Regulamin ZFŚS

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”
w GdyniSPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3


PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES REGULACJI 3


DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ 3


TWORZENIE FUNDUSZU ORAZ GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI 5


ZASADY OPRACOWYWANIA ROCZNEGO PRELIMINARZA WYDATKÓW Z ZFŚS 6


SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU SOCJALNEGO  7


KOMISJA WŁAŚCIWA W SPRAWACH GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU SOCJALNEGO  8


II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ 9


KATALOG OSÓB UPRAWNIONYCH  9


POWSTANIE I UTRATA UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ 9PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH 10IV. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY Z FUNDUSZU SOCJALNEGO 10


POSTANOWIENIA OGÓLNE 10


UWAGI WSTĘPNE 10


SPOSÓB USTALANIA SYTUACJI SOCJALNEJ UPRAWNIONEGO 11


TRYB WYSTĄPIENIA O ŚWIADCZENIE 12


TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU 12


SPOSÓB PRZEKAZANIA ŚWIADCZEŃ UPRAWNIONYM 13


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 14


DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU 14


DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W IMPREZACH KULTURALNO-OŚWIATOWYCH LUB SPORTOWO-REKREACYJNYCH 14


UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ – RZECZOWEJ LUB FINANSOWEJ 15


POMOC NA CELE MIESZKANIOWE 16


V. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 19


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 19POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Podstawy prawne i zakres regulacji


1. Podstawę prawną Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Regulaminem, stanowią:


1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
2) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
3) art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z  art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


2. Regulamin został opracowany z uwzględnieniem także innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, takich jak:


1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
3) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


3. Regulamin określa:


a) osoby uprawnione do korzystania z pomocy i świadczeń z Funduszu socjalnego,
b) cel i rodzaje działalności socjalnej, na które przeznacza się środki Funduszu socjalnego,
c) zasady i warunki korzystania z pomocy i świadczeń finansowanych z Funduszu Socjalnego.


§ 2
Definicje stosowanych pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. Fundusz socjalny / Fundusz / ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Przedszkola nr 48 w Gdyni „Morska Przygoda”;
2. Pracodawca – Dyrektor Przedszkola upoważniony do podejmowania w imieniu pracodawcy, czynności prawnych z zakresu prawa pracy;
3. Administrator Funduszu – Dyrektor Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”;
 4. Związki Zawodowe – pracownicy Przedszkola będący członkami związków zawodowych i reprezentujący ogół pracowników Przedszkola;
5. Komisja Socjalna – Komisja Kwalifikacyjna Funduszu Socjalnego, w składzie określonym w § 4 niniejszego Regulaminu, przy czym uzgodnienia Komisji Socjalnej w drodze powziętych decyzji, wyczerpują ustawowy obowiązek uzgadniania decyzji pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi;
 6. Pracownik – nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny - pracownik Przedszkola, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania lub wyboru, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym również:
a) przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,
b) urlopowany do pracy w organizacjach społecznych,
c) realizujący obowiązek służby wojskowej,
d) otrzymujący świadczenie rehabilitacyjne;

7.Dochód na osobę w rodzinie – iloraz sumy dochodów wszystkich osób wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym oraz liczby osób w rodzinie, przy czym;
a) za dochód uważa się: wszelkie przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
b) do dochodu nie wlicza się świadczeń nieopodatkowanych, w tym pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, otrzymanych alimentów, świadczeń rodzicielskich, dodatku wychowawczego 500+, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla pracowników pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,

8. Gospodarstwo domowe – rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o świadczenie socjalne, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z innymi osobami stale z nią zamieszkującymi pod tym samym adresem (w sensie faktycznym) i wspólnie zaspokajającymi swoje potrzeby życiowe, współfinansującymi swoje utrzymanie w przypadku posiadania własnych przychodów, powiązanymi zależnościami rodzinnymi (np. współmałżonkowie, dzieci, rodzice, dziadkowie) lub pozostającymi w związku partnerskim (konkubenci), przy czym status takich osób ustalany jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy;

9. Minimalne wynagrodzenie – minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

10. Wypoczynek zorganizowany - wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego (nie krócej niż przez 14 dni w ciągu), połączonego ze zmianą środowiska, otoczenia lub klimatu, w tym w formie "wczasów pod gruszą";

11. Świadczenie urlopowe – świadczenie wypłacane nauczycielom w oparciu o zapisy art. 53 ust 1a Karty Nauczyciela.
§ 3
Tworzenie Funduszu oraz gospodarowanie środkami

1. Fundusz socjalny tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności Przedszkola, którego wysokość i terminy przekazania określają odrębne przepisy.

2. Środki Funduszu socjalnego gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym i przeznaczone w proporcjach wynikających z rocznego planu dochodów i wydatków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (określonej szczegółowo w § 5 Regulaminu).

3. Rachunkiem bankowym właściwym do gromadzenia środków Funduszu socjalnego Przedszkola jest rachunek prowadzony w PKO Bank Polski nr 85144010260000000012529244.

