Świadczenie pielęgnacyjne

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2020 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Spraw Społecznych.
Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznym niżej numerem telefonu.

Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Podczas osobistej wizyty wymagane jest stosowanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego przed wejściem. W pomieszczeniu może znajdować się tylko tyle osób, ilu jest obsługujących pracowników, w związku z tym prosimy przychodzić pojedynczo.


Numer telefonu:
58 668-85-63
58 668-85-91

Fax: 58 66-88-595
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. kserokopia aktu zgonu małżonka osoby niepełnosprawnej, w przypadku ubiegania się o świadczenie na innego niż dziecko członka rodziny + oryginał do wglądu,
2. kserokopie dokumentu potwierdzającego rezygnację z zatrudnienia: np. ostatniego świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o rozwiązaniu umowy lub potwierdzenie zamknięcia działalności gospodarczej,
3. nr konta bankowego.
4. kopia/umowy kontraktu jednego z rodziców w przypadku pracy po za granicami kraju.
Dokumenty niezbędne do przekazania do ZUS, celem ustalenia okresów składkowych i nieskładkowych Wnioskodawcy:
1. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka lub innego niepełnosprawnego członka rodziny na którego wnioskowane jest świadczenie pielęgnacyjne+ oryginał do wglądu,
2. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy + oryginały do wglądu,
3. kserokopia aktu urodzenia dziecka na które wnioskowane jest świadczenie + oryginał do wglądu,
4. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające brak zarejestrowania jako osoba bezrobotna i/ lub poszukująca pracy,
5. kserokopie wszystkich świadectw pracy lub innych dokumentów stwierdzających okresy ubezpieczenia Wnioskodawcy (np. umowy zlecenia) – z oryginałami do wglądu,
6. zaświadczenia z każdego zakładu pracy, stwierdzających okresy przebywania na urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz chorobowych po dniu 14.11.1991r.
7. kserokopia legitymacji ubezpieczeniowych zawierających wpisy o zatrudnieniu – z oryginałem do wglądu,
8. zaświadczenia z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (lub za osobę współpracującą), zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wychowawczego, zasiłku chorobowego
9. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o okresie pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych, stypendium lub innego świadczenia, z wyszczególnieniem zasiłków chorobowych,
10. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o okresie opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu zasiłku stałego,
11. zaświadczenia stwierdzających okres programowej nauki w szkole wyższej (w przypadku studiów dziennych),
12. w przypadku mężczyzn:
• książeczka wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień stwierdzających okres służby wojskowej,
13. w przypadku kobiet:
• kserokopie aktów urodzenia wszystkich dzieci (także dorosłych) – z oryginałami do wglądu, oraz w przypadku ich niepełnosprawności: kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności – z oryginałami do wglądu,
* W celu zgłoszenia pozostałych członków rodziny (małżonka, pozostałych dzieci) do ubezpieczenia zdrowotnego przy świadczeniu pielęgnacyjnym należy przygotować:
Dane osób podlegających zgłoszeniu tj: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, nr PESEL oraz w przypadku posiadania niepełnosprawności: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następuje tylko wtedy, gdy Wnioskodawca nie posiada statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.
Sposób załatwienia sprawy: - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się w Urzędzie Miasta Gdyni (ul. 10-go Lutego 24) w pokoju 222,
w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 12:00 oraz od godz.12:30 do 15:30,
- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111),
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466),
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Informacja dotycząca ubezpieczenia emerytalno - rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wnioskujących o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

1.Dane do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego: nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, PESEL, stopień niepełnosprawności (kserokopia własnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), adres zameldowania, adres zamieszkania (adres do korespondencji), urząd skarbowy.

Do wglądu: dowód osobisty, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie z Urzędu Pracy o terminie utraty statusu osoby bezrobotnej.

2. Dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: nazwisko, imiona, PESEL, niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.

3. Dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia (składkowe i nieskładkowe) w zależności od sytuacji wnioskodawcy:
- wszystkie świadectwo pracy/ zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia/
- zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia w przypadku braku świadectwa pracy,
- zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia na umowę zlecenia, jeżeli w tym okresie osoba podlegała obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego,
- zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o okresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe w związku
z pobieraniem zasiłku stałego i/ lub gwarantowanego zasiłku okresowego,
- zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia, rehabilitacyjnego lub innego świadczenia wypłacanego po ustaniu zatrudnienia,
- zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w związku prowadzeniem działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
- zaświadczenie potwierdzające okres studiów wyższych ukończonych terminowo systemie dziennym na jednym kierunku
- zaświadczenie potwierdzające okres pracy w gospodarstwie rolnym,
- książeczka wojskowa,
- decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego.

Należy przedłożyć oryginały w/w dokumentów.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 01.05.2004
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2020 10:22 dodanie załącznika Piotr Wójciak
25.08.2020 10:33 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
29.07.2020 15:28 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:49 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
09.06.2020 13:11 Korekta Piotr Wójciak
02.06.2020 10:19 Korekta Piotr Wójciak
02.06.2020 09:18 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:34 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:43 Korekta Piotr Wójciak
03.07.2019 14:55 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
11.06.2019 09:02 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.03.2019 10:28 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.06.2018 11:54 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.09.2017 11:39 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.08.2017 12:08 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.05.2017 12:10 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski