Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. [Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami], zwana dalej Ustawą;
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół [Dz.U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami],
3. Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, zwany Statutem Centrum.
4. Akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, zwanego dalej Centrum.
I. Organy Samorządu Uczniowskiego.
1. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdynia działa samorząd uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Centrum.
3. Struktura Samorządu.
a. Samorząd Klasowy tworzą wszyscy uczniowie klasy i reprezentowany jest przez Zarząd Klasowego Samorządu Uczniowskiego pod przewodnictwem Gospodarza klasy.
b. Samorząd Szkolny tworzą przedstawiciele uczniów wszystkich klas Centrum i reprezentowany jest przez Zarząd Szkolnego Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem Przewodniczącego Samorządu.
4. Wybory do:
a. Zarządu Klasowego odbywają się na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września. W przypadku pozytywnej oceny działalności Zarządu Klasowego przez uczniów i wychowawcę klasy, skład zarządu może być określony na zakończenie poprzedniego roku szkolnego.
b. Zarządu Szkolnego odbywają się pomiędzy pierwszym a drugim semestrem i zarządzają je opiekunowie z upoważnienia dyrektora Centrum.
5. Zarząd samorządu klasowego wybierany jest spośród uczniów danej klasy osiągających oceny pozytywne z zajęć edukacyjnych i zachowania. Wybory do zarządu klasowego przeprowadzane są jawnie przez głosowanie. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów rozstrzygnięcie należy do wychowawcy klasy. Zasady zgłaszania kandydatów określają uczniowie w porozumieniu z wychowawcą klasy. W skład Zarządu wchodzi Skarbnik Klasy, który współpracuje z Gospodarzem w sprawach finansowych, prowadzi dokumentację finansową i gromadzi rachunki. Dopuszczalne jest tworzenie innych funkcji w Zarządzie Klasowego Samorządu Uczniowskiego.
6. Samorząd powołuje Zarząd i Radę Szkolnego Samorządu Uczniowskiego zwany dalej Zarządem i Radą, w oparciu o następujące zasady:
a) kandydatami do Zarządu mogą być wszyscy uczniowie posiadający pozytywne oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz: aktywni, zdyscyplinowani, chętni do pracy społecznej, którzy mają przed sobą co najmniej pełny rok szkolny nauki;
b) kandydaci do Zarządu przedstawiają swoje programy i organizują tygodniową kampanię wyborczą;
c) w skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, Skarbnik Samorządu, przewodniczący sekcji (ilość sekcji stałych i doraźnych uzależniona od potrzeb). Przewodniczący sekcji mają możliwość doboru do pracy w sekcjach uczniów ze wszystkich klas, którzy nie zostają automatycznie członkami Zarządu. Mogą oni brać udział w posiedzeniu Zarządu i Rady z głosem doradczym;
d) w skład Rady wchodzi Zarząd oraz gospodarze klas;
e) spośród kandydatów wybiera się trzyosobową Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest nadzór nad realizacją zadań i prawidłowością wydatkowania funduszy Samorządu;
f) zebrania i uchwały Rady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu co najmniej połowa członków Rady, a decyzje podejmowane są zwykła większością głosów;
g) zebrania i uchwały Zarządu są prawomocne, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu co najmniej 2/3 członków Zarządu, a decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów;
h) kadencja Zarządu trwa jeden rok;
i) Zarząd Samorządu w ciągu miesiąca po wyborach przygotowuje plan pracy oparty na współpracy z: dyrektorem i wicedyrektorami, kierownikiem warsztatów szkolnych i szkolenia praktycznego, zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, opiekunami Samorządu, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz nauczycielami w celu jego realizacji;
7. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu i posiada uprawnienia do:
a) organizowania życia wewnątrzszkolnego i aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych,
b) opiniowania projektów wewnątrzszkolnych aktów prawnych, których opiniowanie tego wymaga,
c) współpracy z opiekunami Samorządu i organizacji pozaszkolnych w celu realizacji przestrzegania praw i obowiązków ucznia,
d) kierowania bieżącą działalnością i gospodarką Samorządu,
e) reprezentowania Samorządu na zewnątrz,
f) podejmowania czynności w imieniu Samorządu,
g) przedstawiania Radzie kwartalnych sprawozdań z działalności Zarządu,
h) powoływania sekcji stałych i doraźnych.
8. Rada Samorządu Szkolnego wyznacza kierunki działania Samorządu. Powoływana jest na 1 rok. Posiedzenia odbywają się raz na kwartał. Obradami kieruje Przewodniczący Samorządu Szkolnego. Do podstawowych zdań Rady należy:
a) Przyjmowanie kwartalnych sprawozdań Zarządu.
b) Powoływania Komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c) Powoływanie komisji: stałych i doraźnych.
d) Uchwalenie absolutorium dla ustępującego Zarządu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Rewizyjnej.
e) Uchwalenie budżetu.
9. Komisja Rewizyjna w imieniu wszystkich uczniów Centrum jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej wszystkich form działalności Samorządu i nadzoruje pracę Zarządu nie podlegając mu. Zarząd i Rada Samorządu na żądanie Komisji winny udostępnić jej wszystkie dokumenty i informacje o pracy Samorządu, niezbędne do przeprowadzenia kontroli. Kadencja Komisji trwa jeden rok równolegle do kadencji Zarządu. Do podstawowych uprawnień Komisji należy:
a) Kontrolowanie działalności Zarządu i jego decyzji z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującym prawem, a w szczególności ze Statutem, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i innymi przepisami wewnętrznymi.
b) Kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Samorządu.
c) Przedstawienie Radzie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
10. Przewodniczący Samorządu Szkolnego jest najwyższym przedstawicielem uczniów w Centrum, reprezentuje uczniów w sprawach zewnętrznych, współpracuje z Radą Pedagogiczną na zasadach określonych w Ustawie, czuwa nad przestrzeganiem praw uczniów, wykonuje swoje zadania na zasadach określonych w regulaminie, a w szczególności:
a) Planuje i prowadzi w uzgodnieniu z opiekunem zebrania Zarządu i Rady lub wyznacza prowadzącego zebranie.
b) Rozdziela zadania pomiędzy członków Zarządu.
c) Angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz Samorządu.
d) Współpracuje z dyrektorem i opiekunem.
e) Pełni funkcję łącznika pomiędzy uczniami a administracją Centrum, nauczycielami i społecznością lokalną.
f) Odpowiada za przygotowanie następców pracy w Samorządzie Szkolnym.
g) Odpowiada przed Radą i dyrektorem za podjęte decyzje i realizację obowiązków.
11. Przewodniczący może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Centrum wnioski i opinie we wszystkich sprawach Centrum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
c) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) organizowania, w porozumieniu z dyrektorem Centrum, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
f) bezpiecznych warunków nauki,
g) wyboru nauczyciela sprawującego funkcję opiekuna Samorządu.
12. Przewodniczący Samorządu na dwuletnią kadencję wybierany jest w wyborach: powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich. Wybory odbywają się jednocześnie z wyborami do Zarządu Szkolnego.
13. Na przewodniczącego Samorządu może być wybrany kandydat spełniający warunki określone w punkcie „6a,b” niniejszego regulaminu, który otrzymał najwięcej ważnych głosów. Ważność wyboru przewodniczącego stwierdzają: przedstawiciele samorządów klasowych wraz z opiekunami Samorządu.
14. Kadencja przewodniczącego i Zarządu rozpoczyna się na pierwszym zebraniu Rady, które odbywa się w ciągu tygodnia od dnia wyborów.
15. Wiceprzewodniczący jest najbliższym współpracownikiem przewodniczącego, a w razie potrzeby jego zastępcą. Realizuje zadania określone przez przewodniczącego oraz w szczególności:
a) W czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki.
b) Stoi na czele ważnych komisji.
c) Pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków doradzając sposób realizacji przyjętych zadań.
16. Członkowie Zarządu :
a) Kierują pracami poszczególnych sekcji.
b) Terminowo realizują przyjęte zadania.
c) Informują na bieżąco przewodniczącego o stopniu ich realizacji.
d) Odpowiadają indywidualnie za główne kierunki pracy Samorządu.
e) Zbierają pomysły uczniów klas Centrum.
17. Członkowie Rady:
a) Zbierają pomysły uczniów swoich klas dotyczące pracy Samorządu.
b) Przedstawiają pomysły i wnioski na posiedzeniach Rady.
c) Przedstawiają swoim klasom sprawozdania z wyników pracy Samorządu i komunikaty opracowane przez Zarząd.
d) Pracują w komisjach Rady.
e) Przyjmują sprawozdania Zarządu i udzielają absolutorium ustępującemu Zarządowi.
18. Gospodarz Klasy, Przewodniczący Samorządu lub członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w prawach wykonywania funkcji przez dyrektora Centrum na pisemny wniosek o odwołanie z funkcji. Wniosek, uzasadniony naruszeniem obowiązków uczniowskich, nadużyciem praw lub naruszeniem zasad współżycia społecznego, może złożyć: wychowawca klasy lub opiekun Samorządu. Rozpatrzenie wniosku następuje przez dyrektora Centrum i organ, który powołał ucznia do pełnienia funkcji, w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
II. Prawa obowiązki i przywileje uczniów:

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) wykorzystania w pełni czasu na wypoczynek podczas przerw międzylekcyjnych;
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) poinformowania o terminach klasyfikacji określanych corocznie w terminarzu szkoły,
g) poinformowania o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
h) kierowania podania do dyrektora lub rady pedagogicznej w sprawie możliwości składania egzaminów wg oddzielnych przepisów o ocenianiu i klasyfikowaniu,
i) składania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
j) jawnego, umotywowanego i zgodnego z załącznikiem nr 11 ustalenia przez wychowawcę oceny zachowania,
k) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
l) korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej,
m) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

2. Przywileje:
a) wykorzystania w pełni czasu na wypoczynek podczas świąt i ferii oraz ze zwolnienia w tym czasie od zadań domowych,
b) swobodnego wyboru kół zainteresowań i zajęć fakultatywnych,
c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź socjalnej, zgodnie z załącznikiem nr 9; lub zapomóg,
d) korzystania ze sprzętu szkolnego w trakcie imprez / dyskotek za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły, zgodnie z załącznikiem nr 13,
e) korzystania poza godzinami lekcyjnymi z: sal sportowych, boisk i siłowni ( w ramach SKS lub w czasie uzgodnionym uprzednio z nauczycielem wychowania fizycznego ), pracowni przedmiotowych, wypożyczalni i czytelni, strzelnicy szkolnej i innych obiektów,
f) reprezentowania własnej szkoły i Centrum na zawodach sportowych, turniejach, konkursach, olimpiadach, spotkaniach międzyszkolnych samorządów uczniowskich, w Parlamencie Uczniowskim powiatowym i wojewódzkim, imprezach organizowanych w Domach Dziecka itp.,
g) korzystania z innych uprawnień,
h) pracy w Samorządzie Centrum i innych organizacjach społecznych działających w szkole i Centrum,
i) udział w wyjściach i imprezach klasowych i szkolnych.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Centrum i regulaminach, a zwłaszcza dotyczących:
a) godnego reprezentowania swoją postawą szkoły i Centrum,
b) punktualnego, systematycznego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
c) przestrzegania zasad kultury wobec nauczycieli, innych pracowników Centrum oraz kolegów,
d) świadomego poszanowania własnego życia, zdrowia i przestrzegania higieny osobistej. Uczniowi nie wolno: posiadać lub pić alkoholu; posiadać lub palić tytoniu; posiadać lub zażywać narkotyku i innych środków odurzających; posiadać i używać e-papierosów, posiadać i używać tabaki,
e) zachowania zasad bezpieczeństwa. Uczniowi na teren szkoły nie wolno wnosić, podsiadać ani używać: broni, części broni, pocisków i amunicji oraz przedmiotów je naśladujących, urządzeń powodujących oszołomienie i wstrząs, przedmiotów o ostrych końcach lub ostrych krawędziach oraz ich imitacji, wszelkiego rodzaju instrumentów tępych mogących powodować obrażenia, takich jak wszelkiego rodzaju kije, pałki, deski, sprzętu służącego do sztuk walki,
materiałów wybuchowych, łatwopalnych, toksycznych, drażniących i cuchnących.
