Procedura przepływu informacji

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI
OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 35 „POD ŻAGLAMI W GDYNI

 1. Cele ogólne:
  1. Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola.
  2. Prawidłowy przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.
 2. Zakres i osoby odpowiedzialne:
  1. Za prawidłową organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola.
  2. W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy przedszkola, według posiadanych kompetencji:
   a) dyrektor:
   • organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania, wszelkie sprawy dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu i ich bezpieczeństwa , itp.)
   b) nauczyciel pracujący w grupie:
   • organizacja pracy w grupie,
   • bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze);
   c) intendent:
   • żywienie (jadłospis),
   • zbieranie odpłatności za przedszkole;
   d) pomoc nauczyciela:
   • czynności higieniczne,
   • posiłki.
  3. Informacje mogą być przekazywane:
   a) ustnie:
   • zebrania ogólne,
   • zebrania grupowe,
   • kontakty indywidualne,
   • kontakty telefoniczne;
   b) pisemnie:
   • ogłoszenia,
   • dzienniczek przedszkolaka
   • komunikaty,
   • zaproszenia,
   • gazetki,
   • foldery;
   c) elektronicznie:
   • adres e-mail,
   • strona internetowa przedszkola.
 3. Prawa i obowiązki rodziców:

  1. Rodzice mają prawo do:
   • znajomości zadań wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych w grupie i w przedszkolu,
   • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, trudności),
   • uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
   • zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor - organ prowadzący - organ nadzorujący.
  2. Rodzice mają obowiązek:
   • poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka, o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,
   • uczestniczyć w zebraniach grupowych,
   • wypełnić upoważnienie innych osób do odbierania dziecka,
   • na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.
   • Podpisem potwierdzać wymianę informacji w Dzienniczku przedszkolaka.
 4. Zadania i obowiązki nauczycieli:
  1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:
   • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,
   • kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,
   • wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.
  2. Nauczyciele mają obowiązek:
   • otaczać indywidualną opieką każde dziecko,
   • planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,
   • współdziałać ze specjalistami i nauczycielami wspomagającymi w celu ustalania dalszych kierunków działań do pracy z dziećmi, również w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   • dbać o prawidłowy kontakt z rodzicami,
   • motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,
   • na bieżąco aktualizować „Tablicę informacyjną dla rodziców" (przesyłać informacje do koordynatora strony internetowej przedszkola).
 5. Harmonogram:
  1. Konsultacje indywidualne - w miarę potrzeb.
  2. Zebrania ogólne - co najmniej dwa razy w roku.
  3. Zebrania grupowe - co najmniej trzy razy w roku.
Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

 


Rada Pedagogiczna Dyrektor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Sikorska
Wprowadził informację: Barbara Lubrycht
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Lubrycht
Data wytworzenia informacji: 04.10.2011
Data udostępnienia informacji: 04.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2011 20:40 Aktualizacja treści Barbara Lubrycht
04.10.2011 20:39 Dodanie informacji Barbara Lubrycht