Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
nr 01-18/12/2018 z dnia 18.12.2018 roku
 
 
 
Regulamin organizacyjny
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 
§1
1. Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, zwanej dalej Biblioteką, określa jej strukturę organizacyjną oraz zasady działania, w tym formy i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy oraz system wzajemnych zależności i powiązań między nimi.
 
2. Biblioteka działa w szczególności na podstawie:
1)      Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
2)      Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3)      Statutu nadanego Uchwałą nr XXXVIII/1089/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r.,
4)      niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 
§ 2
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Gdyni. Biblioteka została z dniem 3 stycznia 1994 r.  wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem 1.
 
2. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt jej działalności.
 
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1)      określanie kierunków strategii działalności Biblioteki oraz formułowanie zasad i prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej Biblioteki,
2)      planowanie i kontrola działalności Biblioteki,
3)      prowadzenie polityki kadrowej Biblioteki,
4)      planowanie kierunków rozwoju sieci bibliotecznej,
5)      zapewnienie Filiom i Działom Biblioteki właściwych warunków działania,
6)      nadzór nad sprawami finansowymi Biblioteki i czuwanie nad prawidłową realizacją wydatków,
7)      nadzór nad realizacją i prowadzeniem dokumentacji całości spraw związanych z działalnością socjalną na rzecz pracowników, emerytów i rencistów MBP w Gdyni,
8)      dokonywanie czynności w zakresie prawa pracy w imieniu pracodawcy, wobec wszystkich pracowników Biblioteki, w tym wybór Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych oraz nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora ds. Merytorycznych,
9)      wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych,
10)   współpraca z władzami samorządowymi Gdyni, w szczególności z Prezydentem Miasta Gdyni, Komisją Kultury Rady Miasta Gdyni i Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
 
4. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska:
1)      Zastępca Dyrektora do Spraw Merytorycznych,
2)      Główny Księgowy,
3)      Dział Marketingu i Promocji Literatury,
4)      Dział Administracji,
5)      Dział Informatyzacji,
6)      Gdyniateka,
7)      Specjalista ds. kadr,
8)      Specjalista ds. BHP.
 
5. Z upoważnienia Dyrektora lub w razie jego nieobecności, Biblioteką kieruje Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych lub inna upoważniona osoba.
 
6. Dyrektor ustala zakresy czynności dla Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych i Głównego Księgowego oraz kierowników działów bezpośrednio mu podległych.
 
7. Dyrektor może tworzyć nowe komórki organizacyjne oraz likwidować istniejące.
 
8. Dyrektor może, w sprawach ważnych dla funkcjonowania Biblioteki, powoływać organy opiniodawcze.
 
§3
1. Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych podlegają bezpośrednio następujące działy, stanowiska
i jednostki organizacyjne:
1)      Dział Wsparcia Sieci Bibliotecznej,
2)      Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
3)      Bibliotekarz Systemowy / specjalista ds. analiz statystycznych,
4)      Biblioteka Składowa,
5)      Filie Biblioteki.
 
2. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych należy w szczególności:
1)      koordynacja pracy podległych Działów oraz wydzielonych jednostek zgodnie ze schematem organizacyjnym,
2)      prowadzenie polityki kształtowania zbiorów Biblioteki,
3)      realizacja strategii Biblioteki w zakresie działań merytorycznych,
4)      koordynacja rozwoju zawodowego bibliotekarzy,
5)      współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku w zakresie spraw merytorycznych.
 
 
§ 4
1. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział Księgowości.
 
2. Do zadań Głównego Księgowego, które uregulowane są odrębnymi przepisami, należy
w szczególności:
1)      koordynacja prac finansowo-księgowych,
2)      nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów księgowych,
3)      opracowanie analiz działalności finansowej Biblioteki oraz jej stanu majątkowego,
4)      wykonywanie kontroli w zakresie określonym obowiązującymi przepisami,
5)      kierowanie Działem Księgowości i odpowiedzialność za jego pracę,
6)      prowadzenie rachunkowości Biblioteki,
7)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
8)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9)      wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności Biblioteki poprzez dostarczanie aktualnej i rzeczowej informacji o sytuacji finansowej Biblioteki, odstępstwach od zaplanowanego budżetu oraz przewidywanych zmianach w stosunku do wyznaczonych celów finansowych,
10)   opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji,
11)   ścisła współpraca z Działem Administracji w zakresie prowadzenia inwestycji.
 