4. Środki Funduszu socjalnego zwiększa się o:

- wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
- darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
- odsetki od środków Funduszu socjalnego zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
- spłaty zadłużenia wobec Funduszu socjalnego, wynikające z zawartych umów o pożyczki na cele mieszkaniowe oraz z zawartych ugód i prawomocnych orzeczeń sądowych lub pozasądowych,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

5. Fundusz socjalny jest funduszem spożycia zbiorowego i nieskorzystanie z niego nie daje pracownikowi podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia oparte na Funduszu socjalnym nie mają charakteru roszczeniowego lecz charakter uznaniowy. W przypadku negatywnego załatwienia wniosku o przyznanie świadczeń, pomocy lub usług z Funduszu socjalnego nie przysługuje tryb odwoławczy, a osobie zainteresowanej nie podaje się pisemnego uzasadnienia odmowy, co nie wyklucza ponownego ubiegania się o świadczenie lub pomoc przy kolejnym rozpatrywaniu.

6. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu socjalnego uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego.

7. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu socjalnego jest Plan rzeczowo-finansowy (załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) wpływów i wydatków ZFŚS, opracowany zgodnie z zasadami określonymi w § 5, zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola.

8. Środki Funduszu socjalnego niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

9. Środkami Funduszu socjalnego administruje, zgodnie z niniejszym Regulaminem, Dyrektor Przedszkola zwany dalej Administratorem Funduszu.

10. Gospodarowanie i administrowanie Funduszem socjalnym odbywa się w oparciu o przepisy ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu i obejmuje przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, bądź lit.b i lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych - RODO), przez Przedszkole nr 48 w Gdyni „Morska Przygoda”, w celu prowadzenia obsługi socjalnej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczeń z Funduszu Socjalnego podawane są w formie Protokołu z posiedzenia Komisji Socjalnej i przekazywane pracownikom w formie pisemnej w sposób przyjęty w Przedszkolu.

12. Nie można pokrywać z Funduszu socjalnego wydatków, które nie mogą być z niego finansowane ani obciążać go zobowiązaniami niezgodnymi z jego celami i ustawą.

13. Zakup usług i produktów finansowanych ze środków Funduszu socjalnego, odbywa się w trybie procedur zakupowych obowiązujących w Przedszkolu określonych w regulacjach wewnętrznych przyjętych odrębnym trybem, zapewniających wyłanianie dostawców tych usług w sposób konkurencyjny. Dopuszcza się stosowanie trybu z wolnej ręki w odniesieniu do usług w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, bądź gdy jest to uzasadnione z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych lub gospodarczych o obiektywnym charakterze.

14. Przyznane pracownikowi ze środków Funduszu socjalnego świadczenia (w tym pieniężne) na cele socjalne stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w art. 21 ust. 1 powołanej ustawy (np. pkt 26, 67 i 78 ustawy).

§ 4
Komisja właściwa w sprawach gospodarowania środkami Funduszu Socjalnego

1. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowisk związków zawodowych i pracodawcy przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu świadczeń i pomocy w Przedszkolu działa Komisja Funduszu Socjalnego, zwana Komisją Socjalną.

2. Komisja Socjalna pełni funkcję doradczą, opiniującą i administracyjną w sprawach gospodarowania środkami Funduszu Socjalnego.

3. Komisja Socjalna jest wyłoniona przez ogół pracowników Przedszkola w drodze głosowania tajnego i stanowi reprezentację wszystkich komórek organizacyjnych. tj. Nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi, a więc składa się, z co najmniej z 3 członków.

4.Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

5.Komisja Socjalna podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

6.Posiedzenia Komisji Socjalnej a zwłaszcza jej rozstrzygnięcia są protokołowane.

7.Posiedzenia Komisji Socjalnej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora w miarę potrzeb.

8. Komisja Socjalna ma obowiązek współpracować ze specjalistą ds płac w zakresie dostępnych środków Funduszu Socjalnego, opracowywania planu rzeczowo - finansowego dochodów i wydatków, sporządzania sprawozdań okresowych i rocznych.

9. Komisja Socjalna dokonuje wstępnej kwalifikacji wniosków w sprawie przyznania świadczeń i usług finansowanych z Funduszu socjalnego, w oparciu o zatwierdzony przez Administratora Funduszu, roczny plan dochodów i wydatków, kierując się postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Komisja Socjalna uprawniona jest do rozpatrywania wniosków o przyznanie uprawnionym świadczeń lub pomocy z Funduszu socjalnego, co jest potwierdzone Protokołem według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik niniejszego Regulaminu, (Załącznik Nr 2 - Protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej) i podlega zatwierdzeniu przez Administratora Funduszu.

11. Administrator Funduszu asygnuje decyzję o przekazaniu środków z Funduszu Socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu) głównej księgowej Przedszkola oraz specjaliście ds płac.

