Struktura organizacyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, utworzoną przez Miejską Radę Narodową w Gdyni
(Uchwała Nr XIII/61/90 z dnia 28 lutego 1990 r.). 
Siedzibą i obszarem działania jednostki jest Miasto Gdynia.

Bieżący nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.

MOPS jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej, w skład której wchodzą:

1) Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej (DOPS-y);
2) ośrodki wsparcia;
3) Centra;
4) Zespoły;
5) kluby samopomocy;
6) działy administracyjne;
7) i inne tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby gminy - w oparciu o schemat organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MOPS przyjętego Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 22/2017 z dnia 30.06.2017r.

MOPS sprawuje nadzór merytoryczny nad prowadzonymi przez Miasto Gdynia placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Domem Pomocy Społecznej w Gdyni, Zespołem Placówek Specjalistycznych, Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego, Gdyńskim Centrum Usług Opiekuńczych, Środowiskowymi Domami Samopomocy, Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz nad realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadaniami z zakresu pomocy społecznej, zleconymi na podstawie umów cywilno - prawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Śliwiński
Data wytworzenia informacji: 12.12.2017
Data udostępnienia informacji: 12.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2022 11:13 Aktualizacja treści Piotr Śliwiński
06.04.2018 10:07 Zmiana załącznika Aleksandra Król
12.12.2017 11:07 Zmiana załącznika Aleksandra Król