Regulamin organizacyjny obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr 2/20 z dnia 3stycznia 2020 r.
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GDYNI
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, zwany dalej MOPS, jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, utworzoną przez Miejską Radę Narodową w Gdyni (Uchwała Nr XIII/61/90 z dnia 28 lutego 1990 r.).
MOPS działa w oparciu o nadany Statut - Uchwała Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. ze zm.
Siedzibą i obszarem działania MOPS jest Miasto Gdynia.
Bieżący nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.
 
§ 2
 
MOPS jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej, w skład której wchodzą:
Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej (DOPS-y);
ośrodki wsparcia;
Centra;
Zespoły;
działy administracyjne;
i inne tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby gminy
- w oparciu o schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
MOPS sprawuje nadzór nad prowadzonymi przez Miasto Gdynia: Domem Pomocy Społecznej, Zespołem Placówek Specjalistycznych, Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Środowiskowym Domem Samopomocy Wąsowicza 3 , Środowiskowym Domem Samopomocy Maczka 1, Środowiskowym Domem Samopomocy Maciejewicza 11, Centrum Samopomocy w Gdyni, Centrum Administracyjno – Rozliczeniowym, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego oraz nad realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadaniami z zakresu pomocy społecznej, zleconymi na podstawie umów cywilno - prawnych.
 
Zasady funkcjonowania i podporządkowania jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1, określają: niniejszy regulamin oraz szczegółowo regulaminy organizacyjne i działalności tych jednostek.
 
 
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA
 
§ 3
 
MOPS realizuje własne i zlecone zadania gminy i powiatu określone w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające w szczególności na:
rozpoznaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;
organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w mieście z  uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury socjalnej;
wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych w ww. ustawach;
pobudzaniu społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w ramach społeczności lokalnej;
prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna), ukierunkowanej na pomoc osobom lub rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
 
MOPS realizuje również zadania wynikające z innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, a w szczególności:
z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegających na:
realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
realizowaniu ustawowych obowiązków  wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie  oraz stosujących przemoc w rodzinie;
obsłudze organizacyjno - technicznej prac Zespołu Interdyscyplinarnego;
 
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, do których należą w szczególności:
pomoc psychospołeczna i specjalistyczna dla rodzin doświadczonych problemem alkoholowym;
wsparcie instytucji, stowarzyszeń lub osób prywatnych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych;
podejmowanie czynności związanych z procedurą przymusu leczenia alkoholowego;
tworzenie, koordynowanie i realizacja zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym obsługa administracyjno - techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia od alkoholu, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapewnienie miejsca spotkań dla grup samopomocowych poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta Krokus.
 
3)    z zakresu ustawy o systemie oświaty polegających na realizacji zadań związanych z  przyznawaniem i przekazywaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy  zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni;
 
4)    z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  polegających na:
realizowaniu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
realizowaniu zadań wynikających z programów rządowych, w tym ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób  niepełnosprawnych, a także pomocy rodzinom, których członkami są osoby  niepełnosprawne;
 
5)     z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających na: 
organizowaniu i zapewnianiu usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dla  osób z zaburzeniami psychicznymi;
organizowaniu oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym;
wnioskowaniu do sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie osoby chorej psychicznie podlegającej oparciu społecznemu w szpitalu psychiatrycznym;
 
6)    z zakresu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” polegających na realizacji zadań w zakresie  zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, dożywiania dzieci i dorosłych;                    
 
7)     z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy polegających na organizowaniu prac społecznie użytecznych;
 
8)     z zakresu ustawy o rewitalizacji polegających na:
diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnych i harmonizowaniu zasobów w jej ramach;
uczestnictwie w działaniach edukacyjnych i informacyjnych w zakresie procesu rewitalizacji;
inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji.
 
MOPS realizuje zadania własne gminy i powiatu zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni i Radę Miasta Gdyni.
 
MOPS sporządza wymaganą sprawozdawczość.
 
 
§ 4
 
Zadania z zakresu pomocy społecznej MOPS realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą one działalność w zakresie pomocy społecznej.
 
W zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej MOPS współdziała z wojewodą.
 
MOPS współpracuje z samorządem województwa w zakresie organizowania, kształcenia oraz szkolenia zawodowego pracowników pomocy społecznej.
 
 
ROZDZIAŁ III
ZASADY KIEROWANIA OŚRODKIEM
 
§ 5
 
MOPS-em  w Gdyni kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, realizujący zadania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni.
 
Dyrektor kieruje pracą MOPS przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników / Koordynatorów jednostek organizacyjnych i działów administracyjnych.
 