12. Administrator Funduszu może zgłosić Komisji Socjalnej umotywowane zastrzeżenia do powziętych decyzji i odmówić w tym zakresie zatwierdzenia protokołu, jeśli decyzje Komisji Socjalnej są niezgodne z niniejszym Regulaminem, co wymaga ponownego ustosunkowania się Komisji Socjalnej.
9. Zatwierdzony protokół jest podstawą realizacji świadczeń z Funduszu Socjalnego.

13. Komisja Socjalna działa zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, którego treść podaje się do wiadomości pracowników poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

14. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej raz na kwartał lub w zależności od potrzeb.

15.Komisja Socjalna podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

16. Czynny udział w pracach Komisji Socjalnej mogą brać tylko jej upełnomocnieni członkowie, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

17. Komisja Socjalna prowadzi obsługę administracyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola określoną zapisem w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.


§ 5
Zasady opracowywania planu rzeczowo-finansowego dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1. Plan, o którym mowa w § 3 ust.7, na dany rok kalendarzowy, w imieniu pracodawcy w układzie procentowym I kwotowym na poszczególne rodzaje działalności socjalnj opracowuje Komisja Socjalna po uzgodnieniu ze specjalistą ds płac I główną księgową Przedskola nr 48 “Morska Przygoda” wysokości posiadanych środków finansowych, nie później niż do 31 stycznia danego roku, w którym plan ma obowiązywać.

2. Komisja Socjalna, przedstawia najpóźniej do końca lutego danego roku, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS wysokości najniższego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania odpisu na Fundusz socjalny, będącego bazą do naliczania wskaźników kwotowych na Fundusz Socjalny,

3. Plan rzeczowo-finansowy na dany rok kalendarzowy zostaje przyjęty na najbliższym zebraniu Komisji Socjalnej, nie później niż do końca stycznia roku obowiązywania i stanowi podstawę gospodarowania środkami Funduszu socjalnego.

4. Plan rzeczowo-finansowy wpływów i wydatków Funduszu socjalnego na dany rok powinien zawierać:

1) wysokość planowanych wpływów Funduszu socjalnego, a w szczególności:

a) wysokość rocznego odpisu podstawowego wraz ze zwiększeniem w odniesieniu do pracowników, wyliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami, w oparciu o planowaną w danym roku kalendarzowym przeciętną liczbę pracowników zatrudnionych u pracodawcy;
b) wysokość środków Funduszu socjalnego, niewykorzystanych w roku poprzednim,
c) wysokość odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu socjalnego, gromadzonych na rachunku bankowym Funduszu socjalnego,
d) wysokość przypadających w danym roku spłat pożyczek przyznanych na cele mieszkaniowe, uwzględniającą wysokością naliczonych na dany rok odsetek z tego tytułu.

2) wysokość planowanych wydatków z Funduszu socjalnego, w układzie poszczególnych rodzajów wydatków określonych w prowizorium.

6. Plan, o którym mowa w ust. 3 zatwierdza Administrator Funduszu.

7. Pracodawca nie może jednostronnie korygować planu rzeczowo-finansowego ZFŚS wpływów i wydatków po jego zatwierdzeniu i uzgodnieniu z Komisją Socjalną.

§6
Sprawozdawczość z gospodarowania środkami Funduszu socjalnego

1. Komisja Socjalna prowadzi ewidencję świadczeń socjalnych pracowników Przedszkola uprawnionych do korzystania z Funduszu Socjalnego, w której ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaje przyznanych świadczeń i dofinansowań z Funduszu Socjalnego oraz ewidencjonuje rozdział świadczeń socjalnych.

2. Komisja Socjalna, dwa razy do roku przedkłada Dyrektorowi Przedszkola sporządzone sprawozdanie okresowe z gospodarowania środkami Funduszu Socjalnego, przygotowane według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu (Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu).

3. Komisja Socjalna uzgadnia sprawozdanie okresowe z gospodarowania środkami Funduszu Socjalnego ze specjalistą ds płac i główną księgową Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”

4. Sprawozdanie zawierać powinno informacje o planowanych wpływach w roku oraz o liczbie udzielonych świadczeń poszczególnych rodzajów i wydatkowanych na nie środkach.

5. Komisja Socjalna przedkłada Admistratorowi Funduszu I członkom związków zawodowych reprezentująych pracowaników Przedszkola, roczne sprawozdanie z gospodarowania środkami Funduszu Socjalnego, przygotowane wg ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu (Załacznik nr 4) w terminie do 15 lutego za rok poprzedni.

