Statut


STATUT


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni

Spis treści

Rozdział I.             Podstawa prawna. 1
Rozdział II.            Definicje. 2
Rozdział III.           Informacje ogólne. 2
Rozdział IV.           Cele i zadania Centrum... 2
Rozdział V.            Organy Centrum... 5
Rozdział VI.           Dyrektor Centrum... 5
Rozdział VII.          Rada Pedagogiczna. 6
Rozdział VIII.         Rada Rodziców.. 7
Rozdział IX.           Samorząd Uczniowski 8
Rozdział X.            Samorząd Słuchaczy. 8
Rozdział XI.           Zasady współdziałania organów Centrum, sposób rozwiązywania sporów między nimi 9
Rozdział XII.          Struktura organizacyjna Centrum... 9
Rozdział XIII.         Organizacja nauki w Centrum... 10
Rozdział XIV.         Praktyczna nauka zawodu. 12
Rozdział XV.          Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 17
Rozdział XVI.         Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia. 18
Rozdział XVII.        Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia. 27
Rozdział XVIII.       Egzaminy zewnętrzne. 30
Rozdział XIX.         Biblioteka szkolna. 31
Rozdział XX.          Pracownicy Centrum... 32
Rozdział XXI.         Uczniowie i słuchacze. 34
Rozdział XXII.        Zasady realizacji kształcenia z wykorzystaniem techniki i metod kształcenia na odległość. 36
Rozdział XXIII.       Postanowienia końcowe. 39
Rozdział XXIV.       Tryb dokonywania zmian w Statucie. 39
Rozdział XXV.        Publikowanie treści Statutu. 39
 
 Rozdział I.   Podstawa prawna

1)       Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1327
2)       Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 60 (dalej oznaczone jako PwUPO)
3)       Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 910
4)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 320
5)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 391 ze zm.
6)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1534;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 843
7)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1309.
8)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - Dz. U. z 2015 r. poz. 1113.
9)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach - Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 532.
10)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1280.
11)   Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych - Dziennik Ustaw rok 2008 nr 205 poz. 1283
12)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. -  Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 325
13)   Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 493
 
 Rozdział II.                        Definicje

Ilekroć w Statucie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni jest mowa bez bliższego określenia o:
1)       MEN – należy przez to rozumieć: Ministerstwo Edukacji Narodowej;
2)       Centrum - należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
i szkoły wchodzące w jego skład;
3)       Rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych uczniów,
 
 Rozdział III.                     Informacje ogólne

§ 1.  Dane podstawowe:

1)       Nazwa: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni;
2)       Siedziba: 81-222 Gdynia, ul. Morska 79;
3)       W skład Centrum wchodzą następujące szkoły:
a)       Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Gdyni,
b)       Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Gdyni,
c)       Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
d)       Technikum  Mechaniczne nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni,
e)       Szkoła Policealna nr 1 w Gdyni,
f)        Szkoła Policealna nr 8 dla Dorosłych w Gdyni
4)       Organ prowadzący: Gmina Miasta Gdynia;
5)       Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Gdańsku;

§ 2.  Statut Centrum jest aktem prawnym w formie dokumentu jednolitego dla wszystkich szkół wchodzących
w skład Centrum. Statut może ulegać sukcesywnej nowelizacji stosownie do nowego ustawodawstwa i potrzeb.

§ 3.  W skład obiektów Centrum wchodzą:
1)       budynek szkoły,
2)       budynki warsztatów szkolnych,
3)       boiska sportowe,
4)       plac manewrowy do nauki jazdy samochodem,
5)       parkingi  i drogi dojazdowe,
6)       tereny zieleni.
 
 Rozdział IV.                     Cele i zadania Centrum

§ 1.  Szkoły wchodzące w skład Centrum prowadzą kształcenie w zawodach:
1)       Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Gdyni – trzyletnia:
a)       mechanik pojazdów samochodowych,
b)       elektromechanik pojazdów samochodowych,
c)       operator obrabiarek skrawających,
d)       blacharz samochodowy,
e)       kierowca mechanik,
f)        mechanik motocyklowy
2)       Branżowa Szkoła I stopnia nr  3 w Gdyni – trzyletnia:
a)       monter kadłubów okrętowych,
b)       monter kadłubów jednostek pływających
c)       elektryk.
3)       Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – czteroletnie i pięcioletnie,
a)       technik budowy jednostek pływających,
b)       technik eksploatacji portów i terminali,
c)       technik mechanik lotniczy,
d)       technik mechanik okrętowy.
4)       Technikum  Mechaniczne nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni – czteroletnie i pięcioletnie,
a)       technik mechanik,
b)       technik pojazdów samochodowych
5)       Szkoła Policealna nr 1 w Gdyni – dwuletnia,
a)       technik mechanik lotniczy,
b)       technik awionik
6)       Szkoła Policealna nr 8 dla Dorosłych w Gdyni - – dwuletnia,
a)       technik mechanik lotniczy,
b)       technik awionik.

§ 2.  Organizację kształcenia w poszczególnych szkołach na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny, który wyszczególnia:
1)       liczbę oddziałów,
2)       przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym,
3)       zawody, w których prowadzone jest w danym roku szkolnym kształcenie. 

§ 3.  Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawach wymienionych w Rozdziale I oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie:
1)       realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży  do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2)       wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
3)       dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
4)       możliwość pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
5)       opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
6)       opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
7)       możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji  zawodowych i specjalistycznych;
8)       utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
9)       upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
10)   opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
11)   dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
12)   kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
13)   przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
14)   warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
15)   upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

§ 4.  Głównym celem Centrum jest:
1)       prowadzenie edukacji młodzieży i dorosłych,
2)       przygotowanie uczniów i słuchaczy  do wykonywania zawodu  w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego,
3)       przygotowanie uczniów i słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju własnego,
4)       współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców,
5)       realizacja  innych zadań  zleconych przez organ prowadzący.

§ 5.  Do zadań edukacyjnych Centrum należy w szczególności:
1)       przeprowadzenie rekrutacji do szkół wchodzących w skład Centrum w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
2)       zapewnienie kształcenia w zakresie programów nauczania zatwierdzonych w Centrum,
3)       kształcenie, dokształcanie i  doskonalenie uczniów i słuchaczy w szkołach wchodzących w skład Centrum,
4)       organizowanie i prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych,
5)       organizowanie i realizacja praktycznej nauki zawodu oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów i słuchaczy,
6)       zapewnienie uczniom i słuchaczom możliwości uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie dydaktycznym,
7)       umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz uzyskania świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / dyplomu zawodowego,
8)       przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
9)       przeprowadzanie:
a)       egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
b)       egzaminów maturalnych,,
c)       egzaminów klasyfikacyjnych,
d)       egzaminów poprawkowych,
e)       sprawdzianów wiadomości i umiejętności.
10)   przygotowanie uczniów i słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w dalszym kształceniu, a w szczególności w kształceniu ustawicznym,
11)   przygotowanie uczniów i słuchaczy do aktywnej działalności w środowisku zawodowym.
12)   współpraca z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym, z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach, pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników, organizacjami pracodawców,
13)   udział w projektach Unii Europejskiej wspierających kształcenie zawodowe.

§ 6.  Do celów wychowawczych Centrum należy:
1)       kształtowanie środowiska wychowawczego uczniów stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, kierując się uniwersalnymi wartościami moralnymi akceptowanymi przez uczniów, rodziców i nauczycieli
w szczególności przez:
a)       kształcenie i wychowanie młodzieży w poczuciu miłości i odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny,
b)       poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości innych kultur;
c)       propagowanie idei pokojowej koegzystencji różnych narodów, kultur i religii;
d)       poszanowanie własnego życia i godności innych,
e)       przygotowanie do sprostania wyzwaniom współczesnego świata: globalizacji życia społecznego, informatyzacji społeczeństw oraz szybkiego postępu naukowo-technologicznego;
f)        zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do rozwoju społecznego: przygotowanie go do życia w rodzinie, przygotowanie do bycia obywatelem w społeczności lokalnej, w Ojczyźnie oraz w społeczności państw Unii Europejskiej w oparciu o zasady: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
g)       umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
h)       pogłębianie znajomości praw człowieka i sposobów ich egzekwowania przez edukację prawną,
i)        upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształcenie właściwych postaw wobec środowiska,
j)        promowanie i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wśród uczniów,
k)       kształtowanie właściwych postaw wobec osób potrzebujących wsparcia i opieki, pogłębianie empatii
i altruizmu poprzez organizowanie akcji charytatywnych,
l)        udzielanie pomocy uczniom i słuchaczom szkół w dokonaniu świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz aktywnego funkcjonowania na rynku pracy,
2)       tworzenie warunków umożliwiających rozwój i prezentację zdolności i zainteresowań uczniów i słuchaczy,
3)       tworzenie warunków do rozwijania samorządnych form działalności uczniów i słuchaczy oraz realizacji projektów na rzecz społeczności szkolnej i środowiska,
4)       upowszechnianie wśród uczniów i słuchaczy oraz w środowisku wiedzy na temat Centrum, jego dobrego imienia, historii i tradycji, powiązania z miastem Gdynia i regionem;

§ 7.  Do zadań wychowawczych Centrum w szczególności należy:
Realizacja działań wychowawczych w stosunku do uczniów, odpowiednio do ich potrzeb, we współpracy z rodzicami, w miarę możliwości Centrum przez:
1)       współdziałanie z rodzicami uczniów,
2)       realizację programu: wychowawczo-profilaktycznego,
3)       promowanie i wspieranie wolontariatu,
4)       promowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa,
5)       sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim,
6)       organizację działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
7)       stosowanie systemu kar i nagród wynikającego z prawa wewnątrzszkolnego,
8)       stwarzanie możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
9)       prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, przeglądów, akademii, dni tematycznych oraz imprez szkolnych  i międzyszkolnych z zgodnych z celami wychowawczymi Centrum
10)   sprawowanie opieki nad uczniami,
11)   uczestnictwo w rządowych i samorządowych programach mających na celu oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne na młodzież,
12)   współpracę z gdyńskim Samorządem, Młodzieżową Radą Miasta Gdyni,  Radą Dzielnicy Grabówek, szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym nakierowaną na integrację społeczności szkolnej ze środowiskiem,

§ 8.  Centrum realizuje działania opiekuńcze nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb i w miarę możliwości, przez:
1)       sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych,
2)       organizację opieki nad uczniami podczas ich pobytu na terenie szkoły oraz podczas imprez
i uroczystości organizowanych przez szkołę,
3)       stosowanie monitoringu wizyjnego, w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa w Centrum,
4)       udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej za pośrednictwem: wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa szkolnego lub innego nauczyciela, do którego uczeń się zwróci o pomoc,
5)       współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
6)       współpracę z lekarzami medycyny pracy,
7)       zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej;
8)       współpracę z instytucjami wychowawczymi, socjalnymi, sądowniczymi i samorządowymi,

§ 9.  Centrum wspomaga uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez:
1)       organizację nauczania indywidualnego,
2)       organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3)       organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
4)       organizację rewalidacji,
5)       organizację indywidualnego programu lub toku nauczania,
6)       umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie wg oddzielnych przepisów oświatowych,
7)       umożliwienie ukończenia szkoły w przedłużonym czasie wg oddzielnych przepisów oświatowych,
8)       organizację nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
9)       konsultacje z psychologiem, pedagogiem, doradztwo zawodowe.

§ 10.   Centrum współdziała z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:
1)       realizację uprawnień rodziców wynikających z zapisów zawartych w Ustawach wymienionych w Rozdziale I i aktach wykonawczych do tych ustaw.
2)       spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania,
3)       spotkania i indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
4)       uczestnictwo rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych,
5)       popularyzowanie wśród rodziców wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o środowisku szkolnym uczniów.

§ 11.   Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, są przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 12.   W Centrum mogą działać stowarzyszenia, organizacje i ruchy społeczne, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół wschodzących w skład Centrum. Warunkiem prowadzenia tej działalności jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. W Centrum nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne.
 
 Rozdział V.                        Organy Centrum

§ 1.  Organami Centrum są:
1)       Dyrektor Centrum,
2)       Rada Pedagogiczna,
3)       Rada Rodziców,
4)       Samorząd Uczniowski,
5)       Samorząd Słuchaczy.

§ 2.  Organy Centrum funkcjonują na podstawie własnych regulaminów wewnętrznych, które nie mogą być sprzeczne  z zapisami statutu.

§ 3.  W Centrum może zostać powołana, na podstawie Ustawy, Rada Szkoły.
1)       Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor Centrum z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców, albo na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
2)       W skład Rady Szkoły wchodzi po trzech przedstawicieli z:
a)       nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli,
b)       rodziców wybranych przez ogół rodziców,
c)       uczniów wybranych przez ogół uczniów,
d)       słuchaczy wybranych przez ogół słuchaczy.
3)       Jeżeli Rada Szkoły nie została powołana jej zadania realizuje Rada Pedagogiczna.
 
 Rozdział VI.                     Dyrektor Centrum

§ 1.  Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę.

§ 2.  Do zadań dyrektora Centrum należy:
1)       kierowanie działalnością szkół wchodzących w skład Centrum oraz reprezentowanie ich na zewnątrz.
2)       sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Centrum,
3)       kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i szkoleniową Centrum,
4)       przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej,
5)       przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Centrum, co najmniej dwa razy w roku,
6)       realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
7)       wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z przepisami prawa i niezwłocznie informowanie o tym organu prowadzącego Centrum i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
8)       sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju, w tym poprzez aktywne działania prozdrowotne,
9)       dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Centrum i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Centrum,
10)   wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, słuchaczom i nauczycielom Centrum podczas zajęć organizowanych przez Centrum,
11)   zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
12)   przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pracownikom nie będącym nauczycielami,
13)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
14)   współdziałanie z pracodawcami, organizacjami pracodawców w celu organizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych,
15)   współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
16)   właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w Centrum,
17)   stwarzanie warunków do działania w Centrum: wolontariuszy, stowarzyszeń, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej Centrum,

§ 3.  Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia lub słuchacza z listy uczniów
lub słuchaczy z zachowaniem procedur i warunków określonych w Statucie.

§ 4.  Dyrektor może skierować ucznia posiadającego aktualne badania lekarskie (wykonane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wystawionego przez dyrektora szkoły) na ponowne, obowiązkowe badania lekarskie lekarza medycyny pracy w przypadku:
1)       nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, spowodowanych chorobą dłuższą niż 90 dni,
2)       nieobecności ucznia na zajęciach praktycznych, spowodowanych zwolnieniem lekarskim z tych zajęć na czas dłuższy niż 90 dni,
3)       zwolnieniem ucznia z zajęć wychowania fizycznego na czas dłuższy niż 120 dni,
4)       przedstawienia przez ucznia lub opiekunów prawnych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
5)       przedstawienia przez ucznia lub opiekunów prawnych orzeczenia o niepełnosprawności,
6)       przedstawienia przez ucznia lub opiekunów prawnych opinii o potrzebie nauczania indywidualnego.
Koszt ponownego, obowiązkowego badania lekarskiego ponosi Centrum, z wyjątkiem kiedy dokumenty stanowiące podstawę skierowania na ponowne obowiązkowe badanie są datowane na czas poprzedzający wykonanie aktualnie obowiązującego badania i zostały dostarczone do szkoły po jego przeprowadzeniu. Do czasu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym przez ucznia zawodzie uczeń nie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych – w dzienniku lekcyjnym zaznaczana jest nieobecność ucznia.

§ 5.  Dyrektor Centrum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy.

§ 6.  W Centrum, na wniosek dyrektora Centrum, mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. Dyrektor powołuje nauczycieli na stanowiska kierownicze oraz dokonuje odwołania, po uprzednim zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

§ 7.  W przypadku nieobecności dyrektora Centrum zastępuje go wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego lub wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego lub wicedyrektor ds. wychowawczych.
 
