Statut przedszkola 2016

Rozdziały
I. Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne
II. Cele i zadania Przedszkola
III. Organizacja Przedszkola
IV. Organy Przedszkola i ich kompetencje
V. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
VI. Wychowankowie i ich rodzice
VII. Zasady finansowania Przedszkola
VIII. Postanowienia końcowe

 

Rozdział I
Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne

§1

1. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 42 „Pod Modrzewiem ”, zwanego dalej Przedszkolem.
2. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 199a.
3. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Gdynia.
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola

§2

1. Celem Przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, przy aktywnym współudziale rodziców, w tym:
1) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
2) kształtowanie czynności intelektualnych oraz rozwijanie uzdolnień;
3) budowanie systemu wartości;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
5) kształtowanie odporności emocjonalnej;
6) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych;
7) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;
8) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach psychofizycznych;
9) budowanie dziecięcej wiedzy o otaczającym świecie oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności ważnych w edukacji szkolnej;
10)  zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych.

§3

1. Do głównych zadań Przedszkola należy:
1) realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej;
2) zapewnienie każdemu wychowankowi warunków niezbędnych dla jego rozwoju;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
5) objęcie indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola;
6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
7) sprawowanie opieki nad dziećmi, zapewnianie im bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
8) wdrażanie dzieci do zachowań prozdrowotnych;
9) współdziałanie z rodzicami w procesie rozwoju i edukacji dzieci.

§4

Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określone są w koncepcji pracy Przedszkola oraz planach pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

§5

1. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane potrzeby i możliwości rozwojowe w wyniku przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy przedszkolnej.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy nauczyciela z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.
4. Pomoc psychologiczną organizuje Dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie z ustalonymi zasadami.
7. Przedszkole może określić w formie kontraktu szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników.
8. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych działań wspomagających rozwój dziecka.
9. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i ich nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.

§6

1. Przedszkole organizuje opiekę, wychowanie i kształcenie dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli:
1) może zapewnić realizację zaleceń zawartych w opinii bądź orzeczeniu;
2) posiada warunki od nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
2. Warunki edukacji dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się odpowiednio do zaleceń zamieszczonych w opinii lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań określonych przepisami prawa.
3. Za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada dyrektor.

§7

1. Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii.
2. Warunkiem zorganizowania zajęć religii jest pisemna zgoda rodziców dziecka.
3. Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne,  w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
4. Dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na udział w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.
5. Zajęcia religii odbywają się w czasie poza realizacją podstawy programowej.

§8

1. Przedszkole realizuje swoje zadania z nakierowaniem na wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu i kształceniu dziecka, w szczególności:
1) monitoruje i analizuje osiągnięcia każdego dziecka;
2) prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości i potrzeby dziecka;
3) planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania do możliwości dziecka;
4) stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej;
5) rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci;
6) uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych;
7) opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy poszerzające podstawę programową;
8) stosuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące rozwojowi dzieci;
9) informuje rodziców o zadaniach edukacyjnych przedszkola, o osiągnięciach i trudnościach dzieci;
10)  organizuje dla rodziców konsultacje specjalistyczne, zapoznaje z najnowszą literaturą psychologiczno-pedagogiczną, dzieli się doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk;
11)  wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności;
12)  prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.

§9

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy i nauki.
2. Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
3. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców.
4. Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także dodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
5. Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów oraz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
6. Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola jest monitorowany i podlega terminowej kontroli.

§10

1. Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
2. Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.
3. Wycieczek nie organizuje się podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

§11

Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na spacery, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i wycieczek.


§12

1. W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania powypadkowego.
2. O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.

§13

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.

§14

Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nie stosują także wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

§15

Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice.

§16

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości.
3. Rodzice przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu.
5. Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.

§17

1. Przedszkole organizuje zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze realizowane poza podstawą programową, uwzględniając możliwości, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
2. Zajęcia organizowane są dla wszystkich dzieci i prowadzone po godzinach wyznaczonych na realizację podstawy programowej.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest odpowiedni do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci.
4. Zajęcia te prowadzi się z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy dostosowanych do potrzeb i zainteresowań dzieci.

Rozdział III
Organizacja Przedszkola

§18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli. Zmiana może dotyczyć:
1) zmniejszenia liczby oddziałów;
2) łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
3) skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.
4. W przypadku oddziałów łączonych, przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych, zależy od daty jego urodzenia:
1) dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych;
2) dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
5. Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.

§19

Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
1) jednego nauczyciela , gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;
2) dwu nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.

§20

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe z uwagi na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.

