Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 87889-2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 87889-2010
Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak, tel. 058/782 01 20 wew. 51

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie programu oraz zorganizowanie pracy terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Rodzina bliżej siebie.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia wykonawcom  w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).
Nr sprawy: u6/2010
Nazwa i adres wykonawców, którym udzielono zamówień:
Część I:
PSYCHOTERAPIA mgr Beata Śmielowska
84-123 Połchowo
ul. Św. Agaty 9
Część II:
„PROTER” Profilaktyka i Terapia Uzależnień
mgr Wanda Wierzba
81-316 Gdynia
ul. Słupecka 12a/8

Oryginały umów znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – u Głównego Księgowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 20.04.2010
Data udostępnienia informacji: 20.04.2010