 Rozdział VII.                  Rada Pedagogiczna

§ 1.  Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Centrum działającym w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Centrum.

§ 3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Centrum.

§ 4.  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem lub promocją uczniów lub słuchaczy oraz w związku z bieżącymi potrzebami.

§ 5.  Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Centrum, z inicjatywy dyrektora Centrum lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 6.  W zebraniach Rady Pedagogicznej Centrum mogą również brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej Centrum.

§ 7.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokółowane.

§ 8.  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do zachowania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.

§ 9.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 10.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 11.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)       zatwierdzanie planów pracy Centrum po zaopiniowaniu Rady Rodziców,
2)       podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów lub słuchaczy,
3)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum;
5)       ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Centrum,
6)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów lub listy słuchaczy Centrum;
7)       zatwierdzanie szkolnego zestawu podręczników

§ 12.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)       organizację pracy Centrum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2)       projekt planu finansowego Centrum;
3)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz dotyczące kandydatur do Nagrody Dyrektora w głosowaniu tajnym;
4)       dopuszczenie do użytku programów nauczania
5)       propozycje dyrektora szkoły, na dany rok szkolny, w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; w ciągu roku szkolnego decyzję podejmuje dyrektor;
6)       wniosek dyrektora o zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki po wyznaczeniu nauczyciela opiekuna i spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami;
7)       przystąpienie  Centrum  do  stowarzyszenia  lub  organizacji.

§ 13.      Rada Pedagogiczna realizuje zadania przypisane Ustawą Radzie Szkoły.

§ 14.      W ramach Rady Pedagogicznej Centrum funkcjonują zespoły nauczycielskie.
1)       Dyrektor Centrum może tworzyć zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy lub zespoły problemowo-zadaniowe.
2)       Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
3)       Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Centrum, na wniosek zespołu, nauczyciel - przewodniczący zespołu przedmiotowego.
4)       Pracą zespołu wychowawczego kieruje wicedyrektor ds. wychowawczych,
5)       Do zadań zespołu przedmiotowego między innymi należy:
a)       zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania sposobów realizacji przedmiotowych programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania i podręczników, opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
b)       opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, sposobu badania osiągnięć uczniów, stymulowania rozwoju uczniów,
c)       współdziałanie w organizowaniu pracowni i gabinetów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także dbałość i systematyczne uzupełnianie ich wyposażenia w środki dydaktyczne.
d)       organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e)       realizacja działań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego,.
6)       Do zadań zespołu wychowawczego między innymi należy:
a)       rozpatrywanie spraw i problemów wychowawczych związanych ze sprawowaniem działalności wychowawczej Centrum,
b)       wydawanie opinii dotyczących uczniów naruszających w sposób drastyczny statut i regulaminy szkolne oraz zasady  współżycia społecznego,
c)       opracowanie działań wychowawczych mających na celu rozwiązanie rozpatrywanego przez zespół problemu wychowawczego.
7)       Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni.

§ 15.     W przypadkach, gdy nie ma możliwości zebrania się członków Rady Pedagogicznej, obrady i podejmowania uchwał może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
 
              
 Rozdział VIII.               Rada Rodziców

§ 1.  Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów szkół młodzieżowych wchodzących w skład Centrum.

§ 2.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
2)       opiniowanie:
a)       programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;
b)       projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Centrum.

§ 3.  Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców, w którym określa:
1)       cele i zadania Rady Rodziców,
2)       wewnętrzną strukturę Rady Rodziców i tryb jej pracy,
3)       szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów oddziałowych Rad Rodziców i struktur Rady Rodziców.

§ 4.  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, dyrektora Centrum i innych organów Centrum, organu prowadzącego Centrum i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Centrum z wnioskami i opiniami we wszystkich  sprawach dotyczących Centrum.

§ 5.  W celu wspierania działalności statutowej Centrum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców oraz przepisy finansowe.

§ 6.  Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców uczniów tego oddziału z:
1)       zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczymi danego oddziału i Centrum, przekazując decyzje Rady Pedagogicznej i dyrektora Centrum, organu prowadzącego Centrum i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2)       ocenami z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz współpracuje z rodzicami w sprawach wychowawczych i edukacyjnych.

§ 7.  Rodzice są zobowiązani do:
1)       systematycznego nadzorowania frekwencji, osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania swoich dzieci oraz kontaktowania się z nauczycielami w celu rozwiązywania zauważonych problemów,
2)       bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym,
3)       współpracę z nauczycielami poprzez uczestniczenie w wywiadówkach, konsultacjach dla rodziców oraz spotkaniach z dyrekcją Centrum,
4)       współpracy z wychowawcą poprzez udział w wywiadówkach oraz współtworzenie planu pracy wychowawczej oddziału;
5)       współdziałania z wychowawcą przy określeniu planu pracy wychowawczej oddziału.

§ 8.  Kontakt pomiędzy dyrekcją, wychowawcą oddziału, nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi odbywa się:
1)       osobiście, podczas wywiadówek i konsultacji - wg terminarza roku szkolnego, zamieszczonego na stronie internetowej szkoły i podanego do wiadomości rodzicom na pierwszej w danym roku szkolnym wywiadówce lub w terminie uzgodnionym pomiędzy rodzicem i nauczycielem,
2)       poprzez korespondencję prowadzoną z wykorzystaniem dziennika elektronicznego,
3)       w indywidualnych przypadkach, w inny uzgodniony pomiędzy rodzicem i nauczycielem sposób,
4)       podczas prowadzenia zajęć z uczniami nauczyciele nie przyjmują rodziców.

§ 9.  Wiadomość wysłaną przez dziennik elektroniczny uważa się skutecznie dostarczoną.

§ 10.     Rodzice na równi ze szkołą odpowiadają za prawidłowość i efektywność współpracy pomiędzy kadrą dydaktyczną i rodzicami.
 
 Rozdział IX.                     Samorząd Uczniowski

§ 1.  W Centrum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Centrum.

§ 2.  Szczegółowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.

§ 3.  Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 4.  Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Centrum.

§ 5.  Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Centrum wnioski  i opinie we wszystkich sprawach Centrum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)       zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)       jawnej i umotywowanej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
3)       organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
4)       redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5)       organizowania, w porozumieniu z dyrektorem Centrum, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
6)       bezpiecznych warunków nauki,
7)       wyboru nauczyciela sprawującego funkcję opiekuna Samorządu.

§ 6.  Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 
 Rozdział X.                        Samorząd Słuchaczy

§ 1.  W Centrum działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze szkół policealnych wchodzących w skład Centrum.

§ 2.  Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa Regulamin Samorządu Słuchaczy uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.

§ 3.  Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

§ 4.  Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Centrum wnioski   i opinie we wszystkich sprawach Centrum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)       zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)       jawnej i umotywowanej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
3)       organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
4)       redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5)       organizowania, w porozumieniu z dyrektorem Centrum, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
6)       bezpiecznych warunków nauki,
7)       wyboru nauczyciela sprawującego funkcję opiekuna Samorządu.

§ 5.  Szczegółowe prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Samorządu Słuchaczy

§ 6.  Samorząd Słuchaczy może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Centrum. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Samorządu Słuchaczy.
 
 Rozdział XI.                     Zasady współdziałania organów Centrum, sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 1.  Treść Statutu i regulaminów działania organów Centrum jest powszechnie dostępna w:
1)       bibliotece szkolnej,
2)       na stronie internetowej Centrum,
3)       w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum.

§ 2.  Każdy organ Centrum ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji i uprawnień określonych Statutem Centrum.

§ 3.  Organy Centrum zapewniają wymianę pomiędzy sobą bieżącej informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub podjętych decyzjach, z wyjątkiem tych o charakterze wewnętrznym, zgodnych z regulaminem wewnętrznym w formie pisemnych komunikatów przekazanych do przewodniczącego innego organu za pośrednictwem sekretariatu,

§ 4.  W sytuacjach konfliktowych obowiązuje następująca droga postępowania:
1)       Konflikt pomiędzy Dyrektorem Centrum a Radą Pedagogiczną rozwiązuje Pomorski Kurator Oświaty,
2)       Konflikt pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniów lub Samorządem Słuchaczy rozwiązuje dyrektor Centrum,
3)       Konflikt pomiędzy dyrektorem Centrum a Samorządem Uczniów lub Samorządem Słuchaczy rozwiązuje Rada Pedagogiczna,
4)       Konflikt pomiędzy Dyrektorem Centrum a Radą Rodziców rozwiązuje organ prowadzący bądź organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
5)       Zasady rozwiązywanie konfliktów innego typu reguluje: Karta Nauczyciela, Ustawa o związkach zawodowych. Konflikty wynikające ze stosunku pracy, nieuregulowane powyższymi przepisami, dotyczące nauczycieli jak i pracowników niebędących nauczycielami reguluje Kodeks pracy.
 
 Rozdział XII.                  Struktura organizacyjna Centrum

§ 1.  W strukturze organizacyjnej Centrum występują następujące jednostki:
1)       szkoły wymienione w Rozdziale III. §1 ust.3),
2)       biblioteka szkolna,
3)       sekretariat,
4)       dział administracyjno-gospodarczy,
5)       dział finansowo-księgowy,
6)       dział kadr.

§ 2.  W Centrum są następujące stanowiska kierownicze:
1)       wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
2)       wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego,
3)       wicedyrektor ds. wychowawczych,
4)       kierownik warsztatów szkolnych,
5)       kierownik szkolenia praktycznego,
6)       główny księgowy,
7)       kierownik administracyjny.

§ 3.  Do realizacji zadań statutowych Centrum zapewnia się uczniom i słuchaczom korzystanie z:
1)       sal lekcyjnych i pracowni w budynku szkoły, z wyposażeniem,
2)       biblioteki szkolnej,
3)       zespołu obiektów sportowych i rekreacyjnych,
4)       strzelnicy sportowej,
5)       świetlicy szkolnej,
6)       gabinetu pomocy medycznej,
7)       szatni,
8)       sal lekcyjnych i pracowni w budynku warsztatów szkolnych,
9)       magazynu narzędziowego
10)   placu manewrowego do nauki jazdy samochodem.
 
 Rozdział XIII.               Organizacja nauki w Centrum

§ 1.  Kształcenie w Centrum odbywa się w formach: szkolnej i pozaszkolnej.
1)       w formie stacjonarnej dla młodzieży,
2)       w formie stacjonarnej dla dorosłych,
3)       w formie zaocznej dla dorosłych,
4)       z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.  Arkusz organizacyjny
1)       Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Centrum opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący Centrum.
2)       W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się informacje określające:
a)       liczbę i rodzaj stanowisk w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
b)       liczbę i przydział godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym w ramach uzupełnienia etatu.
c)       liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
d)       stopień awansu zawodowego i wykształcenie nauczycieli,
e)       liczebność i podział na grupy poszczególnych oddziałów,
f)        przydział wychowawstw dla poszczególnych oddziałów,
g)       przydział godzin w ramach nauczania indywidualnego.
3)       Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego osoba upoważniona przez dyrektora Centrum ustala tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz nauki.
a)       Zajęcia w szkołach dla młodzieży odbywają się przez pięć dni w tygodniu.
b)       Zajęcia ze słuchaczami kształcącymi się w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu,
c)       Zajęcia ze słuchaczami kształcącymi się w formie zaocznej prowadzone są w ramach konsultacji zbiorowych i odbywają się przez dwa dni w tygodniu. Dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby zajęć w semestrze, także w formie kształcenia na odległość.
d)       Kształcenie ustawiczne może być prowadzone również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ze szczególnym uwzględnieniem:
-         dostępu do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję pomiędzy słuchaczami, a osobami prowadzącymi zajęcia,
-         materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
-         bieżącej kontroli postępów słuchaczy w nauce, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez dyrektora Centrum.
-         bieżącej kontroli aktywności osób prowadzących zajęcia.

§ 3.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 4.  Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych zadań związanych z organizacją roku szkolnego określa dyrektor Centrum w formie zarządzeń.

§ 5.  Formy pracy edukacyjno-wychowawczej:
1)       podstawowa forma pracy Centrum - zajęcia edukacyjne, dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym,
2)       zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców,
3)       praktyki zawodowe
4)       dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została określona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
5)       zajęcia indywidualne,
6)       zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
7)       zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
8)       zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
9)       zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
10)   zajęcia prowadzone w ramach kursów kompetencji zawodowych,
11)   zajęcia prowadzone w ramach kursów kompetencji ogólnych.

§ 6.  Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
1)       Jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.
2)       Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony odrębnymi przepisami.
3)       Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Liczba godzin kształcenia w systemie zaocznym nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego.
4)       Liczba słuchaczy na kwalifikacyjnym kursie zawodowym nie może być mniejsza niż 20. Organ prowadzący Centrum może wyrazić zgodę na uruchomienie kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla mniej niż 20 osób.
5)       Warunki i tryb praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnym kursie zawodowym regulują odrębne przepisy.
6)       Słuchacz podejmujący naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadający:
a)       dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
b)       świadectwo uzyskania tytułu zawodowego,
c)       dyplom uzyskania tytułu  mistrza lub inny równorzędny,
d)       świadectwo  czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
e)       świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
f)        świadectwo ukończenia  liceum profilowanego,
g)       świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
h)       zaświadczenie  o ukończeniu  kwalifikacyjnego  kursu zawodowego,
jest zwalniany na podstawie wniosku złożonego do Dyrektora  Centrum z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia  lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o  ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.
7)       Słuchacz posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności  zawodowych jest zwalniany, na podstawie wniosku złożonego do Dyrektora Centrum, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie.

§ 7.  Kurs umiejętności zawodowych
1)        Jest prowadzony według  programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia danej kwalifikacji zawodowej w zakresie  i   liczbie godzin określonych w odrębnych przepisach.

§ 8.  Kurs kompetencji ogólnych
1)       Jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2)       Minimalny wymiar kształcenia na kursie wynosi  30 godzin.

§ 9.  Inne kursy umożliwiające uzyskanie  i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i  kwalifikacji zawodowych
1)        prowadzone są na podstawie indywidualnie opracowanych programów dostosowanych do potrzeb rynku pracy, których program nauczania nie  odnosi się do podstawy  programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach.
2)       częstotliwość zajęć  na  tych kursach ustala dyrektor Centrum.

§ 10.      Decyzje o organizacji kształcenia pozaszkolnego podejmuje dyrektor Centrum uwzględniając:
1)       kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje,
2)       odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i  pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,
3)       bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
4)       warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,
5)       nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

§ 11.   Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest oddział złożony z uczniów lub słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym uczestniczą we wszystkich zajęciach edukacyjnych i wychowawczych z wszystkich przedmiotów, określonych szkolnym planem nauczania.
1)       W oddziałach może być realizowany program nauczania w dwóch: zawodach z podziałem oddziału na grupy.
2)       Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowej uczniów.
3)       Nauczanie wychowania fizycznego, informatyki może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych lub międzyklasowych z uwzględnieniem przepisów MEN.
4)       Liczba uczniów lub słuchaczy w oddziale, grupie uczestniczącej w zajęciach pozalekcyjnych, płatnych przez organ prowadzący, określona jest przez organ prowadzący.
5)       Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów określonych Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach.
6)       W pracowniach, w których prowadzone jest kształcenie ze względu na specyfikę zajęć, ich organizację oraz przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy, dokonuje się podziału oddziału na grupy zapewniające właściwe warunki realizacji procesu dydaktycznego.

§ 12.   Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: praktyczna nauka zawodu, zajęcia specjalistyczne, nauczanie języków obcych, zajęcia prowadzone w pracowniach specjalistycznych i informatycznych, projekty edukacyjne, zajęcia w formie wirtualnego przedsiębiorstwa oraz koła zainteresowań i zajęcia nieobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym z zachowaniem czasu ich trwania.

