Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
Klauzula informacyjna Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni
 
Podstawa prawna:
1.      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE  L 119 z 4 maja 2016 r. z pózn. zm.).
2.ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, z pózn. zm.), dalej "RODO", informujemy, że:
3.      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2017, poz. 2198).
4.      Ustawa z dnia 15 września 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 949).
5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
6.      Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.591).

Informujemy, że:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni reprezentowane przez dyrektora - Alicję Smolik
- adres do krespondencji: Przedszkole nr 48 "Morska Przygoda" , ul. Adm. Unruga 86, 81-181 Gdynia,
- e-mail: przedszkole@p48.edu.gdynia.pl,
- tel. 58 625 46 38

2. Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 48 „Morska Przygoda”  jest  Grzegorz Sarniak    adres e-mail:  edu.iod@gdynia.pl

3.      Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, opieki i wychowania Pani/Pana dziecka.
4.      Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
·                    podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
·                    podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
·                    szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku szkolnego,
·                    Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
5.      Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
6.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7.      Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.      Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
·         sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
·         usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
·         ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
·         dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
9.      Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka.  W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, ze wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
10.      Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne do zawarcia umowy z Przedszkolem oraz wykonywania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka. Wstrzymanie się od podania danych osobowych Państwa lub dziecka uniemożliwi Przyjęcie dziecka do Przedszkola.
11.  Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej
 i elektronicznej.
12.  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Smolik
Wprowadził informację: Katarzyna Gardocka
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Gardocka
Data wytworzenia informacji: 26.05.2021
Data udostępnienia informacji: 26.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2021 09:51 Korekta Katarzyna Gardocka
26.05.2021 22:25 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
26.05.2021 22:20 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
11.05.2021 08:20 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
11.05.2021 08:18 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
20.01.2021 11:14 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
03.08.2019 21:40 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
12.02.2019 11:47 Aktualizacja treści Katarzyna Gardocka
12.07.2018 08:54 Dodanie informacji Katarzyna Gardocka