Statut przedszkola 2018

Statut Przedszkola

Rozdziały
I. Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne
II. Cele i zadania Przedszkola
III. Organizacja Przedszkola
IV. Organy Przedszkola i ich kompetencje
V. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
VI. Wychowankowie i ich rodzice
VII. Zasady finansowania Przedszkola
VIII. Postanowienia końcowe
Rozdział I
Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne
§1
1. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 42 „Pod Modrzewiem ”, zwanego dalej Przedszkolem.
2. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 199a.
3. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone przepisami prawa;
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Gdynia.
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola
§2
Celem Przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, przy aktywnym współudziale rodziców, we wszystkich sferach Jego osobowości, w każdej planowanej i naturalnej sytuacji edukacyjnej z uwzględnieniem twórczej aktywności dzieci oraz podstawowych wartości prawdy, piękna i dobra.
§3
1. Do głównych zadań Przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
§4
Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określone są w planach pracy Przedszkola.
§5
1. Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców
w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do kolejnego etapu edukacji, w szczególności:
1) monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci;
2) prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości
i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci;
3) planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania
4) do możliwości psychoruchowych dzieci;
5) stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywność wychowanków;
6) prowadzi kółka zainteresowań, planuje zadania dla dzieci uzdolnionych;
7) uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych;
8) opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania dzieci;
9) informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci;
10) wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności i form działania;
11) prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe;
§6
1. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Celem udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie jego potencjalnych możliwości rozwoju i stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym i społecznym.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane w wyniku obserwacji pedagogicznych lub przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy przedszkolnej dysfunkcje, potrzeby i możliwości rozwojowe.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy nauczyciela z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym.
5. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia dziecka dyrektor przedszkola może zorganizować dziecku zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
6. Pomoc psychologiczną organizuje Dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
7. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie z ustalonymi zasadami.
8. Przedszkole może określić w formie kontraktu szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych.

9. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych działań wspomagających rozwój dziecka.
10. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i ich nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistów
i właściwych instytucji.
§7
1. Przedszkole organizuje opiekę, wychowanie i kształcenie dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, jeżeli:
1) dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
2) zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;
3) posiada warunki od nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
4) Dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;
2. Warunki edukacji dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się odpowiednio do zaleceń zamieszczonych w opinii lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań określonych przepisami prawa.
3. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistów w realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.

4. Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią specjalistyczną, podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
§8
1. Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców.
2. Warunkiem zorganizowania zajęć religii jest pisemne oświadczenie rodziców dziecka.
3. Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne;
4. Czas prowadzonych zajęć religii wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut.
5. Dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na udział w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.
6. Zajęcia religii odbywają się w czasie poza realizacją podstawy programowej.
§9
1. Przedszkole realizuje swoje zadania z nakierowaniem na wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu i kształceniu dziecka, w szczególności:
1) monitoruje i analizuje osiągnięcia każdego dziecka;
2) prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości
i potrzeby dziecka;
3) planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania
do możliwości dziecka;
4) stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej;
5) rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci;
6) uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych;
7) opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy poszerzające podstawę programową;
8) stosuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące rozwojowi dzieci;
9) informuje rodziców o zadaniach edukacyjnych przedszkola, o osiągnięciach
i trudnościach dzieci;
10) wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności;
11) prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
§10
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy
i nauki.
2. Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
3. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców, lub osoby przez nich upoważnione;
4. Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się
z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także dodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
5. Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów oraz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
6. Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola jest monitorowany i podlega terminowej kontroli.
§11
1. Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań
i potrzeb dzieci.
2. Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku oraz stopnia rozwoju psychofizycznego.
3. Wycieczek nie organizuje się podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
§12
Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na spacery, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i wycieczek.
§13
1. W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania powypadkowego.
2. O każdym wypadku dziecka nauczyciel zawiadamia niezwłocznie rodziców dziecka.
§14
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.
§15
1. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nie stosują także wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
2. Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.
3. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami dziecka przewlekle chorego zostały określone w pisemnym porozumieniu stron.
§16
Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice.
§17
1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości.
3. Rodzice przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego
z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu.
5. Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.