6. Sprawozdanie zawierać powinno informacje o planowanych i rzeczywistych wpływach środków Funduszu Socjalnego, liczbie udzielonych świadczeń poszczególnych rodzajów i wydatkowanych na nie środkach, analizę zgodności z planem, o którym mowa w § 5 oraz o aktualnym stanie rachunku bankowego Funduszu Socjalnego. Załącznikiem do sprawozdania rocznego jest wyciąg bankowy z rachunku Funduszu Socjalnego.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ

§ 7
Katalog osób uprawnionych

Do korzystania ze świadczeń ZFŚS uprawnieni są:
-pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (niezależnie od rodzaju umowy) lub mianowania,
-pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele przebywający
na urlopach dla poratowania zdrowia,
-emeryci i renciści z Przedszkola nr 48 “Morska Przygoda” emeryci i renciści wskazani przez Urząd Miasta Gdyni
członkowie rodzin( współmałżonek, dzieci) pracowników wymienionych w pkt. 1 i 2,3 , jeśli zamieszkują i prowadzą z uprawnionym wspólne gospodarstwo domowe.

Za członków rodzin uprawnionych do korzystania z ZFŚS uważa się:
-dzieci własne, dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków do ukończenia 18 roku życia (zgodnie z datą urodzin).
-dzieci niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niezdolne do pracy na podstawie orzeczenia zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego.

3. Uprawnienie, o którym mowa w § 7 pkt. 2, ust. 1,2 przysługuje wyłącznie na podstawie złożonego do Komisji Socjalnej wniosku o objęcie opieką Funduszu Socjalnego członków rodziny pracowanika w zakresie określonym w Regulaminie. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu (Załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu.

§ 8
Powstanie i utrata uprawnienia do świadczeń

1. Uprawnienie do świadczeń i usług finansowanych z Funduszu socjalnego powstaje w przypadku osób, o których mowa w:

1) § 7 ust. 1 pkt. 1 – po nawiązaniu stosunku pracy, w § 7 ust. 2 pkt. 1,2 oraz – po złożeniu do Komisji Socjalnej prawidłowo udokumentowanego wniosku o objęcie opieką Funduszu Socjalnego w zakresie określonym w Regulaminie. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu (Załącznik nr 5).

2. W przypadku osób, o których mowa w § 7 w ust. 2 pkt. 2 uprawnienie do świadczeń i usług finansowanych z Funduszu socjalnego przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat.

3.Komisja Socjalna sporządza i aktualizuje imienną listę dzieci objętych świadczeniami. Okazanie do wglądu odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, a w przypadku dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie – także odpowiedniego orzeczenia sądu opiekuńczego, powoduje wpisanie dziecka na listę dzieci. Wpis będzie aktualny do czasu pozostawania przez dziecko osobą uprawnioną. Jeśli z przepisów Regulaminu wynika, że warunkiem zaliczenia dziecka do osób uprawnionych jest udokumentowanie określonych stanów faktycznych (np. kontynuacji pobierania nauki, posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), to obowiązkiem rodzica (opiekuna prawnego) dziecka jest terminowe dostarczenie odpowiednich dokumentów. Zgłoszenia dziecka na listę dzieci można dokonać do końca roku kalendarzowego, przy czym nie można żądać przyznania świadczeń dla dziecka wstecz, za lata poprzedzające dostarczenie wskazanych dokumentów.

Komisja Socjalna prowadzi i aktualizuje imienne listy osób, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2. Przynajmniej raz do końca do końca bieżącego roku przeprowadza stosowną inwentaryzację dokumentów. Archiwizuje lub trwale usuwa dokumenty z danymi, osobowymi członków funduszu, do których nie zachodzą podstawy prawne dalszego przetwarzania.

III. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 9
Środki Funduszu socjalnego przeznaczone mogą być na:

1. Świadczenia urlopowe wypłacane nauczycielom.
2. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin realizowanego w ramach „wczasów pod gruszą”;
3. Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej;
4. Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej;
5. Udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub bezzwrotnej finansowej tzw. zapomóg losowych;
6. Udzielanie zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe;
7. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci osób uprawnionych;
8. Zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY Z FUNDUSZU SOCJALNEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 10
1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu socjalnego zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej lub mieszkaniowej uprawnionego.

Świadczenia mogą być udzielane w pierwszej kolejności m.in. osobom:
-dotkniętym zdarzeniami, wypadkami losowymi,
-uzyskującym niskie dochody na osobę w rodzinie,
-samotnie wychowującym dzieci,
-mającym trudne warunki mieszkaniowe,
-mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia, a także wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone.

§ 11
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi może:

1)zwiększyć kwotę świadczenia z Funduszu ponad ustalone granice, lub
2) zmienić czasokres korzystania ze świadczeń wyszczególnionych w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

§12
Sposób ustalania sytuacji socjalnej uprawnionego

1. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu socjalnego do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od wysokości rzeczywistego dochodu na osobę w rodzinie przekazanego pracodawcy w formie oświadczenia i aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i losowej. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie określa Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu;

2. Przyjmuje się jako obowiązującą zasadę dobrowolnego oświadczenia pracownika o dochodach poprzez zaznaczenie właściwej grupy dochodowej, gdzie.

Grupa A oznacza dochód na jednego członka rodziny do 50% wysokości przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS,
Grupa B oznacza dochód na jednego członka rodziny, w przedziale od 50% do 100% wysokości przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS,
Grupa C oznacza dochód na jednego człona rodziny powyżej 100% wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS.