§ 13.   Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego realizowane są zgodnie z podstawą programową, wg programów nauczania dopuszczonych do użytku w Centrum i wg planów dydaktycznych.
1)       Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych trwa 45 minut, z wyjątkiem: praktyk zawodowych, zajęć praktycznych odbywających się w zakładach pracy i nauki jazdy samochodem, która trwa 60 minut.
2)       Czas zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest określony odrębnymi przepisami.
3)       W pracowniach specjalistycznych i warsztatach  szkolnych,  z  uwagi  na  konieczność zabezpieczenia ciągłości  procesu  dydaktycznego,  dopuszcza się łączenie zajęć lekcyjnych w jeden blok do czterech godzin lekcyjnych, bez przerw pomiędzy każdą jednostką zajęć lekcyjnych.
 
 Rozdział XIV.               Praktyczna nauka zawodu.

§ 1.  Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

§ 2.  Zajęcia praktyczne w Centrum realizowane mogą być w:
a)       warsztatach szkolnych własnych lub innych szkół,
b)       zakładach pracy,
c)       formie nauki jazdy samochodem,
d)       zdalnie z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość.

§ 3.  Praktyki zawodowe w ciągu roku szkolnego są realizowane przez oddziały zgodnie ze szkolnymi planami nauczania na dany rok szkolny. W szczególnych wypadkach, gdy niemożliwe jest planowe odbycie praktyk zawodowych, dyrektor może zdecydować  o przeniesieniu praktyk zawodowych na kolejny rok szkolny.

§ 4.  Praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy
1)       Jest realizowana jest na podstawie umowy między dyrektorem Centrum i dyrektorem zakładu pracy.
2)       Organizację i bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zajęć praktycznych u pracodawców sprawuje kierownik szkolenia praktycznego.
3)       Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania dla danego zawodu. Sposób realizacji programu zajęć praktycznych uwzględnia potrzeby podmiotu przyjmującego uczniów.
4)       Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe  organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5)       Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.
6)       Zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa może być organizowana w systemie zmianowym.
7)       Zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania zajęć praktycznych, praktyki zawodowej.
8)       Podziału uczniów na grupy dokonuje kierownik szkolenia praktycznego, w porozumieniu z podmiotem przyjmującym uczniów na zajęcia praktyczne, praktykę zawodową.
9)       Praktyka zawodowa organizowana u pracodawców jest prowadzona pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy lub nauczyciele CKZiU nr 1 oddelegowani w tym celu do zakładu pracy.
10)   Zajęcia praktyczne organizowane u pracodawcy są prowadzone przez nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu
11)   Ocenianie bieżące uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu powinno odbywać się systematycznie. W przypadku zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych raz w tygodniu powinna być wystawiana minimum jedna ocena bieżąca w miesiącu. W przypadku praktyk miesięcznych powinny być wystawione minimum 3 oceny bieżące.    
12)   Klasyfikacyjna ocena z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej, jest wystawiana przez kierownika szkolenia praktycznego. Przy wystawieniu oceny kierownik szkolenia praktycznego bierze pod uwagę wpisy pracodawcy w dzienniczku praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych oraz w przypadku:
a)       praktyki zawodowej oceny bieżące i ocenę za całą praktykę zawodową wpisaną do dzienniczka praktyk przez opiekuna praktyk:
b)       zajęć praktycznych oceny bieżące i ocenę za okres wpisaną do dzienniczka zajęć praktycznych przez instruktora praktycznej nauki zawodu.
13)   Kierownik szkolenia praktycznego może wyrazić zgodę na odbywanie praktyk zawodowych na prośbę ucznia lub słuchacza w innych, wybranych przez ucznia lub słuchacza  przedsiębiorstwach, w przypadku posiadania stosownych dokumentów uprawniających te przedsiębiorstwa do przyjmowania uczniów.
14)   W przypadku zamiaru zmiany miejsca praktyki uczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym kierownika szkolenia praktycznego. Zmiana może być dokonana wyłącznie za zgodą kierownika szkolenia praktycznego.
15)   Cele ogólne praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców:
a)       zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych,
b)       przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji w zakresie wykonywanych zadań,
c)       poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej,
d)       zapoznanie się z zakresem, rodzajem usług, ich jakością i sprzedażą,
e)       zapoznanie się ze stosowaną dokumentacją i poprawnym jej prowadzeniem,
f)        zdobycie umiejętności prawidłowej nowoczesnej organizacji pracy, poprawnego wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy,
g)       opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem, urządzeniami właściwymi dla zawodu,
h)       opanowanie umiejętności posługiwania się materiałami informacyjnymi,
i)        kształtowanie właściwej kultury i etyki pracy,
j)        wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów,
k)       praktyczne posługiwanie się językami obcymi w zakresie zawodowym, jeżeli zaistnieje taka możliwość.
13)   Wiedza i umiejętności nabywane przez ucznia lub słuchacza.
Uczeń:                                                                                                              
a)      zna zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu pracy,                                                                                   
b)     obsługuje podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu pracy,
c)     dostosowuje się do wymogów organizacji pracy w zespole i zakładzie pracy,                                                                                             
d)     dostosowuje się do dyscypliny pracy obowiązującej w zakładzie,           
e)     zorganizuje i utrzymuje w należytym porządku swoje miejsce pracy,         
f)     ocenia jakość wykonanej pracy,                                                     
g)     przestrzega zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
14)   Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku w Centrum. 
15)   Obowiązki Centrum:
a)       kieruje uczniów na badania lekarskie o dopuszczalności do zajęć praktycznych, praktyki zawodowej oraz kontroluje terminowości i aktualności orzeczenia lekarskiego.
b)       prowadzi wstępne, ogólne szkolenie bhp.
c)       organizuje spotkania uczniów w celu zapoznania z procedurą organizacji i oceniania praktycznej nauki zawodu oraz z zasadami odbywania praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.
d)       dokonuje podziału uczniów na grupy w porozumieniu z pracodawcami.
e)       sporządza umowy z podmiotami organizującymi szkolenie praktyczne uczniów.
f)        kieruje uczniów na praktykę zawodową, zajęcia praktyczne.
g)       nadzoruje realizację programu praktyk zawodowych.
h)       współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne oraz akceptuje opiekuna praktyk zawodowych.
i)        analizuje oceny oraz frekwencję ucznia na zajęciach praktycznych  lub praktykach zawodowych.
j)        wystawia ostateczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.
16)   Obowiązki pracodawcy:
a)       zapoznanie uczniów lub słuchaczy z obowiązującymi w zakładzie pracy regulaminami.
b)       zapoznanie uczniów lub słuchaczy z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.
c)       zapoznanie uczniów lub słuchaczy z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach.
d)       zapoznanie uczniów lub słuchaczy z przepisami bhp i p. poż.
e)       przeszkolenie uczniów lub słuchaczy w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie.
f)        skierowanie uczniów na odpowiednie stanowiska pracy.
g)       przydzielenie uczniom zadań wynikających z programu praktyk.
h)       zapewnienie bieżącej opieki wychowawczej, merytorycznej i medycznej.
i)        przygotowanie zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków.
j)        kontrolowanie dzienniczków praktyk lub zajęć praktycznych i regularnie uzupełnianie ich o uwagi, opinie, oceny bieżące, ocenę pracodawcy za całą praktykę zawodową lub ocenę pracodawcy za okres zajęć praktycznych oraz potwierdzanie wpisów podpisem i pieczątką zakładu pracy.
k)       zapoznanie uczniów z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków uczestnika zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.
l)        zwolnienie ucznia z zajęć, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor CKZiU nr 1 lub kierownik szkolenia praktycznego.
m)     utrzymywanie stałego kontaktu z kierownikiem szkolenia praktycznego - osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły,
n)       najpóźniej do 10 każdego miesiąca przesłanie frekwencji uczniów za poprzedni miesiąc kierownikowi szkolenia praktycznego.
o)       informowanie kierownika szkolenia praktycznego o szczególnych zmianach dotyczących organizacji odbywania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy.
17)   Obowiązki ucznia:
a)       odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli, instruktorów, pracowników i swoich kolegów.
b)       uczęszczanie na zajęcia punktualnie i systematycznie.
c)       w przypadku spóźnień lub nieusprawiedliwionych nieobecności obowiązują następujące zasady:
-          trzykrotne spóźnienia się nie przekraczające 1 godziny traktowane jest jak opuszczenie jednego dnia zajęć,
-          spóźnienie powyżej jednej godziny traktowane jest jako opuszczenie jednego dnia zajęć.
-          trzykrotna w semestrze nieobecność nieusprawiedliwiona w zakładzie odbywania zajęć praktycznych lub, praktyki zawodowej, pozbawia ucznia zaliczenia praktyki lub zajęć praktycznych i skutkuje oceną niedostateczną.
d)       staranne, systematyczne i terminowe prowadzenie dzienniczka zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej oraz przynoszenie dzienniczka zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej kierownikowi szkolenia praktycznego, na koniec każdego miesiąca, celem kontroli i przepisania ocen do e-dziennika
e)       uważnie słuchanie instruktażu nauczyciela (instruktora) oraz stosowanie go w całej rozciągłości przy wykonywaniu prac.
f)        znajomość  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przekazanych na odbytych szkoleniach.
g)       dbałość o ubranie robocze, narzędzia pracy i środowisko przyrodnicze oraz obowiązkowe używanie odzieży ochronnej dostosowanej do wykonywanej czynności.
h)       zgłaszać do prowadzącego zajęcia wszystkich wypadków zaistniałych podczas wykonywania czynności oraz uszkodzeń narzędzi i urządzeń pracy.
i)        pokrycie równowartości wartości narzędzi i innych przedmiotów zagubionych lub rozmyślnie zniszczonych.
j)        zgłaszanie do prowadzącego zajęcia zauważonych nieprawidłowości oraz zagrożenia, które mogą być niebezpieczne dla uczniów i prowadzących.
k)       przed rozpoczęciem pracy sprawdzenie stanu narzędzi, swojego stanowiska pracy i zachowanie bezpiecznych odstępów od innych uczestników tych zajęć.
l)        po zakończeniu pracy oczyszczenie i zdanie do magazynu lub odłożenie na wyznaczone miejsce wykorzystywanego sprzętu i narzędzi.
m)     dbanie o higienę osobistą.
18)   W czasie odbywania praktyki lub zajęć praktycznych uczeń ma prawo do:
a)       zapoznania z obowiązującym w zakładzie pracy regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach.
b)       zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.
c)       wykonywania zadań wynikających z programu praktyk.
d)       korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do przebierania odzieży i spożywania posiłków.
e)       zapoznania z kryteriami oceniania.
f)        informowania szkoły, w szczególności kierownika szklenia praktycznego, o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki, itp.
g)       zapoznania z konsekwencjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania regulaminu praktyk.
h)       uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych i jej uzasadnienia.
i)        odbioru dzienniczka na polecenie kierownika szkolenia praktycznego w każdym terminie oraz w ostatnim dniu praktyk lub zajęć praktycznych, uzyskania w dzienniczku wpisów pracodawcy dotyczących przebiegu praktyk oraz ich oceny.
j)        właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
k)       odrobienia w uzgodnieniu z pracodawcą i kierownikiem szkolenia praktycznego usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach praktycznych lub praktykach zawodowych.
19)   Szczegółowe kryteria oceniania:
a)       przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.
b)       przestrzeganie dyscypliny pracy, w szczególności regulaminów zakładu pracy, w którym uczeń lub słuchacz odbywa zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.
c)       jakość pracy,
d)       posiadany przez ucznia poziom wiedzy zawodowej, w zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w programie nauczania dla danego zawodu.
e)       umiejętności wykorzystania wiedzy w praktycznym działaniu, w zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w programie nauczania dla danego zawodu, w tym umiejętność właściwego doboru i posługiwania się narzędziami i oprzyrządowaniem.
f)        umiejętności organizacyjne.
g)       stopień zaangażowania w realizację zleconych zadań, przejawianie własnej inicjatywy.
h)       właściwa organizacja stanowiska roboczego.
i)        poszanowanie i dbałość o narzędzia pracy.
j)        umiejętność współpracy i rozwiązywania sytuacji problemowych podczas praktycznej nauki zawodu realizowanej w zakładzie pracy oparta na kulturze osobistej, koleżeństwie, życzliwości i uprzejmości oraz wzajemnej pomocy.
k)       umiejętność  komunikowania się z opiekunem stażu lub nauczycielem lub instruktorem praktycznej nauki zawodu i innymi pracownikami zakładu pracy w sprawach związanych z wykonywanymi zadaniami z użyciem prawidłowej terminologii zawodowej.
l)        właściwy ubiór ucznia dostosowany do wymogów bhp, dbałość o stan i czystość ubrania roboczego.
m)     prawidłowe, samodzielne i terminowe prowadzenie dzienniczka zajęć.
n)       umiejętność zaprezentowania wyników swojej pracy oraz umiejętność dokumentowania wykonywanych czynności poprzez prowadzenie dzienniczka zajęć praktycznych lub dzienniczka praktyki zawodowej.

