Rekrutacja

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Żłobka „Koniczynka" określa Załącznik do Statutu do Uchwały XXVII/909/21 z dnia 24 lutego 2021 r.  

§ 1
Informacje ogólne
1. Rekrutacja do żłobka odbywa się elektronicznie, raz w roku. Przyjęcie dzieci z nowego naboru rekrutacyjnego rozpoczyna się z dniem 1 września. Proces postępowania rekrutacyjnego przebiega zgodnie z poniższym harmonogramem:  
Lp. Opis zadania Termin
1.  Złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu
 rekrutacyjnego żłobka
  17 kwietnia – 11 maja
2.  Ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych   15 maja
3.  Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów
 potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do
 placówki
  max. 10 dni roboczych od dnia
  ogłoszenia listy dzieci wstępnie
  zakwalifikowanych
4.  Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka   15 czerwca
5.  Podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi   max. do 7 dni roboczych od
  ogłoszenia listy dzieci przyjętych
6.  Rekrutacja uzupełniająca   w przypadku wolnych miejsc
  w placówce i braku kandydatów na
  liście rezerwowej

2. W rekrutacji mogą brać udział dzieci, urodzone do 17 kwietnia w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja. Do żłobka mogą zostać przyjęte dzieci, które ukończą 1 rok życia nie później niż 1 września w roku w którym prowadzona jest rekrutacja.
3. W rekrutacji może uczestniczyć wyłącznie dziecko, które nie uczęszcza do żadnego ze żłobków gminnych lub nie korzysta z miejsca w żłobku niepublicznym, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Gdyni.
4. W przypadku, gdy terminy wskazane w harmonogramie przypadają na dni ustawowo wolne od pracy lub soboty, termin dokonania czynności upływa w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu wyznaczonym na termin dokonania czynności.
5. Dzieci urodzone po 17 kwietnia mogą być przyjęte do żłobka w ramach rekrutacji uzupełniającej lub w ramach kolejnego naboru.
§ 2
Złożenie elektronicznego wniosku
1. Warunkiem zarejestrowania wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka jest zapoznanie się rodzica/opiekuna prawnego z zasadami rekrutacji dzieci do żłobka oraz ich akceptacja.
2. W przypadku braku możliwości złożenia formularza elektronicznie przez rodziców lub opiekunów prawnych, pracownik placówki pierwszego wyboru dokonuje tego w ich obecności.
3. Po upływie okresu na składanie formularza system zostaje zablokowany w celu dokonania kwalifikacji dziecka do poszczególnych placówek i grup.
4. Dane podane w formularzu powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
5. Przy wypełnianiu formularza istnieje możliwość wskazania placówki pierwszego i drugiego wyboru z listy dostępnych lokalizacji.
6. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
7. Zatwierdzenie przez żłobek wniosku spełniającego warunki formalne przyjęcia do żłobka następuje w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia formularza, bez konieczności osobistego dostarczenia wniosku.
8. Wszelkich zmian we wniosku w przypadku wystąpienia  pomyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, dokonuje się na pisemny wniosek w placówce pierwszego wyboru. Zmiany mozna dokonać w terminie wyznaczonym na składanie formularza. Po upływie tego okresu, system zostaje zablokowany. Wyjątek stanowi dodanie placówki drugiego wyboru dzieciom, które w dniu składania formularza nie osiagnęły 1 roku życia lub zmiany, które nie mają wpływu na osiągnietą punktację.
§ 3
Punktowy system przyjęć
1. Ocena wniosków zatwierdzonych zgodnie z § 2 ust. 7 jest dokonywana automatycznie przez elektroniczny system rekrutacyjny zgodnie z następującą punktacją za poszczególne kryteria:
1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 35 punktów,
2)
 dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 30 punktów,
3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstwie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 25 punktów,
4) wielodzietność rodziny (troje dzieci i więcej) – 10 punktów,
5) dziecko, kórego rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do tej samej placówki w roku, na który prowadzona jest aktualna rekrutacja – 10 punktów,
6) rodzeństwo biorące razem udział w rekrutacji - 10 punktów,
7) samotne wychowywanie dziecka (tj. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 5 punktów.
2. Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszenia.
§ 4
Ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych
1. Listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych są wywieszane w placówkach zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku. O wstępnym zakwalifikowaniu dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny jest informowany także poprzez elektroniczny system rekrutacyjny.
2. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i edukację w żłobku oraz dzieci przyjętych w rekrutacji, jak również możliwości organizacyjnych żłobka.
§ 5
Weryfikacja złożonych dokumentów
1. Z chwilą zakwalifikowania dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację, iż w ciągu 10 dni kalendarzowych zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby żłobka kompletu dokumentów potwierdzających osiągniętą punktację:

Lp.                     Kryterium     Dokument potwierdzający
        spełnienie kryterium
Punkty
1.  Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie   prawni) rozliczyli podatek dochodowy od   osób   fizycznych za miniony rok w Urzędzie   Skarbowym   na terenie Miasta Gdynia;   kryterium stosuje się   również do rodzica   (opiekuna prawnego) samotnie   wychowującego dziecko  - kopia pierwszej strony zeznania     
   podatkowego opatrzonego prezentatą
   (pieczatką wpływu) urzędu skarbowego, w
   którym zostało złożone zeznanie,
 lub
 - zaświadczenie z urzędu skarbowego     
   potwierdzające fakt złożenia zeznania o   
   wysokości osiągniętego dochod (poniesionej     straty)
 lub
 - urzędowe poświadczenie odbioru wydane   
   przez eletroniczną skrzynkę podawczą
   systemu teleinformatycznego administarcji
   podatkowej (UPO) 
35
2.  Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane   zostało obowiązkowym szczepieniom
 ochronnym lub które ze względów   zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie   może zostać zaszczepione, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
 obowiązkowych szczepień ochronnych
 - kopia karty szczepień
 lub
 - książeczki zdrowia dziecka do wglądu
30
3.   Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie   prawni pracują, wykonują pracę na podstawie   umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w   trybie dziennym lub prowadzą aktywną   działalność gospodarczą; kryterium stosuje   się również do rodzica/opiekuna prawnego   samotnie wychowującego dziecko
 
  odpowiednio:
  - zaświadczenie z zakładu pracy o     
    zatrudnieniu
  - zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
    podstawie umowy cywilnoprawnej
  - zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające
    informacje o nauce w systemie dziennym
  - aktualny wpis do ewidencji działalności
    gospodarczej lub KRS
25
4.  Wielodzietność rodziny (troje dzieci i więcej)
 
  - akty urodzenia pozostałych dzieci do     
    wglądu
  
10
5.  Dziecko, którego rodzeństwo będzie   kontynuowało uczęszczanie do tej samej   placówki w roku, na który prowadzona jest   aktualna rekrutacja   - oświadczenie rodzica 10
6.  Rodzeństwo biorące udział razem w rekrutacji   - oświadczenie rodzica
  
10
7.  Samotne wychowywanie dziecka (tj.   wychowywanie dziecka przez pannę,   kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym   wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)   - prawomocny wyrok sądu rodzinnego
    orzekający rozwód lub separację lub akt
    zgonu oraz oświadczenie o samotnym
    wychowywaniu dziecka oraz             
    niewychowywaniu
    żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5
8.  Niepełnosprawność dziecka   - orzeczenie o niepełnosprawności

2. Wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1 należy przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania lub zameldowania w Gdyni, np. kartę mieszkańca, dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka.
3. Przyjęcie dzieci do żłobka odbywa się w oparciu o ocenę wniosków dokonywaną przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora żłobka. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą trzej pracownicy merytoryczni żłobka, jej pracę organizuje i przewodniczy dyrektor żłobka. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka w ramach limitu miejsc oraz listę rezerwową dzieci oczekujących na przyjęcie.
4. Niedostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzajacych osiągniętą punktację, bądź niespełnienie zaznaczonych kryteriów skutkuje wykreśleniem dziecka z lisyty przyjętych. Dopuszcza się uzupełnienie dokumentów przez rodziców/opiekunów prawnych w określonych przez dyrektora żłobka czasie.
5. W sytuacji uzyskania w procesie rekrutacji przez większą liczbę dzieci takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo przyjęcia mają najstarsze dzieci rekrutowane do danej grupy wiekowej.
§ 6
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka
1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do żłobka rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację, iż w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia zobowiązany jest do podpisania umowy.
2. Niedochowanie terminu wskazanego w ust. 1 skutkuje wykreśleniem dziecka z listy przyjętych dzieci do żłobka.
§ 7
Listy rezerwowe
1. Na liście rezerwowej zamieszcza się wnioskodawców, których wnioski osiągnęły kolejno najwyższą liczbę punktów w danej grupie wiekowej.
2. Lista rezerwowa obowiązuje do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej rekrutacji, tj. do dnia 16 kwietnia następnego roku. Po tym terminie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do ponownego złożenia formularza w systemie w ramach następnej rekrutacji.
3. Karty dzieci z list rezerwowych oczekujących są automatycznie przenoszone na kolejną grupę, zgodnie z wiekiem kwalifikującym je do kolejnej grupy i uzyskaną punktacją.
4. W okresie oczekiwania na przyjęcie dziecka z listy rezerwowej do żłobka rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania raz na 2 miesiące w systemie, chęci oczekiwania na miejsce w żłobku.
5. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wykreślić w każdej chwili swoje dziecko z listy rezerwowej. W tym celu należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor żłobka ma prawo naboru z pominięciem systemu elektronicznego. O każdym przypadku takiego naboru dyrektor żłobka zobowiązany jest powiadomić wiceprezydenta Gdyni odpowiedzialnego za funkcjonowanie żłobków w terminie 5 dni od daty podjęcia decyzji wskazując jej uzasadnienie.
7. W okresie trwania procesu rekrutacyjnego tj. od 17 kwietnia do 22 czerwca za osoby znajdujęce się na liście rezerwowej uznaje się dzieci, które znajdowały się na niej do 16 kwietnia (tj. przed ogłoszeniem nowego naboru). Po zakończonym procesie rekrutacyjnym utworzone zostaną nowe listy rezerwowe z bieżącego naboru. 
§ 8
Postanowienia końcowe
1. W przypadku wolnych miejsc i braku dzieci na liście rezerwowej do placówki dyrektor żłobka może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
2. W przypadku rekrutacji uzupełniającej, rodzic lub opiekun prawny nie ma możliwości wskazania placówki poza tą, która prowadzi dodatkowy nabór.
3. Zakwalifikowanie kandydata do żłobka drugiego wyboru skutkuje wykreśleniem z rezerwowej listy oczekujących do placówki pierwszego wyboru.
4. Z systemu będą wykreślane dzieci, których rodzice nie przyjmą zaproponowanego miejsca.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Wprowadził informację: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Data wytworzenia informacji: 30.08.2017
Data udostępnienia informacji: 06.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2021 12:20 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
26.04.2021 12:20 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
26.04.2021 12:15 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.04.2020 13:54 Korekta Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 01:56 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 01:36 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 01:29 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 01:19 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 01:15 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 01:07 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 00:43 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 00:31 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 00:16 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
04.04.2020 00:05 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
03.04.2020 23:56 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
03.04.2020 23:46 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
06.12.2017 18:12 Dodanie informacji Agnieszka Welfle-Pobłocka