Komisja Socjalna co roku, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia, ustala w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych, reprezntująych w Przedszkolu pracowników, kwoty przydziału dochodów przypadających na jednego członka rodziny i podaje do wiadomości pracowników.

3.Oświadczenia o rzeczywiście osiągniętym dochodzie na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym składa się raz w roku w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni do Komisji Socjalnej . Dochód na osobę w rodzinie wynikający ze złożonego przez pracownika oświadczenia jest podstawą do ubiegania się o świadczenia i pomoc z Funduszu socjalnego w okresie od maja danego roku, w którym zostało złożone oświadczenie do kwietnia następnego roku włącznie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Osoby zatrudnione w trakcie roku, po dniu 30 kwietnia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają w terminie do 60 dni od daty zatrudnienia, nie później jednak niż z chwilą ubiegania się o przyznanie pomocy lub świadczenia z Funduszu socjalnego. Postanowienia ust. 4 , 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

5. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 2, skutkuje zaliczeniem do grupy osób o najwyższym dochodzie na osobę.


§13
Tryb wystąpienia o świadczenie

1. Osoba uprawniona do korzystania z Funduszu zainteresowana otrzymaniem określonego indywidualnego świadczenia lub pomocy z Funduszu socjalnego obowiązana jest złożyć wniosek o jego przydział według ustalonego wzoru wraz z wymaganymi dokumentami, bądź w innej ustalonej formie (np. zapis na listę).

Świadczenia z Funduszu socjalnego w postaci:

1) bezzwrotnej pomocy finansowej tzw. zapomogi losowej, mogą być wyjątkowo udzielone osobie lub rodzinie także na wniosek współpracownika zainteresowanej osoby, lub organizacji związkowej, która potwierdza fakt trudnej sytuacji lub zdarzenia losowego, za zgodą zainteresowanego,

2) upominków lub okolicznościowych świadczeń pieniężnych, mogą być wyjątkowo udzielone osobie uprawnionej, bez jej wniosku, z własnej inicjatywy pracodawcy lub organizacji związkowej, w oparciu o protokół Komisji Socjalnej, zatwierdzony przez Administratora Funduszu.

2. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu i tak:

1) o przyznanie pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe - Załącznik nr 7,
2) o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” – Załącznik nr 8,
3) o dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika- Załącznik nr 9,
4) o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej - Załącznik nr 10,
5) o dofinansowanie do udziału w imprezie kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjne- Załącznik nr 11,
6) udzielenie zapomogi losowej w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego – Załącznik nr 12.

3. Druki wniosków, o których mowa wyżej pracownicy pobierają od Komisji Socjalnej.

4. Wnioski wypełnione nieczytelnie, niekompletne (nie uzupełnione wymagane pola we wzorze lub brak wymaganych załączników) lub złożone nie na formularzach (wzorach), o których mowa w ust. 2, pozostawia się Komisji Socjalnej bez nadania im dalszego biegu aż do czasu uzupełnienia.

5. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w postaci tzw. zapomogi losowej, wnioskodawca dołącza:

1) oświadczenie o kosztach związanych z wypadkiem losowym oraz odpowiednie oryginały faktur dokumentujących poniesienie wydatków (np. na leki) do wglądu,
2) do wglądu - dokument potwierdzający zaistnienie wypadku losowego (np. zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala, zaświadczenie z Policji w przypadku kradzieży/włamania),
3) w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy na pokrycie części kosztów leczenia lub rehabilitacji, których nie można przeprowadzić bezpłatnie w placówkach służby zdrowia albo kosztów zakupu środków rehabilitacji, jeżeli nie mogą być one refundowane z innych środków niż ZFŚS – do wglądu - zaświadczenie lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej o długotrwałej chorobie oraz oświadczenie wnioskodawcy o kosztach oraz o przyczynach niemożności refundacji kosztów z NFZ.


§14
Termin rozpatrzenia wniosku

1. Wnioski w sprawie udzielania pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, za wyjątkiem wniosków o zapomogi losowe podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Socjalną w zależności od ich ilości i daty wpływu, nie później jednak niż miesiąc od daty wpływu wniosku.

2. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla osób dotkniętych wypadkami losowymi (tzw. zapomogi losowe) podlegają rozpatrzeniu według potrzeb na najbliższym posiedzeniu Komisji socjalnej.


§15
Sposób przekazania świadczeń uprawnionym


1. Środki pomocy finansowej z Funduszu socjalnego przekazywane są w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy uprawnionego w przypadku następujących świadczeń:

1) dofinansowania różnych form wypoczynku – „wczasy pod gruszą”,
2) świadczeń urlopowych wypłacanych nauczycielom,
3) zapomóg losowych,
4) pożyczek na cele mieszkaniowe – na remont i modernizację,
5) świadczeń pieniężnych w związku ze zwiększeniem wydatków w okresie świątecznym..