§18
1. Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, do udziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
2. Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
1) zebrania ogólne;
2) zebrania oddziałowe;
3) zajęcia otwarte i uczestniczące;
4) uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże;
5) konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem;
6) spartakiady sportowe, festyny rodzinne;
7) konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami;
8) wspólne czytanie dziecięcej literatury;
9) prezentowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i czasopism
edukacyjnych;
10) ankietowanie rodziców, prowadzenie sondaży, rozmów.
3. Szczegółowe zadania i formy współdziałania z rodzicami oraz ich częstotliwość określa plan współpracy z rodzicami opracowany na dany rok szkolny.
Rozdział III
Organizacja Przedszkola
§19
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli. Zmiana może dotyczyć:
1) zmniejszenia liczby oddziałów;
2) łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
3) skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.
4. W przypadku oddziałów łączonych, przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych, zależy od daty jego urodzenia:
1) dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych;
2) dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
5. Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
6. Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola podejmuje dyrektor.
§20
Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
1) jednego nauczyciela , gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;
2) dwu nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.
§21
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe z uwagi na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.
§22
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
1) zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
2) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
3) oczekiwania rodziców.
3. Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania z zakresu:
1) fizycznego obszaru rozwoju dziecka;
2) emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka;
3) społecznego obszaru rozwoju dziecka;
4) poznawczego obszaru rozwoju dziecka;
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§23
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach wiekowych, w zakresie wskazanych obszarów edukacji,
w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00-13.00.
2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.
§24
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela.
2. Wybrane programy zostają pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną
i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3. Realizacja programu wychowania przedszkolnego jest monitorowana, analizowana i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach rady pedagogicznej.
§25
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz specjalistyczne prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych.
§26
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
2. Arkusz organizacji Przedszkola określa:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii;
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, informacje
o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin prowadzonych przez nauczycieli;
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
§27
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
2. Dzieci w terminie, gdy Przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usług edukacyjnych innych przedszkoli .
§28
1. Przedszkole pracuje od 1 września do 31 sierpnia w godzinach określonych
w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
2. Czas pracy Przedszkola zaspokaja oczekiwania rodziców i może ulec modyfikacji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
3. Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z Przedszkolem umowie.
§29
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach podstawy programowej realizowanej w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł za każdą kolejną, rzeczywistą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.
3. Wysokość opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Rodzice dzieci sześcioletnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dzieci z wyżywienia.
5. Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, nauczanie i opiekę nad dzieckiem, świadczone w czasie powyżej 5 godzin przebywania dziecka
w Przedszkolu oraz za korzystanie przez dziecko z posiłków. Świadczenie obliczane jest na podstawie rzeczywistej obecności dziecka w Przedszkolu zliczanej na podstawie godzin wejścia i wyjścia dziecka z Przedszkola.
6. Rodzic/ opiekun prawny składa do Dyrektora Przedszkola Deklarację rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą dotyczącą pobytu dziecka w przedszkolu w danym roku szkolnym która w szczególności zawiera:
1) dane rodziców/ opiekunów prawnych, dane dziecka;
2) wymiar czasu pobytu dziecka w Przedszkolu;
3) zakres korzystania z posiłków;
4) informację, że Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach od 8:00 do 13:00;
5) informację o czasie pracy Przedszkola;
6) informację, że Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki dostosowanej do ich potrzeb, zainteresowań i rozwoju.
§30
Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia dokonując zakupu posiłków zgodnie z obowiązującym zarządzeniem wewnętrznym jednostki ustalonymi zgodnie z zasadami określonymi przez Organ Prowadzący.
Rozdział IV
Organy Przedszkola i ich kompetencje
§31
1. Organami Przedszkola są:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
§32
1. Dyrektor Przedszkola:
1) kieruje działalnością Przedszkola;
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
3) decyduje w sprawach pracowniczych zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
5) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, podnosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych;
2) zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
4) analizowanie wyników badań, w tym ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, w zakresie prawidłowości i skuteczności pracy Przedszkola;
5) wykorzystywanie wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
w planowaniu i podejmowaniu działań podnoszących jakość wychowania
i kształcenia dzieci;
6) realizowanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną;
7) wstrzymywanie wykonania uchwały niezgodnej z przepisami prawa;
8) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
9) organizowanie warunków współpracy z partnerami Przedszkola na rzecz podejmowania działań służących rozwojowi placówki;
10) podejmowanie wspólnie z organami Przedszkola oraz organem prowadzącym działań zapewniających dzieciom optymalne warunki opieki, wychowania i uczenia się.
3. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor, jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
§33
1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
2.W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3.Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
4.W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
6.Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez radę regulamin.
§34
1. Rada pedagogiczna:
1) wykonuje zadania zgodnie z kompetencjami zawartymi w przepisach odrębnych;
2) przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian;
3) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
4) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
§35
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę rodziców.
3.Rada rodziców:
1) realizuje kompetencje w zakresie ustalonym przepisami prawa;
2) może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola;
4. Rada rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunków realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej.
§36
Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w szczególności:
1) Rada Rodziców, na wniosek przewodniczącego, zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela Rady Pedagogicznej w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji;
2) przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczą, na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej, w zebraniach Rady w związku z analizą i oceną jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwoju i edukacji dzieci;
3) przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych;
4) przewodniczący poszczególnych organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji;
§37
W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola, strony mają prawo wystąpienia o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie z zasadą:
1) Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do Dyrektora Przedszkola;
2) jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego lub nadzorującego Przedszkole;
3) Dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego lub nadzorującego Przedszkole;
4)organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia;
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
§38
W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Utworzono stanowisko wicedyrektora.
§39
1. Do szczegółowych zadań wicedyrektora należy:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych
i opiekuńczych w Przedszkolu;
2) dbanie o przestrzeganie w placówce praw dziecka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka;
3) kształtowanie twórczej atmosfery, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych w Przedszkolu;
4)współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego;
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z Planem Nadzoru w danym roku szkolnym;
6) nadzór realizowania przez nauczycieli wewnętrznych standardów jakości Przedszkola;
7) współorganizowanie wyposażenia Przedszkola w pomoce dydaktyczne;
8) sporządzanie planów urlopów nauczycieli, organizowanie zastępstw w przypadku nieobecności nauczycieli;
9) sporządzanie miesięcznych wykazów dotyczących przepracowanych przez nauczycieli nadgodzin stałych i doraźnych oraz przedstawianie ich dyrektorowi;
10) efektywna współpraca z pracownikami administracji w zakresie księgowości, wynagrodzeń, kadr i zaopatrzenia;
11) nadzór nad przestrzeganiem higieny i zasad czystości w Przedszkolu;
12) prowadzenie ewidencji pomocy dydaktycznych i zabawek oraz okresowe sprawdzanie zgodności stanów z głównym księgowym Przedszkola;
13) w przypadku dłuższych nieobecności Dyrektora, pełnienie jego obowiązków;
14) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;
15) prowadzenie działalności sprawozdawczej;
16) ponoszenie odpowiedzialności za comiesięczne podliczanie frekwencji dzieci przez nauczycieli, sprawdzanie zgodności wpisów w dziennikach z dokumentacją intendentki;
17) naliczanie odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole;
18) wykonywanie innych, niepozostających w sprzeczności z obowiązującymi przepisami odnośnie prowadzenia i funkcjonowania placówki, doraźnych poleceń Dyrektora Przedszkola w zakresie zajmowanego stanowiska.
§40
1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem ich godności osobistej.
2. Nauczyciele planują i realizują działania sprzyjające tworzeniu optymalnych warunków wychowania, opieki i kształcenia, a także rozwojowi każdego wychowanka w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości..
3. Nauczyciele odpowiadają za wyniki i jakość pracy wychowawczej, opiekuńczej
i dydaktycznej Przedszkola oraz podejmują działania, które przyczyniają się do doskonalenia jakości pracy.
4. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem;
2) organizowanie przyjaznych i pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki w Przedszkolu;
3) tworzenie życzliwej atmosfery Przedszkola nakierowanej na bezpieczeństwo psychiczne dzieci;
4) monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
5) planowanie działań edukacyjnych, w oparciu o rozpoznane możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci oraz dokumentowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, przeprowadzanie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieciom, które rozpoczną naukę w szkole;
8) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
9) stosowanie metod pracy odpowiednich do potrzeb i możliwości dzieci oraz danego oddziału przedszkolnego;
10) współdziałanie ze specjalistami w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej;
11) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania
i opieki;
12) włączanie rodziców w realizację działań wspierających rozwój dziecka;
13) zapoznawanie rodziców z zadaniami dotyczącymi wychowania i kształcenia realizowanymi w przedszkolu;
14) informowanie rodziców o rozwoju dziecka, jego osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach;
15) udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu
i nauce;
16) dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
17) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach kształcenia zawodowego;
18) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;
19) analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań wewnętrznych i zewnętrznych;
20) opracowanie, na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań, działań sprzyjających doskonaleniu pracy Przedszkola;
21) aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowania wielokierunkowej aktywności;
§41
1. Nauczyciela pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania
i kształcenia dzieci.
2. Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola.
3. W Przedszkolu działają zespoły zadaniowe powołane na czas określony
i nieokreślony, w szczególności:
1) planowania;
2) ewaluacji i wewnętrznych badań;
3) analiz pedagogicznych;
4) promocji i wizerunku Przedszkola;
5) kontaktów ze środowiskiem i partnerami Przedszkola;
4. Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację oraz analizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.
§ 42
1. Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat Przedszkola, troszczą się
o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej;
2) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
3) współpracowanie z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
3. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników administracji
i obsługi jest zamieszczony w teczce akt osobowych pracownika.
Rozdział VI
Wychowankowie i ich rodzice
§43
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia.
2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak iż do 9 roku życia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola, obejmuje się nauczaniem indywidualnym.
§44
1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Rodzice dziecka podlegającego temu obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3. W przypadku nieobecności dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku o którym mowa w pkt 1.
5. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.
7. Dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
8. Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
§45
1. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku, na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca, w sytuacji, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do Przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.
3. Organizację i zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący z uwzględnieniem wymagań zawartych w szczegółowych przepisach prawa.
4. Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczone są na stronie internetowej Przedszkola i Gminy Miasta Gdynia.
§46
1. Przedszkole przestrzega praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
2. Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania i kształcenia,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
2) bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
3) życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania;
5) akceptacji takim jakie jest;
6) popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
7) wypoczynku i relaksacji;
8) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
9) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
10) swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami;
11) wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
12) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
3. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1) poszanowania odrębności każdego kolegi;
2) przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;
3) szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
4) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy dydaktycznych;
5) przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
6) nieoddalania się od grupy.
§47
1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
2. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1) niezgłoszenia się dziecka nowo przyjętego do Przedszkola w terminie do dnia 10 września danego roku szkolnego;
2) nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc;
3)zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczającą jeden miesiąc;
4)przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia w Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
3. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
4. Dyrektor Przedszkola w przypadku zalegania rodziców z odpłatnością za wyżywienie może, w drodze decyzji, ustalić czas pobytu dziecka sześcioletniego, realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do 5 godzin realizacji podstawy programowej z wykluczeniem możliwości korzystania przez dziecko z wyżywienia.
§48
1. Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
1) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
2) współudziału w opracowaniu planów pracy Przedszkola i ich modyfikowaniu;
3) bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
w Przedszkolu;
4) informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu dziecka;
5) współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych i oceny ich skuteczności;
6) wyrażania swojej opinii w każdej sprawie dotyczącej Przedszkola;
7) otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma specjalne potrzeby rozwojowe;
8) konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
9) dostępu do dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych ich dziecka ;
10) występowania z własnymi inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i Przedszkola;
11) natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono wypadkowi;
12) występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.
3. Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
1) przekazanie Dyrektorowi Przedszkola istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
2) współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
3) włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka;
4) zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
5) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
7) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą umową;
8) dbanie o higienę osobistą dziecka;
9) aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
11) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.
Rozdział VII
Zasady finansowania Przedszkola
§49
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Działalność Przedszkola jest finansowana z:
1) dotacji z budżetu gminy Gdynia;
2) opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz żywienie dzieci.
3) Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin dziennie, wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.
4) Wysokość w/w opłaty jest uzależniona od faktycznego pobytu dziecka w Przedszkolu
§50
Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.
§51
1. Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowy Przedszkola lub osobiście w Przedszkolu w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
2. Za niedotrzymanie terminu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane są karne odsetki ustawowe.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§52
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2. Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
3. Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.

§53
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Magdalena Nowakowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Nowakowska
Data wytworzenia informacji: 14.01.2020
Data udostępnienia informacji: 14.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2020 20:35 Korekta Magdalena Nowakowska