Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Centrum Samopomocy w Gdyni  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony w BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Centrum  Samopomocy w Gdyni nie posiada własnej strony internetowej www.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie BIP Centrum Samopomocy w Gdyni można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Izabela Karolewska, e-mail: i.karolewska@cs-gdynia.pl, telefon kontaktowy: 797-993-618.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Siedziba Centrum Samopomocy w Gdyni, ul. Warszawska 42, 81-309 Gdynia
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Warszawskiej.
Siedziba Centrum Samopomocy w Gdyni znajduje się na parterze budynku bez windy, do wejścia prowadzą schody.
W promieniu  100 m od wejścia do siedziby Centrum Samopomocy wyznaczone jest  1 ogólnodostępne miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy ul. Warszawskiej).
Wejście do budynku zabezpieczone jest systemem zamykania drzwi z zamkami elektromagnetycznymi, sterowanymi zdalnie poprzez domofon przez naciśnięcie dzwonka.
W siedzibie Centrum Samopomocy w Gdyni nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

2. Klub Samopomocy przy ul. Chrzanowskiego 14/2, 81 -338 Gdynia
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Chrzanowskiego.
Klub Samopomocy znajduje się na parterze budynku z windą na zewnątrz budynku, do wejścia do budynku prowadzą schody.
W obiekcie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, mieszcząca się na parterze.
Wejście do budynku zabezpieczone jest systemem zamykania drzwi z zamkami elektromagnetycznymi, sterowanymi zdalnie poprzez domofon przez naciśnięcie dzwonka.
W klubie Samopomocy  nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 
 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Harhaj
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 21.07.2020
Data udostępnienia informacji: 21.07.2020