Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 74885-2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 74885-2010
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak, tel. 058/782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia wykonawcom  po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami). Żadna z ofert  nie podlega odrzuceniu, wszystkie spełniają wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji. Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów nie zabezpiecza wszystkich niezbędnych miejsc dla bezdomnych, dlatego zamawiający jednocześnie podpisał umowy z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Nr sprawy: u4/2010
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:


1. Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu
    MONAR-MARKOT  w Bełchatowie
    97-400 Bełchatów
    ul. Czapliniecka 19 B

2. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ”
    80-778 Gdańsk
    ul. Mostowa 1A
    Schronienie dla 5 osób

3. Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „PROMETEUSZ”
    80-286 Gdańsk
    ul. Nałkowskiej 4C/16

4. Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej
    im. św. Brata Alberta
    80-067 Gdańsk - Orunia
    ul. Równa 14

Oryginały umów znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 12.04.2010
Data udostępnienia informacji: 12.04.2010