Decyzja w sprawie wydania tablic rejestracyjnych indywidualnych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców półpiętro /pokój 59/ rejestracja pojazdów stanowiska od 24 do 29 ( bilet z dyspensera - G )

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz w rubryce poniżej
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
oraz dokumenty wymienione jak przy rejestracji:
* pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej,
* nowego pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej,
* pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną z terenu Unii Europejskiej
* pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (państwa trzecie)
* nowego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (państwa trzecie)
* pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną spoza Unii Europejskiej (państwa trzecie)
* nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
* pojazdu z terenu miasta Gdyni
* pojazdu spoza terenu miasta Gdyni
* pojazdu marki Sam
* przyczepy marki Sam
* pojazdu zakupionego od policji i sił zbrojnych sprzedanego po przepadku na rzecz skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego nabytego w drodze licytacji
* powtórna rejestracja na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Sposób załatwienia sprawy: - stanowiska 24-29 (rejestracji pojazdów) - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera
- stanowisko 23 - obsługa firm leasingowych
- po weryfikacji dokumentów wydaje się zalegalizowane tymczasowe tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni
- o możliwości nadania numeru rejestracyjnego indywidualnego decyduje właściwy miejscowo organ prowadzący rejestr tablic indywidualnych, po akceptacji nadania numeru właściciel musi dokonać wpłaty za w/w tablice, po dokonaniu tych czynności następuje zamówienie tablic u producenta.
- informacje o możliwości odebrania stałych tablic rejestracyjnych można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 668-87-35 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
- dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych indywidualnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska nr 21 i 22.
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty:
- tablice rejestracyjne:
* tablice indywidualne samochodowe -1 000,00 zł (2 sztuki)
* tablice indywidualne motocyklowe - 500,00 (1 sztuka)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli)
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic(tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
Czas załatwienia sprawy: - w przypadku tablic indywidualnych zamówienie tablicy u producenta poprzedzone jest uzyskaniem akceptacji z właściwego miejscowo organu prowadzącego rejestr tablic indywidualnych - do 10 dni.
- tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu ( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu).
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów(Dz. U. z 2016 r., poz. 689)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1088)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
Inne informacje: - w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności
( pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- upoważnienie dla osoby dokonującej zmiany, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
- na tablicach indywidualnych - litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
- wydanie tablic indywidualnych następuje tylko przy pierwszej rejestracji pojazdu i przerejestrowaniu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Wioletta Jarzębińska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2017 14:00 Korekta Michał Kowalski