Regulamin Organizacyjny Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1

Ilekroć w treści jest mowa o:
1. CNE – należy przez to rozumieć Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny CNE.
 
§ 2
 
1. CNE działa na podstawie:
a. Statutu nadanego uchwałą NR XVIII/342/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2012 r.
b. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. CNE jest wyodrębnioną gminną jednostką organizacyjną – Instytucją Kultury i posiada osobowość  prawną.
3. Organizatorem CNE jest Gmina Miasta Gdyni. CNE jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem VI.
 
§ 3

 Siedzibą CNE jest  miasto Gdynia, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
 
§ 4
 
Regulamin określa zasady zarządzania, organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych CNE.
 
 
Rozdział II
Zasady zarządzania CNE
 
§ 5
 
1. Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności CNE.
2. Szczegółowy zakres działań i uprawnień Dyrektora został określony w Statucie CNE.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora, pracami CNE kieruje zastępca Dyrektora przyjmujący pełny zakres uprawnień i odpowiedzialności.
 
§ 6
 
Pracownicy CNE w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do jego ścisłego przestrzegania.
 
§ 7
 
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz procedurą dokonywania zakupów o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna CNE
 
§ 8
 
1. CNE wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
a. Dział Finansów i Księgowości,
b. Dział Rozwoju i Współpracy
c. Dział Wystaw i Edukacji,
d. Dział Wydarzeń i Programów Naukowych,
e. Dział Techniczno – Eksploatacyjny.
2. Komórką organizacyjną zarządza Kierownik Działu, bezpośrednio podległy Dyrektorowi, przy czym Działem Finansów i Księgowości zarządza Główny Księgowy.
3. Kierownik podejmuje decyzje jednoosobowo w zakresie przydzielonych zadań i ponosi odpowiedzialność za wszystkie sprawy kierowanej komórki.
4. Kierownik koordynuje działaniami merytorycznymi, odpowiada za organizację i realizację zadań komórki, a w szczególności:
a. nadzoruje wykonywanie powierzonych komórce zadań,
b. przedkłada Dyrektorowi informacje o realizacji zadań i funkcjonowaniu komórki,
c. wnioskuje w sprawach kadrowo – płacowych  podległych pracowników.
5. Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników CNE określają zakresy czynności zatwierdzone przez Kierownika Działu.
6. W razie braku możliwości pełnienia przez kierownika komórki organizacyjnej obowiązków służbowych lub nieobecności w pracy, zastępstwo pełni zastępca kierownika komórki organizacyjnej lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik, przy czym zastępcą kierownika Działu Finansów i Księgowości jest osoba zatrudniona na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego.
7. Zastępca Kierownika Działu wspomaga zarządzanie komórką organizacyjną i jest bezpośrednio podległy Kierownikowi Działu.
8. Wszystkie komórki organizacyjne obowiązane są do współdziałania w przypadku wykonywania przypisanych zadań wymagających współpracy.
9. Koordynację prac przy załatwianiu spraw wymagających współdziałania większej ilości komórek organizacyjnych prowadzi ta z nich, która jest merytorycznie odpowiedzialna za wykonanie danego zadania lub komórka wskazana przez Dyrektora.
 

Rozdział IV
Zakres działania komórek organizacyjnych CNE
 
§ 9
 
Do zadań kierowników poszczególnych działów należy:
 
a. wykonywanie zadań w zakresie podległej im komórki organizacyjnej,
b. organizowanie i planowanie pracy poszczególnych komórek organizacyjnych,
c. opracowywanie zakresów czynności i dokonywanie podziału pracy pomiędzy pracowników poszczególnych działów,
d. udzielanie podległym pracownikom informacji, wyjaśnień i porad w celu prawidłowego wykonywania przypisanych im zadań,
e. wydawanie poleceń i sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych pracowników,
f. współpracowanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie ich kompetencji,
g. zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzegania tajemnicy służbowej w kierowanej komórce organizacyjnej,
h. prowadzenia kontroli nad działalnością kierowanej komórki oraz prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów z zakresu jej działalności,
i. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 
§ 10
 
1. Do zadań Działu Finansów i Księgowości należy:
 
a. sporządzanie, przyjmowanie dokumentów finansowo-księgowych i kontrola ich obiegu,
b. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c. nadzór nad  gospodarką kasową instytucji,
d. naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań,
e. kontrola pod względem finansowym nawiązywanych umów,
f. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
g. prowadzenie ewidencji księgowej CNE zgodnie z zakładowym planem kont,
h. sporządzanie inwentaryzacji,
i. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym w niniejszym paragrafie,
j. nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
k. nadzór nad systemem rekompensaty,
l. systematyczne bieżące analizowanie gospodarki finansowej instytucji i przekazywanie aktualnych informacji Dyrektorowi,
m. prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej pracowników,
n. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej CNE.
 
