Regulamin Organizacji Pracy

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY

PRZEDSZKOLA NR 36 w Gdyni

podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572 ze zm.),

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku nr 97, poz. 674 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. nr 61, poz. 624 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…) (Dz.U. z 2012 roku poz. 977 ze zm.),

- Regulamin Organizacyjny Przedszkola Nr 36 w Gdyni,

 

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane działania mają na względzie przede wszystkim dobro dziecka, jego prawidłowy, wszechstronny rozwój. Te działania mogą być realizowane tylko w ścisłej współpracy z rodzicami, dlatego też podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy zainteresowanych o przestrzeganie jego następujących postanowień:

 

§1 Regulamin organizacji pracy określa zasady funkcjonowania przedszkola.

§2 Czas pracy przedszkola:

1.       Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, trwa do 31 sierpnia następnego roku.

2.       Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych.

3.       Godziny otwarcia: od 600 do 1700.

§ 3 Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na uczęszczanie dziecka 2,5 letniego

§ 4 Dzieci podczas zajęć przedszkola zorganizowane są w tzw. oddziały, których liczba jest określana każdego roku w Arkuszu Organizacyjnym przedszkola. Przydział dzieci do oddziałów uwarunkowany jest ich wiekiem i potrzebami rozwojowymi. Liczebność oddziałów określają przepisy rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów przedszkola.

§ 5 Szczegółową organizację zajęć przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola zatwierdzany przez Urząd Miasta Gdynia.

§ 6 Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową oraz w oparciu o program wychowania przedszkolnego.

§ 7 Dzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup, ustalany przez nauczycieli z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz podstawy programowej.

§ 8 Rodzice podpisując umowę zobowiązują się do regularnego przyprowadzania dziecka na zajęcia. Przerwa w uczęszczaniu dziecka na zajęcia może nastąpić tylko i wyłącznie z ważnych powodów, o których należy powiadomić Dyrektora przedszkola.

§ 9 W przypadku choroby lub podejrzenia choroby zakaźnej dziecka, należy je obowiązkowo zatrzymać w domu, a o chorobie powiadomić przedszkole.

§ 10 Zgłoszenie nieobecności dziecka powinno być zgłoszone najpóźniej w ciągu trzech dni.

§ 11 Dzieci do przedszkola przyprowadza i odbiera osoba dorosła (opiekun prawny bądź osoba upoważniona)

§ 12 Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach określonych w umowie. Odebranie dziecka po zdeklarowanej godzinie obliguje rodziców do uiszczenia opłaty w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Odebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola określonych w § 2 pkt.3 obliguje rodziców do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 13 Rodzice powinni być w stałym kontakcie z przedszkolem i stosować się do stawianych wymagań, gdyż celem ich jest jedynie dobro dziecka.

§ 14 Sprawy dotyczące dziecka należy omawiać z wychowawcami lub z dyrektorem placówki.

§ 15 Z wszelkimi zastrzeżeniami dotyczącymi pracy przedszkola / działalności przedszkola rodzice winni się zgłaszać bezpośrednio do dyrektora przedszkola.

§ 16 Świadczenia przedszkola w zakresie 5-godzinnej podstawy programowej są nieodpłatne i realizowane są w godzinach 800 – 1300.

§ 17 Przedstawiciele ustawowi dzieci zobowiązani są do uiszczania opłaty stałej za przedszkole. Wysokość opłaty stałej stanowi iloczyn:

- liczby dni roboczych w danym miesiącu,

- dziennej liczby godzin zgłoszonych w Umowie o świadczeniu usług przedszkolnych przekraczających 5-godzinną podstawę programową,

- stawki określanej zgodnie z Art.14 Ustawy o systemie oświaty.

§ 18 Wyżywienie dzieci:

1)      Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek).

2)      Opłatę obejmującą miesięczny koszt artykułów żywnościowych ponoszą ustawowi przedstawiciele dzieci.

3)      Odpłatność z tytułu ponoszonych przez przedszkole kosztów przygotowania poszczególnych posiłków ustala się następująco:

- śniadanie         – 30% dziennej stawki żywieniowej;

- obiad                 – 50% dziennej stawki żywieniowej;

- podwieczorek                – 20% dziennej stawki żywieniowej.

4)      Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców i Organem Prowadzącym po wykonaniu kalkulacji. Wysokość dziennej stawki żywieniowej musi uwzględniać wielkość i jakość racji pokarmowych, tak by odpowiadały normom fizjologicznego zapotrzebowania dzieci.

5)      Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

6)      Miesięczna opłata żywieniowa stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni pracy przedszkola.

§ 19 zasady uiszczania odpłatności.

1)      Opłaty określone w § 17 i § 18 pkt 2 wnoszone są z góry w terminie do 15 dnia miesiąca.

2)      Wpłaty należy dokonywać na rachunki przedszkola wyszczególnione w Umowie o świadczenie usług przedszkolnych.

3)      Za każdy dzień opóźnienia w opłacie przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości.

4)      W przypadku, gdy zaległości w regulowaniu opłat przekraczają miesiąc dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków. Decyzja taka może zostać podjęta jedynie po uprzednim powiadomieniu rodziców i po wyznaczeniu dodatkowego terminu spłaty należności.

5)      Decyzja o skreśleniu dziecka z listy wychowanków nie zwalnia dyrektora z obowiązku dochodzenia zaległych należności.

§ 20 Wszystkich rodziców obowiązuje Regulamin Przedszkola.

§ 21 Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2013 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Żaneta Gugała
Wprowadził informację: Wiktor Gołyszny
Ostatnio zmodyfikował: Wiktor Gołyszny
Data wytworzenia informacji: 20.09.2013
Data udostępnienia informacji: 20.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2013 16:13 Dodanie informacji Wiktor Gołyszny