Statut Dzielnicy Witomino

UCHWAŁA NR V/149/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie połączenia dzielnic Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja oraz uchwalenia Statutu
Dzielnicy Witomino

Na podstawie art. 35 ust 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 12 ust. 1 Statutu Miasta Gdyni, stanowiącego
załącznik do uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 poz. 174 i 3901 oraz z 2019 r. poz. 78) Rada Miasta Gdyni uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Łączy się dzielnice: Witomino-Leśniczówka i Witomino-Radiostacja.
2. Połączonej dzielnicy nadaje się nazwę Witomino.
§ 2. Uchwala się Statut Dzielnicy Witomino w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 3. Ilekroć w uchwałach Rady Miasta jest mowa o dzielnicach: Witomino-Radiostacja lub Witomino-
Leśniczówka, należy przez to rozumieć dzielnicę Witomino.
§ 4. Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic, powołana uchwałą nr III/54/10 Rady
Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do
Rad Dzielnic1), staje się Miejską Komisją Wyborczą ds. Wyborów do Rad Dzielnic w rozumieniu niniejszej
uchwały.
§ 5. Tracą moc uchwały nr XXIII/493/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie Statutu
Dzielnicy Witomino-Radiostacja2) oraz nr XXIII/494/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino-Leśniczówka3).
§ 6. Przepis § 8 ust. 2 Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji rad
dzielnic następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

Statut dzielnicy Witomino Radiostacja - zobacz tekst.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Marek Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 03.10.2007
Data udostępnienia informacji: 03.10.2007
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2019 12:02 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.05.2018 14:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.02.2015 09:57 Zmiana załącznika Inez Heine
13.12.2013 12:55 Aktualizacja treści Inez Heine
09.02.2011 10:38 Zmiana załącznika Tomasz Kamiński