2. Środki pomocy finansowej z Funduszu socjalnego przeznaczone na dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej przekazywane są, w formie bezgotówkowej przelewem lub gotówkowej w kasie bezpośrednio na rzecz organizatora imprezy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pomoc rzeczowa z Funduszu przekazywana jest bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej.

Środki pomocy finansowej z Funduszu socjalnego bądź przyznane pożyczki na cele mieszkaniowe w przypadku nie przekazania pracodawcy informacji o numerze indywidualnego rachunku bankowego – przekazywane będą uprawnionemu przekazem pocztowym na wskazany adres zamieszkania na koszt adresata przekazu.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


§16
Dofinansowanie do wypoczynku

1. Pracownicy i uprawnieni emeryci mogą ubiegać się dla siebie lub uprawnionych członków swoich rodzin o dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą” w oparciu o wniosek (Załącznik nr 8 niniejszego Regulaminu) złożony do Komisji Socjalnej.

2. Osoba uprawniona do korzystania z Funduszu nie może przekroczyć stawek wynikających z Tabeli nr 1, tj. w ciągu wyżej wymienionego okresu osoba uprawniona może skorzystać z jednego dofinansowania określonego w ust. 1, z pominięciem nauczycieli otrzymujących świadczenia urlopowe zgodnie z art. 53 ust 1a Karty Nauczyciela.

3. Dzieci uprawnione w myśl Regulaminu do korzystania z Funduszu mogą, w miarę posiadanych możliwości finansowych Funduszu, korzystać z dopłat z Funduszu socjalnego do kolonii, obozów, zimowisk, oaz rekolekcyjnych, pobytów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, bądź do wypoczynku z rodzicami – jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym łączna ilość dni objętych dofinansowaniem obejmuje maksymalnie 21 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym.

4. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci, o którym mowa w ust. 3 następuje po złożeniu przez pracownika stosownego wniosku (Załącznik nr 9 niniejszego Regulaminu) wraz z potwierdzeniem poniesionych kosztów.

5. Dofinansowanie do wypoczynku w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

6.Liczba oraz wysokość dofinansowania, o którym mowa w pkt. 1 zależna jest od możłiwości finansowych Funduszu. Środki na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży mogą wynosić łacznie nie więcej niż 70% poniesionych przez pracownika kosztów.


§17
Dofinansowanie uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych.

1. Dofinansowanie z Funduszu działalności kulturalno – oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych, a także działalności sportowo- rekreacyjnej w postaci różnych form rekreacji ruchowej, może być przeznaczone na:

pokrycie kosztu imprezy masowej (otwartej), o charakterze określonym w ust. 1, bądź pokrycie kosztu udziału w imprezie sportowej w ramach współzawodnictwa sportowego (turniej, mistrzostwa, zawody, itp.), organizowanej przez pracodawcę bądź przy współudziale działających u niego zakładowych organizacji związkowych w oparciu o przedłożony kosztorys planowanej imprezy;

2) dopłatę do uczestnictwa osoby uprawnionej do Funduszu w imprezie kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej, o charakterze określonym w ust. 1, organizowanej przez pracodawcę bądź przy współudziale działających u niego zakładowych organizacji związkowych, która nie ma charakteru masowego, (w tym np. bilety wstępu do kina, na basen) według zasad określonych w ust. 2-5, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

2. Dopłaty do uczestnictwa w imprezach mogą nastąpić wyłącznie w przypadku ujęcia ich w szczegółowym planie wydatków z Funduszu na imprezy sportowo-rekreacyjne lub kulturalno-oświatowe, ustalanym na dany rok przez pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną i do wysokości przeznaczonych środków.

3. Imienne zestawienie uczestników na imprezy sportowo-rekreacyjne lub kulturalno-oświatowe, o ile wymagane jest wydanie indywidualnych biletów/karnetów wstępu na daną imprezę, sporządzane jest przez Komisję Socjalną.

4. Dopuszcza się dofinansowanie do udziału pracowników w imprezach kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych z pominięciem kryterium socjalnego.

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 powinno mieć charakter wyjątkowy i zawierać stosowane uzasadnienie zawarte w protokole Komisji socjalnej.

§18
Udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej

Pomoc materialna - rzeczowa lub finansowa może być przyznawana:

1. W postaci zapomóg finansowych bezzwrotnych dla pracowników i ich rodzin dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej – w zależności od potrzeb w skali rocznej w wysokości:

-w przypadku indywidualnego zdarzenia losowego (zapomoga losowa):
-nagłego, niespodziewanego, pojedynczego zdarzenia dotyczącego kolei życia (losu) danej osoby (np. zniszczenia domu spowodowanego pożarem, zalaniem wodą; kradzieży, śmierci pracownika lub jego członka rodziny, wypadku samochodowego) należycie udokumentowanych, przedłożonych do wglądu Komisji Socjalnej.
-ciężkiej lub przewlekłej choroby należycie udokumentowanej na pokrycie do 50 % wydatków poniesionych na kontynuację leczenia, w tym leki udokumentowane imiennymi fakturami lub rachunkami przedłożonymi do wglądu Komisji Socjalnej.

