Regulamin Pracy

                                                               REGULAMIN PRACY

                          Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks Pracy ( tekst jednolity:- u s t a l a m :


                                                                  I. PRZEPISY WSTĘPNE


                                                                                   § 1


Niniejszy regulamin ustala organizację i porządek w pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Ilekroć jest mowa o nauczycielach, należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

                                                                                 § 2


Postanowienia regulaminu stosują się do wszystkich pracowników bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko.


                                                                                 § 3


Ilekroć jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 48 w Gdyni, w imieniu którego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor przedszkola.


                                                                               § 4


Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik winien być zapoznany z przepisami regulaminu,co potwierdza własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu, przechowywanym w dokumentach kadrowych.


                                           
                                                   II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

                                                                   

    
                                                                          § 5


Pracownik obowiązany jest do świadczenia pracy zgodnie z umową o pracę, a w szczególności
do :


1.

sumiennego i efektywnego wykonywania pracy oraz poleceń przełożonych, związanych z wykonywaniem pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę,

2. przestrzegania obowiązującego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny,

3. przestrzegania porządku i ustalonego w szkole regulaminu pracy,

4. przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
5. podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności przydatnych w pracy,

6. dbania o dobro zakładu pracy i jego mienie, wykorzystywania go

zgodnie z przeznaczeniem. Za zagubione lub uszkodzone z winy pracownika: narzędzia, materiały, środki dydaktyczne, książki, sprzęt audiowizualny i sportowy, wyposażenie pomieszczeń biurowych i lekcyjnych i nie nadające się do dalszego użytkowania, pracownik zobowiązany jest wpłacić do kasy Przedszkola Samorządowego Nr 48 kwotę odszkodowania w wysokości aktualnej ceny rynkowej w dniu powstania szkody pomniejszonej o stopień użycia według przepisów finansowo - księgowych,

7. zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedszkola, których ujawnienie

mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

8. przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

9. przestrzegania zasad współżycia społecznego,

10. dbania o czystość i porządek w miejscu pracy,
11. należytego zabezpieczenia dokumentacji, narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy po jej zakoń czeniu,

12. przestrzegania przez pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela obowiązków
zawartych w art. 6 Karty Nauczyciela,

13. niezwłocznego zgłaszania przełożonemu i dyrektorowi przedszkola każdego faktu zagubienia, uszkodzenia bądź niesprawności pomocy naukowych, sprzętu lub urządzenia a także każdej awarii sieci mediów czy też wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


                                                                               § 6


1. na terenie przedszkola nie wolno spożywać alkoholu,
2. wstęp i przebywanie pracownika na terenie przedszkola w stanie po spożyciu alkoholu jest zabronione,
3. na teren przedszkola nie wolno wnosić alkoholu,
                                                                           § 7

Zabrania się pracownikom:

1. opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy poza teren zakładu pracy bez zgody przełożonego,
2. posługiwania się maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,
3. samowolnego demontowania osłon i zabezpieczenia maszyn i urządzeń, czyszczenia i naprawiania maszyn, urządzeń i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem.


                                                                        § 8


W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik obowiązany jest rozliczyć się z zakładem pracy i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej potwierdzające ten fakt.
Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku śmierci pracownika.


                                                                        § 9


W przedszkolu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.


                                                          III. CZAS PRACY


Czas pracy jest to czas, w którym pracownicy pozostają w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.


                                                                   § 10


Czas pracy winien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

1. czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień, wliczając obowiązujące pensum godzin dydaktycznych dla danego stanowiska,

2. pracę nauczyciela w godzinach nadliczbowych określają odrębne przepisy,

3. w ramach czasu pracy nauczyciel jest obowiązany realizować, oprócz godzin dydaktycznych,zajęcia wychowawcze i opiekuńcze, inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola , zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,

4. czas pracy pracowników administracji zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin na tydzień,5. czas pracy pracowników obsługi zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin na tydzień.

6. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę . Czas ten jest dostosowany do potrzeb zakładu pracy.

7. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku, a w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku za wyjątkiem :
- pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
- przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii - w przypadkach tych przysługuje pracownikowi w okresie rozliczeniowym równoważny okres odpoczynku.
Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek w tych przypadkach może być krótszy, niż 35 godzin,jednak nie może przekraczać 24 godzin.

