Statut

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 maja 2022 r.
Poz. 2061

UCHWAŁA NR XLI/1264/22 RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust.3 pkt 2 ustawy z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.2019.1479),
uchwala się, co następuje:

§ 1.    

Zmienia się załącznik nr 1 do statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni nadanego uchwałą nr XXXVIII/1089/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie reorganizacji sieci filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 26 stycznia 2018r., poz.306),który otrzymuje brzemienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni:
  Jakub Ubych

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/1089/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r.

  Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne

  § 1.

  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej „Biblioteką”, utworzona na mocy Decyzji Komisarza Rządu RP w Gdyni z kwietnia 1935 r., działa w szczególności na podstawie:

  1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwanej dalej „ustawą o bibliotekach”;
  2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
  3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
  4) niniejszego Statutu, aktu o utworzeniu oraz innych przepisów prawa.

  2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość  prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
  3. Biblioteka została wpisana z dniem 3 stycznia 1994 r. do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem I.

  § 2.

  Biblioteka używa skróconej nazwy: Biblioteka Gdynia.

  § 3.

  1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Gdyni zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

  § 4.

  Nadzór bieżący nad Biblioteką w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Prezydent Miasta Gdyni, zwany dalej „Prezydentem”.

  § 5.

  Siedzibą Biblioteki i podstawowym terenem jej działania jest Miasto Gdynia.

  § 6.

  Biblioteka może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

  Rozdział 2.
  Cele i zadania Biblioteki

  § 7.

  1. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych, informacyjnych oraz samokształceniowych
  mieszkańców Gdyni.


  2. Pozostałe cele realizowane przez Bibliotekę to:

  1) organizacja i zapewnienie dostępu do dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;
  2) tworzenie oraz upowszechnianie wiedzy i kultury;
  3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

  § 8.

  1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze bibliograficznym, edukacyjnym, dokumentacyjnym i popularyzatorskim.
  2. Biblioteka gromadzi, chroni i udostępnia materiały biblioteczne, a w szczególności zbiory związane z
  Gdynią, jej mieszkańcami i regionem pomorskim.

  § 9.

  1. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

  1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz;
  2) zapewnienie wysokiego poziomu i nowoczesnej obsługi użytkowników, szczególnie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i środków komunikacji;
  3) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
  4) zapewnienie czytelnikom dostępu do światowych zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu;
  5) promowanie – w nowoczesnej i zróżnicowanej formie – działalności i usług Biblioteki, szczególnie w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych Gdyni;
  6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym;
  7) współpraca z innymi bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych w zakresie realizacji celów statutowych;
  8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania
  oświatowych, samokształceniowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców;
  9) współpraca z bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności Biblioteki;
  10) współpraca także zagraniczna, z instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, naukową i oświatową, stowarzyszeniami i związkami twórców artystów, osobami fizycznymi oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną,
  ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich i organizacji, do których należy Gdynia;
  11) dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, prowadzenie praktyk studenckich, staży zawodowych oraz organizacja wolontariatu;
  12) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
  13) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym m.in. wydawanie własnych informatorów i biuletynów;
  14) sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych oraz dokumentacyjnych, a w szczególności pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej;
  15) opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów o charakterze regionalnym oraz prowadzenie rejestracji piśmiennictwa dotyczącego Gdyni i regionu;
  16) popularyzacja książki i czytelnictwa;
  17) upowszechnianie dorobku twórców związanych z Gdynią i dorobku kulturalnego Gdyni;
  18) realizacja konkursu „Nagroda Literacka Gdynia” jako partnera Gminy Gdynia;
  19) kreowanie pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku instytucji;
  20) prowadzenie działalności kulturalnej;
  21) realizacja działań służących społecznej integracji, dostępnych dla ogółu odbiorców z ofertą dostosowaną do potrzeb środowisk lokalnych i  grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób w wieku ponad 50 lat, osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych;
  22) działanie na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

  a)kształtowanie postaw społecznych i kompetencji kulturowych użytkowników oraz rozbudzanie i zaspokajanie ich potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych,
  b) podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  c) upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także innych działań wspomagających rozwój demokracji.

  2. Biblioteka jako miejska instytucja kultury może podejmować inne działania, wynikające z potrzeb społeczeństwa, w tym szczególnie:

  1) służące promocji Gdyni i regionu;
  2) służące rozwijaniu i propagowaniu twórczości artystycznej;
  3) integrujące środowiska i instytucje działające w Gdyni lub współpracujące z Gdynią w zakresie upowszechniania kultury, w tym głównie
  literatury;
  4) wydarzenia i programy kulturalne, informacyjne i edukacyjne, w tym miejskie i ponadregionalne.

  Rozdział 3.
  Organy Biblioteki i jej organizacja, w tym zakres działania i lokalizacja filii

  § 10.

  1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
  2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
  3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  § 11.

  1. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę Dyrektora.
  2. Powołanie i odwołanie zastępcy Dyrektora następuje po uzyskaniu zgody Prezydenta.

  § 12.

  Dyrektor podlega Prezydentowi, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki.

  § 13.

  Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i jako pracodawca wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

  § 14.

  Dyrektor może zawierać umowy cywilno-prawne dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Biblioteki.

  § 15.

  Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone przepisami prawa.

  § 16.

