Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, złożenie wniosku o wyrobienie wtórnika/wtórników tablicy/tablic- stanowisko nr 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera: od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek
- pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu, jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość ( do wglądu)
Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest :
- dowód rejestracyjny
- tablica rejestracyjna /tablice rejestracyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23,
- UWAGA – wypełniony oraz podpisany wniosek (na wniosku proszę podać numer telefonu kontaktowego) wraz z dowodem wniesienia opłaty za wtórnik/wtórniki tablic lub za tablicę na bagażnik można zeskanować i przesłać na adres pojazdy@gdynia.pl, pod warunkiem złożenia pisemnego zobowiązania, iż oryginał wniosku zostanie dostarczony do odbioru tablicy/tablic rejestracyjnych (zobowiązanie może być w złożone w treści e-maila);
- jeżeli wnioskodawca równocześnie chce złożyć wniosek o wydanie tablic czasowych na czas oczekiwania na wyprodukowanie wtórnika tablicy/tablic rejestracyjnych – ww. wniosek należy złożyć osobiście, po wcześniejszej rezerwacji wizyty;
- po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta; realizacja zamówienia następuje w przeciągu 7 dni roboczych i jest zależna od producenta tablic,
- wnioskodawca (jeżeli poda na wniosku numer telefonu kontaktowego) zostanie telefonicznie poinformowany o możliwości odebrania tablicy/tablic;
- informację czy zamówienie jest gotowe do odbioru można również uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 668-87-37 do 38;
- właściciel (właściciele) w przypadku wyrobienia wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej ma obowiązek przedłożenia drugiej tablicy rejestracyjnej celem jej legalizacji.
Opłaty: 1. Opłaty za wtórnik
Opłata za:
- tablice rejestracyjne:
* na samochód - 40,00 zł ( 1 tablica)
* na samochód - 80,00 zł ( 2 tablice)
* na samochód zabytkowy - 50,00 zł ( 1 tablica)
* na samochód zabytkowy - 100,00 zł ( 2 tablice)
* na przyczepę - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motocykl - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motorower - 30,00 zł ( 1 sztuka)
- komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
2. Opłata za tablicę na bagażnik:
na samochód - 40,00 zł ( 1 tablica)
- komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

4. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Poświadczenie zgodności kopii pełnomocnictwa z przedstawionym tylko do wglądu oryginałem dokonane przez pracownika organu rejestrującego wymaga wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej w wysokości 5 zł, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: 7 dni roboczych od złożenia wniosku (w okresie wiosenno-letnim czas oczekiwania na wtórnik tablicy/tablicę na bagażnik może być wydłużony do dziesięciu dni roboczych od złożenia wniosku)
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - art. 74a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 988 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. 2022 r., poz. 1847);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r., poz. 1849)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. 2022 r., poz. 1848)
- art 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
- § 1-12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 100)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857)
Inne informacje: - jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty :
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- upoważnienie dla osoby dokonującej, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie KRS
- procedura wydania wtórnika dotyczy tylko i wyłącznie tablic nowej generacji - tzw. ,,ze zmniejszoną czcionką” (wydawane od 1 lipca 2018 r.). W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, poprzedniego wzoru, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej tablicy. W takim wypadku właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o wydanie wtórników obu tablic.
- na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy (tablic) na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe
- W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic tzw. ,,czarnych' ma zastosowanie procedura wymiany tablic na aktualnie obowiązujące.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 08.10.2018
Data udostępnienia informacji: 08.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2023 08:15 Aktualizacja treści Iwona Ławik
24.02.2023 13:44 Aktualizacja treści Iwona Ławik
12.09.2022 13:32 Aktualizacja treści Iwona Ławik
12.09.2022 13:31 Aktualizacja treści Iwona Ławik
08.09.2022 14:20 Aktualizacja treści Iwona Ławik
02.09.2022 13:26 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.05.2021 14:25 Aktualizacja treści Iwona Ławik
22.07.2020 15:49 Aktualizacja treści Iwona Ławik
22.07.2020 15:49 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.06.2020 10:06 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
17.03.2020 13:30 Aktualizacja treści Iwona Ławik
15.03.2019 12:05 Zmiana podstawy prawnej Iwona Ławik
08.10.2018 12:12 Dodanie informacji Iwona Ławik