8 Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu, niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta w inne dni, niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt.

9. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi oblicza się proporcjonalnie do wymiaru ustalonego umową o pracę.


                                                                      § 11


Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:

1. nauczyciele, logopeda i psycholog przedszkolny rozpoczynają i kończą pracę według odrębnych ustaleń określonych planem organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny,

2. wszystkich nauczycieli obowiązuje obecność na zebraniach Rady Pedagogicznej i innych zebraniach według zarządzeń dyrektora przedszkola,

3. pracownicy administracji wykonują swoje zadania w godzinach: - 08.00 - 16.00

4. pracownicy obsługi wykonują swoje zadania w następujących godzinach:

woźna oddziałowa - I zmiana - w godzinach: 06.00 - 14.00
woźna oddziałowa - II zmiana - w godzinach: 07.00 - 15.00
woźna oddziałowa - III zmiana - w godzinach: 08.00 - 16.00
woźna oddziałowa - IV zmiana - w godzinach: 09.00 - 17.00kucharka - w godzinach: 06.30 - 14.30
pomoc kuchenna: - I zmiana: w godzinach: 06.30 - 14.30
pomoc kuchenna: - II zmiana: w godzinach: 07.00 - 15.00
zmywająca/robodnik - w godzinach: 07.30 - 15.30

5. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie. Imienny wykaz tych pracowników stanowi załącznik do listy obecności.

                                                                        § 12


1. Pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje jedna 20 minutowa przerwa w pracy, wliczana do czasu pracy, przeznaczona na spożycie posiłku i odpoczynek. Przerwa ta przysługuje również pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli dzienna norma godzin pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

2. Nauczyciele nie mają przerwy w pracy.


                                                                      § 13


Praca nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22.00 a 06.00 rano dnia następnego. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagradzaniu pracowników.


                                                                     § 14


Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonaną pomiędzy godziną 06.00 dnia świątecznego a godziną 06.00 dnia następnego.

                                                                   § 15


Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.                                                                   § 16


Przebywanie pracowników administracji i obsługi na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy (godzinami służbowymi) może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego.


                                                                 § 17


1.Rozpoczęcie pracy pracownicy potwierdzają podpisem:
- nauczyciele - na liście obecności wyłożonej w pomieszczeniu gospodarczym ( pok.25)
- pracownicy administracji - na liście obecności wyłożonej w biurze księgowości (pok.24)
- pracownicy obsługi - na liście obecności wyłożonej w pomieszczeniu gospodarczym(pok.25)

2.Psycholog, logopeda i nauczyciele - dokumentują odbycie zajęć wpisem w dziennikach pracy,

3. Nauczyciele dokumentują obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej względnie na
innych zebraniach i posiedzeniach w stosownej liście obecności,

4. W razie spóźnienia się do pracy nauczyciel zobowiązany jest zgłosić spóźnienie i wyjaśnić
jego przyczyny dyrektorowi przedszkola bądź jego zastępcy,
5. Ewidencję czasu pracy pracowników administracji i obsługi prowadzi specjalista d/s. kadr,
6.Rejestr nieobecności i spóźnień nauczycieli prowadzi wicedyrektor przedszkola,a ewidencję wszystkich rodzajów nieobecności prowadzi specjalista ds. kadr.


                                                                         § 18


Nieobecność nauczyciela powinna być odnotowana w stosownej ewidencji, a pracownika administracji i obsługi w liście obecności z określeniem rodzaju nieobecności i czasokresu jej trwania.
Bezpośredni przełożony nieobecnego pracownika przydziela jego zakres prac innemu pracownikowi.


                                                                       § 19


1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości, nieokreślony w umowie o pracę, rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego ( tzw.delegacja).


2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli trzymał polecenie pracy w tych godzinach i czas pracy był kontrolowany.

3. Jeżeli pracownik delegowany do pracy w innej miejscowości nie pracował w godzinach nadliczbowych, otrzymuje jedynie rekompensatę poniesionych kosztów delegacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
                                               IV.OBOWIĄZKI PRACODAWCY


                                                                  § 20


Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zatrudnianie pracowników zgodnie z umówionym rodzajem pracy i wynagradzania ich odpowiednio do wykonywanej pracy, a w szczególności:

1. zapewnienie pracownikowi przydziału pracy zgodnego z treścią zawartej umowy o pracę,
2. zaznajomienie pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na stanowisku zgodnym z umową oraz z jego podstawowymi upraw-nieniami,

3. organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie uzdolnień i kwalifikacji pracowników jak również osiągnięcia przez nich należytej jakości pracy przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy,

4. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematycznego szkolenia pracowników w zakresie ezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

5. prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia i należnych świadczeń,

6. ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7. stwarzanie nowozatrudnionym pracownikom warunków sprzyjających przystosowaniu się
o należytego wykonywania pracy,
8. udzielanie pracownikom corocznie urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie zgodnie z rocznym planem urlopów,
9. udzielanie pomocy w dokumentowaniu uprawnień pracowników lub członków ich rodzin do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
10.przydzielanie narzędzi i materiałów odpowiednio do rodzaju i charakteru wykonywanej pracy jak również zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z normami obowiązującymi w przedszkolu,
11. wpływanie na kształtowanie zasad współżycia społecznego,

12. przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
13. przeciwdziałanie mobbingowi,

14. zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników w miarę posiadanych środków.


                                                                       § 21

Pracodawca stosuje wobec wszystkich pracowników zasady równego traktowania bez względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, rodzaj oraz wymiar zatrudnienia, zajmowane stanowisko służbowe,
w zakresie:

1. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

2. nagradzania i karania pracowników,

3. warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych.                                         IV. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY


                                                                   § 22


1. pracownikowi przysługuje corocznie nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze uzależnionym od wykształcenia i stażu pracy,

2. pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę,uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku,

3. pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się wymiar urlopu proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, biorąc za podstawę pełny wymiar urlopu; niepełny dzień urlopu zaokrągla się „w górę" do pełnego dnia,

4. wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym ustalony dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz tego, który nie przepracował pełnego roku kalendarzowego,nie może przekroczyć pełnego wymiaru urlopu, jaki przysługiwałby pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze przez cały rok kalendarzowy,

5. do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,

6. w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wliczeniu podlega także okres poprzedniego nie zakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy,
7. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu,

8. jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, przepis ten ma również zastosowanie do pracownika, którego dobowa norma czasu pracy wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa , niż 8 odzin,

9. dopuszcza się udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa, niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop,

10. nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy zgodnie z Kartą Nauczyciela - art. 64 i 66,

11. urlop wypoczynkowy jest udzielany pracownikom na podstawie rocznego planu urlopów,biorąc pod uwagę potrzeby pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy,plan urlopów nie obejmuje części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie i w terminie przez niego wskazanym ( nie więcej, niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym),

12. plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie rozpoczęcia urlopu zawiadamia się pracownika nie później, niż na miesiąc przed planowanym urlopem,

13. pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (lub osoby upoważnionej, działającej w imieniu pracodawcy) na karcie urlopowej lub wniosku urlopowym,

14. przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest też dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy,

15. na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, jednak co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych,

16. urlop nie rozpoczęty jak i niewykorzystany z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany udzielić urlop w terminie późniejszym,

17. urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału roku następnego,

18.dyrektor przedszkola może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w przedszkolu wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu,

19. pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu,

20. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12
miesięcy.
21. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.


                                                                             § 23


1. na pisemny wniosek pracownika może być udzielony urlop bezpłatny,
2. okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze,

3.pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego udzielonego na okres ponad
3 miesiące, jeżeli wystąpiły ważne przyczyny,

4. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie , dyrektor przedszkola może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres tego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.


                                                                      § 24


Na zasadach określonych przepisami szczegółowymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

1. w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ( urlop wychowawczy),

2. dla umożliwienia wykonywania mandatu radnego, posła, senatora,

3. podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy,( okres trwania tego urlopu nie jest zaliczany do okresu zatrudnienia liczonego do uprawnień do przyznania dodatku „za staż pracy" oraz nagrody jubileuszowej),

4. skierowanemu do pracy za granicą - na okres skierowania,
5. na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym za granicą,

6. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżel i z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.


                                                                                       § 25


W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić
pracownika od pracy:


1. w celu wykonywania zadań lub czynności:

a) ławnika w sądzie,
b) członka komisji pojednawczej,

c)obowiązku świadczeń osobistych.


