Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedzialku do piatku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek oraz wzory oświadczeń - formularze dostępne w pok.220 lub do ściągnięcia poniżej ,
dołączyć dokumenty dotyczące zaistniałych zmian:
• "Wykaz pojazdów" uwzględniający dokonane zmiany w zgłoszonym taborze,
• dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
• Informacja z krajowego rejestru karnego dot. nowych osób:
- będących członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
   jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
• zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań
 zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
– o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
•      Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, złożone przez w/w osoby,
•     Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, złożone przez w/w osoby,

• "Oświadczenie osoby zarządzającej transportem",
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o zmianie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Zezwolenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: opłata administracyjna:
• za zmianę treści zezwolenia - opłata wynosi 10% od opłaty jak za wydanie zezwolenia -100zł
• za wydanie wypisu w przypadku zmiany treści zezwolenia - opłata wynosi 5% od opłaty jak za wydanie zezwolenia 50zł,
• za wydanie wypisu za każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia - opłata wynosi 11% od opłaty jak za wydanie zezwolenia -110zł
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „ zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”
Czas załatwienia sprawy: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020r., poz.256)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
Inne informacje: Przy zmniejszeniu ilości pojazdów zgłoszonych do licencji lub zezwolenia, przedsiębiorca zwraca wypisy w ilości przekraczającej ilość zgłoszonych pojazdów (art. 11 ust. 2 i ust. 4, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym). Zwrotowi podlegają wypisy o najwyższych numerach.
Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
•w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
•w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2022 09:59 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
24.06.2022 09:58 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
30.07.2020 11:25 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
25.08.2017 14:18 Korekta Michał Kowalski