2. W postaci okolicznościowych świadczeń rzeczowych lub okolicznościowych świadczeń pieniężnych bezzwrotnych:

-upominków z tytułu odwiedzin przewlekle chorych pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej;

-na zakup paczek świątecznych dla uprawnionych dzieci pracowników Przedszkola w wieku do lat 18 (rocznikowo) – jeden raz w roku;

-w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym dla pracowników – jeden raz w roku.

§ 19

1. Zakup upominków, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 1-3, może być zrealizowany w paczek żywnościowych, bonów towarowych lub talonów do sklepu, prezentu rzeczowego itp.

2. Decyzję o przyznaniu poszczególnym kategoriom osób uprawnionych, a także o wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 19 oraz upominków, o których mowa w ust. 1, każdorazowo podejmuje Komisja Socjalna, kierując się postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Wartość upominków lub świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, dla poszczególnych osób uprawnionych do ich otrzymania, nie jest jednakowa i uzależnia się ją od wysokości dochodu na członka rodziny osoby uprawnionej.

4. Pracodawca może, w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, odstąpić od stosowania wyłącznie kryterium dochodowego rodziny przy ustalaniu wartości upominku realizowanego w formie bonu lub talonu do sklepu, albo świadczenia pieniężnego, uzależniając ją od sytuacji rodzinnej pracownika.


§20
Pomoc na cele mieszkaniowe

1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być udzielona w następującej formie pożyczki zwrotnej; na remont, modernizację mieszkania, domu jednorodzinnego, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

2. Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są w ramach wydzielonych na ten cel przez pracodawcę, w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, ze środków Funduszu Socjalnego. Termin postawienia pożyczki do dyspozycji osobie, której została ona przyznana uzależniony jest od dopełnienia formalności określonych Regulaminem, w tym zwłaszcza od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 23 ust. 4, a także od dostępności wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu.

3. Pożyczki na remont lub modernizację mogą być wypłacane sukcesywnie, stosownie do wielkości wolnych środków finansowych Funduszu oraz kolejności złożenia wniosków (Załącznik nr 7 niniejszego Regulaminu) o przyznanie pomocy.

4. Pracownik może otrzymać 2000 zł pożyczki na cele mieszkaniowe, którą zobowiązany jest spłacić wraz z odsetkami wg zapisów umowy stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu.

5. Pożyczka na cele mieszkaniowe nie może być udzielona pracownikowi, który:

1) znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub jest zatrudniony na okres próbny,

2) którego wynagrodzenie za pracę jest obciążone zajęciem sądowym, administracyjnym lub alimentacyjnym bądź zobowiązaniem wobec pracodawcy w stopniu uniemożliwiającym ewentualną spłatę zobowiązania,

3) który nie spełnia innych warunków dla przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe określonych postanowieniami Regulaminu.

§21

1. Pożyczka na remont mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość może być udzielana nie częściej niż w co drugim roku kalendarzowym, o ile spłata poprzedniej pożyczki na ten cel została zakończona.

§22

1. Pożyczki udzielane jako pomoc na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości do 5,2% od kwoty pożyczki stosunku rocznym w zależności od wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w dniu zawarcia umowy o pożyczkę, przy zastosowaniu relacji, iż odsetki umowne stanowią 1/10 odsetek ustawowych.

2. Okres spłaty pożyczki ustala się na czas nie dłuższy niż 2 lata (remont, modernizacja). Spłata pożyczki rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym została udzielona.

3. Czas spłaty pożyczki nie może przekroczyć dnia, w którym następuje rozwiązanie umowy o pracę.

4. Zawieszenie spłaty pożyczki na okres 2 miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek pożyczkobiorcy

5. Wysokość odsetek umownych, o których mowa w ust. 1, wylicza się według następującego wzoru:


Kz x L x O


-------------- = On


365
gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:


Kz - kwotę pożyczki,


L - liczbę dni w okresie, na który pożyczkę udzielono


O - stawkę odsetek umownych w stosunku rocznym,


365 - liczbę dni w roku,


On - kwotę należnych odsetek.


4. Wysokość pożyczki, warunki jej spłaty, wysokość oprocentowania oraz przypadki postawienia do natychmiastowej wymagalności ustala się szczegółowo w umowie zawartej z pożyczkobiorcą. (Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu).


5. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 7 niniejszego Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Socjalna może przyznać pożyczkę poza kolejnością.


