Statut Przedszkola nr 59 w Gdyni

STATUT
PRZEDSZKOLA NR 59 w GDYNI                                                             Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: „Przedszkole nr 59 w Gdyni”.
2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Wiczlińskiej 50B`
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Gdyni, z siedzibą Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole funkcjonuje, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego Statutu.
6. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

                                                              Rozdział 2.

Cele i zadania Przedszkola oraz sposób ich realizacji
§ 2. 1. Przedszkole, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia,
realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) organizuje – w miarę potrzeb - opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
3) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
2. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych-ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalane są w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
§ 3. 1. Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
3) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
4) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
6) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
7) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;
8) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych wychowanie zdrowotne i kształtowanie, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę;
8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
9) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci;
11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
12) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
1) pomoc psychologiczno - pedagogiczna organizowana jest w formie:
a) zajęć specjalistycznych;
b) porad i konsultacji, warsztatów dla rodziców.
2) objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównującymi, specjalistycznymi oraz uczęszczanie dziecka na zajęcia wymaga zgody rodziców (opiekunów prawnych);
3) szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy;
4) w Przedszkolu może być organizowane wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowania psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.

                                                              Rozdział 3.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem
§ 4. 1 Dyrektor powierza każdy oddział opiece:
1) jednego nauczyciela w przypadku 5 - godzinnego czasu pracy oddziału;
2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału.
2. W oddziale dzieci 3 - letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności nauki języka obcego i religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – 15-20 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – 25-30 minut.
4. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
§ 5. 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.
3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka,plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6. Nauczyciel może opuścić dzieci w nagłym wypadku pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.
7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
9. Wycieczki i spacery dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (opiekunów prawnych).
10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniały wypadku lub zaobserwowanych niebezpiecznych symptomach.
11. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków lub substancji o podobnym działaniu.
12. Rodzice (opiekunowie prawni) podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka pomocy medycznej w przypadkach uzasadnionych.
13. Wychowankowie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).
14. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników przedszkola jest znajomość i przestrzeganie
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

                                                              Rozdział 4.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odprowadzania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
§ 6. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez
rodziców (opiekunów prawnych) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
§ 7. 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź inne osoby upoważnione przez nich na podstawie ich pisemnych oświadczeń.
2. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodziców (opiekunów prawnych) w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie po spożyciu alkoholu bez względu na to, czy jest to rodzic (opiekun prawny) czy inna osoba upoważniona do odbioru dziecka.

                                                              Rozdział 5.

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami
§ 8. 1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
§ 9. 1. Spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub nauczycieli (godziny otwarte).
2. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) to:
1) zebrania grupowe;
2) godziny otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom (opiekunom prawnym) informacje na temat postępów i zachowania dzieci;
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami;
4) zajęcia otwarte;
5) warsztaty dydaktyczno - wychowawcze z rodzicami (opiekunami prawnymi);
6) edukacyjne zebrania rodziców (opiekunów prawnych) z pracownikami pedagogicznymi i zapraszanymi do Przedszkola specjalistami;
7) udział w uroczystościach przedszkolnych, festynach, itp.

                                                              Rozdział 6.

Organy Przedszkola oraz ich kompetencje
§ 10. 1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Przedszkola;
4) Rada Rodziców.
§ 11. 1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący.
2. Dyrektor Przedszkola w szczególności :
1) kieruje pracą Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;
10) odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi.
3. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) kierowania polityką kadrową Przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
2) przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
4. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań z Radą Przedszkola, Radą Pedagogiczną oraz rodzicami .
5. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go Wicedyrektor, a w Przedszkolu w którym nie utworzono stanowiska Wicedyrektora – inny nauczyciel tego Przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.
§ 12. 1. W Przedszkolu zatrudniającym co najmniej 3 nauczycieli działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania, opieki i kształcenia.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzenie
i wzbogacenie takiej działalności.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, Rady Przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
7. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
§ 13. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,
po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców i Radę Przedszkola;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :
1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 14. 1. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 13 ust.1, niezgodnych z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 15. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Przedszkola albo jego zmian i przedstawia
do uchwalenia Radzie Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
§ 16. 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola albo jego zmian.
§ 17. 1. W Przedszkolu może działać Rada Przedszkola.
2. Rada Przedszkola uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Przedszkola, a także:
1) uchwala statut Przedszkola;
2) opiniuje projekt planu finansowego Przedszkola;
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem o zbadanie
i dokonanie oceny działalności Przedszkola, jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu; wyniki te mają charakter wiążący.
4) opiniuje plan pracy Przedszkola, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Przedszkola;
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację Przedszkola i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Przedszkole oraz do wojewódzkiej rady oświatowej.
3. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Przedszkola może gromadzić fundusze
z dobrowolnych z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Przedszkola określa regulamin jej działalności.
§ 18. 1. W skład Rady Przedszkola wchodzą, w równej liczbie :
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
2) rodzice wybrani przez ogól rodziców.
2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
3. Tryb wyboru członków Rady określa statut Przedszkola.
4. Kadencja Rady Przedszkola trwa 3 lata.
5. Rada Przedszkola uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane.
6. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor Przedszkola.
7. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.
8. Rady Przedszkoli mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
9. Powstanie Rady Przedszkola organizuje Dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców.
§ 19. W Przedszkolu, w którym Rada Przedszkola nie została powołana, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.
§ 20. 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich wychowanków.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do Rady Rodziców placówki.
§ 21. 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami oraz opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
3. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
4. Fundusze, o których mowa w ust. 3, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
§ 22. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor placówki, w sposób polubowny, mając na względzie zakresy kompetencji tych organów, a w szczególności dobro dzieci.

                                                               Rozdział 7.

Organizacja pracy Przedszkola
§ 23. 1. Podstawowa jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych.
2. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
3. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
2) placu zabaw;
3) pomieszczeń sanitarno - higienicznych i szatni;
4) posiłków.
4. Liczba miejsc w oddziale nie może przekraczać 25.
§ 24. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku Dyrektor Przedszkola na wniosek nauczyciela bądź nauczycieli.
§ 25. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
§ 26. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
2. Arkusz organizacji, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
§ 27. 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 28. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców (Rady Przedszkola).
2. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku.
3. Godziny, w których pracuje Przedszkole dostosowane są do potrzeb rodziców, z czego 5 godzin
z dziennego czasu pracy Przedszkola przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 29. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat określa Rada Miasta Gdyni.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pobierana jest z dołu za czas rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Rodzic ponosi koszty wyżywienia dziecka, które podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu.
4. Za nieterminowe wpłaty naliczane są ustawowe karne odsetki.
3. Pracownicy Przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą odpłatność wg naliczanej kalkulacji.

                                                               Rozdział 8
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
§ 30. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
§ 31. 1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną z poszanowaniem ich godności osobistej.
2. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje.
3. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nauczyciele prowadzą analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki.
4. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną i opiekę zdrowotną.
§ 32. 1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
1) systematycznie informują rodziców (opiekunów prawnych) o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w Przedszkolu, zapoznają ich z podstawą programowa wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
2) informują rodziców (opiekunów prawnych) o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
3) zachęcają rodziców (opiekunów prawnych) do współdecydowania w sprawach Przedszkola.
3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców (opiekunów prawnych) do :
1) znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wdrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
5) wdrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
4. Nauczyciele zapoznają rodziców (opiekunów prawnych) z ich obowiązkami wobec Przedszkola, do których należą:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji;
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu;
6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.
§ 33. 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania
Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w porządku, ładzie oraz czystości.
3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
5. Szczegółowe obowiązki pracowników administracji i obsługi określają zakresy obowiązków ustalone przez Dyrektora Przedszkola.

                                                               Rozdział 9.
Prawa i obowiązki dzieci
§ 34. 1. Dziecko ma prawo do:
1) właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo- wychowawczego – dydaktycznego zgodnie
z zasadami pracy umysłowej, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym;
3) indywidualnego rozwoju własnego tempa tego procesu;
4) do wyboru formy wypoczynku jeśli jest zmęczone;
5) do zaspokojenia głodu i pragnienia, jeśli sygnalizuje taką potrzebę, a także do odmowy jedzenia pokarmów, których nie lubi;
2. Dzieci w Przedszkolu mają obowiązek:
1) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych w najbliższym otoczeniu;
2) szanować mienie Przedszkola;
3) używać na co dzień form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów;
4) dbać o swój wygląd i estetykę ubioru;
5) przestrzegać odpowiednich, przyjętych norm w społeczności przedszkolnej.
3. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, jeżeli:
1) rodzic nie wnosi opłat za Przedszkole lub dziecko ma nieusprawiedliwioną nieobecność w Przedszkolu dłużej niż za jeden miesiąc;
2) zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wychowanków, po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań psychologiczno- pedagogicznych.
3) istnieją przeciwwskazania zdrowotne, potwierdzone przez lekarza.
4) dziecko ma nieprzerwaną trwającą ponad miesiąc nieobecność bez poinformowania Dyrektora o przyczynie tej nieobecności.
4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy podejmuje Dyrektor Przedszkola po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną.
5. Informację o skreśleniu dziecka z listy rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od jej  podjęcia.

                                                              Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 35. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 36. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane uchwałą Rady Pedagogicznej.
§ 37. Statut Przedszkola umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dukat
Wprowadził informację: Katarzyna Szulc
Data wytworzenia informacji: 01.02.2020
Data udostępnienia informacji: 01.02.2020