Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni
 
Przedszkole zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Data publikacji strony internetowej:  03.01.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.
 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Wymagania, które nie zostały spełnione:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe:
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Smolik, adres e-mail: przedszkole@p48.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58-625-46-38 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna
 
Adres: Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda”,  ul. Unruga 86, 81-181 Gdynia
 
Na teren Przedszkola można dostać się z dwóch stron: od strony sklepu schodami wyposażonymi w betonowe podjazdy dla wózków dziecięcych i od strony szkoły bramą wjazdową bez przeszkód architektonicznych.
 Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości i parking znajduje się od strony ul. Podgórskiej.
Do głównych drzwi wejściowych prowadzą schody wyposażone w betonowe podjazdy dla wózków dziecięcych.
Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.
Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.
Komunikacja pionowa odbywa się schodami. W budynku nie ma windy. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Placówka nie zapewnia tłumacza języka migowego. W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Podstawa prawna
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Smolik
Wprowadził informację: Katarzyna Gardocka
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Gardocka
Data wytworzenia informacji: 15.03.2021
Data udostępnienia informacji: 15.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2021 13:23 Korekta Katarzyna Gardocka
15.03.2021 13:18 Dodanie informacji Katarzyna Gardocka