23

1. Pobrana pożyczka na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości w przypadku:


1) śmierci pożyczkobiorcy,


2) zdarzenia nagłego, niezawinionego przez pożyczkobiorcę, a powodującego jego trwałą niezdolność do jakiejkolwiek pracy zarobkowej.2. Spłata pożyczki udzielanej na cele mieszkaniowe może być zawieszona, bądź okres spłaty może być przedłużony , na wniosek pożyczkobiorcy (Załącznik nr 14 niniejszego Regulaminu) w wypadku:


1) przejściowego, znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej pożyczkobiorcy, a w szczególności w wyniku śmierci członka rodziny, długotrwałej choroby pożyczkobiorcy lub członka rodziny itp.


2) poniesienia przez pożyczkobiorcę znacznej straty materialnej wskutek wypadku losowego lub klęski żywiołowej,


2. Okres zawieszenia spłaty pożyczki jak również okres przedłużenia jej spłaty nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.


3. Pożyczki w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.


4. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:
1)porzucenia pracy przez pracownika;
2) rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę;
3) wygaśnięcia umowy o pracę.


§ 24
W razie nie spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę w terminach określonych umową (zaległość dotyczy co najmniej dwóch kolejnych rat) lub nie spłacenia pożyczki w terminie wyznaczonym w umowie, wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w terminie 7 dni. W przypadku bezskuteczności tych działań występuje się z powództwem do sądu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

V. Postanowienia przejściowe i końcowe


§ 25
1. Środki Funduszu socjalnego nie mogą być wydatkowane w formie wypłaty na rzecz osoby uprawnionej, która we własnym zakresie miałaby je wykorzystywać na cele socjalne, z wyjątkiem zapomóg losowych i dopłat opisanych w niniejszym Regulaminie.2. Niedopuszczalne jest wydawanie pracownikom bonów oszczędnościowych, tworzenie kont imiennych pracowników, na których zapisuje się kwoty dozwolone do indywidualnego wykorzystania, bądź dzielenia środków Funduszu socjalnego całej załodze „po równo”.§ 26
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, przedłożyła sfałszowany dokument albo wykorzystała przyznane z Funduszu socjalnego środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonała przeniesienia przyznanego świadczenia, usługi lub pomocy na osoby nieuprawnione lub w inny sposób wprowadziła pracodawcę w błąd, zostaje obciążona pełnymi kosztami poniesionymi z tego tytułu przez pracodawcę i traci prawo do korzystania z Funduszu socjalnego przez dwa kolejne okresy na jakie można otrzymać dane świadczenie, usługę lub pomoc.


§ 27
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Prawo interpretacji postanowień Regulaminu przysługuje wspólnie Stronom uprawnionym do jego stanowienia.


§ 28
Zmiana niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem § 12, może nastąpić wyłącznie w drodze aneksu w trybie właściwym dla ustanowienia regulaminu.


§ 29
Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 16.11.2020 roku.§ 30
1.Regulamin niniejszy został uzgodniony z organizacjami związków zawodowych.


NSZZ "Solidarność"             ZNP oddział w Gdyni

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą Zarządzenia nr  8/2021 Dyrektora Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda od dnia 12.04.2021 r.


 


Zatwierdzam

dyrektor

Alicja Smolik______________________________
Spis załącznikówZałącznik nr 1.....................Plan rzeczowo – finansowy ZFŚS


Załącznik nr 2.....................Protokół z zebrania Komisji Socjalnej


Załącznik nr 3.....................Decyzja Administratora Funduszu ws przekazania środków z ZFŚS


Załącznik nr 4......................Sprawozdanie z gospodarowania środkami z ZFŚS


Załącznik nr 5......................Wniosek o objęcie opieką socjalną ZFŚS w Przedszkolu nr 48 „Morska Przygoda”


Załącznik nr 6......................Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie


Załącznik nr 7.....................Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu socjalnego na cele mieszkaniowe


Załącznik nr 8..................... Wniosek o przyznanie dofinansowania z Funduszu socjalnego do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie


Załącznik nr 9..................... Wniosek o przyznanie dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży


Załącznik nr 10....................Wniosek o udzielnie pomocy finansowej lub rzeczowej


Załącznik nr 11.....................Wniosek o dofinansowanie udziału w imprezie kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej


Załącznik nr 12....................Wniosek o udzielnie zapomogi losowej


Załącznik nr 13....................Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe


Załącznik nr 14....................Wniosek o zawieszenie /przedłużenie czasu spłaty pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe


Załącznik nr 15....................Klauzula Informacyjna Regulaminu ZFŚS


Załącznik nr 16…………….Tabela warunków i zasad przyznawania świadczeń socjalnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Smolik
Wprowadził informację: Ewa _Zakrzewska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Gardocka
Data wytworzenia informacji: 08.07.2021
Data udostępnienia informacji: 08.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2023 11:35 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
12.05.2023 10:29 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
08.05.2023 20:16 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
23.11.2021 12:02 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
23.11.2021 10:33 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
23.11.2021 10:23 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
23.11.2021 10:16 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
23.11.2021 10:01 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
08.07.2021 11:02 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
08.07.2021 11:01 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
13.03.2013 20:27 Korekta Katarzyna Gardocka