2. w celu:

a) wykonywania powszechnego obowiązku samoobrony,

b)stawienia się na wezwanie organu organizacji rządowej lub samorządu terytorialnego,sądu, prokuratury, policji, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym, c)przeprowadzenia badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych,

d) oddania krwi lub przeprowadzenia przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,

3. w celu występowania w charakterze:

a)biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, przygotowawczym, sądowym,

b)strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą,


                                                                                  § 26


Pracownikom pełniącym funkcję wykładowców w szkołach zawodowych , w szkołach wyższych oraz samodzielnych placówkach naukowych, naukowo-badawczych, naukowo-dydaktycznych przysługuje zwolnienie od pracy na czas niezbędny do prowadzenia zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo lub 24 godziny w miesiącu.


                                                                                 § 27


1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.

2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

3. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć w okresach tygodniowych.

4. Nad prawidłowością zapisów czuwają wychowawcy grup, a kontrolę przeprowadza wicedyrektor przedszkola. Nad prawidłowością prowadzenia dzienników zajęć przez logopedę  psychologa czuwa bezpośrednio wicedyrektor przedszkola.

5. Wszystkie wyjścia (służbowe i pozasłużbowe ) poza teren zakładu pracy należy odnotować w ewidencji wyjść w godzinach pracy, wyłożonej w biurze księgowości (pok. nr 24).
Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.


                                                                             § 28


Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas obejmujący:

1. 2 dni - w razie: ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

2.1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teścia,teściowej, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.                                                                          § 29


Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko do lat 14 przysługuje w danym roku kalendarzowym zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z powyższych uprawnień może korzystać jedno z nich.


                VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA.


                                                                         § 30


Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.


                                                                         § 31


Pracodawca jest zobowiązany:

1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,


2. prowadzić systematycznie okresowe szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy,
4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie - nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, badania te są przeprowadzane na koszt pracodawcy,

5. wydać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

6. wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

7. informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
8. stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą,


                                                                    § 32


1. wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Podlegają także szkoleniom okresowym,

2. podczas szkolenia wstępnego z zakresu BHiP pracownik zostanie poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Lekarz medycyny pracy badający pracownika przystępującego do pracy poinformuje go o występującym ryzyku zawodowym na danym stanowisku pracy.Fakt ten pracownik potwierdzi własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu,

3. przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własno-
ręcznym podpisem.


                                                                 § 33


1. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy na zasadach określonych odrębnym regulaminem,

2. wydawanie, pranie, konserwację, odkażanie oraz wymianę zużytej odzieży roboczej wykonuje pracownik pełniący w przedszkolu obowiązki intendentki,

3. w przypadku dopuszczenia do używania odzieży i obuwia roboczego pracownika, za jego zgodą, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny a dopuszczona odzież i obuwie muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy,

5. pracownikom nie przydziela się indywidualnie środków higieny osobistej,
6. ogólnodostępne środki higieny są udostępnione wszystkim pracownikom i znajdują się w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla pracowników,


                                                                 § 34


1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy,i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonynywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego,

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w pkt.1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego,

3. Za czas powstrzymania się od pracy lub oddalenia z miejsca zagrożenia w przypadkach,o których mowa w pkt.1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.


                                                        VII. OCHRONA PRACY KOBIET


                                                                        § 35


Nie wolno zatrudniać kobiet:

I. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:

1. przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów:

a) jeżeli praca wykonywana jest stale - powyżej 12 kg na osobę,

b) jeżeli praca jest wykonywana dorywczo - powyżej 20 kg na osobę ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

2. przy ręcznym podnoszeniu ciężarów na górę ( pochylnie, schody,)

a)jeżeli praca jest wykonywana stale - powyżej 8 kg na osobę,

b) jeżeli praca jest wykonywana dorywczo - powyżej 15 kg na osobę ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

II. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, określonych szczegółowymi przepisami.

III. Kobiet w ciąży i w okresie karmienia nie należy zatrudniać w przypadkach określonych szczegółowymi przepisami.

IV. Dopuszczalne normy podnoszenia ciężarów dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia są następujące:


a) dorywczo: - do 5 kg po drodze równej,
- do 3,75 kg pod górę (schody, pochylnie)

b) stale: - do 3 kg po drodze równej,
- do 2 kg pod górę (schody, pochylnie)


                                                                           § 36


Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne, należy stosować sprzęt pomocniczy.
Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać norm określonych w § 35 pkt I i IV.