§ 5
Do zadań Działu Marketingu i Promocji Literatury należy w szczególności:
1)      realizacja strategii promocyjnej Biblioteki,
2)      kształtowanie spójnego wizualnie wizerunku Biblioteki,
3)      promowanie Biblioteki i jej działalności,
4)      prowadzenie strony internetowej Biblioteki i jej profili w mediach społecznościowych,
5)      inicjowanie i organizowanie różnorodnych form promocji kultury literackiej i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Gdyni,
6)      współpraca z komórkami ds. promocji i marketingu Urzędu Miejskiego w Gdyni oraz odpowiednimi działami gdyńskich instytucji kultury w zakresie promocji Biblioteki i czytelnictwa,
7)      koordynacja działań promocyjnych w filiach Biblioteki,
8)      współpraca z mediami,
9)      pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność promocyjną Biblioteki i związaną
z promocją kultury literackiej oraz koordynowanie i zarządzanie projektami literackimi
i aktywizującymi społeczność lokalną Filii wokół książki,
10)   badanie i analiza potrzeb użytkowników Biblioteki oraz badanie i monitorowanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gdyni,
11)   opracowywanie planów rocznych i perspektywicznych w zakresie rozwoju czytelnictwa
w mieście oraz monitorowanie ich realizacji,
12)   opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji,
13)   współpraca z Filiami i Działami merytorycznymi Biblioteki.
 
§ 6
Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:
1)      gospodarowanie nieruchomościami oraz bieżąca konserwacja i zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i urządzeń technicznych należących do majątku Biblioteki,
2)      opracowywanie projektów planów remontów i wymiany oraz modernizacji wyposażenia,
3)      zlecanie i kontrola wykonania remontów bieżących oraz rozliczanie prac z wykonawcami,
4)      nadzór i współpraca z podmiotami gospodarczymi obsługi techniczno-administracyjnej działającymi na rzecz Biblioteki,
5)      zaopatrywanie Filii, Działów i samodzielnych jednostek organizacyjnych Biblioteki w sprzęt
i materiały,
6)      gospodarka środkami trwałymi, znajdującymi się w ewidencji ilościowo-wartościowej i ilościowej,
7)      realizacja i prowadzenie dokumentacji całości spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
8)      prowadzenie sekretariatu oraz koordynowanie czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Biblioteki,
9)      prowadzenie terminarzy spraw ustalonych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora,
10)   przyjmowanie interesantów,
11)   piecza nad korespondencją i aktami,
12)   organizowanie obiegu dokumentów zgodnie z dekretacją Dyrektora,
13)   przygotowywanie pism, analiz i raportów zgodnie z poleceniami Dyrektora,
14)   prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
15)   opracowywanie projektów zarządzeń Biblioteki w zakresie posiadanych kompetencji,
16)   współpraca z Filiami i Działami merytorycznymi Biblioteki.
 
§ 7
Do zadań Działu Informatyzacji należy w szczególności:
1)      zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa pracy sieci komputerowej Biblioteki, między innymi poprzez ciągły monitoring jej funkcjonowania i sprawne jej działanie,
2)      opracowywanie kierunków komputeryzacji Biblioteki,
3)      budowa, integracja, konserwacja, modernizacja oraz bieżąca obsługa i administracja serwerami oraz siecią komputerową Biblioteki,
4)      zabezpieczenie ciągłości pracy Biblioteki w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,
5)      bieżąca modernizacja i zabezpieczenie sprzętu komputerowego Biblioteki,
6)      wdrażanie programów komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki,
7)      współpraca z Bibliotekarzem Systemowym w zakresie prac nad komputerowym programem obsługi zbiorów i czytelników,
8)      zapewnienie parametrów i zasad funkcjonowania sieci i systemów komputerowych zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Biblioteki,
9)      opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji,
10)   współpraca z Filiami i Działami merytorycznymi Biblioteki.
 
§ 8
Do zadań Gdyniateki należy w  szczególności:
1)      działalność informacyjna w oparciu o własne bazy danych oraz dostępne bazy instytucji regionalnych i ponadregionalnych,
2)      działalność bibliograficzna w tym opracowywanie bibliografii Gdyni,
3)      gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych przedmiotowo i podmiotowo z Gdynią (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe, DŻS-y),
4)      koordynacja gromadzenia i udostępniania zbiorów regionalnych w Filiach Biblioteki,
5)      projektowanie  i prowadzenie cyklicznych, tematycznych  warsztatów na temat Gdyni  oraz sesji naukowych poświęconych zagadnieniom istotnym dla historii i rozwoju miasta,
6)      współpraca w zakresie popularyzacji wiedzy o Gdyni z Działem Marketingu i Promocji Literatury oraz z ośrodkami edukacyjnymi, instytucjami kultury, fundacjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w Gdyni i województwie pomorskim,
7)      współpraca z Filiami i Działami merytorycznymi Biblioteki.
 
§ 9
Do zadań specjalisty ds. kadr należy w szczególności:
1)      prowadzenie całokształtu spraw osobowych Biblioteki związanych ze stosunkiem pracy oraz umów cywilno-prawnych,
2)      prowadzenie całokształtu spraw socjalnych,
3)      prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy,
4)      przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości,
5)      prowadzenie archiwum zakładowego,
6)      koordynowanie spraw związanych z bieżącą i okresową oceną pracowników,
7)      badanie potrzeb kadrowych oraz szkoleniowych pracowników działów Biblioteki,
8)      nadzór nad dyscypliną pracy i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
9)      prowadzenie kasy Biblioteki,
10)   opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji,
11)   współpraca z Filiami i Działami merytorycznymi Biblioteki.
 
§ 10
Do zadań specjalisty do spraw BHP należy w szczególności:
1)       działanie na rzecz zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. w filiach i pomieszczeniach Biblioteki,
2)       organizacja i przeprowadzanie szkoleń w przedmiocie BHP,
3)       opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji.
 
§ 11
Do zadań Działu Wsparcia Sieci Bibliotecznej w szczególności należy:
1)      wsparcie sieci bibliotecznej w pracach związanych z jej rozwojem,
2)      udzielanie pomocy merytorycznej pracownikom Filii oraz prowadzenie metodyki bibliotecznej na rzecz Filii,
3)      wizytacje Filii, raportowanie wizyt w formie ocen działalności Filii i propozycji zmian,
4)      sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz z działalności Filii,
5)      badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Filii i monitorowanie ich realizacji,
6)      planowanie i nadzór nad okresową kontrolą księgozbioru (skontrum),
7)      współpraca z Filiami i Działami Biblioteki,
8)      opieka nad praktykami, stażami i wolontariatem,
9)      koordynowanie bieżących spraw dot. działalności Filii bibliotecznych: braków kadrowych, windykacji itp.,
10)   opracowywanie regulaminów, instrukcji, pomocy metodycznych i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji,
11)   współpraca z innymi bibliotekami w zakresie wymiany dobrych praktyk.
 
§ 12
Do zadań Bibliotekarza Systemowego / specjalisty ds. analiz statystycznych należy w szczególności:
1)      koordynowanie prac komputerowych między Działami merytorycznymi i Filiami Biblioteki
w zakresie komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników,
2)      czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem komputerowego programu obsługi zbiorów
i czytelników w Filiach Biblioteki,
3)      prowadzenie szkoleń z zakresu komputeryzacji dla pracowników Biblioteki,
4)      opracowywanie i wdrażanie instrukcji dotyczących pracy w komputerowym programie obsługi zbiorów i czytelników,
5)      współpraca z Bibliotekarzem Systemowym w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku w zakresie wdrażania komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników,
6)      przygotowywanie zbiorów danych i analiz i zestawień statystycznych niezbędnych do realizacji działań Biblioteki,
7)      opracowywanie regulaminów, instrukcji, pomocy metodycznych i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji,
8)      współpraca z Filiami i Działami merytorycznymi Biblioteki.
 
§ 13
Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy w szczególności:
1)      gromadzenie zbiorów Biblioteki,
2)      opracowanie zbiorów wpływających do Biblioteki zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
3)      współpraca z Filiami Biblioteki w zakresie przygotowania zbiorów do udostępniania,
4)      prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
5)      prenumerata czasopism i wydawnictw ciągłych dla Biblioteki,
6)      opracowywanie projektów aktów normatywnych Biblioteki w zakresie posiadanych kompetencji,
7)      współpraca z Filiami i Działami merytorycznymi Biblioteki.
 
§ 14
 Do zadań Biblioteki Składowej należy w szczególności:
1)      działalność na rzecz prawidłowego wykorzystania wszelkiego rodzaju materiałów bibliotecznych w Filiach Biblioteki,
2)      przyjmowanie zbiorów bibliotecznych wyselekcjonowanych z Filii Biblioteki, pozyskiwanych
z bibliotek likwidowanych, darów itp. i przekazywanie ich bibliotekom publicznym
i bibliotekom innych sieci.
3)      współpraca z Filiami i Działami merytorycznymi Biblioteki.
 
§ 15
1. Pracą komórek organizacyjnych wymienionych w § 5-14, z wyłączeniem § 9, 10 i 12, kierują kierownicy działów i jednostek organizacyjnych według zasady jednoosobowego kierownictwa
i odpowiedzialności za wyniki pracy kierowanej komórki organizacyjnej.
 
2. W przypadku nieobecności w pracy kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez kierownika,
a zaakceptowany przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora, pracownik komórki organizacyjnej, upoważniony do wykonywania obowiązków określonych w §15 ust. 3, w niezbędnym zakresie.
 
3. Do zadań kierowników działów i jednostek organizacyjnych wymienionych w § 15, ust. 1, należy:
1)      planowanie, realizacja i/lub koordynowanie  zadań, sprawowanie nadzoru i kierowanie działalnością Działu lub jednostki, w szczególności poprzez:
a)       przygotowywanie szczegółowych planów działania jednostki i wnioskowanie do Dyrektora o ich zatwierdzenie,
b)      aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu strategii i planu działalności Biblioteki,
c)       nadzór nad realizacją planów działania Działu lub jednostki i planu działalności Biblioteki w zakresie działania komórki organizacyjnej,
d)      prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji budżetu zadaniowego w zakresie zadań Działu lub jednostki organizacyjnej,
e)      składanie Dyrektorowi okresowych sprawozdań z działalności,
f)        ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa danych ustawowo chronionych, w szczególności danych osobowych,
g)       współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki w zakresie realizacji zadań działu lub jednostki,
h)      zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji między działem a innymi komórkami Biblioteki oraz Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora,
i)        przekazywanie innym komórkom organizacyjnym Biblioteki spraw lub ich części, nie mieszczących się w zakresie zadań danego działu lub jednostki,
2)      zarządzanie zespołem w dziale lub jednostce organizacyjnej, w szczególności poprzez:
a)       udzielanie pracownikom informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań,
b)      podział realizowanych zadań pomiędzy pracowników zgodnie z ich umiejętnościami
i kompetencjami,
c)       współdziałanie w procesie podnoszenia kompetencji pracowników poprzez analizę potrzeb szkoleniowych i ustalenie planu szkoleń,
d)      dokonywanie okresowych i bieżących ocen pracowników Działu lub jednostki organizacyjnej,
e)      wnioskowanie o przyznanie nagród podległym pracownikom,
f)        wnioskowanie do Dyrektora o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy
z poszczególnymi pracownikami działu lub jednostki organizacyjnej,
g)       wnioskowanie do Dyrektora o udzielanie kary regulaminowej pracownikowi,
3)      oszczędne i gospodarne administrowanie majątkiem i środkami finansowymi – zgodnie
z obowiązującymi zasadami.
 
§ 16
Do zadań Filii Biblioteki należy w szczególności:
1)      kształtowanie profilu zbiorów zgodnie z oczekiwaniem środowiska lokalnego i charakteru biblioteki,
2)      prowadzenie racjonalnego zakupu zbiorów w ramach przydzielonych środków we współpracy z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
3)      obsługa czytelników korzystających ze zbiorów placówki – udzielanie porad, informacji i udostępnianie zbiorów zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
4)      prowadzenie działalności promującej zbiory, czytelnictwo i Bibliotekę,
5)      aktywizacja kulturalna społeczności lokalnej między innymi poprzez organizację
i współorganizację wydarzeń kulturalnych,
6)      współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, przedstawicielami samorządu na rzecz społeczności lokalnej,
7)      organizacja wydarzeń o charakterze lokalnym,
8)      budowanie pozytywnego wizerunku sieci bibliotek miejskich w Gdyni,
9)      współpraca z Działem Wsparcia Sieci Bibliotecznej oraz Marketingu i Promocji Literatury
w zakresie doskonalenia usług świadczonych na rzecz czytelnika oraz promocji książki, czytelnictwa i Biblioteki.
 
§ 17
1. Pracą Filii Biblioteki kierują kierownicy Filii według zasady jednoosobowego kierownictwa
i odpowiedzialności za wyniki pracy kierowanej komórki organizacyjnej.
 
2. W przypadku nieobecności w pracy kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez kierownika,
a zaakceptowany przez Dyrektora, pracownik komórki organizacyjnej, upoważniony do wykonywania obowiązków określonych w §17 ust. 3, w niezbędnym zakresie.
 
3. Do zadań kierowników Filii Biblioteki należy:
1)    planowanie, realizacja zadań, sprawowanie nadzoru i kierowanie działalnością Filii,
w szczególności poprzez:
a)       przygotowywanie szczegółowych planów działalności Filii, zgodnych ze strategią działania Biblioteki i wnioskowanie do Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych o ich zatwierdzenie,
b)      nadzór nad realizacją planu działania Filii Biblioteki,
c)       składanie zastępcy okresowych sprawozdań z działalności Filii,
d)      ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa danych ustawowo chronionych,
w szczególności danych osobowych,
e)      inicjowanie i wnioskowanie do zastępcy w sprawach dotyczących usprawniania działalności Filii i Biblioteki,
f)        sporządzanie informacji dotyczących czytelnictwa i funkcjonowania Filii,
g)       inicjowanie współpracy, na rzecz rozwijania czytelnictwa i upowszechniania kultury,
z innymi instytucjami i organizacjami sąsiadującymi z Filią i funkcjonującymi
w środowisku lokalnym,
h)      organizowanie działań promujących książkę i czytelnictwo,
i)        zarządzanie zbiorami Filii zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi oraz regulaminami przyjętymi przez Bibliotekę,
j)        współkształtowanie profilu zbiorów zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece zasadami systemu zakupów,
k)       współpraca z Działami i innymi jednostkami organizacyjnymi Biblioteki w zakresie zadań Filii,
2)    zarządzanie zespołem w Filii, w szczególności poprzez:
a)       udzielanie pracownikom informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań,
b)      podział realizowanych zadań pomiędzy pracowników zgodnie z ich umiejętnościami
i kompetencjami,
c)       współdziałanie w procesie podnoszenia kompetencji pracowników poprzez analizę potrzeb szkoleniowych i proponowanie planu szkoleń,
d)      dokonywanie okresowych i bieżących ocen pracowników Filii
e)      wnioskowanie o przyznanie nagród podległym pracownikom,
f)        wnioskowanie do Dyrektora o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy
z poszczególnymi pracownikami Filii,
g)       wnioskowanie do Dyrektora o udzielanie kary regulaminowej pracownikowi,
3)       oszczędne i gospodarne administrowanie majątkiem i środkami finansowymi – zgodnie
z obowiązującymi zasadami.
 
§ 18
Do zadań Działu Księgowości w szczególności należy:
1)      prowadzenie spraw finansowych biblioteki,
2)      opracowywanie planów finansowych,
3)      ustalanie wysokości przychodów i rozchodów,
4)      realizacja operacji budżetowych,
5)      prowadzenie ewidencji na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
6)      dokonywanie wewnętrznej kontroli operacji finansowych,
7)      terminowe dokonywanie wszelkich operacji kasowych i bankowych,
8)      sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
9)      prowadzenie analityki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
10)   sporządzanie list płac i zasiłków, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczania podatków od osób fizycznych,
11)   współpraca z Filiami i Działami merytorycznymi Biblioteki.
 
§ 19
1. Spory kompetencyjne między Działami lub jednostkami równorzędnymi rozstrzyga Dyrektor.
 
2. Odwołania od decyzji kierowników podległych bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych pracownicy mogą kierować do Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych, a w dalszej kolejności do Dyrektora.
 
3. Odwołania od decyzji kierowników pozostałych Działów pracownicy kierują bezpośrednio do Dyrektora.
 
§ 20
1.Każdy pracownik Biblioteki otrzymuje indywidualny zakres obowiązków, który ustala jego bezpośredni przełożony, a akceptuje Dyrektor.
 
2. Indywidualny zakres obowiązków nie może być w sprzeczności z treścią zawartej z pracownikiem umowy o pracę.
 
 
§ 21
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Biblioteki, Dyrektor reguluje zarządzeniami wewnętrznymi.
 
§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Romanów
Data wytworzenia informacji: 17.01.2017
Data udostępnienia informacji: 17.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2022 13:15 Aktualizacja treści Dorota Romanów
17.01.2017 14:13 Dodanie informacji Anna Wołosiak Tomaszewska