Statut

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 26 stycznia 2018 r.
Poz. 306

UCHWAŁA NR XXXVIII/1089/17 RADY MIASTA GDYNI

z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie reorganizacji sieci filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 j.t.), w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2012.642 j.t. z późn.
zm.1) ), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się połączenia trzech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni:

  1. Wypożyczalni Naukowej zlokalizowanej przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni;
  2. Czytelni Naukowej zlokalizowanej przy ul. Biskupa Dominika 17 w Gdyni;
  3. Gdyńskiej Biblioteki Akademickiej zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 47 w Gdyni;

- i utworzenia z nich nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni – Biblioteki Wiedzy.

2. Dokonuje się likwidacji filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Amona 38d w Gdyni.

3. Tworzy się nową filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni – Bibliotekę z Pasją, zlokalizowaną w kompleksie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia).

§ 2.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXI/441/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 17 lipca 2012 r., poz. 2475).

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U.2012.908, Dz.U.2011.207.1230, Dz.U.2013.829, Dz.U.2017.1086 i Dz.U.2017.60.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Zielińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/1089/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej „Biblioteką”, utworzona na mocy Decyzji Komisarza Rządu RP w Gdyni z kwietnia 1935 r., działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwanej dalej „ustawą o bibliotekach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
4) niniejszego Statutu, aktu o utworzeniu oraz innych przepisów prawa.

2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość  prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
3. Biblioteka została wpisana z dniem 3 stycznia 1994 r. do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem I.

§ 2.

Biblioteka używa skróconej nazwy: Biblioteka Gdynia.

§ 3.

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Gdyni zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

§ 4.

Nadzór bieżący nad Biblioteką w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Prezydent Miasta Gdyni, zwany dalej „Prezydentem”.

§ 5.

Siedzibą Biblioteki i podstawowym terenem jej działania jest Miasto Gdynia.

§ 6.

Biblioteka może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 7.

1. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych, informacyjnych oraz samokształceniowych
mieszkańców Gdyni.


2. Pozostałe cele realizowane przez Bibliotekę to:

1) organizacja i zapewnienie dostępu do dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;
2) tworzenie oraz upowszechnianie wiedzy i kultury;
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

§ 8.

1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze bibliograficznym, edukacyjnym, dokumentacyjnym i popularyzatorskim.
2. Biblioteka gromadzi, chroni i udostępnia materiały biblioteczne, a w szczególności zbiory związane z
Gdynią, jej mieszkańcami i regionem pomorskim.

§ 9.

1. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz;
2) zapewnienie wysokiego poziomu i nowoczesnej obsługi użytkowników, szczególnie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i środków komunikacji;
3) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
4) zapewnienie czytelnikom dostępu do światowych zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu;
5) promowanie – w nowoczesnej i zróżnicowanej formie – działalności i usług Biblioteki, szczególnie w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych Gdyni;
6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym;
7) współpraca z innymi bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych w zakresie realizacji celów statutowych;
8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania
oświatowych, samokształceniowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców;
9) współpraca z bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności Biblioteki;
10) współpraca także zagraniczna, z instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, naukową i oświatową, stowarzyszeniami i związkami twórców artystów, osobami fizycznymi oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną,
ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich i organizacji, do których należy Gdynia;
11) dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, prowadzenie praktyk studenckich, staży zawodowych oraz organizacja wolontariatu;
12) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
13) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym m.in. wydawanie własnych informatorów i biuletynów;
14) sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych oraz dokumentacyjnych, a w szczególności pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej;
15) opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów o charakterze regionalnym oraz prowadzenie rejestracji piśmiennictwa dotyczącego Gdyni i regionu;
16) popularyzacja książki i czytelnictwa;
17) upowszechnianie dorobku twórców związanych z Gdynią i dorobku kulturalnego Gdyni;
18) realizacja konkursu „Nagroda Literacka Gdynia” jako partnera Gminy Gdynia;
19) kreowanie pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku instytucji;
20) prowadzenie działalności kulturalnej;
21) realizacja działań służących społecznej integracji, dostępnych dla ogółu odbiorców z ofertą dostosowaną do potrzeb środowisk lokalnych i  grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób w wieku ponad 50 lat, osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych;
22) działanie na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

a)kształtowanie postaw społecznych i kompetencji kulturowych użytkowników oraz rozbudzanie i zaspokajanie ich potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych,
b) podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c) upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także innych działań wspomagających rozwój demokracji.

2. Biblioteka jako miejska instytucja kultury może podejmować inne działania, wynikające z potrzeb społeczeństwa, w tym szczególnie:

1) służące promocji Gdyni i regionu;
2) służące rozwijaniu i propagowaniu twórczości artystycznej;
3) integrujące środowiska i instytucje działające w Gdyni lub współpracujące z Gdynią w zakresie upowszechniania kultury, w tym głównie
literatury;
4) wydarzenia i programy kulturalne, informacyjne i edukacyjne, w tym miejskie i ponadregionalne.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja, w tym zakres działania i lokalizacja filii

§ 10.