§ 5.  Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych
1)       Warsztaty szkolne są integralną częścią Centrum realizującą zajęcia praktyczne.
2)       Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych realizowane są w grupach, których liczebność jest ustalana na podstawie zapisów w realizowanym programie nauczania oraz spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.
2)       Cel i zadania zajęć na warsztatach szkolnych:
a)       Kształtowanie w uczniach praktycznych umiejętności zawodowych oraz rozszerzenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych zgodnych z programem nauczania.
b)       Warsztaty szkolne prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą. Działalność ta jest podporządkowana i służy nauczaniu zawodu oraz przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w rzeczywistych warunkach pracy.
3)       Sposoby realizacji zadań:
a)       Programy nauczania zajęć praktycznych realizowane są w warsztatach szkolnych w formie ćwiczeń i pokazów.
b)       W warsztatach szkolnych przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna z wykonaniem.
4)       Organizacja warsztatów szkolnych powinna stwarzać warunki do prowadzenia zajęć praktycznych i wychowania uczniów w zakresie:
a)       umiejętności wykonywania prac wchodzących w zakres danego zawodu
b)       umiejętność stosowania, posługiwania się oraz konserwacji narzędzi, sprzętu i maszyn,
c)       umiejętności doboru materiałów,
d)       umiejętności stosowania procesów technologicznych,
e)       przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
f)        organizacji stanowiska pracy
g)       zachowania dyscypliny pracy.
Do tego celu wykorzystywane są maszyny, urządzenia, narzędzia i materiały będące własnością Centrum oraz powierzone przez uczniów Centrum i ich rodziców (prawnych opiekunów) lub pracowników Centrum.
5)       Organizacja warsztatów szkolnych:
a)       Pracą warsztatów szkolnych kieruje kierownik warsztatów szkolnych, który podlega bezpośrednio dyrektorowi Centrum.
b)       Zajęcia praktyczne mogą odbywać się na dwie zmiany. Zakończenie zajęć na drugiej zmianie powinno zakończyć się najpóźniej do godziny 20.00
6)       Regulamin warsztatowy
a)       Na zajęcia warsztatowe uczeń lub słuchacz powinien uczęszczać regularnie i punktualnie.
b)       Uczeń lub słuchacz spóźniony może zostać nie dopuszczony do wykonywania planowych zadań, jeżeli spóźnienie uniemożliwiło właściwe przygotowanie ucznia do tych zadań. W takim wypadku uczniowi zadawane jest inne zadanie nie wymagające takiego przygotowania. O ile jest to możliwe, po przerwie należy uczniowi umożliwić przystąpienie do realizacji planowego zadania. Każde takie spóźnienie powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym przy frekwencji    i w uwagach dot. zachowania ucznia.
c)       Każda nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona.
d)       W pomieszczeniach warsztatowych danego działu mogą przebywać tylko uczniowie, którzy mają zajęcia  w danym dniu na tym dziale.
e)       Uczeń powinien przebywać w dziale, w którym pracuje, opuszczanie działu lub stanowiska pracy jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela.
f)        Do zajęć należy przystąpić w obowiązującym ubiorze roboczym.
g)       Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za narzędzia, przyrządy i materiały, które otrzymuje do pracy.
h)       Otrzymane narzędzia należy zwrócić tego samego dnia po zakończeniu pracy.
i)        Zabrania się wynoszenia z warsztatów narzędzi i materiałów.
j)        Uczniowi nie wolno wykonywać innych prac niż polecone przez nauczyciela.
k)       Uszkodzenie lub zniszczenie narzędzia, urządzenia czy materiału należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
l)        W przypadku celowego i rozmyślnego uszkodzenia narzędzi i urządzeń uczeń lub opiekunowie prawni ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną.
m)     Każde skaleczenie, czy inny uraz, nawet najdrobniejsze należy zgłosić nauczycielowi.
n)       Po skończonej pracy należy zdać wyczyszczone narzędzia i sprzątnąć stanowisko pracy.
o)       Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz dbałość  dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu warsztatów.
p)       Zabrania się przynoszenia do warsztatów przedmiotów i rzeczy wartościowych oraz większych kwot pieniężnych.
7)       Nauczycieli prowadzących zajęcia na warsztatach szkolnych obowiązuje:
a)       należyte i terminowe przygotowanie do pracy warsztatowej urządzeń i stanowisk pracy,
b)       zapewnienie pełnego wykorzystania maszyn, urządzeń i stanowisk pracy,
c)       rozwijanie u uczniów inicjatywy oraz myślenia technicznego i ekonomicznego,
d)       przestrzeganie zasad bhp w warsztacie szkolnym oraz wdrażanie uczniów do przestrzegania
tych zasad,
e)       czuwanie nad starannym obchodzeniem się uczniów z urządzeniami oraz nad oszczędne zużycie materiałów,
f)        zgłaszanie potrzeby konserwacji i remontu maszyn.
g)       do zajęć praktycznych można dopuścić uczniów po uprzednim dokonaniu stanowiskowego szkolenia bhp.
8)       Ucznia na zajęciach na warsztatach obowiązuje:
a)       ubranie robocze (ochronne) i nakrycie głowy; praca z zawiniętymi rękawami lub odwiniętym kołnierzem jest zabroniona.
b)       przygotowanie zgodnie z poleceniem nauczyciela wszystkich potrzebnych do wykonania ćwiczeń narzędzi,
c)       utrzymanie porządku w miejscu pracy,
d)       sprawdzenie stanu narzędzi i urządzeń; używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych jest zabronione.
e)       po skończonej pracy: uporządkowanie miejsca pracy, zwrot narzędzi do magazynu narzędziowego lub  do nauczyciela.

§ 6.  Naukę jazdy samochodem każdy uczeń odbywa indywidualnie.

§ 7.  Ucznia z innej placówki szkolnej, który realizuje zajęcia praktyczne w Centrum, obowiązują Statut i regulaminy Centrum.
 
 Rozdział XV.                  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

§ 1.  Zakres doradztwa zawodowego
1)       Doradztwo zawodowe jest realizowane przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
2)       Działania w zakresie doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

§ 2.  Podmioty realizujące doradztwo zawodowe
1)       Doradztwo zawodowe jest realizowane w branżowych szkołach I stopnia i technikach,
a)       na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
b)       na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
c)       na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
d)       w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
e)       na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i na obowiązkowych zajęciach  z zakresu kształcenia w zawodzie.

§ 3.  Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego
Treści programowe z zakresu doradztwa dla:
a)       branżowych szkół I stopnia – określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 16 sierpnia 2018 r.;
b)       techników – określa załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 16 sierpnia 2018 r.;

§ 4.  Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
1)       Na każdy rok szkolny w Centrum opracowuje się Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
2)       Program, o którym mowa w ust. 1), określa:
działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
-         tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych, o których mowa w § 4, oraz oddziałów, których dotyczą te działania,
-         metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
-         terminy realizacji działań,
-         osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
-         podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym podmioty o których mowa w § 8. 
z uwzględnieniem odpowiednio potrzeb uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.
3)       Program, o którym mowa w ust. 1, we współpracy z wychowawcami, opracowuje Zespół ds. doradztwa zawodowego w skład którego wchodzą: wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego – jako przewodniczący, kierownik szkolenia praktycznego, zatrudnieni w szkole: doradcy zawodowi, psychologowie i pedagodzy.
4)       Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.  Zadania doradcy zawodowego
1)       Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
a)       systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
b)       prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
c)       opracowywanie we współpracy z Zespołem ds. doradztwa zawodowego, i wychowawcami oraz koordynacja jego realizacji;
d)       wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym mowa w § 4 ust. 1;
e)       koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.
2)       W przypadku braku doradcy zawodowego zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizuje wskazany przez dyrektora pedagog lub psycholog.
3)       Zadania doradcy zawodowego realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a)       prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
b)       współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
c)       wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 6.  Doradztwo zawodowe na zajęciach
1)       Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w § 2 lit.  b.–e, realizują nauczyciele prowadzący te zajęcia.
2)       Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzą doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.

§ 7.  Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego
Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

§ 8.  Współpraca przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego
Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego Centrum może współpracować w szczególności z pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i instytucjami rynku pracy.

§ 9.  Możliwość powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego
W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, ustawy, innemu nauczycielowi lub za zgodą kuratora oświaty, osobie niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
 
 Rozdział XVI.               Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

§1. Cel i zakres oceniania
1).     Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole przedmiotowych programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
2).     Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ma na celu:
a)       informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
b)       udzielenie uczniowi pomocy  w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
c)       udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
d)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
e)       dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
f)        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3).     Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze,  co i jak wymaga poprawy, oraz jak powinien się dalej uczyć.
4).     Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych obejmuje:
a)       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b)       ustalanie ocen bieżących i proponowanych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
c)       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d)       ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
e)       ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
f)        ustalenie warunków i sposobu przekazania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
5).     Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych jest realizowane w formie ustnej i pisemnej.
6).     Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych w formie pisemnej jest prowadzone
w E-dzienniku.

§2. Terminy informowania o zasadach regulaminowych
1).     Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów osobiście, podczas pierwszych zajęć edukacyjnych o:
a)       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen okresowych i rocznych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania lub programu dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b)       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c)       warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
2).   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, poprzez wychowawcę oddziału, informują rodziców (opiekunów prawnych), na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym, o zasadach określonych w regulaminie wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć edukacyjnych.
3).   Co najmniej  na dwa tygodnie przed wstawieniem ocen okresowych i ocen rocznych poszczególni nauczyciele są zobowiązani, wg terminarza szkolnego, wpisać do dziennika odpowiednio przewidywane propozycje ocen okresowych i rocznych. Przewidywane propozycje ocen okresowych i rocznych mogą być dodatkowo opatrzone znakiem „+” albo „-”w celu wzbogacenia informacji dla rodzica lub ucznia
4).   Jeżeli nauczyciel jest nieobecny w czasie wystawiania przewidywanych propozycji ocen to propozycje te wystawia nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu wskazany przez wicedyrektora odpowiedzialnego za dany typ szkoły wraz z ww. wicedyrektorem.
5).   Wpisanie oceny do E-dziennika jest równoważne z powiadomieniem rodziców i uczniów o propozycji oceny.
6).   Wystawiona ocena klasyfikacyjna może być niższa lub wyższa od przewidywanej.

§3. Oceny
1).     Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców, a ocenianie uczniów jest procesem systematycznym. Zaleca się wystawienie minimum jednej oceny w miesiącu, a z zajęć praktycznych za każdy tydzień zajęć.
2).     Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić: na prośbę ucznia podczas zajęć edukacyjnych lub jego rodziców (opiekunów prawnych) podczas wywiadówki, konsultacji dla rodziców
lub w innym uzgodnionym terminie.
3).     Każdej ocenie towarzyszy komentarz słowny motywujący ucznia do dalszej pracy - wyjaśniający ewentualne popełnione błędy oraz wskazujący sposoby dalszej nauki w celu osiągania sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości. Nie może on naruszać godności osobistej ucznia.
4).     Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom wyłącznie na terenie szkoły:
a)       uczeń otrzymuje do wglądu podczas zajęć edukacyjnych, a przy jego nieobecności na zasadach określonych przez nauczyciela;
b)       rodzice otrzymują do wglądu w obecności nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy
w czasie wywiadówki, godzin konsultacji dla rodziców lub w innym uzgodnionym terminie.
5).     Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
a)       bieżące , określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny bieżące wpisywane są do dziennika lekcyjnego niezwłocznie z chwilą ich wystawienia.
b)       klasyfikacyjne [okresowe, roczne i końcowe], określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania, wyrażone pełną oceną słowną, przy których nie dopuszcza się żadnych dodatkowych znaków.
7).     Ustala się następujące ogólne kryteria ocen bieżących i klasyfikacyjnych w stopniach według skali:
a)      Stopień celujący [6]- uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych realizowanym przez nauczyciela programem nauczania. Metody rozwiązywania przez ucznia problemów edukacyjnych są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu i stosowaniu;
b)       stopień bardzo dobry [5] - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych realizowanym przez nauczyciela programem nauczania. Osiągnięcia ucznia obejmują umiejętność samodzielnego stosowania wiedzy w nietypowych edukacyjnych sytuacjach problemowych;
c)       stopień dobry [4] - opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane programem nie są pełne dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożonych
i samodzielnych, pozwalających samodzielnie rozwiązywać uczniowi złożone, lecz typowe problemowe sytuacje edukacyjne;
d)       stopień dostateczny [3] - opanowanie przez ucznia podstawowego zakresu wiadomości
i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu. Wiadomości
i umiejętności z tego zakresu należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się, pozwalających samodzielnie rozwiązywać uczniowi proste, typowe problemowe sytuacje edukacyjne;
e)       stopień dopuszczający [2] - uczeń opanował: wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przewidziane dla danego etapu edukacyjnego, elementarne wiadomości
i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego. Wiadomości
i umiejętności z tego zakresu należą do bardzo przystępnych, prostych i praktycznych, niezbędnych w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym, pozwalających z pomocą nauczyciela rozwiązywać uczniowi proste, typowe problemowe sytuacje edukacyjne;
f)        stopień niedostateczny [1]- uczeń nie opanował elementarnej wiedzy i umiejętności przewidzianych podstawą programową i programem na danym etapie kształcenia, co uniemożliwia mu kontynuację przyswajania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów. Uczeń nie posiadł umiejętności rozwiązywania prostych typowych problemów, nawet z pomocą nauczyciela;
7).     Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego:
a)       wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć wychowania fizycznego,
b)       systematyczność udziału ucznia w zajęciach,
c)       zaangażowanie i postępy w realizacji programu nauczania;
d)       aktywność i frekwencję podczas zajęć obowiązkowych;
e)       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
f)        udział w realizacji zajęć dodatkowych;
g)       aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;
8).     Przy ocenianiu z wychowania fizycznego brane są pod uwagę osiągnięcia ucznia z tego przedmiotu w kontekście indywidualnych możliwości fizycznych ucznia i wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń.
9).     Ocenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych podlegają między innymi: wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych, szczegółowe wymagania określone w podstawie programowej dla danego zawodu, organizacja stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., jakość pracy, umiejętność właściwego doboru i posługiwania się narzędziami i oprzyrządowaniem, wiadomości i praktyczne umiejętności, umiejętność zaprezentowania wyników swojej pracy oraz umiejętność dokumentowania wykonywanych czynności poprzez prowadzenie dzienniczka zajęć praktycznych lub dzienniczka praktyki zawodowej. Szczegółowe kryteria oceniania zostały przedstawione w Rozdziale XIV. Praktyczna nauka zawodu.
10).  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
11).   Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
12).  Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie wpływa na oceny z zajęć edukacyjnych,
13).  Liczba ocen cząstkowych w każdym okresie, na podstawie których uczniowi wystawia się ocenę okresową lub roczną z zajęć edukacyjnych, nie obejmujących praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców, powinna wynosić:
a)       minimum trzy oceny w każdym okresie, jeżeli tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych wynosi jedną godzinę tygodniowo,
b)       minimum cztery oceny w każdym okresie, jeżeli tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych wynosi dwie godziny tygodniowo,
c)       minimum sześć ocen w każdym okresie, jeżeli tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych wynosi trzy lub więcej godzin tygodniowo.

§4. Formy i terminy pisemnego oceniania
1).     Obowiązują następujące pisemne formy i terminy oceniania wiadomości oraz umiejętności:
a)       Praca klasowa [trwa co najmniej 40 minut] – zapowiedziana i wpisana do e-dziennika
z 7-dniowym wyprzedzeniem. Temat pracy klasowej jest zapisywany w e-dzienniku.
b)       Sprawdzian [trwa do 30 minut] – zapowiedziany i wpisany do e-dziennika z 7-dniowym wyprzedzeniem.
c)       Kartkówka [trwa do 15 minut] – nie podlega zapowiedzi, swoim zakresem wiadomości
i umiejętności obejmuje dwie poprzedzające kartkówkę lekcje.
2).     W ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca wymieniona w ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2).
3).     W ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy prace wymienione w ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2).
4).     Liczba kartkówek, które mogą się odbyć w danym dniu i tygodniu nie jest ograniczona.
5).     Za zgodą samorządu klasowego nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian bez zachowania ustaleń z ust. 2 i 3.
6).     Nauczyciel wpisując do e-dziennika formę pisemnego oceniania podaje jednocześnie zakres materiału programowego objętego pracą pisemną. Zasada nie dotyczy kartkówki.
7).     W przypadku zmiany terminu pracy klasowej lub sprawdzianu na prośbę uczniów nie obowiązuje zachowanie ustaleń z ust 2 i ust 3.
8).     Decydującą rolę w ocenianiu klasyfikacyjnym teoretycznych zajęć edukacyjnych stanowią pisemne formy oceniania wymienione w pkt.1.
9).     Szczegóły oceniania regulują przedmiotowe systemy oceniania, które nie mogą być sprzeczne
z regulaminem.
10).  Kryteria procentowe oceniania prac klasowych i sprawdzianów z przedmiotów ogólnokształcących
z ust. 1:
 
 

                    technikum          ocena                 branżowa szkoła I stopnia
                progi procentowe                     progi procentowe
               0            39,9   niedostateczny (ndst)                 0              29,9
              40            51,9   dopuszczający (dop)                30              44,9
              52            69,9      dostateczny (dst)                45              64,9
              70            84,9           dobry (db)                65              84,9
              85            94,9
    bardzo dobry (bdb)
               85              94,9
             95            100         celujący (cel)               95              100


11).  Kryteria procentowe oceniania prac klasowych i sprawdzianów z teoretycznych przedmiotów zawodowych z ust. 1:
 

                       technikum             ocena                branżowa szkoła I stopnia
                   progi procentowe                      progi procentowe
               0             49,9   niedostateczny (ndst)                 0            39,9

              50
            61,9    dopuszczający (dop)                40            51,9
              62                      74,9       dostateczny (dst)                52            69,9
              75             84,9           dobry (db)                70            84,9
              85             94,9      bardzo dobry (bdb)                85            94,9
              95             100          celujący (cel)                95             100

 
§5. Zasady dostosowania wymagań i zwalniania z zajęć
 1)       Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a)       posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
b)       posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
c)       posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
d)       nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1)–3), który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2)       W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania miejsce i liczba godzin zajęć edukacyjnych określona jest na podstawie odrębnych przepisów.
3)       Dyrektor Centrum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
4)       Dyrektor Centrum zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
5)       Dyrektor Centrum zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii  o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
6)       Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
7)       Uczeń jest zobowiązany dostarczyć opinię lekarską do sekretariatu szkoły w terminie 5 dni od dnia wydania przez lekarza;
8)       Dyrektor zwalnia ucznia, dla którego podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, z realizacji tych zajęć ucznia jeżeli uczeń przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
9)       W dziennikach lekcyjnych dokumentujących przebieg nauczania wicedyrektor nadzorujący daną szkołę wpisuje informację o zwolnieniu ucznia – przedmiot, okres zwolnienia i datę wpisu. W pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania zapisów dokonuje wychowawca oddziału.
10)   Pisemną opinię lekarza włącza się do dokumentacji ucznia, która przechowywana jest w sekretariacie szkolnym.
11)   Uczeń lub jego rodzic zobowiązani są przekazać pisemne orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej do sekretariatu szkoły.
12)   Z ww. opinią lub orzeczeniem zapoznają się wicedyrektor odpowiedzialny za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, psycholog i pedagog oraz wszyscy nauczyciele uczący ucznia.
13)   Pedagog i psycholog szkolny omawia z nauczycielami występujące trudności czy deficyty ucznia zachowując tajemnicę służbową powyższych opinii w stosunku do osób postronnych. Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego zapoznawania się z wpływającymi opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej znajdującymi się w dokumentacji uczniowskiej w sekretariacie szkoły.
14)   Uczniowie posiadający opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej diagnozujące specyficzne trudności w nauce, obowiązani są do aktywnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia terapii pedagogicznej organizowanej w danym roku szkolnym w szkole.

§6. Zasady ustalania i zapisu ocen
1)       Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne przeprowadza się w oparciu o przedmiotowy system oceniania, który nie może być sprzeczny ze statutem oraz w formie pisemnej winien być udostępniony u wicedyrektora, osoby oceniającej    i w czytelni szkolnej.
2)       Przedmiotowy system oceniania zatwierdza zespół przedmiotowy, co jest potwierdzone podpisem przewodniczącego zespołu przedmiotowego nauczycieli na przedmiotowym systemie oceniania.
3)       Ocenianie klasyfikacyjne przeprowadza się w danym roku szkolnym w terminach określonych w terminarzu pracy Centrum.
4)       Oceny klasyfikacji okresowej i rocznej wystawia się w tygodniu (najpóźniej na dwa dni) poprzedzającym posiedzenie rady pedagogicznej, wg terminarza.
5)       Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć praktycznej nauki zawodu realizowanych u pracodawców.
6)       W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w danym oddziale w okresie poprzedzającym klasyfikowanie, oceny ustala wskazany przez wicedyrektora, nauczyciel prowadzący takie zajęcia edukacyjne lub wicedyrektor.
7)       Oceny bieżące z zajęć praktycznych organizowanych w warsztatach szkolnych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia. Ocenę klasyfikacyjną ustala opiekun warsztatowy klasy w porozumieniu z nauczycielami praktycznej nauki zawodu prowadzącymi te zajęcia.
8)       Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w realizowanych zakładzie pracy
lub u pracodawcy wystawia kierownik szkolenia praktycznego.
9)       W przypadku zajęć realizowanych jednocześnie w zakładach pracy i w warsztatach szkolnych, w ocenianiu bierze udział: opiekun warsztatowy klasy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu prowadzący te zajęcia. Ocenę klasyfikacyjną wystawia kierownik szkolenia praktycznego.
10)   Oceny zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wystawionych w zakładach pracy niezwłocznie przenosi do dziennika lekcyjnego kierownik szkolenia praktycznego.
11)      Prace uczniów są oceniane nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich przeprowadzenia
12)   W przypadku nieobecności nauczyciela termin ten przesuwa się o czas jego nieobecności. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane w dniu wystawienia w dzienniku lekcyjnym.
13)      Oceny z prac klasowych, sprawdzianów i z rysunku technicznego zaznaczone są kolorem czerwonym.
14)      W dzienniku lekcyjnym obowiązuje legenda opisująca zadanie, za które ocena jest wystawiona.

§7. Zasady poprawiania ocen
Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania ocen cząstkowych z prac pisemnych klasowych i sprawdzianów, w uzgodnieniu z nauczycielem, z zachowaniem wymogów dla danej formy oceniania. Ocenę z „poprawki” nauczyciel wpisuje do dziennika, nie usuwając dotychczasowej oceny i traktuje ją, jako ostateczną. Nauczyciel ma prawo do określenia wspólnego dla wszystkich uczniów terminu poprawy ocen z danej formy kontroli umiejętności lub wiadomości. W zasadzie uczeń winien skorzystać z przysługującego mu prawa w ciągu 14 dni od wystawienia oceny. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przeprowadzenie więcej niż jednej poprawy.

§8.  Zasady stworzenia uczniom szansy uzupełnienia braków
1).     Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie nauki w danym typie szkoły, w miarę możliwości uczeń ma prawo do uzyskania pomocy:
a)       w formach przewidzianych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
b)       w formie udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych innych klas za zgodą nauczycieli: prowadzącego zajęcia z inną klasą i oceniającego oraz pisemną zgodą rodzica (prawnego opiekuna) danego ucznia z uwagi na niebezpieczeństwo przeciążenia liczbą zajęć,
c)       indywidualnej, dodatkowej w terminach uzgodnionych z nauczycielem poza zajęciami edukacyjnymi.
2).     Warunkiem uzyskania pomocy określonej w ust. 1 lit. b) i lit. c) jest aktywny udział i obecność
na zajęciach programowych oraz co najmniej dobra ocena zachowania.
3).     Uczniowi nieklasyfikowanemu z zajęć praktycznych z powodów usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania w warsztatach szkolnych lub w zakładach pracy.
4).     W przypadku uzyskania niedostatecznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń w uzgodnieniu
z oceniającym go nauczycielem może przystępować w drugim semestrze do dodatkowych sprawdzianów wykazujących nadrobienie przez ucznia zaległości. Pozytywne wyniki tych sprawdzianów powinny być odnotowywane w dzienniku lekcyjnym i brane pod uwagę przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej rocznej.

§9. Zasady uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna
1)       Uczeń ma prawo do ubiegania się o wyższą, niż przewidywana, roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2)       O wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych może się ubiegać uczeń, który przystąpił do wszystkich prac klasowych i sprawdzianów w ciągu roku szkolnego oraz wykorzystał wszystkie możliwości ich poprawy.
3)       Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej tylko o jeden stopień.
4)       Wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać w wyniku sprawdzianu weryfikującego wiedzę i umiejętności ucznia. Sprawdzian obejmuje wiedzę i umiejętności z całego roku szkolnego na poziomie wymaganym na ocenę o jaką uczeń lub jego rodzice się ubiegają.
5)       Sprawdzian weryfikujący wiedzę i umiejętności ucznia przeprowadza się na pisemną prośbę pełnoletniego ucznia lub jego rodziców, skierowaną do dyrektora Centrum, zawierającej informację, o jaką ocenę uczeń się ubiega; Prośba musi zostać złożona przez sekretariat szkoły nie później niż 5 dni roboczych po wystawieniu propozycji oceny. Dyrektor podejmuje decyzję dot. zgody na przystąpienie ucznia do sprawdzianu po sprawdzeniu, czy uczeń spełnia warunki opisane w pkt. 2.
6)       Termin przeprowadzenia sprawdzianu weryfikującego wiedzę i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 4., ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami; sprawdzian weryfikujący wiedzę i umiejętności ucznia musi zostać przeprowadzony w terminie umożliwiającym terminowe (zgodne z terminarzem roku szkolnego), ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej.
7)       Sprawdzian weryfikujący wiedzę i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej,  zastrzeżeniem ust. 8.
8)       Sprawdzian weryfikujący wiedzę i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego oraz z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9)       Sprawdzian weryfikujący wiedzę i umiejętności ucznia przygotowuje i przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
10)   Wynik sprawdzianu weryfikującego wiedzę i umiejętności ucznia może być pozytywny lub   negatywny; wynik pozytywny oznacza, że ocena, o którą uczeń się ubiegał, staje się ustaloną roczną oceną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; wynik negatywny oznacza, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych zostaje utrzymana.
11)   Ocena ustalona na podstawie sprawdzianu weryfikującego wiedzę i umiejętności ucznia jest oceną ostateczną,  zastrzeżeniem §.12.

§10. Klasyfikowanie
1).     Klasyfikowanie dzieli się na: okresowe, roczne i końcowe.
2).     Klasyfikowanie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych okresowych lub rocznych.
3).     Klasyfikowanie okresowe przeprowadza się po I okresie, który przypada w czasie określonym terminarzem pracy Centrum.
4).     Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
5).     Klasyfikowanie końcowe polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym etapie edukacyjnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych końcowych.
6).     Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
7).     W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”
8).     Nieklasyfikowanie ucznia pociąga za sobą konsekwencje takie same jak ustalenie oceny niedostatecznej. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego powtarza klasę.
9).     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§11. Egzamin klasyfikacyjny
1).     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych).
2).     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się formie pisemnej i ustnej, a z: informatyki w formie pisemnej i zadania praktycznego oraz z wychowania fizycznego, zajęć praktycznych w formie zadania praktycznego.
3).     Czas egzaminu klasyfikacyjnego w formie:
a)       pisemnej wynosi 90 minut;
b)       ustnej do 20 minut;
c)       zadania praktycznego z informatyki i wychowania fizycznego do 90 minut;
d)       zajęć praktycznych do 240 minut.
4).     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
5).     Oceny bieżące  wyłącznie z: referatów, prac domowych, oceny aktywności na zajęciach lub bieżącej odpowiedzi, nie stanowią podstawy do klasyfikacji ucznia przy braku ocen z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wyszczególnionych w §4 ust. 1 pkt. a) i pkt. b). Zasada ta jest rozpatrywana indywidualnie dla każdego ucznia i rodzaju zajęć edukacyjnych zgodnie
z przedmiotowym systemem oceniania.
6).     Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
7).     Egzamin klasyfikacyjny po pierwszym okresie dla ucznia niesklasyfikowanego nie jest obligatoryjny w przypadku możliwości uzupełnienia zaległości wynikających z nieobecności ucznia w I okresie w trakcie drugiego okresu roku szkolnego.
8).     Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy klasyfikacyjne, jeżeli uczeń posiada
co najmniej poprawną ocenę z zachowania, pozytywne opinie: wychowawcy, pedagoga
lub psychologa szkolnego.
9).     Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, przychodzący z innej szkoły w przypadku konieczności wyrównania różnic programowych oraz spełniający obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nie ustala się oceny z zachowania.
10).  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Uzgodnień dokonuje wicedyrektor nadzorujący dany typ szkoły oraz odnotowuje je na wniosku o egzamin klasyfikacyjny i powiadamia o terminie ucznia i rodziców.
11).  Dla ucznia szkoły zawodowej, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu realizowanego programu nauczania. Zakres zajęć w formie pisemnej określa kierownik warsztatów szkolnych i szkolenia praktycznego w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dany typ zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu określa wicedyrektor szkoły w uzgodnieniu z kierownikiem warsztatów szkolnych i szkolenia praktycznego z zachowaniem zasad określonych w regulaminie.
12).  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza dwuosobowa komisja w składzie: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
13).  Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
14).  Egzamin klasyfikacyjny ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą egzamin lub przychodzącego z innej szkoły przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący oraz nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
15).  Podczas egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
16).  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a)       nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny,
b)       imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c)       termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d)       imię i nazwisko ucznia;
e)       zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
f)        uzyskaną ocenę klasyfikacyjną.
17).  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18).  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z pkt 9, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§12. Egzamin poprawkowy
1).     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2).     Egzamin poprawkowy przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych). Podanie o egzamin należy złożyć do sekretariatu szkoły najpóźniej w przeddzień posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.
3).     Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z informatyki w formie pisemnej i zadania praktycznego, z wychowania fizycznego, zajęć praktycznych w formie zadania praktycznego.
4).     Czas egzaminu poprawkowego w formie:
a)       pisemnej wynosi 90 minut;
b)       ustnej do 20 minut;
c)       zadania praktycznego z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego
do 90 minut;
d)       zajęć praktycznych do 240 minut.
5).     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Centrum po posiedzeniu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej na wniosek wicedyrektora danego typu szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6).     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora w składzie:
a)       wicedyrektor lub kierownik warsztatów szkolnych  lub kierownik szkolenia praktycznego – jako przewodniczący komisji,
b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
c)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
7).     Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
8).     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)       Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b)       Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c)       termin egzaminu poprawkowego;
d)       Imię i nazwisko ucznia,
e)       Pytania egzaminacyjne;
f)        Ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9).     Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10).  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym  przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
11).  Uczeń nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, jeżeli:
a)       nie zdał egzaminu poprawkowego,
b)       nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie z powodów nieusprawiedliwionych,
c)       nie przystąpił do egzaminu w dodatkowym terminie.
12).  Zakres egzaminu poprawkowego określa plan dydaktyczny dla danego przedmiotu.

§13.Uczeń lub słuchacz deklaruje wolę przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego kierując wniosek o przystąpienie do egzaminu do dyrektora Centrum.

§14.  Zgodność z przepisami prawa i sprawdzian wiedzy i umiejętności
1).     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, wskazując niezgodności w oparciu o wskazany konkretny przepis prawny, drogą służbową przez sekretariat szkolny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,    nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2).     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
3).     Termin sprawdzianu dyrektor uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W przypadku braku uzgodnienia w podanym terminie nie z winy szkoły, sprawdzian odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4).     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności ucznia, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
5).     Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z informatyki w formie pisemnej i zadania praktycznego, z wychowania fizycznego, zajęć praktycznych w formie zadania praktycznego.
6).     W skład komisji wchodzą:
a)       dyrektor szkoły albo wyznaczony przez dyrektora nauczyciel – jako przewodniczący komisji,
b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
7).     Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
8).     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem, że uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
9).     Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)       nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian
b)       imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c)       termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
d)       imię i nazwisko ucznia,
e)       zadania sprawdzające,
f)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
10).  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11).  Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§15. Promocja
1).     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem:
2).     Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
3).     Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej
4).     Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 
 
 Rozdział XVII.            Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia

§1. Istota oceniania zachowania.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 2.  Cel oceniania zachowania.
1).     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a)       informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
b)       udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c)       motywowanie ucznia do pracy nad doskonaleniem swojej postawy;
d)       dostarczenie rodzicom, nauczycielom informacji o mocnych i słabych stronach prezentowanego przez ucznia zachowania ;
e)       prowadzenie efektywnego, zindywidualizowanego procesu wychowania we współpracy z rodzicami.
2).     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie:
a)       semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali przyjętej w regulaminie;
b)       warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 3.  Zasady informowania.
1).     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2).     Zasady oceniania zachowania dostępne są w formie regulaminu w czytelni szkolnej.
3).     Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca zobowiązany jest na co najmniej dwa tygodnie przed tym posiedzeniem wg terminarza szkolnego poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego okresowej i rocznej ocenie zachowania poprzez dokonanie wpisu oceny przewidywanej z zachowania w e-dzienniku. Dokonanie wpisu w e-dzienniku jest równoznaczne ze skutecznym powiadomieniem rodzica i ucznia            o ocenie.
4).     Uczniowie informowani są również o przewidywanych ocenach podczas zajęć edukacyjnych, na godzinach z wychowawcą.
5).     Poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania nie jest równoznaczne z jej wystawieniem. Uczeń winien w tym okresie poprawić przewidywaną ocenę. W uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń w tym okresie obniży lub podwyższy spełnienie kryteriów oceniania zachowania, ocena klasyfikacyjna może być niższa lub wyższa od przewidywanej zgodnie z kryteriami powyższego regulaminu.

§ 4. Kryteria ustalania okresowej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
1).     Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2).     Wychowawca ustalający ocenę powinien ją uzasadnić na prośbę ucznia lub jego rodziców.
3).     Okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
4).     Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia głównie następujące kryteria:
a)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c)       dbałość o honor i tradycje szkoły;
d)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;
e)       kulturalne postępowanie ucznia w szkole i poza nią;
f)        okazywanie szacunku innym osobom;
g)       frekwencja ucznia.
5).     Zasady ustalania okresowej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania są następujące:
a)       Oceną wyjściową na początku roku szkolnego jest ocena dobra, co odpowiada 50 punktom wyjściowym.
b)       Uczeń swoim zachowaniem może podwyższyć lub obniżyć przyjętą liczbę punktów wyjściowych.
c)       Ustala się następujące zakresy punktów dla poszczególnych ocen:


                           Suma  punktów                        Ocena z zachowania
                            100 - i powyżej                                  wzorowe
                                71 - 99                              bardzo dobre
                                 45 - 70      dobre (uczeń na wyjściu otrzymuje + 50 punktów)
                                 21 - 44                                  poprawne
                                   1 - 20                              nieodpowiednie
                              0 - i poniżej                                  naganne

z zastrzeżeniem:

-   Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w ciągu jednego okresu uzyskał więcej niż 10 punktów ujemnych.
-   Uczeń nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawna, jeżeli otrzymał w okresie naganę wychowawcy klasy.
-   Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia, jeżeli otrzymał w okresie naganę dyrektora szkoły.
-   Ocena roczna z zachowania nie może być wyższa od oceny za I okres więcej niż
o dwie oceny.

§ 5. Drugi okres uczniowie rozpoczynają z nowymi progami punktowymi, zależnymi od oceny uzyskanej za I okres.
  Przedstawia  je poniższa tabela:

                     Ocena na koniec I okresu               Liczba punktów na początek II okresu
                            wzorowe                                       70
                         bardzo dobre                                       65
                             dobre                                       60
                          poprawne                                       50
                      nieodpowiednie                                       10
                          naganne                                        0

§ 6.  Punkty dodatnie i ujemne
1).     Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
a)       niszczenie prac klasowych lub kartkówek (-5 punktów każdorazowo);
b)       przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (-5 punktów każdorazowo);
c)       odmowa wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela (np. dyżurnemu) (-5 punktów każdorazowo);
d)       umyślne niszczenie mienia szkolnego ( -10 punktów każdorazowo);
e)       nieprzestrzeganie regulaminów pracowni szkolnych (od -5 do -10 punktów każdorazowo);
f)        udział w kołach zainteresowań lub udokumentowany udział w zajęciach poza szkołą (+10  punktów na semestr).
2).     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
a)       efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym ( +10 punktów w semestrze);
b)       efektywne pełnienie różnych funkcji w samorządzie szkolnym ( od +5 do +15 punktów w semestrze);
c)       praca na rzecz klasy lub szkoły (od +5 do +15 punktów każdorazowo);
d)       uczestnictwo w przygotowaniu uroczystości szkolnych, wystaw okolicznościowych i imprez
na terenie szkoły (od +5 do +15),
e)       udział w olimpiadzie przedmiotowej:
-          I etap   (+10  punktów),
-          II etap  (+20  punktów),
-          laureat  (+40  punktów);
f)        udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz innych:
g)       etap szkolny (+5 punktów),
h)       etap rejonowy (+10 punktów),
i)        etap wojewódzki (+20 punktów);
j)        pomoc koleżankom, kolegom w nauce ( od +5 do +15).
3).     Dbałość o honor i tradycje szkoły:
a)       godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, np. podczas uroczystości, świąt państwowych
i lokalnych, uroczystościach międzyszkolnych (każdorazowo +10 pkt),
b)       uczestnictwo w działalności charytatywnej, jako wolontariusz (+15 pkt każdorazowo),
c)       honorowe oddawanie krwi (+30 pkt każdorazowo),
d)       uczestnictwo w akcjach i projektach na rzecz środowiska lokalnego np. ekologicznych (+5 pkt każdorazowo),
e)       nieodpowiednie zachowanie podczas uroczystości szkolnych (-5 punktów każdorazowo);
f)        niegodne zachowanie się wobec symboli narodowych, wobec sztandaru szkoły lub w izbie pamięci (-5 punktów każdorazowo);
g)       podrobienie lub przerobienie podpisu, zwolnienia, oceny lub innego dokumentu (‑10 punktów każdorazowo);
h)       kradzież na terenie szkoły ( -30 punktów).
4).   Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
a)       przejawianie agresji fizycznej wobec kolegów, nauczycieli lub innych osób (‑30 punktów każdorazowo);
b)       przejawianie agresji słownej wobec kolegów, nauczycieli lub innych osób (-15 punktów każdorazowo);
c)       zastraszanie, namawianie do bójek, organizowanie ich, udział w bójkach (-30 punktów każdorazowo);
d)       wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy (-15 punktów każdorazowo);
e)       zakłócanie porządku na przerwach (-5  punktów każdorazowo);
f)        palenie tytoniu w szkole i na terenie szkoły, podczas wycieczek i obozów szkolnych oraz podczas imprez na których uczeń reprezentuje szkołę (-20 punktów każdorazowo);
g)       spożywanie alkoholu lub przebywanie pod wpływem alkoholu w szkole i na terenie szkoły oraz podczas grupowych wyjść ze szkoły (-30 punktów każdorazowo);
h)       używanie lub przebywanie pod wpływem narkotyków w szkole i na terenie szkoły oraz podczas grupowych wyjść ze szkoły (-40 punktów każdorazowo).
5).     Godne i kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią:
a)       umiejętność poprawnego zachowania (+20 punktów na jeden semestr; przyznaje się tylko wówczas, gdy uczeń nie ma żadnej negatywnej uwagi dotyczącej jego zachowania);
b)       używanie wulgarnego języka, przeklinanie ( -10 punktów każdorazowo);
c)       niewłaściwy wygląd i strój (-5 punktów każdorazowo);
d)       niekulturalne zachowanie się w miejscu publicznym, podczas grupowych wyjść ze szkoły (‑10 punktów każdorazowo);
e)       używanie telefonu komórkowego lub słuchanie muzyki na lekcji (-5 punktów każdorazowo);
f)        jedzenie, picie na lekcji (-5 punktów każdorazowo);
g)       przebywanie w okryciach wierzchnich podczas lekcji i wnoszenie ich do sal lekcyjnych (-2 punkty każdorazowo).
6).  Okazywanie szacunku innym osobom:
uczeń nie okazuje szacunku innym osobom stosując wobec nich obraźliwe epitety, podnosząc na nie  głos, wykonując obraźliwe lub wulgarne gesty lub w inny sposób uwłaczając ich godności  (od -5 do -10 punktów każdorazowo).
7).  Frekwencja ucznia:
     Ocena wyjściowa zachowania ulega zmianie pod wpływem frekwencji ucznia na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia są przeliczane na punkty :
a)       nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji ( - 2 punkty za 5 godzin),
b)       spóźnienia na lekcje ( -1 punkt za 5 spóźnień).

§7. Punkty przyznaje uczniom wychowawca na podstawie wpisów w dokumentacji szkolnej. Wpisy dokonywane przez nauczycieli mogą zawierać propozycje punktowe. Nauczyciele, biorąc pod uwagę środowisko ucznia i jego uwarunkowania społeczne, dokonując negatywnego wpisu w dzienniku są zobowiązani wskazać uczniowi niewłaściwość jego zachowania i w jaki sposób powinien się zachować. Uczniowie dbają, aby nauczyciele i wychowawca wpisywali wszystkie uwagi pozytywne świadczące o ich postawie.

§8. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14.

§9.    Wychowawca przez cały semestr zbiera informacje o uczniu na podstawie dyplomów, podziękowań i informacji płynących z zewnątrz szkoły oraz wykorzystując do tego celu dziennik lekcyjny, w którym odnotowywane są pochwały   i uwagi wpisywane przez nauczycieli i kadrę kierowniczą Centrum.

§10.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§11. Klasyfikacja zachowania.
1)    Klasyfikacja polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w regulaminie –oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2)    Klasyfikację uczniów przeprowadza się w terminach określonych w terminarzu zadań Centrum.
3)    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w całym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w regulaminie.

§14. Zgłaszanie zastrzeżeń.
1).     Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Centrum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2).     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Centrum powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
1).     W skład komisji wchodzą:
a)       wicedyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w Centrum inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)       wychowawca klasy,
c)       wskazany przez dyrektora Centrum nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d)       pedagog,
e)       psycholog,
f)        przedstawiciel Samorządu Uczniów,
g)       przedstawiciel Rady Rodziców.
h)       z zastrzeżeniem, że stanowiska d) i e) są powołane w arkuszu organizacyjnym w Centrum.
2).     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
3).     Głosowanie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział minimum 5 osób.
4).     Powiadamianie członków komisji odbywa się w formie zarządzenia wewnętrznego dyrektora Centrum wg zasad przyjętych w Centrum. Zawiadomienie przedstawiciela samorządu uczniowskiego dokonuje opiekun Samorządu Uczniowskiego (pod jego nieobecność wicedyrektor szkoły). Przedstawiciela Rady Rodziców pisemnie lub telefonicznie powiadamia dyrektor (pod jego nieobecność wicedyrektor szkoły) zgodnie z przyjętą procedurą przez Zarząd Rady Rodziców.

§15. Dokumentacja pedagogiczna.
1).     Zmienione oceny zachowania wychowawca nanosi w dokumentacji pedagogicznej oraz na druku sprawozdania semestralnego lub rocznego stosując przyjętą w Centrum zasadę korekty wpisu poprzez dokonanie nowego wpisu:
a)       w arkuszu ocen danego ucznia;
b)       w e-dzienniku.
2).     Uczniowie przyjmują własnoręcznym podpisem znajomość regulaminów na początku roku szkolnego lub z chwilą przyjęcia do szkoły w ciągu trwania cyklu kształcenia.
3).     Wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolitą, ustaloną politykę dotyczącą oceniania zachowania.
4).     Nauczyciele stosują pełną skalę ocen zachowania.
5).     Rodzice są informowani o ocenach zachowania swoich dzieci wg powyższych zasad. Nie zwalnia to rodziców z obowiązków czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, co określa Regulamin Rady Rodziców i Statut Centrum.
6).     Sposób oceniania i rejestrowania ocen brany jest pod uwagę przy ocenie pracy nauczyciela.
7).     Z prac komisji określonej w §14 ust. 2. sporządza się protokół, stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności:
a)       skład komisji,
b)       termin posiedzenia komisji,
c)       wynik głosowania,
d)       ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 
 
 Rozdział XVIII.         Egzaminy zewnętrzne

§ 1.  Centrum przeprowadza egzaminy zewnętrzne dla uczniów, słuchaczy i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych kształcących się w Centrum: egzamin maturalny, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
§ 2.   Centrum może, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzać egzaminy zewnętrzne dla uczniów i słuchaczy nie kształcących się w Centrum: egzamin maturalny, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 
 Rozdział XIX.      Biblioteka szkolna

§ 1.  Biblioteka składa się z czytelni i wypożyczalni oraz centrum informacji multimedialnej.

§ 2.  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i słuchacze, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły.

§ 3.  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą:
1).     realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy,
2).     realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
3).     doskonaleniu pracy nauczycieli,
4).     popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
5).     popularyzowaniu wiedzy o regionie,
6).     wspieraniu organów Centrum i pracowników Centrum w realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki Centrum.

§ 4.  Biblioteka podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.

§ 5.  Kontrolę zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej przeprowadza się za pomocą skontrum.
1).     Dyrektor zarządza przeprowadzenie skontrum biblioteki raz na 10 lat. Ponadto, niezależnie od powyższego terminu, skontrum przeprowadza się w razie wypadku losowego, np. kradzieży, pożaru itp.

§ 6.  Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
1).     gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2).     korzystanie ze zbiorów w czytelni,
3).     wypożyczanie zbiorów,
4).     korzystanie ze stanowisk komputerowych z podłączeniem do internetu,
5).     realizację zagadnień z edukacji czytelniczej i medialnej,

§ 7.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w uzgodnieniu z dyrektorem Centrum.

§ 8.  Do zadań biblioteki szkolnej należy:
1).     udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2).      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3).     rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4).     realizacja wybranych treści edukacyjnych;
5).     popularyzacja księgozbioru biblioteki,
6).     popularyzacja wiedzy o regionie,
7).     inspirowanie czytelnictwa indywidualnego poprzez organizowanie wystawek, serwisów informacyjnych, spotkań autorskich, giełd, kiermaszów, konkursów itp.;
8).     współpraca z Radą Pedagogicznym w zakresie:
a)       doboru księgozbioru do potrzeb prowadzonego procesu dydaktyczno-wychowawczego,
b)       współorganizowania imprez szkolnych i międzyszkolnych,
c)       informowania wychowawców o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
d)       wspomagania w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli,
9).     współdziałanie z Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy w zakresie:
a)       organizowania imprez, rocznic i obchodów itp.
b)       wydawania gazetki szkolnej,
c)       funkcjonowania w mediach społecznościowych;
10).  współpraca z Radą Rodziców w zakresie:
a)       wykorzystania środków Rady Rodziców na działalność biblioteki,
b)       zakupów książek na nagrody dla wyróżniających się uczniów,
c)       propagowania wśród rodziców  literatury z dziedzin wychowania;
11).   nawiązywanie współpracy z innymi bibliotekami w celu:
a)       zapoznania uczniów i słuchaczy z działalnością tych placówek,
b)       służenie pomocą i doradztwem nauczycielom-bibliotekarzom innych szkół i placówek,
c)       korzystania z doświadczeń zawodowych nauczycieli bibliotekarzy innych szkół i placówek,
d)       organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną oraz wiedzę o regionie.

§ 9.  Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:
1).     opracowanie rocznego planu pracy biblioteki z uwzględnieniem wniosków Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Samorządu Słuchaczy, Rady Rodziców,
2).     udostępnianie zbiorów,
3).     pomoc w poszukiwaniu informacji,
4).     indywidualne doradztwo w doborze lektur,
5).     pomoc w samokształceniu,
6).     prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze),
7).     współuczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Centrum,
8).     współrealizacja szkolnych programów wychowawczych, w tym z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, biblioterapii, przeciwdziałania uzależnieniom,
9).     organizacja i udostępnianie centrum informacyjnego,
10).  współpraca z innymi bibliotekami (szkolnymi, naukowymi) na rzecz czytelników,
11).  opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni,
12).  wybieranie spośród uczniów łączników do kontaktów oddziału klasowego z biblioteką.

§ 10.   Do zadań organizacyjno-technicznych nauczycieli bibliotekarzy należy:
1).     rejestrowanie i opracowywanie pod względem formalnym i rzeczowym oraz przygotowywanie technicznie zbiorów do udostępniania,
2).     udostępnianie zbiorów biblioteki,
3).     gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Centrum,
4).     ewidencja i opracowywanie zbiorów w oparciu o biblioteczny system komputerowy,
5).     selekcja księgozbioru,
6).     dokonywanie okresowych selekcji księgozbioru i sporządzanie odpowiednich protokołów;
7).     przygotowywanie planu pracy biblioteki oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności biblioteki;
8).     prowadzenie określonej przepisami dokumentacji bibliotecznej oraz statystyki dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej, wykorzystując do tych celów aktualną wersję programu komputerowego MOL Optivum dla bibliotek szkolnych;
9).     dokonywanie zakupów książek przeznaczonych na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, w olimpiadach przedmiotowych i konkursach;
10).  prowadzenie i uzupełnianie zbiorów multimedialnych;
11).  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Centrum, służących realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

§ 11.  Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez:
1).     zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
2).     podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem oraz edukacji czytelniczej i medialnej;
3).     współuczestniczenie w procesie edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów i słuchaczy do korzystania z informacji naukowych,
4).     inicjowanie działań dydaktyczno-wychowawczych mających na celu rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów i słuchaczy.

§ 12.   Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za stan i wykorzystanie księgozbioru biblioteki gromadzonego drogą systematycznych zakupów, prenumeraty i darowizn.

§ 13.   Szczegółową organizację biblioteki szkolnej określa Regulamin biblioteki szkolnej.
 
 Rozdział XX.                  Pracownicy Centrum

§ 1.  W Centrum zatrudnia się pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami.

§ 2.  Do pracowników pedagogicznych zalicza się: nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego.

§ 3.  Do pracowników nie będących nauczycielami zalicza się pracowników: pracowników administracji i pracowników obsługi.

§ 4.  Podstawowe obowiązki i prawa pracowników Centrum określa Regulamin pracy.

§ 5.  Zasady zatrudnienia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.

§ 6.  Zatrudnienie nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami następuje zgodnie z arkuszem organizacyjnym Centrum. Liczbę pracowników niepedagogicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań statutowych Centrum określa organ prowadzący. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 7.  Stanowiska kierownicze w Centrum określone są arkuszem organizacyjnym.

§ 8.  Nauczyciele
1).     Nauczyciele kierują się dobrem uczniów i słuchaczy.
2).     Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i słuchaczy.
3).     W szczególności do zadań nauczyciela należy:
a)       znajomość i realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego,
b)       właściwe planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
c)       rzetelne prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej i przebiegu nauczania zgodnie z przepisami,
d)       dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz doskonalenie warsztatu pracy,
e)       doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy,
f)        punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
g)       aktywne pełnienie dyżurów zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
h)       uczestnictwo w posiedzenia Rady Pedagogicznej i szkoleniach,
i)        zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, słuchaczom we wszystkich formach działalności Centrum,
j)        wpajanie uczniom i słuchaczom zasad właściwej kultury nauki i pracy,
k)       systematyczne, bezstronne, jawne i  obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów i słuchaczy,
l)        prawidłowe, sprzyjające kształtowaniu postaw twórczych organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego,
m)     wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia i słuchacza, jego zdolności i zainteresowań, rozwijanie jego możliwości w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i dodatkowych,
n)       udzielanie pomocy uczniom, słuchaczom w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych,
o)       poszanowanie godności osobistej każdego ucznia i słuchacza.
4).     Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał Rady Pedagogicznej, a także zachowanie tajemnicy służbowej.

§ 9.  Nauczyciel wychowawca
1).     Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2).     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i słuchaczami
z uwzględnieniem dostosowania form realizacji zadań wychowawcy do potrzeb uczniów i słuchaczy.
3).     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami lub słuchaczami, a w szczególności wychowawca ma za zadanie:
a)       otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
b)       koordynację pracy wychowawczej nauczycieli uczących w danym oddziale,
c)       Czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów lub słuchaczy Statutu Centrum i regulaminów obowiązujących w Centrum,
d)       zapoznanie uczniów lub słuchaczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
e)       organizację wspólnie z uczniami i ich rodzicami lub słuchaczami różnych form życia społecznego integrujących oddział oraz społeczność Centrum,
f)        kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa oraz poczucia odpowiedzialności za własne czyny i słowa,
g)       kształtowanie miłości do Ojczyzny, poszanowania tradycji i symboli narodowych,
h)       wszechstronne poznanie osobowości uczniów lub słuchaczy, ich uzdolnień i zainteresowań,
i)        inicjowanie pomocy uczniom i słuchaczom mającym trudności w nauce,
j)        otaczanie szczególną opieką uczniów i słuchaczy uzdolnionych, wspieranie w rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
k)       wspieranie uczniów i słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,
l)        rozwijanie samorządowych form życia społecznego,
m)     systematyczne kontrolowanie postępów w nauce podopiecznych, a w przypadku uczniów systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów,
n)       współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale,
o)       przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie,
p)       prowadzenie dokumentacji pracy dydaktycznej w oddziale,
q)       planowanie i prowadzenie zajęć z wychowawcą wg potrzeb uczniów,
r)        współpracowanie z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy życia oddziału
i Centrum,
s)       współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
t)        współpraca z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi i socjalnymi w celu udzielenia uczniom odpowiedniego do ich potrzeb wsparcia.
4).     Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy  właściwych placówek i instytucji oświatowo-naukowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 10.   W celu zapewnienia wykonania zadań opiekuńczych Centrum, ustala się co następuje:
1).     podczas zajęć lekcyjnych w Centrum - decyzje w zakresie wykonania zadań podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia,
2).     w trakcie wycieczek lub imprez organizowanych przez szkołę poza terenem Centrum - decyzje w zakresie wykonania zadań podejmuje kierownik wycieczki lub imprezy.
3).     podczas przerw i dyżurów - decyzje w zakresie wykonania zadań podejmuje nauczyciel pełniący dyżur w wg czasu i miejsca określonego w grafiku.

§ 11.   Pracownicy Centrum nie będący nauczycielami
1).     realizują zadania ekonomiczne, administracyjne, porządkowe i obsługowe, które zapewniają sprawne, bieżące funkcjonowanie Centrum,
2).     wspierają działania wychowawcze i opiekuńcze prowadzone w Centrum poprzez obserwację uczniów i słuchaczy oraz zgłaszanie niepokojących sytuacji bezpośredniemu przełożonemu lub członkowi kadry kierowniczej będącemu nauczycielem.

§ 12.   Podległość służbową, szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności dla każdego z pracowników administracji i obsługi określa dyrektor Centrum.
 
 Rozdział XXI.               Uczniowie i słuchacze.

§ 1.  Do szkoły uczęszczają uczniowie lub słuchacze, którzy spełniają następujące warunki:
1).     Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, wg skierowania otrzymanego przez dyrektora Centrum , o braku przeciwwskazań do kształcenia się w zawodzie, który wybrali.
2).     Ich wiek dla szkół dla młodzieży mieści się w następujących przedziałach:
a)       Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Technikum Mechaniczne Nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy – uczniowie od 14 roku życia, nie dłużej w szkole niż do ukończenia 22 roku życia.
b)       Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 – uczniowie od 14 roku życia, nie dłużej w szkole niż  do ukończenia 21 roku życia.

§ 2.  Uczniowie i słuchacze są współgospodarzami Centrum, wpływają na jego życie, a przez swoich przedstawicieli współpracują z organami Centrum.

§ 3.  Uczeń oraz słuchacz mają w szczególności prawo do:
1).     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
2).     opieki zapewniającej bezpieczeństwo i poszanowanie jego godności podczas pobytu w Centrum i podczas zajęć organizowanych przez Centrum poza jej obiektami,
3).     życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
4).     informacji dotyczących prawa wewnątrzszkolnego, programu nauczania, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, oferty Centrum w zakresie zajęć pozalekcyjnych skierowanej do uczniów lub słuchaczy,
5).     samousprawiedliwienia swojej nieobecności z przyczyn uzasadnionych na zajęciach w formie pisemnej, w przypadku ucznia pełnoletniego lub słuchacza,
6).     korzystania z pomieszczeń Centrum, pomocy naukowych i zbiorów bibliotecznych,
7).     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
8).     pomocy w przypadku trudności w nauce,
9).     korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
10).  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
11).  rozwijania zainteresowań, zdolności i uzdolnień w formach proponowanych przez Centrum,
12).  swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
13).  korzystania z form pomocy materialnej świadczonych ze środków budżetu organu prowadzącego Centrum,
14).  odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy i do dyrektora Centrum.

§ 4.  Uczeń i słuchacz mają obowiązek:
1).     podporządkowania się zapisom Statutu Centrum i regulaminom obowiązującym w Centrum oraz zarządzeniom dyrektora Centrum i poleceniom nauczycieli,
2).     dbania o dobre imię Centrum oraz tworzenie i wzbogacanie jego tradycji,
3).     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
4).     punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i pozostałe zajęcia organizowane
przez szkołę,
5).     systematycznego, aktywnego uczestniczenia w zajęciach poprzez cały czas ich trwania, od momentu rozpoczęcia do momentu ich zakończenia przez osobę prowadzącą; wyjście ucznia z zajęć w trakcie ich trwania może nastąpić wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego,
6).     systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych poprzez odrabiane zadanych przez nauczyciela prac domowych,  utrwalanie wiedzy i umiejętności z poprzednich lekcji, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,
7).     właściwego zachowania na zajęciach szkolnych polegającego w szczególności na przestrzeganiu regulaminów      i zasad zachowania bezpieczeństwa, wykonywaniu poleceń nauczyciela, nie zakłócania zajęć, nie przeszkadzaniu uczniom i nauczycielowi w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
8).     dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, w szczególności:
a)       noszenia odzieży bez głębokiego dekoltu, zakrywającej ramiona, brzuch i plecy,
b)       nie noszenia ubiorów z wulgarnymi lub obraźliwymi napisami (w języki polskim lub innych językach),
c)       nie noszenia kolczyków, z wyjątkiem przylegających do ciała, kolczyków
 w uszach oraz innych ozdób mogących stworzyć zagrożenie uszkodzenia ciała osoby noszącej lub innych osób (duże zwisające kolczyki, ozdoby nabijane ćwiekami),
d)       pozostawiania nakryć wierzchnich w szatni,
e)       podczas uroczystości szkolnych, egzaminów przeprowadzanych w formie pisemnej lub z użyciem komputerów, uczniów obowiązuje strój galowy:
-         dla dziewcząt: biała bluzka oraz granatowa lub czarna spódnica albo spodnie,
-         dla chłopców: biała koszula oraz granatowe lub czarne spodnie.
9).     wyłączenia przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych i innych środków komunikacji oraz urządzeń odtwarzających muzykę oraz rejestrujących dźwięk i obraz; włączenie ww. urządzeń podczas zajęć edukacyjnych może nastąpić wyłącznie na polecenie nauczyciela; zapis obrazu, rejestracja głosu i obrazu danej osoby może nastąpić wyłącznie za jej zgodą oraz podczas uroczystości
i świąt szkolnych.
10).  przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do uczniów, nauczycieli i innych  pracowników szkoły w szczególności:
a)       odnoszenia się do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły z szacunkiem i w sposób nie ujmujący ich godności,
b)       stosowania form grzecznościowych w komunikowaniu się,
c)       nie używania wulgaryzmów i słów uważanych powszechnie za obraźliwe,
d)       nie wykonywania gestów uważanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
11).  dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz naprawienia bądź zrekompensowania wyrządzonych szkód,   
12).  zachowania się na terenie Centrum i poza nim w sposób odpowiedzialny, nacechowany kulturą osobistą,
13).  przestrzegania zasad współżycia społecznego, w tym:
a)       okazywania szacunku wszystkim pracownikom Centrum, uczniom i słuchaczom,
b)       przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
c)       szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
d)       poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
e)       naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody
f)        zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy,
14).  terminowego usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych,
15).  usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, może nastąpić poprzez:
a)       okazanie wychowawcy, w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły pisemnego, uzasadnionego usprawiedliwienia,
b)       w przypadku uczniów pełnoletnich lub słuchaczy, przesłanie przez ucznia lub słuchacza do wychowawcy, przez dziennik elektroniczny, najpóźniej w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły pisemnego, uzasadnionego usprawiedliwienia,
c)       w przypadku uczniów niepełnoletnich, przesłanie do wychowawcy przez rodziców ucznia, przez dziennik elektroniczny, najpóźniej w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły pisemnego, uzasadnionego usprawiedliwienia,
d)       usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w zakładach pracy następuje wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego.
16).  dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów i słuchaczy,
17).  troszczenia się o mienie Centrum, jej estetyczny wygląd, starania się utrzymania czystości i porządku na terenie Centrum
18).  informowania wychowawcy o udziale w działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

§ 5.  Uczeń lub słuchacz może otrzymać nagrodę za:
1).     rzetelną naukę,
2).     wzorową postawę  (np. praca na rzecz społeczeństwa),
3).     wybitne osiągnięcia  (np. udział  w konkursach, olimpiadach, zawodach).

§ 6.  Szczególnie wyróżniający się słuchacze lub uczniowie mogą być typowani do nagród i wyróżnień.
1).     Nagrody uczniowie lub słuchacze otrzymują w postaci:
a)       pochwały wychowawcy,
b)       pochwały Dyrektora Centrum,
c)       nagrody rzeczowej.
2).     O przyznaniu uczniowi nagrody wychowawca informuje rodziców

§ 7.  Za nieprzestrzeganie Statutu Centrum lub regulaminów uczeń, słuchacz może być ukarany:
1).     upomnieniem wychowawcy oddziału,
2).     naganą wychowawcy oddziału,
3).     naganą dyrektora Centrum,
4).     skreśleniem z  listy uczniów, słuchaczy.

§ 8.  Za  nieprzestrzeganie   Statutu Centrum lub regulaminów przez  ucznia, słuchacza uważa się w szczególności:
1).     lekceważący stosunek do obowiązków ucznia, słuchacza,
2).     samowolne oddalenie się z terenu Centrum i zajęć szkolnych (dotyczy uczniów),
3).     opuszczenie bez usprawiedliwienia zajęć dydaktycznych,
4).     chuligański wybryk,
5).     używanie alkoholu, środków odurzających  i psychotropowych,
6).     palenie papierosów i e-papierosów,
7).     rejestrację fonii i wizji telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami bez zgody nauczyciela,
8).     korzystanie na zajęciach edukacyjnych z telefonów komórkowych
9).     umyślne nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP i ppoż.,
10).  porzucenie szkoły i nie zgłaszanie się rodziców na wezwania wychowawcy klasy (dotyczy uczniów),
11).  popełnienie przestępstwa na terenie Centrum,  m.in. takich, jak:
12).  naruszenie godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym  również pracowników Centrum,
13).  umyślne niszczenie mienia,
14).  kradzież,
15).  rozprowadzenie, posiadanie środków odurzających lub psychotropowych i ich używanie.

§ 9.    O zastosowaniu wobec ucznia, słuchacza kary wychowawca/opiekun informuje rodziców uczniów oraz słuchaczy.

§ 10.   Od kary udzielonej przez wychowawcę/opiekuna oddziału przysługuje odwołanie do dyrektora Centrum.
1).     Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, przez sekretariat Centrum,   może wnieść rodzic ucznia lub słuchacz w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o karze.
2).     Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7  dni od jego  otrzymania po zasięgnięciu opinii odpowiednio Samorządu  Uczniowskiego albo Samorządu Słuchaczy.
3).     Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

§ 11.   Od kar nakładanych przez dyrektora Centrum przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
1).     Wniosek, wraz z uzasadnieniem, przez sekretariat Centrum,  może wnieść rodzic ucznia lub słuchacz w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o karze.
2).     Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
3).     Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§ 12.   Uczeń/słuchacz może zostać skreślony z listy uczniów, słuchaczy Centrum w przypadku:
1).     nieprzestrzegania Statutu Centrum lub regulaminu,
2).     stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, słuchaczy i pracowników Centrum,
3).     dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania,
4).     używania alkoholu, środków odurzających i  psychotropowych oraz bycia pod ich wpływem na terenie Centrum i w jego otoczeniu,
5).     naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób,
6).     stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
7).     notorycznego opuszczania bez uprawnienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
8).     dopuszczenia się kradzieży i fałszowania dokumentów.

§ 13.   Skreślenie w przypadkach określonych w § 12 następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego, Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Słuchaczy.

