Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

S T A T U T

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej „Centrum Nauki EXPERYMENT”.

2. Centrum Nauki EXPERYMENT działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z     późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”,
2) postanowień niniejszego statutu. 

§ 2.
 

1. Organizatorem Centrum Nauki EXPERYMENT jest Gmina Miasta Gdyni.

2. Centrum Nauki EXPERYMENT uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez  Organizatora.

3. Siedzibą Centrum Nauki EXPERYMENT jest miasto Gdynia.

4. Centrum Nauki EXPERYMENT działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

5. Nadzór administracyjno-finansowy nad działalnością Centrum Nauki EXPERYMENT, dysponowaniem przyznanymi środkami publicznymi oraz gospodarowaniem mieniem, w zakresie legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności sprawuje Organizator.


Rozdział 2 

Zakres działalności

§ 3.

1. Centrum Nauki EXPERYMENT  jest instytucją kultury powołaną do świadczenia usług publicznych z zakresu kultury i oświaty.

2. Celami programowymi Centrum Nauki EXPERYMENT są:
1) wyjaśnianie zachodzących w naturze zjawisk i procesów przy pomocy interaktywnych wystaw i działalności edukacyjnej,
2) wzbudzanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie naukami przyrodniczymi i technicznymi,
3) wspieranie programów nauczania oraz poszerzanie  bazy dydaktycznej instytucji edukacyjnych, w tym szkół różnego szczebla,
4) promocja aktywnej edukacji, nowoczesnych metod kształcenia oraz uczenia się przez całe życie,
5) popularyzacja nauki, techniki oraz nowoczesnych technologii w celu ukazania znaczenia nauki i techniki w życiu codziennym  współczesnego człowieka,
6) wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
7) upowszechnianie światowego, a w szczególności polskiego dorobku kulturowego, naukowego i technicznego,
8) wyrównywanie szans rozwoju oraz samorealizacji młodego pokolenia,
9) tworzenie krajowej i europejskiej platformy wymiany wiedzy.

3.Centrum Nauki EXPERYMENT realizuje swoje cele programowe podejmując w szczególności następujące działania:
1) tworzenie i udostępnianie wystaw interaktywnych umożliwiających samodzielne przeprowadzenie obserwacji oraz doświadczeń,
2) tworzenie i udostępnianie interaktywnych eksponatów mobilnych na potrzeby wydarzeń organizowanych poza siedzibą Centrum Nauki EXPERYMENT,  służących w szczególności szkołom i placówkom oświatowym,
3) organizowanie  popularnonaukowych pokazów, spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych,
4) organizowanie imprez oraz imprez masowych i uroczystości o charakterze naukowym, kulturalnym, artystycznym,
5) opracowanie, publikację i rozpowszechnienie wydawnictw z zakresu swojej działalności,
6) inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów związanych z zakresem swojej działalności,
7) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w zakresie edukacji, kultury i popularyzacji nauki,
8) promowanie Miasta Gdynia,
9) pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację celów programowych,
10) podejmowanie innych działań wynikających  z potrzeb społeczności lokalnej i regionalnej.

4.Centrum Nauki EXPERYMENT uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych oraz samorządowych.

§ 4.

Centrum Nauki EXPERYMENT może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) wykonywania ekspertyz i opracowań,
2) wykonywania eksponatów interaktywnych wraz z dokumentacją,
3) usług konserwatorskich i napraw eksponatów interaktywnych oraz ich elementów,
4) wykonywania pamiątek i zestawów edukacyjnych,
5) usług wydawniczych,
6) sprzedaży wydawnictw, pamiątek i zestawów edukacyjnych,
7) najmu lub dzierżawy składników mienia Centrum Nauki EXPERYMENT, w tym pomieszczeń,
8) organizacji komercyjnych imprez, szkoleń, kursów, wykładów i konferencji,
9) usług fotograficznych,
10) usług reklamowych,
11) usług gastronomicznych.


Rozdział 3

Organy zarządzające i doradcze

§ 5.

1. Centrum Nauki EXPERYMENT jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdyni na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Do czasu powołania pierwszego Dyrektora Centrum, Prezydent Miasta Gdyni wyznaczy osobę pełniącą obowiązki Dyrektora.

2. Dyrektor kieruje działalnością Centrum Nauki EXPERYMENT i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do występowania w imieniu Centrum Nauki EXPERYMENT innym osobom.

4. Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością programową, finansową i administracyjną Centrum Nauki EXPERYMENT,
2) gospodarowanie mieniem Centrum Nauki EXPERYMENT,
3) dokonywanie w imieniu Centrum Nauki EXPERYMENT czynności z zakresu prawa pracy,
4) przedstawienie właściwym podmiotom planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków finansowo-inwestycyjnych,
5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych Centrum Nauki EXPERYMENT,
6) pozyskiwanie finansowania od innych podmiotów,
7) zawieranie  i rozwiązywanie umów.

6. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Centrum Nauki EXPERYMENT, w tym za jego gospodarkę finansową.
§ 6.

1. Dyrektor zarządza Centrum Nauki EXPERYMENT przy pomocy zastępców.

2. Zastępców Dyrektora w liczbie od 1 do 2, w tym głównego księgowego, powołuje i odwołuje Dyrektor, określając zakres obowiązków każdego z nich.

3. Organizację wewnętrzną Centrum Nauki EXPERYMENT określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 7.

1.Organem doradczym w sprawach związanych z działalnością statutową Centrum jest Rada Programowa licząca od 3 do 7 członków.
2.Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdyni spośród osób reprezentujących środowiska samorządowe, naukowe, kulturalne i edukacyjne oraz inne związane z zakresem działalności Centrum Nauki EXPERYMENT.
3.Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:
1)opiniowanie programu działalności merytorycznej Centrum Nauki EXPERYMENT,
2)przedstawianie Dyrektorowi propozycji nowych przedsięwzięć, objętych zakresem działalności Centrum Nauki EXPERYMENT,
3)inicjowanie strategicznych działań Centrum Nauki EXPERYMENT,
4)wzmacnianie relacji między Centrum Nauki EXPERYMENT a środowiskiem naukowym, kulturalnym i edukacyjnym regionu.
4.Udział w pracach Rady Programowej ma charakter społeczny.
5.Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Rady Programowej prowadzi Centrum Nauki EXPERYMENT.
6.Organizację i szczegółowy sposób działania Rady Programowej określa regulamin nadany przez Dyrektora z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.  

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 8.

1. Centrum Nauki EXPERYMENT prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących.

2. Centrum Nauki EXPERYMENT gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

3. Majątek Centrum Nauki EXPERYMENT może być wykorzystywany wyłącznie do jego celów programowych.

4. Wysokość rocznej dotacji Gminy Miasta Gdyni na działalność Centrum Nauki EXPERYMENT jest określona w uchwale budżetowej Rady Miasta Gdyni.

5. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Nauki EXPERYMENT jest roczny plan działalności sporządzony przez Dyrektora w oparciu o wysokość dotacji przyznanej przez Gminę Miasta Gdyni oraz planowane dochody instytucji.

6. Centrum Nauki EXPERYMENT sporządza roczne sprawozdanie finansowe instytucji i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Gdyni. 

7. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa dyrektor Centrum Nauki EXPERYMENT przy kontrasygnacie głównego księgowego Centrum Nauki EXPERYMENT lub osób upoważnionych przez Dyrektora.
 
§ 9.

1. Centrum Nauki EXPERYMENT pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Centrum Nauki EXPERYMENT są:
1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym również z gospodarowania składnikami majątku oraz działalności gospodarczej,
2) dotacje Gminy Miasta Gdyni,
3) inne dotacje,
4) środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych,
5) środki z innych źródeł zewnętrznych, w tym europejskich.
6) rekompensata otrzymywana za świadczenie usług publicznych

3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Centrum Nauki EXPERYMENT

Rozdział 5

Nadzór

§ 10.

Nadzór nad działalnością Centrum Nauki EXPERYMENT sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 11.

Dyrektor Centrum Nauki EXPERYMENT jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu. 

 
§ 12.

 Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 
 
  § 13.

        W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Daniluk
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Daniluk
Data wytworzenia informacji: 20.04.2012
Data udostępnienia informacji: 06.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2012 13:30 Aktualizacja treści Małgorzata Daniluk
10.09.2012 13:28 Aktualizacja treści Małgorzata Daniluk
10.09.2012 13:24 Aktualizacja treści Małgorzata Daniluk
10.09.2012 13:23 Aktualizacja treści Małgorzata Daniluk
10.09.2012 13:09 Aktualizacja treści Małgorzata Daniluk
06.09.2012 16:02 Korekta Małgorzata Daniluk
06.09.2012 15:54 Korekta Małgorzata Daniluk
06.09.2012 13:13 Korekta Michał Kowalski
06.09.2012 12:43 Korekta Małgorzata Daniluk
06.09.2012 12:42 Korekta Małgorzata Daniluk
06.09.2012 12:41 Korekta Małgorzata Daniluk
06.09.2012 12:40 Korekta Małgorzata Daniluk
06.09.2012 12:38 Korekta Małgorzata Daniluk
06.09.2012 12:35 Dodanie informacji Małgorzata Daniluk