W razie nieobecności Dyrektora jego kompetencje i obowiązki przejmuje wyznaczony Zastępca, na podstawie pisemnego upoważnienia.
 
§ 6
 
Do obowiązków i uprawnień Dyrektora MOPS należy w szczególności:
Wykonywanie zadań według właściwości rzeczowej i miejscowej określonych w rozdziale II regulaminu.
Zapewnienie właściwej organizacji pracy MOPS, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, działów administracyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą:
- Zastępców Dyrektora,
- Głównego Księgowego,
- Radcy Prawnego,
- Kierowników / Koordynatorów jednostek organizacyjnych, działów administracyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
Podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej / finansowej działalności MOPS.
 
 
 
 
§ 7
 
Zastępcy Dyrektora prowadzą bezpośredni nadzór nad pionami problemowymi:
- osoby starsze i osoby niepełnosprawne,
- dziecko i rodzina,
- osoby bezdomne, bezrobotne, uzależnione, rynek pracy, EFS zarówno w  zakresie zadań własnych i zleconych gminie, jak i zadań własnych i zleconych realizowanych przez powiat.
 
Zastępcy Dyrektora odpowiadają za działalność jednostek określonych w § 2 wchodzących w skład struktury organizacyjnej MOPS określonej w załączniku nr 1, zgodnie z kompetencjami.
 
Zastępcy Dyrektora prowadzą wg kompetencji nadzór nad placówkami wymienionymi w § 2 ust. 2 regulaminu.
 
Główny Księgowy nadzoruje i odpowiada za Dział Finansowo - Księgowy.
 
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA OŚRODKA
 
§ 8
 
Schemat i strukturę organizacyjną MOPS określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Zakresy działania jednostek / komórek organizacyjnych MOPS określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Dyrektor MOPS może likwidować i tworzyć nowe stanowiska pracy, w ramach struktury organizacyjnej MOPS.
Liczbę pracowników wynikającą ze struktury organizacyjnej określa Dyrektor MOPS na podstawie rozeznanych potrzeb w ramach posiadanego budżetu.
 
ROZDZIAŁ V
NADZÓR I KONTROLA
 
§ 9
 
Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem jednostek będących w strukturze MOPS oraz samodzielnych jednostek publicznych i niepublicznych, realizujących zadania pomocy społecznej oraz inne, określone w § 3 regulaminu, będących w nadzorze MOPS, prowadzone są przy pomocy Działu Kontroli zgodnie z procedurą ustaloną przez Dyrektora MOPS, w drodze zarządzenia.
 
ROZDZIAŁ VI
GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA OŚRODKA
 
§ 10
 
Działalność MOPS jest finansowana ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni, na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdyni oraz ze środków przekazanych przez wojewodę, na realizację zadań zleconych.
 
MOPS posiada własne rachunki bankowe.
MOPS pokrywa wydatki związane z działalnością w całości z budżetu Gminy Miasta Gdyni (lub dotacji w przypadku zadań zleconych), a dochody odprowadza na rachunek bankowy budżetu Gminy Miasta Gdyni.
MOPS prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe, w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.
MOPS zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
 
§ 11
 
MOPS może korzystać ze środków zewnętrznych, tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi lub darowiznami pieniężnymi, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez darczyńcę.
W przypadku uzyskania odszkodowań za uszkodzone lub skradzione mienie znajdujące się w ewidencji jednostki, MOPS może wykorzystać te środki na remont lub odtworzenie mienia.
 
§ 12
 
MOPS prowadzi obsługę finansowo - księgową realizowanych zadań przez jednostki działające w strukturze organizacyjnej MOPS.
§ 13
 
MOPS może występować z wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, spoza budżetu Gminy Miasta Gdyni, przedstawiając w tym celu stosowane projekty.
Rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie, następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu na dofinansowanie projektu.
 
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 14
 
Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem, dotyczące funkcjonowania MOPS ustala i wprowadza Dyrektor w drodze zarządzenia.
W sprawach dotyczących działalności MOPS , w szczególności mają zastosowanie przepisy :
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ,
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
Uchwały Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października  2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, obecnie obowiązujący Posiłek w szkole i w domu,
inne dotyczące pomocy społecznej, w tym stanowiące prawo lokalne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2020
Data udostępnienia informacji: 13.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2020 09:50 Aktualizacja treści Alicja Domańska
13.02.2020 09:29 Zmiana podstawy prawnej Alicja Domańska
10.06.2019 15:22 Aktualizacja treści Aleksandra Król
17.01.2019 14:45 Aktualizacja treści Aleksandra Król
06.04.2018 10:15 Aktualizacja treści Aleksandra Król