§ 14.   Dyrektor w trybie decyzji administracyjnej dokonuje skreślenia ucznia lub słuchacza:
1).     osadzonego w więzieniu lub zamkniętym zakładzie poprawczym,  na podstawie prawomocnego wyroku,
2).     który w wyniku przeprowadzonych badań nie otrzymał zgody lekarza medycyny pracy na naukę w zawodzie w którym się kształci. Skreślenie następuje w z dniem wystawienia zaświadczenia lekarskiego.
3).     który nie wykonał badań lekarskich u lekarza medycyny pracy, na które został skierowany przez szkołę. Skreślenie ucznia następuje po 14 dniach od wyznaczonego terminu wykonania badań, o ile uczeń w tym czasie nie wykona ww. badań.

§ 15.   Uczeń szkoły młodzieżowej Centrum może jednokrotnie w cyklu kształcenia powtarzać klasę.
1).     Uczeń powtarza klasę na swój wniosek (uczeń pełnoletni) lub wniosek rodziców (uczeń niepełnoletni) skierowany do dyrektora Centrum.
2).     W przypadku braku oddziału w którym uczeń mógłby powtarzać klasę kształcąc się w tym samym zawodzie uczeń może powtarzać klasę kształcąc się w innym, zbliżonym zawodzie, uzupełniając różnice programowe.
3).     W przypadku niewpłynięcia podania do końca roku szkolnego, w którym uczeń nie otrzymał promocji, dyrektor skreśla ucznia z listy uczniów, w trybie administracyjnym z pierwszym dniem kolejnego roku szkolnego. Decyzja nie wymaga uchwały Rady Pedagogicznej ani opinii Zespołu Wychowawczego i Samorządu Uczniowskiego.

§ 16.   Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego”.

§ 17.   Szczegółowe prawa i obowiązki słuchacza określa „Regulamin Samorządu Słuchaczy”.
 
 Rozdział XXII.            Zasady realizacji kształcenia z wykorzystaniem techniki i metod kształcenia na                                                                   odległość.

§ 1.  Kształcenie zdalne jest realizowane w czasie i zakresie wskazanym przez władze państwowe

§ 2.  Ogólne zasady realizacji
1)       Wszyscy nauczyciele są zobowiązanie do prowadzenia nauczania w wymiarze określonym przez arkusz organizacyjny, aktualny plan lekcji i przydzielane zastępstwa doraźne za nieobecnych nauczycieli.
2)       Zdalne nauczanie jest prowadzone z wykorzystaniem platform TEAMS i Office 365.
3)       Nauczyciele mają możliwość:
a)       weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość np. pominięcia niektórych treści które nie są objęte podstawą programową a wynikają wyłącznie z programu nauczania,
b)       zmiany kolejności realizowanych tematów w stosunku do zapisów w planie dydaktycznym,
c)        realizowania programu w mniejszych partiach materiału niż zostało to przewidziane w planie dydaktycznym
d)       rozdzielenia partii materiału w czasie z przesunięciem tych, wymagających bezwzględnie specjalistycznego oprzyrządowania lub oprogramowania na czas po zakończeniu zdalnego nauczania.
e)       Zajęcia, które w tym czasie odbywają się w szkole, rozpoczynają się zgodnie z godzinami określonymi w planie lekcji. Mogą odbywać się w blokach lekcyjnych z zachowaniem łącznego planowanego czasu zajęć. Przerwy pomiędzy poszczególnymi blokami są ustalane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w zależności od przebiegu zajęć i potrzeb uczniów uczestniczących w zajęciach. Przerwa powinna wynosić min. 10 min. Podczas przerwy opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Zajęcia kończą się po upływie planowanego czasu zajęć, a nie zgodnie z godzinami określonymi w planie lekcji.
f)        Godziny z wychowawcą powinny być na bieżąco wpisywane do e-dziennika. Ze względu na zaistniałą sytuację, nie muszą to być kolejne tematy przyjęte we wrześniu do realizacji, ale odnoszące się do aktualnych problemów, jakie przyniosła nowa rzeczywistość.
g)       Dobór narzędzi i metod do prowadzenia kształcenia na odległość powinien uwzględniać higienę pracy ucznia, konieczność uczestniczenia w zajęciach praktycznych, dostępność narzędzi w domu ucznia, wiek i etap rozwoju uczniów.
h)       Tygodniowy zakres i rozkład materiału dla poszczególnych klas, powinien odpowiadać liczbie godzin zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu w aktualnie obowiązującym tygodniowym planie lekcji.
i)         Termin realizacji zadań przez ucznia powinien uwzględniać wolniejsze tempo pracy uczniów w stosunku do tego, które jest na zajęciach w klasie, czas na wykonanie zadań (praca własna uczniów na lekcji) oraz czas na potrzebne konsultacje z nauczycielem, konieczność wykonania zadań z innych przedmiotów oraz czas na odpoczynek ucznia od zajęć szkolnych.
j)        Konsultacje uczniów z nauczycielami odbywają za pośrednictwem platformy TEAMS, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i potrzeb uczniów oraz możliwości technicznych. W przypadku konsultacji w formie wideokonferencji nauczyciel określa czas w którym w tej formie uczniowie mogą się z nim kontaktować i przekazuje taką informację uczniom. Uczniowie są zobowiązani przestrzegać tego czasu.
4)       Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco wymaganej dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej oraz w razie potrzeby do przekazywania informacji rodzicom uczniów poprzez dokonywanie wpisów do e-dziennika lub korespondencję mailową prowadzoną wyłącznie przy użyciu maili służbowych. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika, maili służbowych nauczycieli i platformy Teams.

§ 3.  Dokumentowanie przebiegu nauczania
1)       Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się na bieżąco w e-dzienniku.
2)       E-dziennik jest obowiązkowym narzędziem do:
a)       dokumentowania procesu nauczania,
b)       oceniania,
c)       odnotowywania zachowania uczniów, w tym: brak nadsyłania prac, zakłócanie zajęć
d)       prowadzenia działań wychowawczych,
e)       odnotowywania kontaktów z rodzicami,
3)       W przypadku organizacji zajęć w innej formie niż wideokonferencja,  po przekazaniu uczniom poleceń, związanych z daną lekcją, do pracy w domu nauczyciel wpisuje do e-dziennika temat zajęć.
4)       Obecność uczniów na zajęciach nauczyciel zaznacza po potwierdzeniu przez ucznia obecności na zajęciach prowadzonych w czasie rzeczywistym (np. wideokonferencji) lub  otrzymaniu od uczniów informacji potwierdzającej wykonanie poleceń lub zadaniu pytań związanych z tymi poleceniami przed terminem wyznaczonym na wykonanie zadań. Po terminie wyznaczonym przez nauczyciela na wykonanie poleceń w ramach lekcji, w przypadku braku informacji potwierdzającej wykonanie poleceń lub braku pytań związanych z tymi poleceniami nauczyciel wpisuje uczniowi nieobecność na zajęciach.
5)       Usprawiedliwianie nieobecności ucznia może odbyć się w ciągu tygodnia od tej nieobecności poprzez e-dziennik.

§ 4.  Postępowanie w przypadku praktyk zawodowych zaplanowanych do zrealizowania w okresie, zdalnego nauczania
1)       praktyki zawodowe uczniów mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń:
a)       posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
b)       zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy, w ramach regionalnych programów operacyjnych,  o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
c)       zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.
d)       pracodawca przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe lub staże uczniowskie zapewniają prowadzenie tych praktyk i staży, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy.
2)       W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 1 pkt a, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.
3)       W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o którym mowa w ust. 1 pkt b, jeżeli ze zrealizowanego stażu zawodowego nie została ustalona ocena, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona”    lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.

§ 5.  Monitorowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów
1)       W przypadku stosowania w ciągu roku szkolnego nauki zdalnej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów ulega zmianie dla wszystkich zajęć edukacyjnych liczba ocen bieżących potrzebnych  do wystawiania ocen klasyfikacyjnych. Dla wszystkich zajęć edukacyjnych minimalna liczba ocen bieżących potrzebnych do wystawienia oceny klasyfikacyjnej wynosi 3 w każdym okresie roku szkolnego.
2)       Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów nie ulega zmianie.
3)       Uczniowie i rodzice są informowani osiągnięciach - ocenach uczniów poprzez dziennik elektroniczny. Informacje zamieszczone w e-dzienniku są uznane za skutecznie dostarczone.
4)       Platforma TEAMS może pełnić funkcję pomocniczą w zakresie monitorowania i informowania o osiągnięciach uczniów.

§ 6.  warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
1)       Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości przeprowadza się wyłącznie w formie pisemnej, a z informatyki oraz z wychowania fizycznego i z zajęć praktycznych w formie zadania praktycznego.
2)       Czas egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie:
a.        pisemnej wynosi 90 minut;
b.       zadania praktycznego z informatyki, wychowania fizycznego do 90 minut;
c.        zajęć praktycznych do 240 minut.
3)       Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku ww. egzaminów przeprowadzonych w ww., formie jest oceną za cały egzamin.

§ 7.  Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez psychologów i pedagogów szkolnych
1)       Psychologowie i pedagodzy szkolni przyjmują uczniów i rodziców zgodnie z planem dyżurów (udostępnionym na stronie internetowej szkoły) po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym. Udzielają również bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uczestniczącym w zajęciach odbywających się na terenie szkoły w formie stacjonarnej.
2)       Nauczyciele mogą zgłaszać się do psychologów i pedagogów o pomoc dla swoich uczniów (drogą mailową –wyłącznie maile służbowe lub telefonicznie).
3)       Nie można bezpośrednio świadczyć pomocy psychologiczno-pedagogicznej on-line.

§ 8.  Organizacja kontaktów z rodzicami
1)       Wychowawcy klas są zobowiązani do podania rodzicom swoich służbowych maili w celu prowadzenia korespondencji.
2)       Maile służbowe psychologów i pedagogów szkolnych są dostępne na stronie internetowej szkoły.
3)       Na prośbę rodzica wychowawca przekazuje służbowy adres mailowy nauczyciela uczącego w jego oddziale wychowawczym.
4)       Korespondencja do dyrekcji szkoły jest prowadzona przez sekretariat szkoły i nauczyciele nie udostępniają adresów mailowych kadry kierowniczej.
5)       Zapisy o kontaktach z rodzicami należy obowiązkowo odnotowywać w e-dzienniku.
6)       Mailowej korespondencji służbowej z rodzicami nie należy kasować.
7)       Wywiadówki i konsultacje dla rodziców są przeprowadzane w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji TEAMS.
8)       Aplikacja TEAMS może być wykorzystywana również do bieżącego kontaktu z rodzicami – w zastępstwie rozmów telefonicznych.

§ 9.  Udzielanie uczniom pomocy w realizacji zdalnego nauczania.
1)       W przypadku stwierdzenia problemów z realizacją przez ucznia zdalnego nauczania należy zgłosić problem wychowawcy klasy. Wychowawca klasy jest zobowiązany do skontaktowania się z rodzicami ucznia lub z pełnoletnim uczniem i zdiagnozowania przyczyn i przekazania tych informacji wicedyrektorowi ds. wychowawczych.
2)       W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

§ 10.  Miejsce wykonywania pracy przez nauczycieli.
1)       Nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą prowadzić zajęcia z domu lub ze szkoły. Nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia ze szkoły są zobowiązani zgłosić ten fakt do sekretariatu szkoły.

 Rozdział XXIII.         Postanowienia końcowe.

§ 1.  Pieczęcie
1)       Szkoły wchodzące w skład Centrum i warsztaty szkolne używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2)       Pieczęcie winny być zabezpieczone przed osobami postronnymi i kradzieżą.
3)       Centrum posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład i pieczęcie szkół wchodzących w skład Centrum.
4)       Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Centrum nie zawierają nazwy Centrum.
5)       W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Centrum nie umieszcza się nazwy Centrum.
6)       Kadra kierownicza oraz upoważnieni pracownicy administracji posługują się pieczęcią imienną zgodnie
z przyjętymi zasadami.

§ 2.  Dokumentacja
1)       Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi. W celu przechowywania dokumentacji wydzielona jest składnica akt, które prowadzi i za które odpowiada upoważniony pracownik.
2)       Dokumentację prowadzenia zajęć i oceniania nauczyciele prowadzą w formie dziennika elektronicznego oraz w innych formach np. podczas realizacji nauki jazdy.

§ 3.  Finansowanie działalności Centrum
1)       Centrum jest jednostką budżetową. Środki na jego działalność zapewnia organ prowadzący Centrum.
Na podstawie odrębnych przepisów Centrum może pozyskiwać środki finansowe gromadzone na rachunku dochodów własnych. Na mocy decyzji dyrektora środki te mogą zostać przeznaczone na działalność statutową i funkcjonowanie Centrum. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej, rachunkowości odbywa się na podstawie oddzielnych instrukcji wdrożonych zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Centrum. Zasady te regulują odrębne przepisy.

§ 4.  Centrum może poza działalnością gospodarczą prowadzić wynajem pomieszczeń i terenów szkolnych wg zasad określonych przez organ prowadzący Centrum.

§ 5.  Centrum pobiera opłaty za wystawienie duplikatu świadectwa, dyplomu, legitymacji szkolnej
w wysokości określonej przez przepisy nadrzędne.

§ 6.  Centrum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego  pomiędzy dyrektorem Centrum a dyrektorem  zakładu kształcenia  nauczycieli lub rektorem [upoważnioną osobą] szkoły wyższej.
 
 Rozdział XXIV.          Tryb dokonywania zmian w Statucie.

§ 1.  Statut może ulegać sukcesywnej nowelizacji stosownie do potrzeb i nowego ustawodawstwa.

§ 2.  Organy Centrum w regulaminach wewnętrznych dokonują zmian w oparciu o przepisy wewnętrzne, które nie mogą być sprzeczne z: Ustawą, Rozporządzeniem i Statutem Centrum.

§ 3.  Jeżeli ulegają zmianie przepisy nadrzędne, automatycznych zmian dokonuje Dyrektor Centrum, z jednoczesnym obowiązkiem pisemnego powiadomienia organów Centrum w terminie 7 dni od dokonania zmian, a w ciągu 21 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie przepisów, pod warunkiem jednoznacznego określenia dokonywanych zmian.

§ 4.  W pozostałych przypadkach o zmianach decyduje Rada Pedagogiczna na podstawie pisemnego wniosku
o zmianę lub uzupełnienie treści Statutu złożonego przez organ Centrum do Rady Pedagogicznej. Dokonanie zmian następuje  po zatwierdzeniu wniosku przez ponad 50 % głosujących członków organu  przy warunku 2/3 obecnych na zebraniu.
 
 Rozdział XXV.             Publikowanie treści Statutu

§ 1.  Dyrektor Szkoły każdorazowo po nowelizacji Statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej wiadomości.

§ 2.  Dyrektor Centrum zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej przez:
1)       udostępnienie w czytelni szkolnej,
2)       opublikowanie na stronie internetowej Centrum,
3)       opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Gdyni

§ 3.  Statut znajduje się u Dyrektora Centrum oraz w bibliotece szkolnej.

§ 4.  Statut opublikowany w formie tekstu jednolitego obowiązuje od 16 listopada 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Barbara Marciniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Marciniak
Data wytworzenia informacji: 16.11.2020
Data udostępnienia informacji: 16.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2021 13:46 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:56 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:54 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:53 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:51 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:50 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:47 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:43 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:41 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:37 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:33 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:24 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:11 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 12:03 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 11:44 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 11:34 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 11:32 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 11:04 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:58 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:49 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:45 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:40 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:37 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:36 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:33 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:31 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:29 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:27 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:27 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:26 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:25 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:23 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:22 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:21 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:20 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 10:12 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 09:32 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 09:08 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 08:58 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
17.11.2020 08:18 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
16.11.2020 19:15 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
16.11.2020 18:11 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
16.11.2020 14:49 Aktualizacja treści Barbara Marciniak