Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, złożenie wniosku o wyrobienie wtórnika/wtórników tablicy/tablic- stanowisko nr 20 (bilet z dyspensera - E); odbiór wtórnika/wtórników, stanowiska od 24-29 (bilet z dyspensera - G)

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00 sobota od 8.00 do 14.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej/
- pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu, jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość ( do wglądu)
- w przypadku składania wniosku o wtórnik tablicy/tablic rejestracyjnych z powodu ich kradzieży dodatkowo należy załączyć zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic ( tablicy) Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest :
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- tablica rejestracyjna/tablice rejestracyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - składanie wniosku o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) lub tablicy na bagażnik odbywa się na stanowisku 20 informacja,
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23,
- po weryfikacji dokumentów pracownik Referatu wystawia dyspozycję do kasy
- po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 5 dni roboczych i jest zależna od producenta tablic,
- informacje o możliwości odebrania wtórnika tablic ( tablicy) rejestracyjnej można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 58 668-87-35 do 39
- odbiór wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej lub tablicy na bagażnik odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów ( 24-29). Właściciel (właściciele) w przypadku wyrobienia wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej okazuje drugą tablicę rejestracyjną celem jej legalizacji.
Opłaty: 1. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłatę za wtórnik:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
- tablice rejestracyjne :
* na samochód - 40,00 zł ( 1 tablica)
* na samochód - 80,00 zł ( 2 tablice)
* na przyczepę - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motocykl - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motorower - 30,00 zł ( 1 sztuka)
- komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie :
- zalegalizowanych tablic ( tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
Czas załatwienia sprawy: pięć dni roboczych od złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U.               2016 r., poz. 1088 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377 z późn. zm.)
Inne informacje: - jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty :
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- upoważnienie dla osoby dokonującej, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie KRS
- procedura wydania wtórnika dotyczy tylko i wyłącznie tablic nowej generacji - tzw. ,,ze zmniejszoną czcionką” (wydawane od 1 lipca 2018 r.). W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, poprzedniego wzoru, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej tablicy. W takim wypadku właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o wydanie wtórników obu tablic.
- na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy (tablic) na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe
- W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic tzw. ,,czarnych' ma zastosowanie procedura wymiany tablic na aktualnie obowiązujące.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 08.10.2018
Data udostępnienia informacji: 08.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2020 10:06 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
17.03.2020 13:30 Aktualizacja treści Iwona Ławik
15.03.2019 12:05 Zmiana podstawy prawnej Iwona Ławik
08.10.2018 12:12 Dodanie informacji Iwona Ławik