Inspektor ochrony danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLA NR 35 „POD ŻAGLAMI” W GDYNI
Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni: Pan Grzegorz Sarniak
email: edu.iod@gdynia.pl 
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami”, ul. Płk. Dąbka 167, 81-167 Gdynia, e-mail: przedszkole@p35.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
 5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 8. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 9. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 11. Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Sikorska
Wprowadził informację: Dorota Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Sikorska
Data wytworzenia informacji: 16.02.2020
Data udostępnienia informacji: 16.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2022 19:27 Aktualizacja treści Dorota Sikorska
30.05.2021 17:53 Aktualizacja treści Dorota Sikorska
21.03.2021 16:20 Aktualizacja treści Dorota Sikorska
06.07.2020 21:20 Aktualizacja treści Dorota Sikorska
16.02.2020 12:10 Korekta Dorota Sikorska
16.02.2020 12:08 Korekta Dorota Sikorska