  

                                                             VIII. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE
                                                                            Z RODZICIELSTWEM


                                                                          § 37


1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży a także urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Przepis ten nie ma zastosowania w stosunku do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym 1 miesiąca.

2. Umowa o pracę zawarta na czas określony, czas wykonywania określonej pracy, okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży,ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


                                                                      § 38


Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz delegować poza stałe miejsce pracy


                                                                     § 39


1. Do innej, odpowiedniej pracy pracodawca przenosi kobietę w ciąży bądź karmiącą piersią dziecko, zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży i karmiącym piersią dziecko, a jeżeli jest to niemożliwe, zwalnia ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy,

2. Jeżeli wystąpiły przeciwwskazania zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarskim ,w zatrudnieniu pracownicy w ciąży bądź karmiącej piersią dziecko, pracodawca dostosowuje warunki pracy do powstałej sytuacji lub ogranicza czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy.Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca przenosi pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwalnia pracownicę na czas niezbędny z obowiązku wykonywania pracy.

Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.


                                                                   § 40


1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy,wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej, niż jedno dziecko, ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Na wniosek pracownicy przerwy na karmienie mogą być udzielane łącznie.

2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

3. Nauczycielce karmiącej dziecko przysługuje prawo do korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy, jeżeli jej czas pracy wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie.


                                          IX. WYPŁATA WYNAGRODZENIA


                                                                § 41


Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę ustalone odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.


                                                                § 42


1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z zastrzeżeniem ust.2.

2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się:
a). wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
b). nagrody jubileuszowej,
c). odprawy pieniężnej, przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

3. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia, jakie by pracownik otrzymał, gdyby był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.


                                                                  § 43


Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii określają:
1. zakładowy regulamin wynagradzania nauczycieli,
2. zakładowy regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi.


                                                                 § 44


1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny oraz dodatek za wieloletnią pracę ( za staż pracy) płatne są co miesiąc „z góry" w pierwszym dniu  każdego miesiąca, a jeżeli jest to dzień świąteczny bądź wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym.
Wynagrodezenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe wypłaca się za dany miesiąc „ z dołu" tj. w ostatnim dniu roboczym miesiąca , a jeżeli jest to dzień świąteczny bądź wolny od pracy , wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

2. Pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy (za wieloletnią pracę), premię regulaminowo-uznaniową, dodatek za pracę w porze nocnej oraz za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się za dany miesiąc „ z dołu" w ostatnim dniu miesiąca, a jeżeli dzień ten jest dniem świątecznym bądź wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

3. Pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenieoraz zasiłek za dni niezdolności do pracy
z powodu choroby i macierzyństwa wypłacane są w dni wypłat wynagrodzenia.

4. Nauczycielom wypłaca się wynagrodzenie oraz zasiłek z tytułu choroby i macierzyństwa za dni niezdolności do pracy w dni wypłat wynagrodzenia , stosując rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia „z góry" i należnego zasiłku bądź wynagrodzenia za dni ziezdolności do pracy.

5. Kwoty zmniejszające wynagrodzenie z powodu przebywania na urlopie bezpłatnym są potrącane:

a) nauczycielom:
- jeżeli urlop był zgłoszony przed naliczeniem wynagrodzenia za miesiąc płatny „z góry", należność potrąca się z tego wynagrodzenia,

- jeżeli urlop był zgłoszony w ciągu miesiąca, za który nauczyciel otrzymał już wynagrodzenie „z góry", należność potrąca się z wynagrodzenia wypłacanego pierwszego dnia następnego miesiąca.

b) pracownikom administracji i obsługi - z wynagrodzenia wypłacanego w statnim dniumiesiąca za przepracowany okres.

6. Wypłata wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi jest dokonywana w dni wypłat wynagrodzenia.

7. Pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia pracownikowi do wglądu na jego wniosek dokumentacji płacowej dotyczącej pracownika.

8. Pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi wydruk z listy płac zawierający wszystkie składniki osobistego wynagrodzenia pracownika.


                                                                    § 45


1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego upoważnionej, bądź współmałżonka pracownika w razie, gdy pracownik osobiście nie może odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył emnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.

