Budowa pomnika T. Wendy

Ogłoszenie nr 500049180-N-2017 z dnia 25-10-2017 r.
 
Gdynia: wykonanie usług w ramach zadania pn.: „Budowa pomnika Tadeusza Wendy” w oparciu o nagrodzoną pracę konkursową
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania - nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających- nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  wykonanie usług w ramach zadania pn.: „Budowa pomnika Tadeusza Wendy” w oparciu o nagrodzoną pracę konkursową
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
 
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 1)projektu koncepcyjnego uwzględniającego wnioski i zalecenia pokonkursowe w stosunku do nagrodzonej pracy konkursowej; 2)wytycznych posadowienia, mocowania i oświetlenia pomnika w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i wykonania przez Zamawiającego fundamentowania w miejscu posadowienia pomnika oraz jego oświetlenia; 3)wykonanie modeli (w glinie lub innym materiale) i rysunków warsztatowych niezbędnych do wykonania rzeźby oraz detali rzeźbiarskich, tablicy i cokołu, jeżeli występują w nagrodzonym projekcie; 4)wykonanie rzeźby pomnika oraz detali rzeźbiarskich, tablicy i cokołu w materiale docelowym; 5)przechowanie pomnika do czasu jego montażu, transport i montaż na miejscu docelowym.
II.5) Główny Kod CPV: 92310000-7
Dodatkowe kody CPV:
92312230-2,
92312200-3,
45212314-0
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 199187
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  110 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przeprowadzono konkurs, zgodnie z art. 110 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 -j.t.), w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Maciej Jagodziński Jagenmeer,  jagenmeer@jegenmeer.com,  ul. Łyskowskiego 27G/77,  87-100,  Toruń,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 27.10.2017
Data udostępnienia informacji: 27.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.10.2017 10:48 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
27.10.2017 10:47 Dodanie informacji Barbara Woźniak