Regulamin kontroli zarządczej

Podstawa prawna:
 • art.69,ust.1pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240)
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
§ 1
Regulaminu określa:
 1. Cele i zadania kontroli zarządczej,
 2. Elementy systemu kontroli zarządczej,
 3. Zakres kontroli finansowej.
ROZDZIAŁ 2
Organizacja kontroli zarządczej
§ 2
Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy - opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co
do realizacji celów w następujących obszarach:
 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. skuteczności i efektywności działania,
 3. wiarygodności sprawozdań,
 4. ochrony zasobów,
 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. zarządzania ryzykiem.
§ 3

System kontroli zarządczej w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami" w Gdyni tworzy zintegrowany zbiór elementów i czynności kontrolnych obejmujący:

 1. istniejące procedury ( w tym procedury kontroli finansowej ),
 2. kontrolę funkcjonalną,
 3. samokontrolę.

§ 4

 1. Celem czynności kontrolnych jest szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującą dla niego normą, oraz ustalenie odchyleń od tej normy.
 2. W trakcie czynności kontrolnych ocena badanego stanu faktycznego powinna odbywać się według kryteriów, do których zalicza się:
  1. poprawność organizacyjną komórki lub stanowiska pracy z punktu widzenia realizowanych celów (kompetencje, sprawność, prawidłowość i efektywność przyjętych rozwiązań organizacyjnych i kierunków działania, a także doboru środków w celu wykonania założonych zadań),
  2. legalność, czyli zgodność z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi,
  3. gospodarność - ocena kontrolowanych zjawisk, procesów gospodarczych i finansowych z punktu widzenia racjonalności, efektywności i celowości podejmowanych decyzji, a następnie ich realizacji: gospodarowanie aktywami jednostki, które umożliwiają uzyskanie przy najniższych nakładach (w danych warunkach)optymalnych efektów,
  4. celowość - zapewniającą eliminacje działań niekorzystnych i zbędnych z punktu widzenia interesów jednostki, realizuje się przez sprawdzenie, czy środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie finansowym,
  5. rzetelność - zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 5

 1. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami" w Gdyni, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
 2.  Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu czynności służbowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu. Samokontrola realizowana jest w ramach powierzonych obowiązków służbowych w toku codziennego wykonywania zadań.
 3. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, pracownik dokonujący samokontroli, jest zobowiązany:
  1. podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
  2. niezwłocznie poinformować przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach.
 4. przełożony, który został poinformowany o ujawnionych nieprawidłowościach, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do ujawnionych nieprawidłowości.

§ 6

Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz na innych stanowiskach biorących udział w realizacji określonych zadań, operacji, procesów, itp., których obowiązki wykonywania kontroli funkcjonalnej zostały określone w zakresach czynności służbowych, bądź którzy do wykonywania tej kontroli zostali zobligowani na podstawie innych przepisów. Cel, zadania oraz elementy kontroli funkcjonalnej określa niniejszy regulamin.

§ 7

Kontrola instytucjonalna przeprowadzana jest przez:

 • zespoły kontrolne powołane na podstawie zarządzeń dyrektora
 • komórki kontroli Urzędu Miasta
 • zewnętrzne instytucje kontrolne
ROZDZIAŁ 3
Charakter, cel i rodzaje kontroli

§ 8

 1. Cel i charakter kontroli:
  1. zapobiegawczy - w celu zapobiegania występowaniu niepożądanych zjawisk,
  2. wykrywający - w celu wykrycia i skorygowania lub pobudzenia wystąpienia niepożądanych zjawisk, które już wystąpiły,
  3. dyrektywny - w celu spowodowania lub pobudzenia wystąpienia pożądanego zjawiska.
 2. W przypadku, gdy cele określone w ust.1 nie mają zastosowania, lub zastosowanie konkretnych mechanizmów jest zbyt kosztowne w stosunku do uzyskiwanych korzyści, należy zastosować mechanizmy kompensująco-łagodzące.

§ 9

Rodzaje kontroli:

 1. zwrotna - dostarcza informacji na temat zakończonej działalności. Umożliwia doskonalenie działania w przyszłości poprze naukę na dawnych błędach,
 2. równoległa - koryguje bieżące procesy. Monitoruje działalność w czasie rzeczywistym, aby nie dopuścić do znacznych odchyleń od standardów,
 3. wyprzedzająca - przewiduje problemy i im zapobiega.
ROZDZIAŁ 4
System kontroli zarządczej

§ 10

Kontrola zarządcza składa się z pięciu wzajemnie powiązanych elementów:

 1. środowiska wewnętrznego,
 2. zarządzania ryzykiem,
 3. czynności/ mechanizmy kontrolne,
 4. informacja i komunikacja,
 5. monitoring i ocena.

§ 11

 1. Środowisko wewnętrzne - odzwierciedla postawę oraz rzeczywiste działania najwyższego kierownictwa w odniesieniu do znaczenia kontroli w organizacji. Nadaje ton organizacji oraz wpływa na świadomość pracowników. Zapewnia dyscyplinę i strukturę umożliwiającą realizację podstawowych celów kontroli zarządczej.
 2. Kierownik jednostki oraz pracownicy, wykonując powierzone im zadania i obowiązki, kierują się osobistą i zawodową uczciwością. Kierownik jednostki poprzez przykład i codzienne decyzje wspiera i promuje przyjęte wartości etyczne oraz osobistą i zawodową uczciwość pracowników.
 3. Pracownicy posiadają taki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który pozwala im na skuteczne i efektywne wypełnianie powierzonych zadań i obowiązków, a także rozumieć znaczenie kontroli zarządczej.
 4. Proces zatrudniania prowadzony jest w sposób, który zapewnia wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.
 5. Kierownik jednostki zapewnia rozwijanie umiejętności zawodowych przez wszystkich pracowników.
 6. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników oraz zakres sprawozdawczości jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny.
 7. Każdemu pracownikowi został przedstawiony na piśmie zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Zakres ten jest precyzyjnie określony oraz odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji i ryzyka z nim związanego.
 8. Projekt zakresu, o którym mowa w ust.7 opracowuje i zatwierdza dyrektor .
 9. Przyjęcie zakresu jest potwierdzone przez pracownika jego podpisem.
 10. Pracownicy na stanowiskach funkcyjnych są zobowiązani do zidentyfikowania zadań, przy wykonywaniu których pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej lub wizerunku jednostki oraz ustanowienia środków zaradczych.
 11. Zestawienie zadań wrażliwych oraz mechanizmów kompensujących winno być określone w formie pisemnej. Pracownicy winni być zapoznani z niniejszym zestawieniem.

§ 12

 1. Zarządzanie ryzykiem - opiera się na zestawie wzajemnie uzupełniających się celów, połączonych ze sobą na wszystkich poziomach działalności. Obejmuje rozpoznanie i analizę zewnętrznych i wewnętrznych ryzyk zagrażających realizacji celów na poziomie danej działalności, jak i całej jednostki.
 2. Kierownictwo, systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami i zadaniami i dokumentuje je w postaci pisemnej.
 3. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie mającej na celu określenie możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami" w Gdyni. Dyrektor określa akceptowany poziom ryzyka.
 4. Wobec zidentyfikowanych ryzyk określa rodzaj możliwych reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). Dyrektor określa działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

§ 13

 1. Czynności/mechanizmy kontrolne - zasady i procedury, przy pomocy których zapewnia się realizację wytycznych kierownictwa w odpowiedzi na ryzyko zagrażające realizacji celów. Bez względu na to, czy są wykonywane automatycznie, czy ręcznie, mają różne cele i są stosowane na wszystkich szczeblach i funkcjach.
 2. Skuteczne mechanizmy kontrolne powinny być:
  1. na czas - wykrycie powinno pozwolić na wczesną korektę odchyleń,
  2. oszczędne - kontrole powinny dawać racjonalne zapewnienie osiągnięcia oczekiwanych wyników, z uwzględnieniem analizy kosztów - korzyści, operacje finansowe i gospodarcze muszą być zatwierdzane przez dyrektora bądź przez osobę przez niego upoważnioną,
  3. dobrze umiejscowione - punkty kontrolne powinny się znajdować tam, gdzie jest najbardziej prawdopodobne, ze pomiary pozwolą wykryć krytyczne odchylenia od celów organizacji,
  4. elastyczne - kontrole powinny uwzględniać zmiany operacyjne,
  5. odpowiednie - powinny odpowiadać potrzebom kierownictwa i powinny być dopasowane do struktury organizacyjnej. Muszą rzetelnie odzwierciedlać wydarzenia, do pomiaru których zostały zaprojektowane,
  6. spójne z odpowiedzialnością - ustanawiają odpowiedzialność za wyniki,
  7. zdolne identyfikować przyczyny - korekta jest bardziej prawdopodobna, jeśli została zaplanowana jako odpowiedź na znane potencjalne przyczyny,
  8. rzetelne - pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, weryfikacja operacji przed i po realizacji.

§ 14

 1. Informacja i komunikacja - należy zidentyfikować, zebrać i przekazać istotne zewnętrzne lub wewnętrzne informacje w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.
 2. System informacyjny może być formalny lub nieformalny. Wykorzystuje on informacje wewnętrzne i zewnętrzne w celu generowania sprawozdań finansowych, operacyjnych i zgodności.
 3. Informacja powinna być odpowiednia, na czas, aktualna, dokładna i dostępna.
 4. Przekazywanie informacji (komunikacja) w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami" w Gdyni umożliwia wykonywanie obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową, merytoryczną, statystyczną w sposób zgodny z przepisami.

§ 15

 1. Monitoring jest to proces oceny jakości działania systemu w określonym czasie.
 2. Dyrektor w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.
 3. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązani są także inni pracownicy pełniący funkcje kierownicze, a zidentyfikowane problemy są na bieżąco rozwiązywane.
 4. Co najmniej raz w roku przeprowadzana jest w sposób udokumentowany samoocena systemu kontroli zarządczej przez pracowników pełniących funkcje kierownicze.
ROZDZIAŁ 5
Kontrola finansowa

§ 16

Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej obejmuje:

 1. zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
 2. badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli, o których mowa w pkt.1.

§ 17

 1. Merytoryczne kwestie z zakresu gospodarki finansowej w formie procedur kontroli są uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi.
 2. W trakcie trwania czynności kontrolnych procedury kontroli wymienione w § 17 ust.1 stanowią podstawę badania zgodności stanu faktycznego operacji finansowych z zawartymi w nich postanowieniami.

§ 18

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości dotyczących gospodarki finansowej, pracownik jest zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w§ 5 ust.3 i 4 niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe

§ 19

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią regulaminu i bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 20

Wnioski w sprawie możliwości usprawnienia procedur ustalonych niniejszym regulaminem należy składać u
Dyrektora Przedszkola Nr 35 „ Pod Żaglami" w Gdyni.

§ 21

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Sikorska
Wprowadził informację: Barbara Lubrycht
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Lubrycht
Data wytworzenia informacji: 01.01.2010
Data udostępnienia informacji: 08.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2011 17:19 Dodanie informacji Barbara Lubrycht