Ochrona danych osobowych w Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół

Ochrona danych osobowych

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W CENTRUM USŁUG DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych),dalej RODO oraz ustawa z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zapewniają kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Regulują również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Stosujemy wymogi stawiane przez ww. przepisy prawa powszechnie obowiązującego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.
 
Stosownie do postanowień art. 13 i 14 RODO informujemy:
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

W zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, Administratorem jest Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. 10 Lutego 26, 81 – 364 Gdynia, tel. 782 100 592, e-mail: sekretariat@cupsz.gdynia.pl
 
W zakresie przetwarzania danych osobowych związanych realizacją zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Gdyni, Administratorem jest Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez Dyrektora Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, z siedzibą przy ul. 10 Lutego 26, 81 – 364 Gdynia, tel. 782 100 592, e-mail: sekretariat@cupsz.gdynia.pl
 
W zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z prowadzeniem przez CUPSZ wspólnej obsługi finansowej, kadrowo-płacowej oraz administracyjnej, Administratorem jest poszczególna jednostka obsługiwana reprezentowana przez Dyrektora (wykaz jednostek obsługiwanych stanowi załącznik Nr 2 do uchwały XXIV/794/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r.).
W tym przypadku CUPSZ występuje w roli podmiotu przetwarzającego.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych jest Pani Marta Bińkowska. Z Inspektorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@cupsz.gdynia.pl lub pisemnie na adres siedziby CUPSZ przy ul. 10 Lutego 26, 81 – 364 Gdynia.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Dane, które przetwarzamy pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub są przekazane przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu określonym w Uchwale nr XXIV/794/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu oraz w drodze stosownego porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w związku z realizacją wspólnej obsługi finansowej, kadrowo-płacowej oraz administracyjnej lub zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Gdyni, zleconych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Uchwałą nr XXIV/794/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu oraz zawartymi porozumieniami z jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdyni w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa, albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6.ust. 1 lit. b RODO.

Mogą również wystąpić przypadki w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów i porozumień podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych jest stosowany zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Unią Europejską oraz w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Przysługuje Państwu prawo:

dostępu do Państwa danych osobowych - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO

sprostowania Państwa danych osobowych - żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

usunięcia Państwa danych osobowych - żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych na adres podany powyżej.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy lub może odbywać się na zasadzie dobrowolności.
1)   W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
2)   W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
3)   W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
4) W przypadku, gdy będzie wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i celu określonym w treści zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Bennich
Wprowadził informację: Marlena Madej Cieślińska
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Gwadera-Siekanowicz
Data wytworzenia informacji: 24.03.2021
Data udostępnienia informacji: 24.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2021 10:05 Aktualizacja treści Michalina Gwadera-Siekanowicz
14.06.2021 09:41 Aktualizacja treści Michalina Gwadera-Siekanowicz
24.03.2021 13:13 Dodanie informacji Marlena Madej Cieślińska