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11.

1. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę Dyrektora.
2. Powołanie i odwołanie zastępcy Dyrektora następuje po uzyskaniu zgody Prezydenta.

§ 12.

Dyrektor podlega Prezydentowi, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki.

§ 13.

Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i jako pracodawca wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 14.

Dyrektor może zawierać umowy cywilno-prawne dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Biblioteki.

§ 15.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone przepisami prawa.

§ 16.

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta oraz opinii działających w niej organizacji związkowych  i stowarzyszeń twórców.
2. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określają regulaminy wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem Dyrektora. 

§ 17.

1. Biblioteka wykonuje swoje zadania w siedzibie głównej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 141- 143.
2. Poza siedzibą główną w ramach Biblioteki funkcjonują filie biblioteczne oraz inne jednostki organizacyjne o charakterze pomocniczym.
3. Zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów Biblioteki określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 18.

1. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym.
2. Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami utworzonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 19.

1. Przy Bibliotece może działać społeczna Rada Biblioteczna, zwana dalej „Radą”, jako ciało opiniodawcze i doradcze Dyrektora.
2. Członków Rady, w liczbie do dziesięciu osób, powołuje i odwołuje Dyrektor.
3. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele środowisk czytelniczych i sfery kultury;
2) przedstawiciel Organizatora wskazany przez Prezydenta;
3) pracownicy Biblioteki, w tym Sekretarz Rady.

4. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu, który określa szczegółowy tryb jej  pracy.
5. Kadencja Rady trwa dwa lata

Rozdział 4.
Nazwa jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki

§ 20.

1. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
2. Biblioteka realizuje również zadania biblioteki powiatowej.

Rozdział 5.
Źródła finansowania działalności Biblioteki

§ 21.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 22.

Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 23.

1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Organizator.

§ 24.

1. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

2. Działalność Biblioteki jest finansowana z:

1) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacji z budżetu państwa;
4) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust.1;
5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Biblioteki;
6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
7) środków otrzymanych z innych źródeł.

§ 25.

1. Biblioteka może, na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 

1) wypożyczania, najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych składników majątkowych;
2) produkcji i sprzedaży pamiątek, wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, innych publikacji i materiałów bibliotecznych, a także Metropolitalnej Karty do Kultury;
3) sprzedaży książek i czasopism;
4)  małej gastronomii;
5) usług marketingowych i promocyjnych;
6) organizacji spotkań, konferencji, warsztatów, wystaw wizyt metodycznych i staży;
7) usług kserograficznych, przegrywania, skanowania i nagrywania materiałów bibliotecznych na urządzenia mobilne;
8) sprzedaży dzieł i utworów powstałych w związku z realizacją zadań statutowych.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Biblioteki, a środki uzyskane z jej  prowadzenia mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Biblioteki.

§ 26.

1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor przy kontrasygnacie głównego księgowego Biblioteki.
3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki określając zakres pełnomocnictwa.
4. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, o którym mowa w § 1 ust. 3, z wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 27.

Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator, w trybie w określonym dla jego nadania.


 
Załącznik Nr 1 do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
Zakres działania i lokalizacja filii oraz oddziałów Biblioteki

§ 1.

Filie i oddziały Biblioteki realizują działania bibliotek publicznych określone w ustawie o bibliotekach. 

§ 2.

W skład sieci filii i oddziałów Biblioteki wchodzi:

1) Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141;
2) Biblioteka z Pasją, al. Zwycięstwa 96/98;
3) Wypożyczalnia Centralna, ul. Abrahama 60;
4) filia nr 1, ul. Boisko 6;
5) filia nr 2, ul. Żeromskiego 36;
6) filia nr 3, ul. Morska 113;
7) filia nr 4, ul. Porębskiego 21;
8) filia nr 5, ul. Narcyzowa 1;
9) filia nr 6, ul. Kcyńska 2;
10) filia nr 7, ul. Śląska 56;
11) filia nr 8, ul. Chabrowa 43;
12) filia nr 9, ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9;
13) filia nr 10, ul. Biskupa Dominika 3;
14) filia nr 11, ul. Łowicka 51;
15) filia nr 12, ul. Opata Hackiego 33;
16) filia nr 13, ul. Podchorążych 10a;
17) filia nr 14, ul. Brzechwy 3/5;
18) filia nr 15, al. Marszałka Piłsudskiego 18;
19) filia nr 16, ul. Warszawska 3;
20) filia nr 17, ul. Cylkowskiego 5;
21) filia nr 18, ul. Kartuska 20;
22) filia nr 20, ul. Nagietkowa 73.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Łukasz _Kosik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2012
Data udostępnienia informacji: 19.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2018 08:05 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
05.04.2016 09:55 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
18.02.2016 10:46 Korekta Anna Wołosiak Tomaszewska
18.02.2016 10:45 Zmiana załącznika Anna Wołosiak Tomaszewska
19.09.2012 09:40 Dodanie informacji Łukasz _Kosik