2. Na wniosek pracownika wynagrodzenie może być przekazane na jego rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w banku.

3. Wszystkie wypłaty wynagrodzenia dokonywane są w kasie przedszkola w dniach wypłat w godzinach: 10.30 - 15.00.


                                                                    § 46


Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu następujące należności:

a)sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
b)sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
c)zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
d)kary pieniężne przewidziane w art.108 KP.

Potrąceń dokonuje się w powyższej kolejności w wysokości określonej odrębnymi przepisami.


                                                                  § 47


1. Nagroda z zakładowego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka) podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

2. Należności inne, niż wykazane w § 46, mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.                                                 X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


                                                                   § 48


1. Pracownikom , którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej ydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
Odpis (kopię) zawiadomienia o przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia włącza się do akt osobowych pracownika.


                                                        XI. DYSCYPLINA PRACY


                                                                       § 49


Opuszczenie całości lub części dnia pracy bez uprzedniego powiadomienia i zgody pracodawcy usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:

1. wypadek lub choroba, powodujące niezdolność pracownika do pracy, izolacja z powodu choroby  zakaźnej,

2. wypadek lub choroba członka rodziny, wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej  opieki,

3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem do lat ośmiu,

4. nadzwyczajne, nieprzewidywalne przypadki, uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,


                                                                     § 50


1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik jest zobowiązany uprzedzić dyrektora przedszkola lub jego zastępcę .
2. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest zobowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, niepóźniej jednak, jak w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty.
W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

4. W razie nieobecności pracownika w związku z :

a) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej ,
b) chorobą zakaźną członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki,pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając dyrektorowi przedszkola bądź jego zastępcy zaświadczenie lekarskie najpóźniej w siódmym dniu od daty jego wystawienia.

5. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do dyrektora przedszkola lub jego zastępcy.


                                                                        § 51


1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, mogą być stosowane :

a) kara upomnienia,
b) kara nagany,

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika :
a) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisów przeciwpożarowych,
oraz za :
c) opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia,
d) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości,
e) spożywanie alkoholu w czasie pracy może być zastosowana kara pieniężna.


                                                                        § 52


Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od ednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w § 46, pkt. a, b, c niniejszego regulaminu. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.


                                                                          § 53


1. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.


                                                                           § 54


1. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
Odpis zawiadomienia włącza się do akt osobowych pracownika.

2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

3. Karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika usuwa się z akt pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek  reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.


                                                                XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


                                                                              § 55


1. W razie nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor wyznaczany przez dyrektora i opiniowany przez radę pedagogiczną na okres roku zgodnie z projektem organizacyjnym, a w przypadku jego nieobecności inny pracownik pełniący w przedszkolu funkcje lidera zespołu pedagogicznego, wyznaczony przez dyrektora przedszkola.

2. Zastępca dyrektora przedszkola lub inny kierownik komórki organizacyjnej w czasie nieobecności podległego pracownika:

a) wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności nieobecnego pracownika pomiędzy innych pracowników działu (komórki) organizacyjnego,

b) w przypadku braku możliwości wykonania zadań nieobecnego pracownika przez innych pracowników działu (komórki) organizacyjnego zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola, który podejmuje stosowną decyzję w tym zakresie.


                                                                         § 56


1. Dyrektor przedszkola przyjmuje pracowników w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w wyznaczonych terminach.

2. Terminy, o których mowa w ust.1, podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.                                                                       § 57


Niniejszy regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości wszystkich pracowników na ogólnym zebraniu, t.j. od dnia 31 sierpnia 2005 r.


Traci moc Regulamin Patcy z dnia 02.09.1996


..............................
( podpis dyrektora przedszkola)

1. Niniejszy Regulamin Pracy uzgodniono z :

- Kołem ZNP działającym przy Przedszkolu Samorządowym nr 48

w Gdyni -w dniu 31.08.2005 ................................
(podpis przewodniczącej)2. Kołem NSZZ "Solidarność" działającym przy Przedszkolu
Samorządowym nr 48 w Gdyni -

w dniu 31.08.2005 ......................................
( podpis przewodniczącej)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Smolik
Wprowadził informację: Ewa _Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2010
Data udostępnienia informacji: 13.04.2010