2. Do zadań Działu Rozwoju i Współpracy należy:
 
a. nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej CNE,
b. prowadzenie witryny internetowej CNE,
c. współpraca ze środkami masowego przekazu,
d. prowadzenie badań marketingowych,
e. opracowywanie materiałów reklamowych dotyczących działalności CNE,
f. opracowanie, publikacja i rozpowszechnienie wydawnictw z zakresu działalności CNE,
g. tworzenie i aktualizowanie bazy danych CNE,
h. prowadzenie systemu komunikacji wewnętrznej CNE,
i. organizacja wydarzeń w ramach oferty CNE,
j. opracowywanie koncepcji wystaw oraz stanowisk interaktywnych,
k.pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację celów programowych; sporządzanie wniosków aplikacyjnych; rozliczanie projektów,
l. udział w programach edukacyjnych,
m. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w zakresie edukacji, kultury i popularyzacji nauki.
n. prowadzenie spraw kancelaryjnych,
o. obsługa skrzynki odbiorczej e–puap,
p.prowadzenie biura i archiwum CNE.
 
3. Do zadań Działu Wystaw i Edukacji należy:
 
a. przygotowywanie stałej oferty edukacyjnej CNE,
b. nadzór i opieka edukacyjna nad wystawami interaktywnymi,
c. tworzenie i udostępnianie interaktywnych eksponatów mobilnych na potrzeby wydarzeń organizowanych poza siedzibą CNE, służących w szczególności szkołom i instytucjom edukacyjnym,
d. opracowywanie koncepcji wystaw oraz stanowisk interaktywnych
e. organizowanie popularnonaukowych pokazów, warsztatów, oraz zajęć edukacyjnych,
f. podejmowanie innych działań edukacyjnych wynikających z potrzeb społeczności lokalnej i regionalnej,
g. rezerwacja i sprzedaż biletów z uwzględnieniem zasad gospodarki kasowej,
h. zakup materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego przeprowadzenie działań, o których mowa w ust. 3.
i. nadzór nad firmami zewnętrznymi,  w szczególności w zakresie ochrony i sprzątania obiektów CNE.
 
4.Do zadań Działu Wydarzeń i Programów Naukowych należy:
 
a. organizacja wydarzeń promujących i popularyzujących naukę,
b. prowadzenie programów naukowych promujących i popularyzujących naukę dla różnych grup społecznych i wiekowych,
c. współpraca ze środowiskiem naukowym, w szczególności z uczelniami, środowiskiem akademickim oraz organizacjami studenckimi,
d. współpraca z podmiotami, organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi w zakresie edukacji, kultury i popularyzacji nauki;
e. prowadzenie programu wolontariatu w CNE,
f. opracowywanie koncepcji wystaw oraz stanowisk interaktywnych,
g. organizowanie imprez oraz imprez masowych i uroczystości o charakterze naukowym, kulturalnym, artystycznym.
 
5. Do zadań Działu Techniczno- Eksploatacyjnego należy:
 
a. zarządzanie i nadzór nad eksploatacją nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez CNE wraz z prowadzeniem dokumentacji,
b. prowadzenie konserwacji, napraw, remontów pomieszczeń, eksponatów oraz wyposażenia CNE
c. tworzenie i modyfikacja  interaktywnych eksponatów,
d. koordynacja tematów IT, nadzór nad administracją informatycznej sieci wewnętrznej IT oraz nadzór nad firmami zewnętrznymi dostarczającymi usługi IT,
e. zabezpieczenie materiałów eksploatacyjnych do stałej pracy wystaw CNE,
f. prowadzenie warsztatu CNE,
g. utrzymanie w ruchu urządzeń zaplecza technicznego,
h. zakup materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania Instytucji,
i. współpraca z firmami zewnętrznymi
 
 
Rozdział V     
Postanowienia końcowe
 
§ 11
 
1. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Przeniesienia pojedynczych czynności między komórkami organizacyjnymi nie wymagają zmian, o których mowa w ust.1.
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 13/2016 z dnia 28.04.2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 12.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 14:22 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
22.02.2018 14:06 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
04.05.2016 10:29 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
23.06.2015 13:59 Korekta Małgorzata Reszka
23.06.2015 13:16 Dodanie informacji Małgorzata Reszka
23.06.2015 13:10 Dodanie informacji Małgorzata Reszka