79811000-2, 79821000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 20/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin wykonania i dostarczenia materiałów
20
jakość wydruku próbnego
20
6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 r. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał druk poszczególnych wymienionych w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia materiałów promocyjno-informacyjnych miasta od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 28.03.2017
Data udostępnienia informacji: 28.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2017 09:41 Korekta Ewa Niedziałkowska
05.04.2017 09:39 Korekta Ewa Niedziałkowska
05.04.2017 08:47 Korekta Ewa Niedziałkowska
05.04.2017 08:45 Zmiana załącznika Ewa Niedziałkowska
04.04.2017 08:57 Korekta Ewa Niedziałkowska
04.04.2017 08:55 Zmiana załącznika Ewa Niedziałkowska
03.04.2017 15:28 Korekta Ewa Niedziałkowska
03.04.2017 10:54 Zmiana załącznika Ewa Niedziałkowska
29.03.2017 09:02 Korekta Ewa Niedziałkowska
28.03.2017 15:17 Korekta Ewa Niedziałkowska