Na zajęciach szkolnych wymagających użycia przedmiotów z ww. grup ich posiadanie i użycie może się odbywać: na wyraźne polecenie nauczyciela, ściśle wg poleceń nauczyciela, z zachowaniem zasad ich użycia, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
f) dbania o czystość pomieszczeń szkolnych i otoczenia, szanowania rzeczy własnych i kolegów, troszczenia się o mienie szkoły, naprawiania wyrządzonej szkody,
g) stosowania się do regulaminu obowiązującego na terenie warsztatów szkolnych i w zakładzie pracy w czasie edukacyjnych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
h) pełnienia obowiązków dyżurnego, według odrębnych zasad określonych w załączniku nr 12,
i) usprawiedliwiania nieobecności w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły, a w miarę możliwości poinformowania wychowawcy na początku nieobecności o długości zwolnienia,
j) przedstawienia zwolnienia lekarskiego powyżej 10 dni u szkolnej pielęgniarki w celu objęcia profilaktyką zdrowotną,
k) estetycznego i schludnego wyglądu; na terenie szkoły obowiązuje
- posiadanie przy sobie legitymacji szkolnej, okazywanie jej na każde żądanie władz szkolnych, nauczycieli i upoważnionych do tego osób,
- noszenie granatowej lub czarnej marynarki [lub innego reprezentacyjnego stroju] podczas szkolnych uroczystości lub reprezentowania szkoły,
l) powiadomienia wychowawcy, nauczyciela dyżurnego, kierownika warsztatów szkolnych lub szkolenia praktycznego, pracownika, wicedyrektora lub dyrektora Centrum o każdym zaistniałym wypadku lub zdarzeniu budzącym niepokój [ w uzasadnionych przypadkach powiadomić pedagoga, psychologa szkolnego lub pielęgniarkę szkolną].
m) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
- szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, nietolerancji i rasizmu,
- naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,
- poszanowania praw człowieka: wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania tajemnicy korespondencji i innych norm zawartych w polskich i międzynarodowych aktach prawnych,

III. Pomoc stypendialna i socjalna.
Zasady udzielania pomocy stypendialnej oraz socjalnej określa “Regulamin pomocy stypendialnej i socjalnej dla uczniów” w załączniku nr 9 do Statutu Centrum.
IV. Nagrody.
1. Społeczność szkolna nagradzana jest za: rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia.
2. Za wyróżniające wypełnianie obowiązków zawartych w Regulaminie Samorządu, a w szczególności za osiąganie najlepszych wyników w nauce, działalność społeczną w szkole i poza szkołą uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia określone „Regulaminem wyróżnienia uczniów nagrodami i odznakami” w załączniku nr 8 do Statutu Centrum.
3. Uczniowie i klasy, osiągające najlepsze wyniki w nauce, zachowaniu i pracy społecznej, otrzymują nagrody po ogłoszeniu wyników współzawodnictwa indywidualnego i klasowego.
4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje wg odrębnych zasad.
V. Kary.
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego uczeń podlega karom:
I. Ustne upomnienie wychowawcy klasy
nieregulaminowe zachowanie ucznia na terenie szkoły lub podczas zajęć poza szkołą.
II. Pisemne upomnienie wychowawcy klasy w dzienniku lekcyjnym kontynuowanie przez ucznia nieregulaminowego zachowania w szkole lub podczas zajęć szkolnych organizowanych poza terenem szkoły mimo wcześniejszego ustnego upomnienia wychowawcy.
III. Nagana wychowawcy klasy kontynuowanie przez ucznia nieregulaminowego zachowania w szkole lub podczas zajęć szkolnych organizowanych poza terenem szkoły mimo wcześniejszego otrzymania przez ucznia ustnych upomnień wychowawcy klasy i upomnienie wychowawcy klasy w dzienniku lekcyjnym. absencja ucznia powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych w danym roku szkolnym.
IV. Nagana dyrektora szkoły kontynuowanie przez ucznia nieregulaminowego zachowania w szkole lub podczas zajęć szkolnych organizowanych poza terenem szkoły mimo wcześniejszego otrzymania przez ucznia ustnych i pisemnych upomnień wychowawcy klasy, nagany wychowawcy klasy oraz realizowanych przez wychowawcę klasy, w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem działań wychowawczych. absencja ucznia powyżej 80 godzin nieusprawiedliwionych w danym roku szkolnym.
V. Usunięcie ze szkoły (dotyczy uczniów pełnoletnich) zachowania demoralizujące i łamiące prawo, zagrażające życiu i zdrowiu pozostałych uczniów i pracowników szkoły, w szczególności stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej mimo udzielonych wcześniej uczniowi kar upomnienia, nagany oraz realizowanych przez szkołę działań wychowawczych. ponad trzydziestodniowa ciągła nieobecność nieusprawiedliwiona w szkole lub ponad 120 godzin nieusprawiedliwionej absencji w danym roku szkolnym.
2. Decyzję o udzieleniu kary: od I do III podejmuje wychowawca klasy, IV podejmuje wicedyrektor lub dyrektor, V podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Zespołu Wychowawczego i Samorządu Uczniowskiego.
3. O udzieleniu kar od III do V powiadamiani są niezwłocznie rodzice ucznia.
4. W przypadkach szczególnie drastycznych zachowań uczniów, na wniosek wychowawcy klasy lub członka kadry kierowniczej prowadzącej nadzór pedagogiczny, możliwe jest pominiecie gradacji kar. Decyzja o pominięciu gradacji kar jest podejmowana po zapoznaniu się z opinią zespołu wychowawczego.
5. Za: działania zagrażające życiu i zdrowiu, stosowanie przemocy w stosunku do uczniów lub pracowników szkoły, posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie i nakłanianie do spożywania narkotyków, posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie i nakłanianie do spożywania alkoholu oraz przebywanie ucznia w szkole w stanie nietrzeźwym, kradzież lub krótkotrwały zabór mienia, dezorganizację pracy szkoły skutkującą wezwaniem służb ratowniczych,
stosuje się najwyższe formy kary.
VI. Procedura zmian w regulaminie.
1. Propozycje zmian w regulaminie ma prawo wysunąć każdy uczeń, który skieruje pisemny wniosek do Przewodniczącego lub do Zarządu Samorządu.
2. Zarząd w ciągu miesiąca podejmuje decyzję o przekazaniu wniosku w formie pisemnej Radzie Pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora Centrum, po szczegółowym zapoznaniu się z wnioskiem i po przeprowadzeniu konsultacji wśród samorządów klasowych oraz uzyskaniu pisemnej opinii: samorządów klasowych, opiekunów i Rady Rodziców.
4. Decyzja o wprowadzeniu zmian w regulaminie podejmowana jest w sposób demokratyczny, bezwzględną liczbą głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
5. Po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną zgodnie z procedurą określoną w Statucie dokonuje się odpowiednich zmian w regulaminie Samorządu.
6. Propozycję zmian w regulaminie ma prawo wysuwać każdy nauczyciel lub rodzic z zastosowaniem trybu i zasad konsultacji z samorządem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców wg zasad określonych w Statucie Centrum.
VII. Fundusz Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski może pozyskiwać, posiadać i rozdysponować środki finansowe przechowywane i ewidencjonowane na podstawie ogólnych przepisów na wyodrębnionym koncie Rady Rodziców. Pieniądze uzyskiwane mogą być z dobrowolnych zbiórek w klasach oraz z przedsiębiorczości uczniów i opiekunów samorządu.
VIII. Opiekun Samorządu.
Opiekun Samorządu sprawuje bezpośrednią opiekę nad członkami Zarządu oraz jest pośrednikiem między Samorządem Uczniowskim a dyrektorem i Radą Pedagogiczną. Spełnia dodatkowe funkcje:
1. doradcy Samorządu Uczniowskiego,
2. opiniuje dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej projekty działań Samorządu,
3. przedstawia i opiniuje Samorządowi projekty i decyzje dyrektora Centrum i Rady Pedagogicznej,
4. przedstawia pracę Samorządu na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
5. przedstawia pracę Samorządu na posiedzeniach Stowarzyszeń i instytucji zewnętrznych, o ile nie realizuje tego zadania bezpośrednio Przewodniczący.
IX. Przepisy końcowe.
Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31. 08. 2016 r.
Regulamin opublikowany jest w formie tekstu jednolitego i obowiązuje od 1 września 2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 11.01.2018
Data udostępnienia informacji: 11.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2018 10:41 zatwierdzenie Michał Kowalski
11.01.2018 10:16 Aktualizacja treści Monika Luks
11.01.2018 10:15 Dodanie informacji Monika Luks