§21

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela.
2. Wybrane programy zostają pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną  i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3. Dopuszczone do użytku programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

§22

1. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi 3-4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi 5-6 lat – około 30 minut.
3. Prowadzone w Przedszkolu zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz terapeutyczne i dodatkowe są dokumentowane w:
1) dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów;
2) dzienniku zajęć specjalisty;
3) dzienniku zajęć dodatkowych.

§23

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
2. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

§24

Arkusz organizacji Przedszkola określa w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników Przedszkola, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§25

1.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
1) zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;
2) potrzeby dzieci;
3) oczekiwania rodziców/opiekunów prawnych.

§26

1. Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje następujące działania edukacyjne:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę;
8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
9) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
12) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§27

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§28

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
3. W czasie przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje przedszkole dyżurujące w danym rejonie.

§29

1. Przedszkole pracuje od 1 września do 31 sierpnia w godzinach określonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
2. Czas pracy Przedszkola zaspokaja oczekiwania rodziców i może ulec modyfikacji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
3. Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z Przedszkolem umowie.

§30

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach wiekowych, w zakresie wskazanych obszarów edukacji, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00-13.00.
2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
3. W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz właściwy przebieg wychowania i kształcenia, podstawa programowa jest realizowana, z przeznaczeniem:
1) co najmniej jednej piątej czasu na zabawę swobodną dzieci;
2) co najmniej jednej piątej czasu na zabawy, zajęcia, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe organizowane na powietrzu;
3) najwyżej jednej piątej czasu na różnego typu zajęcia dydaktyczne;
4) dwóch piątych czasu na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

§31

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach podstawy programowej realizowanej w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł za każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.
3. Wysokość opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, nauczanie i opiekę nad dzieckiem, świadczone w czasie powyżej 5 godzin przebywania dziecka w Przedszkolu oraz za korzystanie  przez dziecko z posiłków.
5. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu powinny być uiszczane w terminie podanym przez Dyrektora, w kasie Przedszkola lub na konto Przedszkola.
6. Dzieci zapisane do Przedszkola korzystają z jednego, dwóch lub trzech posiłków, w zależności od czasu przebywania w Przedszkolu i deklaracji rodziców.
7. Opłaty za koszty związane z prowadzeniem nauczania i wychowania w zakresie przekraczającym podstawę programową nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu.
8. W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
9. Rodzice są uprawnieni do skorzystania, w wymiarze nieprzekraczającym jednego miesiąca w roku kalendarzowym, z przerwy (urlopowej) w korzystaniu ze świadczeń Przedszkola, za które nie wnoszą opłat.
10. Szczegółowy zakres realizowania przez Przedszkole świadczeń oraz odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami/prawnymi opiekunami, która w szczególności zawiera:
1) okres, na który jest zawarta;
2) wymiar czasu pobytu dziecka w Przedszkolu;
3) zakres korzystania z posiłków;
4) informacje związane z odpłatnością.

§32

Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia dokonując zakupu posiłków zgodnie z obowiązującym zarządzeniem wewnętrznym jednostki.

Rozdział IV
Organy Przedszkola i ich kompetencje

§33

1. Organami Przedszkola są:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

§34

1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
3)  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku wybrany program wychowania przedszkolnego;
4) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
6) podejmuje decyzje o przyjęciu lub usunięciu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej (nie dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym);
7) powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu przez nie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
8) sprawuje nadzór pedagogiczny;
9) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki;
10) przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa, powiadamiając o tym stosowne organy;
11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
12) współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami;
13) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
14) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników  Przedszkola.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

§35

W Przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora, który wykonuje zadania z podziałem kompetencji.
1) Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

§36

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
3.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy placówki;
2)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
4)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) wybrany program wychowania przedszkolnego;
3) projekt planu finansowego Przedszkola;
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
5) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Przedszkola oraz przedstawia propozycje jego zmian.
10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
11.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

§37

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Tworzenie Rady Rodziców następuje dwuetapowo, zgodnie z zasadami:
1) wybory do Rady Rodziców prowadzone są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału;
2) w każdym z oddziałów, rodzice obecni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową;
3) rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby; o liczebności rady oddziałowej decydują rodzice obecni na zebraniu;
4) do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dziecka uczęszczającego do danego oddziału; jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic;
5) wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród rodziców obecnych na zebraniu; w skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej;
6) wybory do rady oddziałowej odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców obecnych na zebraniu;
7) rada oddziałowa wybiera spośród siebie, zwykłą większością głosów, przedstawiciela do Rady Rodziców ( na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela do Rady Rodziców może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej).
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.
4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Przedszkola.
5. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady.

§38

Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w szczególności:
1) Rada Rodziców, na wniosek przewodniczącego, zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela Rady Pedagogicznej w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji;
2) przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczą, na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej, w zebraniach Rady w związku z analizą i oceną jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwoju i edukacji dzieci;
3) przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych;
4) przewodniczący poszczególnych organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.

