Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni zostało zatwierdzone uchwałą nr XI/342/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dokument Studium składa się z:
–   części tekstowej,
–   części graficznej, obejmującej rysunki w tekście oraz 4 rysunki w skali 1: 20000.

Część rysunkowa (załącznik nr 2) Studium zawiera następujące rysunki:
–   Rys. 2-1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Struktura funkcjonalno-przestrzenna,
–   Rys. 2-2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego,
–   Rys. 2-3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego,
–   Rys. 2-4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Polityka planistyczna.


Część tekstowa - załącznik nr 1

Część I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (12,8 MB)

Wstęp (0,1 MB)
I. Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Gdyni (0,3 MB)
II.
Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gdyni (1,4 MB)
III. Tendencje rozwoju demograficznego i gospodarczego (5,4 MB)
IV. Ocena warunków i jakości życia mieszkańców (5,3 MB)
V.
Środowisko przyrodnicze-zasoby i przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania (3,0 MB)
VI.
Dziedzictwo kulturowe-stan i zasoby (3,0 MB)
VII.
Stan systemu transportowego (1,5 MB)
VIII.
Stan systemów infrastruktury technicznej (9,4 MB)
IX. Uwarunkowania formalno-prawne (3,2 MB)

Część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego (11,8 MB)

X. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów (1,8 MB)
XI. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy (0,4 MB)
XII. Polityki sektorowe (8,5 MB)
XIII. Ochrona i kształtowanie środowiska (1,6 MB)
XIV. Ochrona i kształtowanie przestrzeni o walorach kulturowych (1,9 MB)
XV.
Transport (6,5 MB)
XVI. Polityka w zakresie infrastruktury technicznej (11,3 MB)
XVII. Zasady rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym (0,4 MB)
XVIII. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych (3,6 MB)
XIX. Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej (0,2 MB)
XX.
Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji (0,2 MB)
XXI.
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (1,4 MB)
XXII.
Tereny zamknięte, tereny związane z ochroną wybrzeża morskiego, obszary ograniczeń okołolotniskowych (1,6 MB)
XXIII.
Polityka planistyczna miasta (2,0 MB)

Załącznik 1. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
(4,1 MB)

Część rysunkowa - załącznik nr 2

Rys. 2-1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Struktura funkcjonalno-przestrzenna
(14,6 MB)
Rys 2-1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna_small

Rys. 2-2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego (15,4 MB)
Rys 2-2 Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego_small

Rys. 2-3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego
(13,8 MB)
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego_small

Rys. 2-4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Polityka planistyczna
(14,0 MB)
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Polityka planistyczna_small

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do studium (1,6 MB)
Uzasadnienie uchwały (1,1 MB)


Informacje dotyczące wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu

Tekst projektu Studium - Załącznik nr 1
Tekst projektu Studium (23,94 MB)

Rysunki projektu Studium - Załącznik nr 2
Rysunek 2-1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna (20,86 MB)
Rysunek 2-2 Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego (21,60 MB)
Rysunek 2-3 Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego (20,69 MB)
Rysunek 2-4 Polityka planistyczna (19,81 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:
Tekst prognozy (1014 KB)
Rysunki prognozy (23,71 MB)

Termin wyłożenia: 20 maja do 9 czerwca 2019
Rozpatrzenie uwag (64,21 MB) - Zarządzenie Nr 1215/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2019 r.
Protokól z dyskusji publicznej z dnia 29 maja 2019 (2,68 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (118 KB)
Projekt uchwały (192 KB)

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do studium

Ujednolicony tekst załącznika nr 1 do Zarządzenia ws. rozpatrzenie wniosków (961 KB)
Zarządzenie ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (57 KB)
Zarządzenie ws. rozpatrzenie wniosków (10,20 MB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia studium

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni (116 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (114 KB) - Nr XXXVIII/1084/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uzasadnienie uchwały (98 KB)

POPRZEDNIE WERSJE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GDYNI

Studium uikzp Gdyni zatwierdzone uchwałą nr XIII/483/99 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 1999 r. (63,0 MB)
Studium uikzp Gdyni zatwierdzone uchwałą nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. (40,9 MB)
Zmiana Studium uikzp Gdyni zatwierdzona uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z 15 stycznia 2014 r. (67,5 MB)
Zmiana Studium uikzp Gdyni zatwierdzona uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia 2015 r. (64,3 MB)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Arkadiusz Zieniuk
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 27.02.2008
Data udostępnienia informacji: 05.03.2008
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2019 15:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.09.2019 08:52 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
05.09.2019 11:22 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
05.09.2019 10:36 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
05.09.2019 10:32 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
05.09.2019 10:11 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
05.09.2019 09:47 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
05.09.2019 09:27 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 15:31 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 14:36 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 14:33 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 14:32 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 14:31 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 14:29 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 14:28 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 14:26 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 14:22 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
04.09.2019 14:20 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
21.05.2019 16:05 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 12:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 11:32 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.05.2019 11:31 dodanie odnośnika do projektu studium Bartłomiej Poźniak
04.01.2018 15:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
04.01.2018 15:07 Dodanie informacji o przystąpieniu do opracowywania Studium Bartłomiej Poźniak
07.08.2017 10:04 testowanie formatowania publikacji w stronach poza BIP Bartłomiej Poźniak
07.08.2017 10:02 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.03.2017 14:31 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.03.2017 09:16 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.12.2015 08:30 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.09.2015 12:30 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.09.2015 12:25 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
07.09.2015 12:16 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.09.2015 12:14 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.09.2015 12:09 Zmiana załącznika Arkadiusz Zieniuk
04.04.2014 10:24 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.01.2014 15:49 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
23.01.2014 15:44 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.01.2014 15:27 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 15:24 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 15:22 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 15:13 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 15:11 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:12 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:11 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:10 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:10 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:08 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:03 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 13:00 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:47 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:15 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:15 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:10 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:09 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:08 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:06 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:04 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:02 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 12:01 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:59 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:56 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:52 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:48 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:45 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:43 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:37 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:35 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:33 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:24 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:20 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
23.01.2014 11:16 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
07.11.2013 12:29 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
29.01.2013 10:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.01.2013 09:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:51 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:49 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:44 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:42 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:39 Korekta Bartłomiej Poźniak
02.01.2013 14:38 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak