STATUT PRZEDSZKOLA

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700, 1730);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624,
 • z późn.zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z dnia 15 marca 2019r. poz 502);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z dnia 25 sierpnia 2017r. poz. 1591);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U z dnia 28 lipca 2017r. poz.1309);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017r. poz. 1635);
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 17 września 2020r. poz. 1604 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz.1516, z późn.zm);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2017r. poz. 1616);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r., poz.1170, z późn.zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2017r., poz.1658 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 września 2021 zmieniające rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym Dz. U. z dnia 3 września 2021r. poz 1618) );
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z dnia 9 grudnia 2020 r. poz. 2198);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2020r. poz 983);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780);
 • Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116);
 • art. 37 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (dalej RODO)


ROZDZIAŁY


I……………………………………….…..Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne
II………………………………….……………….…………..…Cele i zadania Przedszkola
III……………………………………..………….….Organy Przedszkola i ich kompetencje
IV……………………………………………………….………….Organizacja Przedszkola
V………………………………………………………….………...Pracownicy Przedszkola
VI……………………………………………….….…………Wychowankowie i ich rodzice
VII………………………………………………………Gospodarka finansowa Przedszkola
VII………………………………………………….………………..Postanowienia końcowe

 ROZDZIAŁ I


NAZWA PRZEDSZKOLA I JEGO ORGANY NADRZĘDNE


§ 1


1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda”.
2. Siedzibą Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”, zwanego dalej Przedszkolem jest budynek przy ul. Adm. Unruga 86 w Gdyni Obłużu.
3. Nazwa przedszkola używana na pieczęciach oraz umieszczona na tablicy urzędowej brzmi:
Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda”
81-181 Gdynia, ul. Adm. Unruga 86
4. Organem Prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Gdynia, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
6. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa.


 
ROZDZIAŁ II


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 2


1. Celem Przedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości, w każdej planowanej i naturalnej sytuacji edukacyjnej, z uwzględnieniem twórczej aktywności dzieci oraz podstawowych wartości prawdy, piękna i dobra, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień wychowanków.


§3


1. Do głównych zadań Przedszkola należy w szczególności:


1) organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dzieci;
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków zabawy, nauki i odpoczynku;
3) organizowanie warunków rozwoju i edukacji dzieciom niepełnosprawnym
i rozwijającym się w sposób nieharmonijny, zapewnianie oddziaływań pobudzających ich rozwój psychoruchowy i społeczny;
4) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci, udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej
i religijnej;
6) wykorzystywanie i tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci oraz nawyków i zachowań prozdrowotnych;
7) wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, przygotowanie do rozumienia emocji oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem;
8) organizowanie i wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych prowadzących do poznawania przez dzieci wartości i norm społecznych;
9) tworzenie warunków do aktywnego poznawania i doświadczania rzeczywistości społecznej, przyrodniczo-technicznej oraz kulturowej;
10) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu zainteresowań językiem obcym
i poznawaniu innych kultur;
11) współdziałanie z rodzicami i środowiskiem na rzecz tworzenia warunków realizacji działań umożliwiających rozwój dzieci.


§ 4


Szczegółowe cele i zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określony jest w koncepcji pracy Przedszkola oraz planach pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.


§ 5


1. Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu i przy-gotowaniu dzieci do nauki w szkole, w szczególności:

1) monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci;
2) prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci;
3) planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania do możliwości psychoruchowych dzieci;
4) stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywność wychowanków;
5) prowadzi kółka zainteresowań, planuje zadania dla dzieci uzdolnionych;
6) uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych;
7)opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania dzieci;
8) informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci;
9) wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności i form działania;
10) prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
11) realizuje zadania edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
12) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
a) z wykorzystaniem materiałów prezentowanych w programach telewizyjnych oraz radiu,
b) materiałów innych wskazanych przez nauczyciela.
13) informuje rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.


§ 6


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


1. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane potrzeby i możliwości rozwojowe w wyniku przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy przedszkolnej.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy nauczyciela z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym.
4. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie
z ustaloną organizacją.
7. Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i dorosłych i wymaga zintegrowanych działań terapeutyczno-wychowawczych.
8. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych działań wspomagających rozwój dziecka.
9. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i ich nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.
10. Przedszkole informuje rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dzieci w domu w przypadku dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.


§ 7


1. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, jeżeli:

1) dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
2) zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych właściwych
z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;
3) dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;
4) posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju
i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.
2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych wynosi:
z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut;
z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut.
3. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistów
w realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.
4. Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią specjalistyczną, podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
5. Dyrektor przedszkola odpowiada za organizowanie i zapewnianie warunków edukacji dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonych w opinii lub orzeczeniu,
z uwzględnieniem wymagań określonych przepisami prawa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 8


NAUKA RELIGII


1. Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażonego w formie pisemnego oświadczenia.
2. Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
3. Czas prowadzonych zajęć religii wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut.
4. Dzieci, których rodzice nie wyrazili życzenia na udział w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.
5. Zajęcia religii odbywają się po czasie realizacji podstawy programowej.


§ 9


BEZPIECZNE WARUNKI ZABAWY I NAUKI


Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy i nauki.


1. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy i zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
2. Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w Przedszkolu jak i poza Przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
3. W grupie dzieci najmłodszych w opiece nad dziećmi nauczyciela wspiera pomoc nauczyciela.
4. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela informując jednocześnie o wszystkich istotnych sprawach dotyczących wychowanków.
5. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców.
6. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci.
7. Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, na spacer lub wycieczkę organizuje się
z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także dodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela.
8. Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.
9. Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola określa odpowiednio procedura wyjść i spacerów oraz regulamin wycieczek.
10. Przedszkole opracowało system działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i wdrażania do bezpiecznych zachowań.
11. Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, łazienek oraz ogrodu odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
12. Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola jest monitorowany i podlega terminowej kontroli.
13. Dzieci mają zapewniony codzienny pobyt na powietrzu chyba, że nie pozwalają na to warunki atmosferyczne: silny wiatr, opady deszczu, śnieżyca, gołoledź czy mróz poniżej 10º C.
14. W salach zajęć wymagana temperatura wynosi co najmniej +18º C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.
15. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
16. Nauczyciel przed wyjściem do ogrodu upewnia się co do warunków atmosferycznych.
17. Nauczyciel każdorazowo sprawdza stan liczebny grupy przed wyjściem i po powrocie z ogrodu przedszkolnego,
18. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
19. Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony,
20. Szczególowy opis zasad organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym określa “Regulamin placu zabaw”.

§10

1. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów, którzy mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola
i zapewnić mu opiekę medyczną.
2. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka (zdarzeń losowych, zagrożenia życia) wzywa się karetkę pogotowia i niezwłocznie powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności dyrektora lub nauczyciela, którzy towarzyszą dziecku.
3. Nauczyciele ani pozostały personel przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
4. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest zgłosić ten fakt właściwemu inspektorowi sanitarnemu.
5. W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania powypadkowego.
6. Obowiązkiem nauczyciela i innych pracowników przedszkola jest znajomość
i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, bhp i p. poż..
7. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak uporczywy kaszel i katar, podwyższoną temperaturę ciała lub wysypkę wskazującą na zakaźną chorobę.
8.Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niebezpiecznych symptomach.
9. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka;
organ prowadzący przedszkole;
pracownika służby bhp;
społecznego inspektora pracy;
radę rodziców.
10. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
11. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
12. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
13. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
14 Przedszkole umożliwia rodzicom ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków poprzez przedstawienie ofert zgłoszonych do placówki w danym roku szkolnym przez firmy ubezpieczeniowe. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice.
15. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in.
16.W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z Policją, Strażą Miejską.


§11


1. Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.
2. Zasady sprawowania opieki nad dzieckiem ustala się na podstawie pisemnej umowy pomiędzy pracownikami przedszkola, dyrektorem a rodzicami dziecka przewlekle chorego.


§ 12


ORGANIZACJA WYCIECZEK


1. Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę.
2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:
1) wycieczek przedmiotowych – związanych z realizacją programu wychowania przedszkolnego; 2) krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. 3.Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju. 4.Szczegółowe zasady organizacji wycieczek oraz obowiązki nauczycieli zapisane są w „Regulaminie spacerów i wycieczek”.

§ 13


PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI


1. Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola i odbierane z niego przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Osoby upoważnione do odebrania dziecka obowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Osoba niepełnoletnia może odbierać dziecko z Przedszkola po uzyskaniu od rodziców tego dziecka pisemnego pełnomocnictwa.
4. Druki upoważnienia obowiązujące w przedszkolu wydaje dyrektor przedszkola.
5.Dyrektor zobowiązuje nauczycielki do bezwzględnego przestrzegania „Procedury odbierania i przyprowadzania dziecka do przedszkola.”
6. Nauczycielka sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania jej dziecka przez rodziców i do chwili odebrania wychowanka przez rodzica lub osobę upoważnioną.
7. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie dziecka bezpośrednio nauczycielce.
8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane
z Przedszkola przez osobę posiadającą upoważnienie lub pełnomocnictwo.
9. Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu.
10.Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktów z dzieckiem.


§ 14


FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI


1. Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych i udziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego.


2. Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
1) zebrania ogólne;
2) zebrania oddziałowe;
3) zajęcia otwarte i uczestniczące;
4) uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże, konkursy rodzinne;
5) konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem;
6) spartakiady sportowe, festyny rodzinne;
7) konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami;
8) wspólne czytanie dziecięcej literatury;
9) prezentowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i czasopism edukacyjnych;
10) integracyjne spotkania;
11) gromadzenie opinii poprzez ankiety, sondaże, rozmowy.

3. Szczegółowe zadania i formy współdziałania z rodzicami oraz ich częstotliwość określa plan współpracy z rodzicami opracowany na dany rok szkolny.
4. Przedszkole przekazuje informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania.


§ 15


OKOLICZNOŚCI ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia w przedszkolu w przypadku;
a) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
b) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zajęcia wynosi -15.°C lub jest niższa;
c) temperatura w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagraża zdrowiu dzieci,
d) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
e) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.

§ 16


ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

1.Do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele wykorzystują oraz programy do pracy z dziećmi, multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,
2. Nauczyciele mogą przesłać rodzicom 9za pomocą poczty elektronicznej lub opublikować na stronie www danej grupy materiały w formacie PDF do wydruku, które następnie zostaną przekazane dzieciom do pracy własnej. Rodzice wysyłają wyniki pracy dziecka nauczycielom w wyznaczonym terminie. Nauczyciel wyznacza też czas i przestrzeń (np. platforma Zoom), aby rodzice mogli skonsultować wyniki prac, a nauczyciel będzie mógł dokonać dodatkowych objaśnień lub skorygować prace dzieci.
ROZDZIAŁ III


ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE


§ 17

Organami przedszkola są:
a) dyrektor przedszkola;
b) rada pedagogiczna;
c) rada rodziców.§ 18


Dyrektor przedszkola


1. Dyrektor realizuje zadania określone ustawą i podejmuje decyzje samodzielnie,
w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Radę Miasta Gdyni oraz zgodnie
z zapisami ustawy o systemie oświaty a w szczególności:


a) kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
b) sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
c) współpracuje z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną;
d) organizuje proces dydaktyczno -wychowawczy;
e) organizuje warunki do realizacji zaleceń zawartych w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
g) współpracuje w wykonywaniu zadań z radą pedagogiczną i rodzicami;
h) sprawuje nadzór pedagogiczny;
i) przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
j) pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej;
k) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
l) wstrzymuje realizację uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
ł) podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
m) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
n) stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy i stowarzyszeń wzbogaca- jących formy opieki i wychowania Przedszkola;
o) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie;
p) dokonuje analizy wyników badań, i podejmuje działania, których celem jest doskonalenie jakości pracy Przedszkola;
r) ustalanie we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach wiekowych oraz na zajęciach realizowanych zdalnie;
s) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola;
t) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


§ 19


1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
Decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pracowników.
2. Dyrektor przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie kandydatury danej osoby i wyrażeniu zgody przez organ prowadzący. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w razie jego nieobecności.

§ 20


Rada pedagogiczna


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Przedszkolu.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu.
10.Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez nią regulamin.


§ 21


1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:


a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
b) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;
e) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez dyrektora oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.


2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:


a) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych;
b) projekt planu finansowego Przedszkola;
c) wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

§ 22


1. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian.
2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w okresie czasowego zamknięcia przedszkola poza okresem wakacyjnym tj. w czasie epidemii, długotrwałych, zagrażających życiu i zdrowiu warunków atmosferycznych i innych sytuacji nadzwyczajnych.
5. Podejmowanie uchwał opisanych w ust. 4 podejmuje się za pomocą elektronicznych środków przekazu zwykłą większością głosów.


§ 23


Rada rodziców


1. W Przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rady rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych.


§ 24


1. Rada rodziców może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

2. Do kompetencji rady rodziców należy:
a) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania lub kształcenia Przedszkola, w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych wyników pracy;
b) przedstawianie opinii o pracy nauczyciela realizującego ścieżkę awansu zawodowego;
c) uchwalanie planu finansowego rady rodziców;
d) opiniowanie projektu planu finansowego Przedszkola.
3. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
4. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
5. Rada rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunków realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej.

§ 25

1. Organy Przedszkola współpracują ze sobą w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w szczególności:
a) rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela rady pedagogicznej w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji w każdej sprawie;
b) przedstawiciele rady rodziców uczestniczą na zaproszenie dyrektora i za zgodą rady pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwoju i edukacji dzieci;
c) przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych;
d) przewodniczący organów przekazują sobie na bieżąco informacje w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.

§ 26


1. W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo wystąpienia o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie z zasadą:
a) rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do dyrektora Przedszkola;
b) jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
2. Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.


ROZDZIAŁ IV


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 27


Oddziały przedszkolne


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
2. Liczba dzieci przebywająca jednocześnie w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.
3. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli.
4. Zmiana może dotyczyć:
a) zmniejszenia liczby oddziałów;
b) łączenia oddziałów;
c) skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.
5. W razie nieobecności nauczyciela dyrektor lub wicedyrektor organizuje zastępstwo. Pierwszeństwo w realizacji zastępstwa ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.
6. W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:
a) dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą, w miarę możliwości, do oddziału dzieci wiekowo starszych;
b) dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
7.Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przyjęcia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
8. Z uwagi na sposób rekrutacji ostateczną decyzję o organizacji oddziałów podejmuje Dyrektor Przedszkola.
9.Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela, gdy praca oddziału wynosi 5 godzin dziennie lub dwu nauczycieli, gdy praca oddziału przekracza 5 godzin dziennie.
10.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe, powierzony mu oddział przez cały cykl edukacji przedszkolnej.


§ 28


1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola.
2. Dyrektor w arkuszu organizacyjnym dokonuje przydziału oddziału danemu nauczycielowi oraz pozostałym pracownikom na poszczególnych stanowiskach pracy.
3. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu przedszkole.
4. Organ prowadzący Przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
5. Arkusz organizacyjny określa w szczególności:
a) liczbę oddziałów;
b) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
c) tygodniowy wymiar zajęć religii;
d) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
e) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
f) liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, informacje  o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin prowadzonych przez nauczycieli;
g) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 29


1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
a) zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;
b) potrzeby dzieci;
c) oczekiwania rodziców.
3. Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje następując działania:

6.00 – 7.30 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, czynności samoobsługowe;
7.30-12.30 śniadanie, zabawy i zajęcia kształcące zaplanowane przez nauczyciela, pobyt na świeżym powietrzu, obiad, poobiedni odpoczynek- dzieci młodsze,
zabawy wyciszające i relaksujące, zabawy dowolne, dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci wspomagające rozwój, obserwacje przyrodnicze, czynności badawcze - dzieci starsze;
12.30-17.00 podwieczorek, religia, zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zajęcia dodatkowe, zabawy kierowane przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.


§ 30


1. Proces opieki, wychowania, nauczania – uczenia się jest realizowany w Przedszkolu na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli.
2.Wybrane programy są pozytywnie opiniowane przez radę pedagogiczną
i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3. Dopuszczone do użytku programy stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego.
4. Realizacja programu wychowania przedszkolnego jest monitorowana, analizowana i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach rady pedagogicznej.
5. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku ze stanem epidemicznym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość.
6. Nauczyciele weryfikują dotychczas stosowany program wychowania przedszkolnego tak, by dostosować go do wybranych metod kształcenia na odległość,
7. Nauczyciele są zobowiązani do poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.


§ 31


1. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz terapeutyczno-rewalidacyjne prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane w:
1) dzienniku zajęć poszczególnych oddziałów;
2) dzienniku zajęć specjalisty.


§ 32


Czas pracy przedszkola


1. Przedszkole, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego, na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
6.00 - 17.00.
2. Czas pracy Przedszkola zaspokaja potrzeby rodziców i może ulec modyfikacji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
3. Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z Przedszkolem umowie, która jest wiążąca dla obu stron.
4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerwy urlopowej wynoszącej 1 miesiąc.
5. Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
6. W okresie ferii szkolnych i wakacji szkolnych dopuszczalne jest łączenie oddziałów, a także w sytuacji dużej absencji chorobowej nauczycieli oraz przy niewielkiej liczbie dzieci w danych oddziałach.


§ 33


1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach wiekowych w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 7.30-12.30.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.


§ 34


Odpłatność za przedszkole
1. Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu składając „Deklarację dotyczącą pobytu dziecka w przedszkolu”. Deklaracja składana jest w każdym roku szkolnym.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć dla dzieci 3-5 letnich w rozliczeniu za każdą godzinę faktycznego pobytu dziecka.
3. Godziny rejestrowane są za pomocą elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu przy karty i czytnika firmy Wolters Kluwer.
4. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu(oraz starszych), nie ponoszą opłat za każdą kolejną godzinę zajęć poza podstawą programową. Ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
5. Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu następuje z naliczeniem danego miesiąca „z góry”.
6. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu pobiera się po zakończonym miesiącu rozliczeniowym.
7. Termin wywieszenia list (data na dokumencie) uznaje się za termin poinformowania rodziców o wysokości opłat w danym miesiącu. Termin zapłaty wynosi 14 dni od daty widniejącej na liście odpłatności.”


ROZDZIAŁ V


PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 35


1.W przedszkolu zatrudnia się:
a) nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
b) pracowników administracji i obsługi.
2. W Przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
3.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.


§ 36


Zadania nauczycieli


1. Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. Odpowiadają za wyniki i jakość pracy, podejmują i wdrażają działania, które przyczyniają się do podnoszenia jakości rozwoju i edukacji wychowanków.
3. Do szczegółowych zadań nauczycieli należy:
a) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem;
b) organizowanie przyjaznych i pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki w Przedszkolu;
c) tworzenie życzliwej atmosfery Przedszkola nakierowanej na bezpieczeństwo psychiczne dzieci;
d) monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
e) planowanie działań edukacyjnych, w oparciu o rozpoznane możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci;
f) monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
g) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, przeprowadzanie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci, które rozpoczną naukę w szkole;
h) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
i) współdziałanie ze specjalistami w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej;
j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach dotyczących wychowania, opieki i nauczania dzieci, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć;
k) informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach dziecka;
l) udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu i nauce;
ł) dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
m) analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań, wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie działań podnoszących jakość pracy Przedszkola;
n) aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowania wielokierunkowej aktywności;
o) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych na rzecz dzieci w przypadku czasowego zawieszenia zajęć.
4. Nauczyciel jest obowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.
5. W trakcie godzin wymienionych w pkt 1 nauczyciel prowadzi konsultacje dla wychowanków lub ich rodziców.
6. Rada pedagogiczna przedstawia dyrektorowi harmonogram godzin dostępności na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny.
7. Harmonogram godzin dostępności publikowany jest na stronie internetowej przedszkola do wiadomości wszystkich rodziców.

§ 37


1. Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania
i kształcenia dzieci.
2. Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola.
3.W Przedszkolu działają zespoły zadaniowe powołane na czas określony
i nieokreślony, w szczególności:
1) planowania;
2) ewaluacji i wewnętrznych badań;
3) analiz pedagogicznych;
4) promocji i wizerunku Przedszkola;
5) kontaktów ze środowiskiem i partnerami Przedszkola.
4. Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację oraz analizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.


§ 38


Zadania wicedyrektora


Wicedyrektor podlega bezpośrednio Dyrektorowi przedszkola. Do jego obowiązków należy:
a) nzastępowanie dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności;
b) w przypadku dłuższych, nieprzewidzianych nieobecności dyrektora, pełnienie jego obowiązków na podstawie osobnego, jednorazowego umocowania;
c) obliczanie odpłatności za usługi przedszkola;
d) organizowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli podległych jego nadzorowi, których jest bezpośrednim przełożonym;
e) nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej;
f) kontrola prawidłowości realizacji podstawy programowej, zatwierdzonych programów;
g) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, rozliczanie godzin doraźnych oraz ponadwymiarowych nauczycieli;
h) organizowanie wyposażenia przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz plastyczne;
i) opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną koncepcji pracy przedszkola, jej modyfikacji, innych planów pracy;
j) przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla Wydziału Edukacji w Gdyni oraz SIO;
k) informowanie szkół o wypełnianiu obowiązku szkolnego w Przedszkolu przez dzieci należące do rejonów poszczególnych placówek szkolnych;
l) przewodniczenie pracom Komisji Inwentaryzacyjnej;
ł) dbanie o sprawny przepływ informacji w przedszkolu;
m) bieżące informowanie dyrektora przedszkola o istotnych problemach i sprawach wynikających z realizacji powyższego zakresu czynności;
n) prowadzenie strony BIP przedszkola;
o) kształtowanie twórczej atmosfery, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych w przedszkolu,
p) współpraca w nauczycielami w zakresie realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego;
r) sporządzanie planów urlopów nauczycieli;
s) efektywna współpraca z pracownikami administracji w zakresie księgowości, wynagrodzeń, kadr i zaopatrzenia;
t) nadzór nad przestrzeganiem higieny i zasad czystości w przedszkolu;
u) prowadzenie ewidencji pomocy dydaktycznych, zabawek i książek oraz okresowe sprawdzanie zgodności stanów z główną księgową przedszkola;
w) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
y) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola nie wymienionych w zakresie obowiązków, a wynikających z organizacji pracy przedszkola.

§ 39


Zadania pomocy nauczyciela


Pomoc nauczyciela przedszkola zobowiązana jest:
a) wypełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, wykonywać prace wynikające z ramowego rozkładu dnia;
b) współdziałać z nauczycielką w celu zapewnienia dziecku zdrowia i bezpieczeństwa oraz dobrego samopoczucia w czasie jego pobytu w przedszkolu;
c) przygotować salę do odpoczynku i czuwać nad spokojnym snem dzieci;
d) pomagać w przygotowaniu sprzętu i zabawek do zajęć i zabaw;
e) przestrzegać Kodeksu Przedszkola , innych regulaminów i zarządzeń dyrektora;
f) przestrzegać zasad bhp i ppoż.;
g) wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

§ 40

Zadania specjalisty ds. zaopatrzenia i rozliczeń finansowo-księgowych


1. Specjalista ds. zaopatrzenia i rozliczeń finansowo-księgowych wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno – gospodarczych w przedszkolu. Do jego obowiązków należy:
a) organizowanie żywienia w placówce zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
b) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;
c) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi pod względem kalorycznym i wagowym;
d) sporządzanie jadłospisów;
e) przestrzeganie procedur HACCP;
f) zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt i środki chemiczne;
g) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h) dbanie o prawidłowe przechowywanie produktów żywności;
i) przestrzeganie Kodeksu Przedszkola , innych regulaminów i zarządzeń Dyrektora;
j) przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
k) dokonywanie wpłat i wypłat z konta placówki;
l) opisywanie wyciągów bankowych i uzgadnianie z wicedyrektorem i księgowością stanu wpłat wnoszonych przez rodziców;
m) prowadzenie księgi korespondencji i czuwanie nad prawidłowym obiegiem korespondencji;
n) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy.

§ 41


Zadania woźnej oddziałowej


1.Woźna oddziałowa zobowiązana jest:
a) utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia;
b) 3 razy w roku czyścić okna i stolarkę w przydzielonych pomieszczeniach;
c) przygotowywać stoły i naczynia do posiłków, pomagać pracownikom kuchni podczas ich wydawania;
d) sprzątać po posiłkach;
e) utrzymywać w czystości zabawki, prać i prasować firany, ręczniki, fartuchy, stroje dziecięce oraz inne rzeczy używane w przedszkolu;
f) sprzątać przydzielone pomieszczenia po remontach bieżących i generalnych, doprowadzać wszystkie pomieszczenia do stanu używalności;
g) utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym powierzony sprzęt;
h) przestrzegać procedury systemu HACCP;
i) pełnić dyżury w przedszkolnym holu w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców;
j) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce;
k) dbać o swoją odzież ochronną, systematycznym szkoleniu bhp i ppoż.;
l) pomagać nauczycielce przy ubraniu dzieci przed wyjściem na spacer i po spacerze;
ł) brać udziału w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren Przedszkola;
m) przestrzegać Kodeksu Przedszkola i innych regulaminów oraz zarządzeń dyrektora;
n) przestrzegać zasad bhp i ppoż.;
o) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora Przedszkola, wynikające z organizacji pracy Przedszkola.

§ 42


Zadania szefa kuchni


1. Szef kuchni zobowiązany jest:
1) przyrządzać punktualnie zdrowe, zgodne z obowiązującymi normami posiłki;
2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych
i dbać o racjonalne ich zużycie;
3) prowadzić magazyn podręczny;
4) utrzymywać w odpowiednim stanie powierzony sprzęt kuchenny i dbać o higienę pomieszczeń kuchennych;
5) brać udział w ustalaniu jadłospisów;
6) systemu HACCP w zakresie żywienia dzieci, systematycznie szkolić się sw tym zakresie;
7) przestrzegać Kodeksu Przedszkola, innych regulaminów i zarządzeń dyrektora;
8) przestrzegać zasad bhp i ppoż.;
9) nosić służbowe ubranie oraz nie nosić ozdób w trakcie pracy;
10) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające
z organizacji pracy przedszkola.


§ 43


Zadania pomocy kuchennej


1. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
a) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków;
b) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne oraz pomieszczenia, kuchni i magazynów;
c) przestrzegać przepisów HACCP;
d) nosić służbowe ubranie oraz nie nosić ozdób w trakcie pracy;
e) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów;
f) przestrzegać Kodeksu Przedszkola, innych regulaminów i zarządzeń dyrektora;
g) przestrzegać zasad bhp i p. poż.;
h) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

§ 44


Pracownik do prac ciężkich


1. Pracownik do prac ciężkich zobowiązany jest:
1) utrzymywanie w należytym porządku oraz pielęgnowanie roślinności w ogrodzie przedszkolnym;
2) dbanie o stan techniczny urządzeń, dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu;
3) przestrzeganie procedury systemu HACCP;
4) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora placówki, a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu;
5) zamiatanie i odśnieżanie chodników należących do terenu Przedszkola;
6) codzienne sprawdzanie ogrodu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom;
7) dbanie o estetykę otoczenia Przedszkola;
8) wykonywanie napraw w budynku Przedszkola;
9)przestrzegania Kodeksu Przedszkola , innych regulaminów oraz zarządzeń dyrektora;
10) przestrzegania zasad bhp i ppoż.


§ 45


Specjaliści w przedszkolu


1. Przedszkole zatrudnia psychologa, pedagoga specjalnego oraz w zależności od potrzeb specjalistę logopedii, terapeutę pedagogicznego lub innych specjalistów zgodnie z potrzebami placówki.
2. Specjaliści w przedszkolu realizują zajęcia w ramach zadań związanych z:
a) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniem wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
d) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci.
2. Specjalista w przedszkolu :
a) ściśle współpracuje z gronem specjalistów i nauczycieli wychowania przedszkolnego;
b) przygotowuje dzieci do znalezienia się w różnych sytuacjach życiowych;
c) organizuje sytuacje wychowawcze tak, aby proces integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych przebiegał prawidłowo;
d) realizuje swoje zadania w bezpośredniej pracy z grupą rówieśniczą oraz w trakcie indywidualnych zajęć prowadzonych w gabinecie terapii pedagogicznej;
e) wspomaganiu nauczyciela w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz prowadzeniu grupowych zajęć poprawiających komunikację i dostarczenie informacji o możliwościach i ograniczeniach dziecka.
3. Praca specjalisty obejmuje:
a) pedagogiczną ocenę poziomu rozwoju dziecka z dysfunkcją;
b) usprawnianie dysfunkcji w zakresie rozwoju umysłowego, motoryki oraz kształtowania nawyków;
c) przygotowanie dziecka do harmonijnego współżycia rówieśnikami;
d) rozbudzanie poczucia własnej wartości u dzieci niepełnosprawnych i mocy sprawczej podczas działań twórczych.
4. Specjalista nawiązuje współpracę z rodzicami w celu udzielenia bezpośrednich wskazówek dotyczących oddziaływań terapeutycznych, uczestniczy i współdecyduje o doborze metod pracy z dziećmi sprawnymi inaczej i uzdolnionymi.


§ 46


Pozostałe obowiązki pracowników


1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz przepisów sanitarnych jest obowiązkiem każdego pracownika przedszkola.
2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do dbałości o dobry wizerunek przedszkola
w swoim środowisku.
3. Zobowiązani są do bezzwłocznego powiadomienia przełożonego o każdym zauważonym
w przedszkolu wypadku przy pracy, wypadku dziecka albo zagrożeniu występującym na terenie przedszkola.
4. Zadania i obowiązki szczegółowe wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu określają zakresy czynności i odpowiedzialności znajdujące się w teczkach akt osobowych.
5. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do zachowywania tajemnicy służbowej w zakresie informacje jakie rodzice przekazują o dziecku i jego rodzinie.


§ 47
Inspektor ochrony danych osobowych

1. Inspektor ochrony danych wykonuje zadania określone w artykule 39 ust. 1 RODO - w szczególności takie jak:
a) informowanie i doradzanie administratorowi, jak również pracownikom przedszkola -  w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych,
b) monitorowanie zgodności organizacji przedszkola z wszystkimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, w tym audyty, działania podnoszące świadomość, a także szkolenia dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych,
c) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
d) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,
e) współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.ROZDZIAŁ VI


WYCHOWANKOWIE I ICH RODZICE


§ 48


1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia.
2. Na wniosek rodziców i na podstawie opinii wydanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
3.Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niż do 9 roku życia.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.


§ 49


1.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2.Rodzice dziecka podlegającemu temu obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3.W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku o którym mowa w pkt 1.
5. Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
6. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7.O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.


§ 50

1. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w sytuacji, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do Przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.
3.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na dwóch etapach,
z uwzględnieniem kryteriów ustawowych oraz, jeżeli zaistnieje potrzeba, dodatkowo kryteriów określonych przez organ prowadzący.
4. Na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący.
7. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymaganych kryteriów składa się do dyrektora Przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
8. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola, wykaz dokumentów, które należy załączyć oraz terminy ich składania są zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola.
9. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
10. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli rady pedagogicznej.
11. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez dyrektora.
12. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ustala
i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola.
13. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola.
14. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata, podając najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do Przedszkola oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
15. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
16. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
18. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą ubiegać się o przyjęcie do Przedszkola, jeśli Przedszkole po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami. Procedurę postępowania kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio.
19. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
20. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu, w terminie
7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
21. Szczegółową organizację przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący.
22. Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczone są na stronie internetowej miasta.


§ 51


Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu


1. Przedszkole przestrzega praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka.


2. Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania i kształcenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony poszanowania godności osobistej;
c) życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
d) życzliwego i podmiotowego traktowania;
e) popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
e) wypoczynku i relaksacji;
f) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
g) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
h) swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami;
i) wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
j) bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
k) korzystania z bezpiecznych urządzeń w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym;
l) stałej opieki nauczyciela;
ł) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.

3. Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:

a) stosowania się do ogólnie przyjętych zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej;
b) respektowania poleceń nauczyciela;
c) szanowania własność innych, a także wytwory pracy i zabawy;
d) szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
e) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy dydaktycznych;
f) dbania o ład i porządek na swojej półce i w kącikach zainteresowań;
g) współdziałania z zespołem i w zespole na podstawie utworzonego i przyjętego kontraktu grupowego;
h) poszanowania odrębności każdego kolegi;
i) przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
j) nieoddalania się od grupy.

§ 52


1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
a) niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia 10 września danego roku szkolnego;
b) nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc;
c) zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczający jeden miesiąc;
d) przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia w Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
3. Decyzje o skreśleniu dziecka z listy Dyrektor podejmuje w porozumieniu z radą pedagogiczną, na podstawie stosownej uchwały.
4. Informację o skreśleniu dziecka z listy rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrektora Przedszkola.
5. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§ 53


1. Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
a) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
b) współudziału w opracowaniu koncepcji pracy Przedszkola i jej modyfikowaniu;
c) bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;
d) informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu dziecka;
e) współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych i oceny ich skuteczności;
f) wyrażania swojej opinii w każdej sprawie Przedszkola;
g) otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma specjalne potrzeby rozwojowe;
h) konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
i) dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych;
j) występowania z własnymi inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i Przedszkola;
k) natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono wypadkowi;
l) występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.

Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
a) współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
b) włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka;
c) zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
d) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie
f) o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
g) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą umową;
h) dbanie o higienę osobistą dziecka;
i) aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
j) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
k) terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.ROZDZIAŁ VII


ZASADY ORGANIZACYJNE ADMINISTRACYJNE I FINANSOWE


§ 54


Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Obsługą finansową, organizacyjną i administracyjną Przedszkola zajmuje się Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni w zakresie:
a) prowadzenie rachunkowości Przedszkola,
b) prowadzeniu spraw płacowych pracowników Przedszkola,
c) prowadzeniu spraw kadrowych Przedszkola,
d) sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej, finansowej i budżetowej w zakresie operacji finansowych,
e) obsługi finansowo-księgowej ZFŚS i PKZ-P
f)  prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.
3.Działalność Przedszkola jest finansowana z:
1) dotacji z budżetu gminy Gdynia;
2) opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz żywienie dzieci.


§ 55


Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.


§ 56


Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowy Przedszkola w terminie 14 dni od daty publikacji.
Za niedotrzymanie terminu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane są ustawowe karne odsetki.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 57


Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.

§ 58


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Mocą uchwały nr 6/2022 rady pedagogicznej z dnia 7 września 2022r. zatwierdzono jednolity tekst Statutu Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”


Traci moc prawną z Statut z dnia 7 maja 2020r. (Uchwała rady pedagogicznej nr 4/2020)


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Smolik
Wprowadził informację: Katarzyna Gardocka
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Gardocka
Data wytworzenia informacji: 15.09.2015
Data udostępnienia informacji: 11.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2023 17:51 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
04.11.2022 13:13 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
04.11.2022 13:13 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
04.11.2022 13:10 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
04.11.2022 12:16 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
11.03.2016 12:02 Dodanie informacji Katarzyna Gardocka