Zasiłek pielęgnacyjny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2020 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Spraw Społecznych.
Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznymi niżej numerami telefonów.
Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Numer telefonu:
58 668-85-68
58 668-85-69
58 668-85-81
58 668-89-80

Fax: 58 66-88-595
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: okazanie dowodu osobistego
Sposób załatwienia sprawy: - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty:
Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497);
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
• osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie, nie jest zależny od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.
Jeśli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Milewski
Data wytworzenia informacji: 01.05.2004
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2020 09:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
02.06.2020 10:01 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:38 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:38 Korekta Piotr Wójciak
12.12.2019 15:32 Korekta Piotr Wójciak
03.07.2019 15:42 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
11.04.2019 13:50 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
15.03.2019 10:51 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.11.2018 15:51 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.06.2018 12:12 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
31.10.2017 18:43 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:31 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.08.2017 11:32 Korekta Piotr Wójciak
01.08.2017 11:15 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
30.06.2017 15:11 Zmiana załącznika Piotr Wójciak