Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRZEDSZKOLA  Nr 36 W  GDYNI


Podstawa prawna:
Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ I
ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

1. Przedszkole Nr 36 w Gdyni działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(DZ.U. nr. 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami).
2. Przedszkole Nr 36 w Gdyni zwane dalej Przedszkolem jest zakładem budżetowym Gminy Gdynia
3. Regulamin Organizacyjny Przedszkola w Gdyni określa wewnętrzną organizację Przedszkola i zakresy działania organów wchodzących w jej skład.
4. Do regulaminu organizacyjnego załączono:
a. schemat organizacyjny Przedszkola (zał. nr. 1),


Rozdział II

ZARZADZANIE PRZEDSZKOLEM  NR 36 W GDYNI

1.Działalnością Przedszkola kieruje dyrektor przy pomocy społecznego wicedyrektora i innych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań oraz Rady Rodziców w zakresie jej kompetencji.
2. W czasie nieobecności dyrektora, Przedszkolem kieruje wicedyrektor.
3. Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:
1) organ prowadzący - Urząd Miasta Gdyni
2) organ nadzoru pedagogicznego - Kuratorium Oświaty w Gdańsku


Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSZKOLA


1. Organami przedszkola są:
- dyrektor szkoły,
- rada pedagogiczna ( pracownicy pedagogiczni),
- rada rodziców,

2. Strukturą organizacyjną tworzą następujące stanowiska pracy:
- dyrektor,
- społeczny wicedyrektor,
- pracownicy pedagogiczni,
- pracownicy administracyjni
• główna księgowa
• specjalista do spraw kadr
• intendent/kasjer
- pracownicy obsługi.
• woźne,
• kucharka,
• pomoc kuchenna,
• pomoc nauczyciela
• robotnik do prac ciężkich


Rozdział IV

ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

1. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje:
- w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych dyrektor Przedszkola
2. Podporządkowanie organów przedszkola i stanowisk pracy, przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Dyrektor:

Kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz poprzez:
- wykonywanie czynności prawnych w granicach zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem zakładu w zakresie jego zadań statutowych, a w szczególności:
1. Dyrektor Przedszkola, jako kierownik zakładu budżetowego samorządu terytorialnego, wykonuje uchwały organu prowadzącego, kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor zakładu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników i stosuje
przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz inne.
3. Dyrektor Przedszkola jest organem nadzoru pedagogicznego dla pracowników pedagogicznych i wypełnia w tym zakresie zadania opisane w ustawach i przepisach oświatowych.
4. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, sprawując nadzór w zakresie przestrzegania przez nią prawa.
5. Wykonuje zadania administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Wicedyrektor: funkcja społeczna
Podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola
Do podstawowych obowiązków i kompetencji wicedyrektora należy:
1) Opracowanie harmonogramu urlopów nauczycielskich.
2) Organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych.
3) Rozliczanie miesięczne nauczycieli z wykonanych zastępstw.
4) Współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego Przedszkola.
5) Opracowanie kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych.
6) Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek i wyjść
do najbliższego otoczenia.
7) Podejmowanie działań z zakresu kompetencji dyrektora w przypadku nieobecności dyrektora

Pracownicy pedagogiczniPodlegają bezpośrednio dyrektorowi Przedszkola oraz wicedyrektorowi w zakresie jego
obowiązków.
Do podstawowych obowiązków pracowników pedagogicznych należy:
1) zatwierdzanie planu pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalanie celów oraz zatwierdzanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4 występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora przedszkola,
5) delegowanie ustawowej liczby przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora przedszkola,
6) opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć,
9) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola ,
10) opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac dodatkowych ,
11) opiniowanie wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień
Pracownicy administracyjni:
Podlegają bezpośrednio dyrektorowi Przedszkola .
Intendent:
1) zaopatrywanie na bieżąco przedszkole w artykuły spożywcze
2) współpraca z personelem kuchennym w zakresie zapewnienia odpowiedniego żywienia dzieci
3) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w zakresie zbierania środków finansowych od rodziców oraz prowadzenia kasy ,
4) prowadzenie żywienia zgodnie z przepisami HACCP,
5) prawidłowe prowadzenie gospodarki materiałowej,
Główna Księgowa
1) prowadzi gospodarkę finansową przedszkola
2) prowadzi rachunkowość przedszkola
3) analizuje wykorzystanie przydzielonych środków
4) prowadzi kontrole wewnętrzną w zakresie gospodarki finansowej
5) opracowuje sprawozdania finansowe
6) przygotowuje listy płac
Specjalista ds. Kadr i Płac
1) prowadzenie spraw pracowniczych
2) rozliczanie czasu pracy
3) przygotowanie danych podstawowych do list płac
4) przygotowuje zamówienia podlegające Prawu Zamówień Publicznych
5) prowadzenie sprawozdawczości elektronicznej (SIO, GUS)

Pracownicy obsługi:
Podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
Woźne:
Do podstawowych obowiązków należy:
1) Utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie przedszkola .
2) Podawanie dzieciom posiłków i sprzątanie po posiłkach
3) Współdziałanie z innymi pracownikami przedszkola w zakresie polepszenia bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci i innych osób przebywających na terenie przedszkola
4) Branie udziału w spacerach i wycieczkach grupy oraz pomagać nauczycielowi w razie potrzeby podczas zajęć w przedszkolu,
5) Dbanie o higienę wszystkich pomieszczeń i zabawek używanych przez dzieci zgodnie z zasadami BHP
Szczegółowe zakresy czynności w/w pracowników znajdują się w dokumentacji przedszkola w teczkach akt osobowych.
Pomoc nauczyciela
Do podstawowych obowiązków należy:
1) pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi i zajęciach dydaktycznych,
2) porządkowanie, dezynfekowanie zabawek,
Kucharka:
1) organizuje pracę personelu kuchennego
2) uczestniczy w planowaniu jadłospisów
3) przygotowuje posiłki
4) odpowiada za czystość pomieszczeń kuchennych
Pomoc kucharki:
1)pomagać kucharce w przygotowaniu posiłków,
2)utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt kuchenny.
3) załatwiać zlecone prace związane z zakupem produktów,
4)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
5)kontrolować daty przydatności do spożycia produktów zakupionych i pobranych z magazynu w danym dniu do produkcji żywności
Robotnik do prac ciężkich:
1)wykonywać prace ogrodnicze w przedszkolu,
2)wykonywać prace wszystkie naprawy w budynku przedszkola,
3)dokonywać bieżących zakupów,
4)wykonywać wszelkie prace naprawcze i porządkowe zarówno w ogrodzie jak i w przedszkolu podczas nieobecności dzieci w danym miejscu.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W Przedszkolu Nr 36, zgodnie z Ustawą funkcjonuje Rada Rodziców, która działa na podstawie własnego regulaminu.
2. Porządek i rozkład czasu pracy pracowników, umożliwiający realizację zadań
statutowych, reguluje Regulamin Pracy Przedszkola Nr 36 w oparciu o Kodeks Pracy oraz Statut jednostki.
3. Obieg dokumentów finansowo - księgowych reguluje instrukcja obiegu dokumentów.
4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych
pracowników określają zakresy czynności.
5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń
wewnętrznych.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Żaneta Gugała
Wprowadził informację: Wiktor Gołyszny
Ostatnio zmodyfikował: Wiktor Gołyszny
Data wytworzenia informacji: 02.01.2011
Data udostępnienia informacji: 19.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2012 13:28 Dodanie informacji Wiktor Gołyszny