Statut Żłobka "Koniczynka"

Uchwalony jako Załącznik do Uchwały XXVII/909/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 2021 r. na podstawie: art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art.11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75)

Spis Treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne 
Rozdział II Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji     
Rozdział III Warunki przyjmowania dzieci
Rozdział IV Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
Rozdział V Zasady udziału rodziców lub opiekunów prawnych w zajęciach prowadzonych w żłobku
Rozdział VI Organizacja żłobka
Rozdział VII Mienie i gospodarka finansowa żłobka
Rozdział VIII Postanowienia końcowe

                                                                                          Rozdział 1
                                                                               Postanowienia Ogólne
                                                                                                § 1
1. Żłobek działa pod nazwą Żłobek "Koniczynka" i prowadzony jest w formie jednostki budżetowej, dla której podmiotem tworzącym jest Gmina Miasta Gdyni. 
2. Żłobek podlega wpisowi do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni.
3. Siedziba żłobka mieści się w Gdyni przy ul. Uczniowskiej 2.
4. Żłobek prowadzi działalność w siedzibie oraz w filii przy ul. Chylońskiej 237, która jest placówką integracyjną.
Rozdział 2
Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji
                                     § 2 
1. Celem żłobka jest organizowanie opieki nad dziećmi na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 75) i aktach wykonawczych do ustawy.
2. Do zadań żłobka należy:
1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dzieckiom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
4) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego,
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci oraz wspomaganie rodziców/opiekunów w ich wychowaniu;
6) zapewnienie dzieciom wyżywienia odpowiedniego dla wieku i stanu zdrowia,
7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobku.
§ 3
Zadania żłobka realizowane są z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu poprzez:
1) zapenienie warunków lokalowych i wyposażenia zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa,
2) zapewnienie fachowej opieki i personelu z odpowiednimi kwalifikacjami,
3) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,
4) organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych i zabaw edukacyjnych oraz zapewnienie możliwości odpoczynku,
5) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu, 
6) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym poprzez organizację spotkań i zajęć oraz włączanie ich w działalność żłobka. 
Rozdział 3
 Warunki przyjmowania dzieci
                         § 4
1. Do żłobka przyjmowane są dzeci, których rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują bądź są zameldowani na terenie Gminy Miasta Gdyni.
2. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia, a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objecie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 roku życia.
3. Dzieci przyjmowane są do żłobka na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, którego zasady zostały określone w załaczniku do niniejszego statutu. 
4. Pierszeństwo w przyjeciu do żłobka mają dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka, na czas jego nieobecności, inne dziecko w kolejnosci wynikającej z listy rezerwowej.
Rozdział 4
                                     Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 
                                                                                                    § 5
1. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku ustala Rada Miasta Gdyni w drodze uchwały.
2. Opłaty za pobyt i wyżywienie nie pobiera się podczas przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu żłobka.
3. Opłatę za pobyt dziecka pobiera się także przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
4. Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka. Warunkiem zwrotu opłat jest zgłoszenie pracownikowi żłobka nieobecności dziecka telefonicznie lub osobiście nie później niż w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8.00
                                                                    Rozdział 5
          Zasady udziału rodziców lub opiekunów prawnych w zajęciach prowadzonych w żłobku
                                                                           § 6
1. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez żłobek dla dzieci i ich rodzin w terminach wyznaczonych przez dyretora żłobka.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych w terminach wyznaczonych przez dyretora żłobka.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez żłobek w celu omówienia w szczególności sprawach wynikających z procesu wychowania dziecka.
                                                                     Rozdział 6 
                                                            Organizacja żłobka
                                                                          § 7
1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej trwającej nie dłużej niż miesiąc. Termin przerwy wakacyjnej ustala na wniosek dyrektora Prezydent Miasta Gdyni i podaje do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie, jednakże nie dłużej niż do 30 kwietnia.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest w odrębnych terminach dla siedziby żłobka i filii. W okresie przerwy wakacyjnej w siedzibie żłobka lub jego filii, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, istnieje możliwość zapewnienia opieki dziecku odpowiednio w filii lub siedzibie żłobka,
w przypadku dostępności miejsc w tych placówkach. 
3. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, który jest przełożonym zatrudnionych w nim pracowników.
4. Dyrektor kieruje żłobkiem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni i jest odpowiedzialny z realizację  zadań statutowych żłobka.
5. Do zadań dyrektora żłobka należy w szczególności:
1) organizowanie pracy w żłobku,
2) zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu,
3) realizowanie planu finansowego żłobka.
 § 8
1. Żłobek dysponuje 277 miejscami z czego:
1) w siedzibie żłobka - 192 miejscami z podziałem na grupy wiekowe,
2) w filii żłobka przy ul. Chylońskiej 237 - 85 miejscami z podziałem na grupy wiekowe.
2. W żłobku organizowane są oddziały żłobkowe z podziałem na grupy wiekowe:
1) I grupa wiekowa - od 1 roku do 1 roku 5 m-cy,
2) II grupa wiekowa - od 1 roku 6 m-cy do 2 lat,
3) III grupa wiekowaod 2 lat 1 m-c do 3 lat.
3. Dyrektor może przesunąć granicę wiekową w poszczególnych grupach oraz utworzyć grupy mieszane wiekowo.
  Rozdział 7
Mienie i gospodarka finansowa żłobka
 § 9 
1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
3. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce nieruchomościami
i zapewnia jego należytą ochronę, jak również właściwe wykorzystanie.
 Rozdział 8
  Postanowienia końcowe
§ 10
1. W żłobku mogą być prowadzone praktyki zawodowe i szkolenia przygotowujące do praktycznego wykonywania zawodu opiekuna dziecięcego.
2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym do  jego ustalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Wprowadził informację: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Data wytworzenia informacji: 30.08.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2021 11:01 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:53 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:52 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:47 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:46 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:45 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:44 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:44 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:43 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:42 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:42 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:41 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:37 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:35 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.04.2020 13:33 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 15:57 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 15:54 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 15:50 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 15:47 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 15:43 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 15:41 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 15:33 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 15:25 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 14:44 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 14:28 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 14:22 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
08.12.2017 09:32 Korekta Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.12.2017 18:15 Korekta Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.12.2017 17:47 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.12.2017 15:07 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.12.2017 15:04 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.12.2017 14:49 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.12.2017 14:44 Dodanie informacji Agnieszka Welfle-Pobłocka