  1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta oraz opinii działających w niej organizacji związkowych  i stowarzyszeń twórców.
  2. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określają regulaminy wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem Dyrektora. 

  § 17.

  1. Biblioteka wykonuje swoje zadania w siedzibie głównej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 141- 143.
  2. Poza siedzibą główną w ramach Biblioteki funkcjonują filie biblioteczne oraz inne jednostki organizacyjne o charakterze pomocniczym.
  3. Zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów Biblioteki określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

  § 18.

  1. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym.
  2. Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami utworzonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  § 19.

  1. Przy Bibliotece może działać społeczna Rada Biblioteczna, zwana dalej „Radą”, jako ciało opiniodawcze i doradcze Dyrektora.
  2. Członków Rady, w liczbie do dziesięciu osób, powołuje i odwołuje Dyrektor.
  3. W skład Rady wchodzą:

  1) przedstawiciele środowisk czytelniczych i sfery kultury;
  2) przedstawiciel Organizatora wskazany przez Prezydenta;
  3) pracownicy Biblioteki, w tym Sekretarz Rady.

  4. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu, który określa szczegółowy tryb jej  pracy.
  5. Kadencja Rady trwa dwa lata

  Rozdział 4.
  Nazwa jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki

  § 20.

  1. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
  2. Biblioteka realizuje również zadania biblioteki powiatowej.

  Rozdział 5.
  Źródła finansowania działalności Biblioteki

  § 21.

  Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

  § 22.

  Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

  § 23.

  1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
  2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.
  3. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Organizator.

  § 24.

  1. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

  1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
  2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

  2. Działalność Biblioteki jest finansowana z:

  1) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;
  2) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  3) dotacji z budżetu państwa;
  4) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust.1;
  5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Biblioteki;
  6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
  7) środków otrzymanych z innych źródeł.

  § 25.

  1. Biblioteka może, na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 

  1) wypożyczania, najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych składników majątkowych;
  2) produkcji i sprzedaży pamiątek, wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, innych publikacji i materiałów bibliotecznych, a także Metropolitalnej Karty do Kultury;
  3) sprzedaży książek i czasopism;
  4)  małej gastronomii;
  5) usług marketingowych i promocyjnych;
  6) organizacji spotkań, konferencji, warsztatów, wystaw wizyt metodycznych i staży;
  7) usług kserograficznych, przegrywania, skanowania i nagrywania materiałów bibliotecznych na urządzenia mobilne;
  8) sprzedaży dzieł i utworów powstałych w związku z realizacją zadań statutowych.

  2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Biblioteki, a środki uzyskane z jej  prowadzenia mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Biblioteki.

  § 26.

  1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
  2. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor przy kontrasygnacie głównego księgowego Biblioteki.
  3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki określając zakres pełnomocnictwa.
  4. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, o którym mowa w § 1 ust. 3, z wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych.

  Rozdział 6.
  Przepisy końcowe

  § 27.

  Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator, w trybie w określonym dla jego nadania.


   
  Załącznik do uchwały Nr XLI/1264/22 
  Rady Miasta Gdyni 
  z dnia 27 kwietnia 2022r.

  Zakres działania i lokalizacja filii oraz oddziałów Biblioteki

  § 1.

  Filie i oddziały Biblioteki realizują działania bibliotek publicznych określone w ustawie o bibliotekach. 

  § 2.

  W skład sieci filii i oddziałów Biblioteki wchodzi:

  1) Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141;
  2) Biblioteka z Pasją, al. Zwycięstwa 96/98;
  3) Wypożyczalnia Centralna, ul. Abrahama 60;
  4) filia nr 1, ul. Boisko 6;
  5) filia nr 2 - Biblioteka Śródmieście, ul. Władysława IV 7-15, lokal U2; 
  6) filia nr 3, ul. Morska 113;
  7) filia nr 4, ul. Porębskiego 21;
  8) filia nr 5, ul. Narcyzowa 1;
  9) filia nr 6, ul. Chylońska 237;
  10) filia nr 8, ul. Chabrowa 43;
  11) filia nr 9, ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9;
  12) filia nr 10, ul. Biskupa Dominika 3;
  13) filia nr 11, ul. Łowicka 51;
  14) filia nr 12, ul. Opata Hackiego 33;
  15) filia nr 13, ul. Podchorążych 10a;
  16) filia nr 14, ul. Brzechwy 3/5;
  17) filia nr 15, al. Marszałka Piłsudskiego 18;
  18) filia nr 16, ul. Warszawska 3;
  19) filia nr 18, ul. Kartuska 20;
  20) filia nr 20, ul. Nagietkowa 73.

  Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
  Wprowadził informację: Łukasz _Kosik
  Ostatnio zmodyfikował: Dorota Romanów
  Data wytworzenia informacji: 19.09.2012
  Data udostępnienia informacji: 19.09.2012
  Ostatnia aktualizacja: 08.08.2022
  Data aktualizacji Czynność Osoba
  08.08.2022 15:10 Aktualizacja treści Dorota Romanów
  08.08.2022 15:08 Aktualizacja treści Dorota Romanów
  11.05.2018 08:05 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
  05.04.2016 09:55 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
  18.02.2016 10:46 Korekta Anna Wołosiak Tomaszewska
  18.02.2016 10:45 Zmiana załącznika Anna Wołosiak Tomaszewska
  19.09.2012 09:40 Dodanie informacji Łukasz _Kosik