Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro (pokój 59) Rejestracja pojazdów

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00 sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną (KRS lub CEIDG)
- wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- poświadczenie zgodności Transportowego Dozoru Technicznego
- uprawnienia zatrudnionych diagnostów
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- dokument potwierdzający, że przedsiębiorca nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru można odebrać osobiście – stanowisko nr 20(informacja) lub może być dostarczone za pośrednictwem poczty
Opłaty: Opłata skarbowa:
- za dokonanie wpisu do rejestru – 412 zł
- pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: w terminie do 7 dni od złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r., poz. 646 z późn. zm.)
Inne informacje: - zaświadczenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do złożenia w jego imieniu podania (pełnomocnictwo pisemne)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Wioletta Jarzębińska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2020 09:52 numer telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
22.03.2019 14:50 Aktualizacja treści Iwona Ławik
02.11.2017 15:33 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
28.06.2017 08:59 Korekta Michał Kowalski