Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Małżeństw
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok.17

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dowód wpłaty opłaty skarbowej 84 zł dokonanej na konto urzędu sporządzającego akt małżeństwa np. jeżeli ślub będzie w Gdańsku, to opłatę należy uiścić na konto USC w Gdańsku
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
- obcokrajowiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 84,00 zł - sporządzenie aktu małżeństwa (uiszczana na konto gminy, na terenie której będzie ślub)

Jeżeli ślub konkordatowy będzie w Gdyni, to opłatę skarbową można uiścić na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463) art. 81
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086) art. 4¹, 5, 8, 10
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000)
Inne informacje: Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Tyczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2020 16:03 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
18.06.2020 09:40 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
17.06.2020 15:41 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
15.05.2020 11:01 zmiana numerów telefonu Michał Kowalski
14.05.2020 08:49 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
29.04.2020 15:36 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
02.04.2020 15:52 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
19.02.2020 11:20 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 12:31 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:37 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 12:37 Korekta Wiesława Witosławska
17.01.2019 11:04 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 13:15 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 15:40 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
25.05.2018 15:35 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska