Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 01-17/01/2017

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Gdyni

z dnia 17.01. 2017 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

 

 

§1

1. Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, zwanej dalej Biblioteką, określa jej strukturę organizacyjną oraz zasady działania, w tym formy i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy oraz system wzajemnych zależności i powiązań między nimi.

 

2. Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

1)    Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

2)    Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3)    Statutu nadanego Uchwałą nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r.,

4)    niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

§ 2

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Gdyni. Biblioteka została z dniem 3 stycznia 1994 r. wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem 1.

 

2. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt jej działalności.

 

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)    określanie kierunków strategii działalności Biblioteki oraz formułowanie zasad i prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej Biblioteki;

2)    planowanie i kontrola działalności Biblioteki;

3)    prowadzenie polityki kadrowej Biblioteki;

4)    planowanie kierunków rozwoju sieci bibliotecznej;

5)    zapewnienie filiom i działom Biblioteki właściwych warunków działania;

6)    nadzór nad sprawami finansowymi Biblioteki i czuwanie nad prawidłową realizacją wydatków;

7)    nadzór nad realizacją i prowadzeniem dokumentacji całości spraw związanych z działalnością socjalną na rzecz pracowników, emerytów i rencistów MBP w Gdyni;

8)    dokonywanie czynności w zakresie prawa pracy w imieniu pracodawcy, wobec wszystkich pracowników Biblioteki, w tym wybór Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych oraz nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora ds. Merytorycznych;

9)    wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych;

10) współpraca z władzami samorządowymi Gdyni, w szczególności z Prezydentem Miasta Gdyni, Komisją Kultury Rady Miasta Gdyni i Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

 

4. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska:

1)    Zastępca Dyrektora do Spraw Merytorycznych,

2)    Główny Księgowy,

3)    Dział Komunikacji Zewnętrznej,

4)    Dział Administracji,

5)    Dział Informatyzacji,

6)    Gdyniateka,

7)    Specjalista ds. kadr,

8)    Specjalista ds. BHP.

 

5. Z upoważnienia Dyrektora lub w razie jego nieobecności, Biblioteką kieruje Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych lub inna upoważniona osoba.

 

6. Dyrektor ustala zakresy czynności dla Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych i Głównego Księgowego oraz kierowników działów bezpośrednio mu podległych.

 

7. Dyrektor może tworzyć nowe komórki organizacyjne oraz likwidować istniejące.

 

8. Dyrektor może, w sprawach ważnych dla funkcjonowania Biblioteki, powoływać organy opiniodawcze.

 

§3

1. Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych podlegają bezpośrednio następujące działy, stanowiska i jednostki organizacyjne:

1)    Dział Współpracy i Promocji Czytelnictwa,

2)    Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

3)    Bibliotekarz Systemowy / specjalista ds. analiz statystycznych,

4)    Biblioteka Składowa,

5)    Filie Biblioteki.

 

2. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych należy w szczególności:

1)    koordynacja pracy podległych działów oraz wydzielonych jednostek zgodnie ze schematem organizacyjnym,

2)    prowadzenie polityki kształtowania zbiorów Biblioteki,

3)    tworzenie strategii związanej z kulturą literacką i dziedzictwem kulturowym Gdyni,

4)    koordynacja prac związanych z analizą działalności Biblioteki,

5)    współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku w zakresie spraw merytorycznych.

 

 

§ 4

1. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział Księgowości.

 

2. Do zadań Głównego Księgowego, które uregulowane są odrębnymi przepisami, należy w szczególności:

1)    koordynacja prac finansowo-księgowych;

2)    nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów księgowych;

3)    opracowanie analiz działalności finansowej Biblioteki oraz jej stanu majątkowego;

4)    wykonywanie kontroli w zakresie określonym obowiązującymi przepisami;

5)    kierowanie Działem Księgowości i odpowiedzialność za jego pracę;

6)    prowadzenie rachunkowości Biblioteki;

7)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

8)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

9)    wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności Biblioteki poprzez dostarczanie aktualnej i rzeczowej informacji o sytuacji finansowej Biblioteki, odstępstwach od zaplanowanego budżetu oraz przewidywanych zmianach w stosunku do wyznaczonych celów finansowych;

10) opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji;

11) ścisła współpraca z Działem Administracji w zakresie prowadzenia inwestycji.

 

§ 5

Do zadań Działu Komunikacji Zewnętrznej należy w szczególności:

1)    realizacja strategii promocyjnej Biblioteki;

2)    kształtowanie spójnego wizualnie wizerunku Biblioteki;

3)    promowanie Biblioteki i jej działalności;

4)    prowadzenie strony internetowej Biblioteki i jej profili w mediach społecznościowych,

5)    inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gdyni;

6)    współpraca z komórkami ds. promocji i marketingu Urzędu Miejskiego w Gdyni oraz odpowiednimi działami gdyńskich instytucji kultury w zakresie promocji Biblioteki i czytelnictwa;

7)    koordynacja działań promocyjnych w filiach Biblioteki;

8)    współpraca z mediami;

9)    pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność promocyjną Biblioteki;

10) badanie i analiza potrzeb użytkowników Biblioteki;

11) opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji;

12) przygotowanie merytoryczne i opieka praktyk studenckich, staży i wolontariatu;

13) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

 

§ 6

Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:

1)    gospodarowanie nieruchomościami oraz bieżąca konserwacja i zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i urządzeń technicznych należących do majątku Biblioteki;

2)    opracowywanie projektów planów remontów i wymiany oraz modernizacji wyposażenia;

3)    zlecanie i kontrola wykonania remontów bieżących oraz rozliczanie prac z wykonawcami;

4)    nadzór i współpraca z podmiotami gospodarczymi obsługi techniczno-administracyjnej działającymi na rzecz Biblioteki;

5)    zaopatrywanie filii, działów i samodzielnych jednostek organizacyjnych Biblioteki w sprzęt i materiały;

6)    gospodarka środkami trwałymi, znajdującymi się w ewidencji ilościowo-wartościowej i ilościowej;

7)    realizacja i prowadzenie dokumentacji całości spraw związanych z zamówieniami publicznymi;

8)    prowadzenie sekretariatu oraz koordynowanie czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Biblioteki;

9)    prowadzenie terminarzy spraw ustalonych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora;

10) przyjmowanie interesantów;

11) piecza nad korespondencją i aktami;

12) organizowanie obiegu dokumentów zgodnie z dekretacją Dyrektora;

13) przygotowywanie pism, analiz i raportów zgodnie z poleceniami Dyrektora;

14) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

15) opracowywanie projektów zarządzeń Biblioteki w zakresie posiadanych kompetencji;

16) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

 

§ 7

Do zadań Działu Informatyzacji należy w szczególności:

1)    zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa pracy sieci komputerowej Biblioteki, między innymi poprzez ciągły monitoring jej funkcjonowania i sprawne jej działanie;

2)    opracowywanie kierunków komputeryzacji Biblioteki;

3)    budowa, integracja, konserwacja, modernizacja oraz bieżąca obsługa i administracja serwerami oraz siecią komputerową Biblioteki;

4)    zabezpieczenie ciągłości pracy Biblioteki w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania;

5)    bieżąca modernizacja i zabezpieczenie sprzętu komputerowego Biblioteki;

6)    wdrażanie programów komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki;

7)    współpraca z Bibliotekarzem Systemowym w zakresie prac nad komputerowym programem obsługi zbiorów i czytelników;

8)    zapewnienie parametrów i zasad funkcjonowania sieci i systemów komputerowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Biblioteki;

9)    opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji;

10) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

 

§ 8

Do zadań Gdyniateki należy w  szczególności:

1)    działalność informacyjna w oparciu o własne bazy danych oraz dostępne bazy instytucji regionalnych i ponadregionalnych;

2)    działalność bibliograficzna w tym opracowywanie bibliografii Gdyni;

3)    gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych przedmiotowo i podmiotowo z Gdynią (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe, DŻS-y);

4)    koordynacja gromadzenia i udostępniania zbiorów regionalnych w filiach Biblioteki;

5)    projektowanie  i prowadzenie cyklicznych, tematycznych  warsztatów na temat Gdyni  oraz  sesji naukowych poświęconych zagadnieniom istotnym dla historii i rozwoju miasta;

6)    współpraca w zakresie popularyzacji wiedzy o Gdyni z Działami Współpracy i Promocji Czytelnictwa i Komunikacji Zewnętrznej Biblioteki oraz z ośrodkami edukacyjnymi, instytucjami kultury, fundacjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w Gdyni i województwie pomorskim;

7)    współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

 

§ 9

Do zadań specjalisty ds. kadr należy w szczególności:

1)    prowadzenie całokształtu spraw osobowych Biblioteki związanych ze stosunkiem pracy oraz umów cywilno-prawnych;

2)    prowadzenie całokształtu spraw socjalnych;

3)    prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy;

4)    przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości;

5)    prowadzenie archiwum zakładowego;

6)     koordynowanie spraw związanych z bieżącą i okresową oceną pracowników;

7)    badanie potrzeb kadrowych oraz szkoleniowych pracowników działów Biblioteki;

8)    nadzór nad dyscypliną pracy i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

9)    prowadzenie kasy Biblioteki;

10) opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji;

11) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

 

§ 10

Do zadań specjalisty do spraw BHP należy w szczególności:

1)    działanie na rzecz zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. w filiach i pomieszczeniach Biblioteki;

2)    organizacja i przeprowadzanie szkoleń w przedmiocie BHP;

3)    opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji.

 

§ 11

Do zadań Działu Współpracy i Promocji Literatury szczególności należy:

1)    udzielanie pomocy merytorycznej pracownikom filii oraz prowadzenie metodyki bibliotecznej na rzecz filii;

2)    wizytacje filii, raportowanie wizyt w formie ocen działalności filii i propozycji zmian;

3)    sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz z działalności filii;

4)    badanie potrzeb szkoleniowych pracowników filii i monitorowanie ich realizacji;

5)    badanie i monitorowanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gdyni;

6)     opracowywanie planów rocznych i perspektywicznych w zakresie rozwoju czytelnictwa w mieście oraz monitorowanie ich realizacji;

7)    planowanie i nadzór nad okresową kontrolą księgozbioru (skontrum);

8)    inicjowanie i organizowanie różnorodnych form promocji kultury literackiej dla mieszkańców Gdyni;

9)    pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność związaną z promocją kultury literackiej oraz koordynowanie i zarządzanie projektami literackimi i aktywizującymi społeczność lokalną filii wokół książki;

10) współpraca z filiami i działami Biblioteki;

11) przygotowanie planów merytorycznych, ich wdrażanie i monitorowanie praktyk studenckich, staży i wolontariatu;

12) opracowywanie regulaminów, instrukcji, pomocy metodycznych i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji.

 

§ 12

Do zadań Bibliotekarza Systemowego / specjalisty ds. analiz statystycznych należy w szczególności:

1)    koordynowanie prac komputerowych między działami merytorycznymi i filiami Biblioteki w zakresie komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników;

2)    czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników w filiach Biblioteki;

3)    prowadzenie szkoleń z zakresu komputeryzacji dla pracowników Biblioteki;

4)    opracowywanie i wdrażanie instrukcji dotyczących pracy w komputerowym programie obsługi zbiorów i czytelników;

5)    współpraca z Bibliotekarzem Systemowym w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku w zakresie wdrażania komputerowego programu obsługi zbiorów i czytelników;

6)    przygotowywanie zbiorów danych i analiz i zestawień statystycznych niezbędnych do realizacji działań Biblioteki;

7)    opracowywanie regulaminów, instrukcji, pomocy metodycznych i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji;

8)    współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

 

§ 13

Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy w szczególności:

1)    gromadzenie zbiorów Biblioteki;

2)    opracowanie zbiorów wpływających do Biblioteki zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

3)    współpraca z filiami Biblioteki w zakresie przygotowania zbiorów do udostępniania,

4)    prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

5)    prenumerata czasopism i wydawnictw ciągłych dla Biblioteki;

6)    opracowywanie projektów aktów normatywnych Biblioteki w zakresie posiadanych kompetencji;

7)    współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

 

§ 14

 Do zadań Biblioteki Składowej należy w szczególności:

1)    działalność na rzecz prawidłowego wykorzystania wszelkiego rodzaju materiałów bibliotecznych w Filiach Biblioteki;

2)    przyjmowanie zbiorów bibliotecznych wyselekcjonowanych z Filii Biblioteki, pozyskiwanych z bibliotek likwidowanych, darów itp. i przekazywanie ich bibliotekom publicznym i bibliotekom innych sieci;

3)    współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

 

 

§ 15

1. Pracą komórek organizacyjnych wymienionych w § 5-14, z wyłączeniem § 9,10 i 12, kierują kierownicy Działów i jednostek organizacyjnych według zasady jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy kierowanej komórki organizacyjnej.

 

2. W przypadku nieobecności w pracy kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez kierownika, a zaakceptowany przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora, pracownik komórki organizacyjnej, upoważniony do wykonywania obowiązków określonych w §15 pkt 3, w niezbędnym zakresie.

 

3. Do zadań kierowników Działów i jednostek organizacyjnych wymienionych w § 15, pkt 1, należy:

1)    planowanie, realizacja i/lub koordynowanie  zadań, sprawowanie nadzoru i kierowanie działalnością Działu lub jednostki, w szczególności poprzez:

a.    przygotowywanie szczegółowych planów działania jednostki i wnioskowanie do Dyrektora o ich zatwierdzenie,

b.    aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu strategii i planu działalności Biblioteki,

c.    nadzór nad realizacją planów działania Działu lub jednostki i planu działalności Biblioteki w zakresie działania komórki organizacyjnej,

d.    prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji budżetu zadaniowego w zakresie zadań Działu lub jednostki organizacyjnej,

e.    składanie Dyrektorowi okresowych sprawozdań z działalności,

f.     ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa danych ustawowo chronionych, w szczególności danych osobowych,

g.    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki w zakresie realizacji zadań Działu lub jednostki,

h.    zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji między działem a innymi komórkami Biblioteki oraz Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora,

i.      przekazywanie innym komórkom organizacyjnym Biblioteki spraw lub ich części, nie mieszczących się w zakresie zadań danego Działu lub jednostki;

2)    zarządzanie zespołem w Dziale lub jednostce organizacyjnej, w szczególności poprzez:

a.    udzielanie pracownikom informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań,

b.    podział realizowanych zadań pomiędzy pracowników zgodnie z ich umiejętnościami i kompetencjami,

c.    współdziałanie w procesie podnoszenia kompetencji pracowników poprzez analizę potrzeb szkoleniowych i ustalenie planu szkoleń,

d.    dokonywanie okresowych i bieżących ocen pracowników Działu lub jednostki organizacyjnej,

e.    wnioskowanie o przyznanie nagród podległym pracownikom,

f.     wnioskowanie do Dyrektora o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy z poszczególnymi pracownikami Działu lub jednostki organizacyjnej,

g.    wnioskowanie do Dyrektora o udzielanie kary regulaminowej pracownikowi;

3)    oszczędne i gospodarne administrowanie majątkiem i środkami finansowymi – zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

§ 16

Do zadań filii Biblioteki należy w szczególności:

1)    kształtowanie profilu zbiorów zgodnie z oczekiwaniem środowiska lokalnego i charakteru Biblioteki,

2)    prowadzenie racjonalnego zakupu zbiorów w ramach przydzielonych środków we współpracy z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

3)    obsługa czytelników korzystających ze zbiorów placówki – udzielanie porad, informacji i udostępnianie zbiorów zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

4)    prowadzenie działalności promującej zbiory, czytelnictwo i Bibliotekę,

5)    aktywizacja kulturalna społeczności lokalnej między innymi poprzez organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych,

6)    współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, przedstawicielami samorządu na rzecz społeczności lokalnej,

7)    organizacja wydarzeń o charakterze lokalnym,

8)    budowanie pozytywnego wizerunku sieci bibliotek miejskich w Gdyni,

9)    współpraca z Działami Współpracy i Promocji Czytelnictwa oraz Komunikacji Zewnętrznej w zakresie doskonalenia usług świadczonych na rzecz czytelnika oraz promocji książki, czytelnictwa i Biblioteki.

 

§ 17

1. Pracą filii Biblioteki kierują kierownicy filii według zasady jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy kierowanej komórki organizacyjnej.

 

2. W przypadku nieobecności w pracy kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez kierownika, a zaakceptowany przez Dyrektora, pracownik komórki organizacyjnej, upoważniony do wykonywania obowiązków określonych w §17 pkt 3, w niezbędnym zakresie.

 

3. Do zadań kierowników Filii Biblioteki należy:

1)  planowanie, realizacja zadań, sprawowanie nadzoru i kierowanie działalnością Filii, w szczególności poprzez:

a.   przygotowywanie szczegółowych planów działalności Filii, zgodnych ze strategią działania Biblioteki i wnioskowanie do  Zastępcy Dyrektora  ds. merytorycznych o ich zatwierdzenie,

b.   nadzór nad realizacją planu działania Filii Biblioteki,

c.   składanie zastępcy okresowych sprawozdań z działalności Filii,

d.   ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa danych ustawowo chronionych, w szczególności danych osobowych,

e.   inicjowanie i wnioskowanie do zastępcy w sprawach dotyczących usprawniania działalności Filii i Biblioteki,

f.    sporządzanie informacji dotyczących czytelnictwa i funkcjonowania Filii,

g.   inicjowanie współpracy, na rzecz rozwijania czytelnictwa i upowszechniania kultury, z innymi instytucjami i organizacjami sąsiadującymi z Filią i funkcjonującymi w środowisku lokalnym,

h.   organizowanie działań promujących książkę i czytelnictwo,

i.    zarządzanie zbiorami Filii zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi oraz regulaminami przyjętymi przez Bibliotekę,

j.    współkształtowanie profilu zbiorów zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece zasadami systemu zakupów,

k.   współpraca z Działami i innymi jednostkami organizacyjnymi Biblioteki w zakresie zadań Filii;

2)  zarządzanie zespołem w filii, w szczególności poprzez:

a.   udzielanie pracownikom informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań;

b.   podział realizowanych zadań pomiędzy pracowników zgodnie z ich umiejętnościami i kompetencjami,

c.   współdziałanie w procesie podnoszenia kompetencji pracowników poprzez analizę potrzeb szkoleniowych i proponowanie planu szkoleń,

d.   dokonywanie okresowych i bieżących ocen pracowników Filii,

e.   wnioskowanie o przyznanie nagród podległym pracownikom,

f.    wnioskowanie do Dyrektora o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy z poszczególnymi pracownikami Filii,

g.   wnioskowanie do Dyrektora o udzielanie kary regulaminowej pracownikowi;

3)    oszczędne i gospodarne administrowanie majątkiem i środkami finansowymi – zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

§ 18

Do zadań Działu Księgowości w szczególności należy:

1)    prowadzenie spraw finansowych Biblioteki,

2)    opracowywanie planów finansowych,

3)    ustalanie wysokości przychodów i rozchodów,

4)    realizacja operacji budżetowych,

5)    prowadzenie ewidencji na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

6)    dokonywanie wewnętrznej kontroli operacji finansowych,

7)    terminowe dokonywanie wszelkich operacji kasowych i bankowych,

8)    sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

9)    prowadzenie analityki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

10) sporządzanie list płac i zasiłków, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczania podatków od osób fizycznych,

11) współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki.

 

§ 19

1. Spory kompetencyjne między Działami lub jednostkami równorzędnymi rozstrzyga Dyrektor.

 

2. Odwołania od decyzji kierowników podległych bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych pracownicy mogą kierować do Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych, a w dalszej kolejności do Dyrektora.

 

3. Odwołania od decyzji kierowników pozostałych Działów pracownicy kierują bezpośrednio do Dyrektora.

 

§ 20

1. Każdy pracownik Biblioteki otrzymuje indywidualny zakres obowiązków, który ustala jego bezpośredni przełożony, a akceptuje Dyrektor.

 

2. Indywidualny zakres obowiązków nie może być w sprzeczności z treścią zawartej z pracownikiem umowy o pracę.

 

§ 21

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Biblioteki, Dyrektor reguluje zarządzeniami wewnętrznymi.

 

§ 22

 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 17.01.2017
Data udostępnienia informacji: 17.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2017 14:13 Dodanie informacji Anna Wołosiak Tomaszewska