§39

W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola, strony mają prawo wystąpienia o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie z zasadą:
1) Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do Dyrektora Przedszkola;
2) jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego lub nadzorującego Przedszkole;
3) Dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego lub nadzorującego Przedszkole;
4) organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§40

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Utworzono stanowisko wicedyrektora.

§41

1. Do szczegółowych zadań wicedyrektora należy:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w Przedszkolu;
2) dbanie o przestrzeganie w placówce praw dziecka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka;
3) kształtowanie twórczej atmosfery, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych w Przedszkolu;
4) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego;
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z Planem Nadzoru w danym roku szkolnym;
6) nadzór realizowania przez nauczycieli wewnętrznych standardów jakości Przedszkola;
7) współorganizowanie wyposażenia Przedszkola w pomoce dydaktyczne;
8) sporządzanie planów urlopów nauczycieli, organizowanie zastępstw w przypadku nieobecności nauczycieli;
9) sporządzanie miesięcznych wykazów dotyczących przepracowanych przez nauczycieli nadgodzin stałych i doraźnych oraz przedstawianie ich dyrektorowi;
10) efektywna współpraca z pracownikami administracji w zakresie księgowości, wynagrodzeń, kadr i zaopatrzenia;
11) nadzór nad przestrzeganiem higieny i zasad czystości w Przedszkolu;
12) prowadzenie ewidencji pomocy dydaktycznych i zabawek oraz okresowe sprawdzanie zgodności stanów z głównym księgowym Przedszkola;
13) w przypadku dłuższych nieobecności Dyrektora, pełnienie jego obowiązków;
14) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;
15) prowadzenie działalności sprawozdawczej;
16) ponoszenie odpowiedzialności za comiesięczne podliczanie frekwencji dzieci przez nauczycieli, sprawdzanie zgodności wpisów w dziennikach z dokumentacją intendentki;
17) naliczanie odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole;
18) wykonywanie innych, niepozostających w sprzeczności  z obowiązującymi przepisami odnośnie prowadzenia i funkcjonowania placówki, doraźnych poleceń Dyrektora Przedszkola w zakresie zajmowanego stanowiska.

§42

1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej.
2. Nauczyciele planują i realizują działania sprzyjające tworzeniu optymalnych warunków wychowania, opieki i kształcenia, a także rozwojowi każdego wychowanka.
3. Nauczyciele odpowiadają za wyniki i jakość pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej Przedszkola oraz podejmują działania, które przyczyniają się do doskonalenia jakości pracy.
4. Do szczegółowych zadań nauczycieli należy:
1) zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem;
2) organizowanie przyjaznych i pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki w Przedszkolu;
3) tworzenie życzliwej atmosfery Przedszkola nakierowanej na bezpieczeństwo psychiczne dzieci;
4) monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
5) planowanie działań edukacyjnych, w oparciu o rozpoznane możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, zgodnie z obowiązującym programem i koncepcją rozwoju Przedszkola oraz dokumentowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej;
8) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz prowadzenie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
9) stosowanie metod pracy odpowiednich do potrzeb i możliwości dzieci oraz danego oddziału przedszkolnego;
10) współdziałanie ze specjalistami w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej;
11) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania i opieki;
12) włączanie rodziców w realizację działań wspierających rozwój dziecka;
13) zapoznawanie rodziców z zadaniami dotyczącymi wychowania i kształcenia realizowanymi w przedszkolu;
14) informowanie rodziców o rozwoju dziecka, jego osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach;
15) udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu i nauce;
16) dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
17) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach kształcenia zawodowego;
18) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;
19) analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań wewnętrznych i zewnętrznych;
20) opracowanie, na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań, działań sprzyjających doskonaleniu pracy Przedszkola.

§43

1. Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat Przedszkola, troszczą się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej;
2) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
3) współpracowanie z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
3. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników administracji i obsługi jest zamieszczony w teczce akt osobowych pracownika.

Rozdział VI
Wychowankowie i ich rodzice

§44

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola, obejmuje się nauczaniem indywidualnym.

§45

1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Rodzice dziecka podlegającego temu obowiązkowi są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku o którym mowa w pkt 1.
5. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.
7. Dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

§46

1. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku, na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca, w sytuacji, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do Przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych oraz, jeżeli zaistnieje potrzeba, dodatkowo kryteriów określonych przez organ prowadzący.
4. Na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący.
7. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymaganych kryteriów składa się do Dyrektora Przedszkola w terminie ustalonym przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
8. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola, wykaz dokumentów, które należy załączyć oraz terminy ich składania są zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola.
9. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
10. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
11. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez Dyrektora.
12. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola.
13. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola.
14. Komisja rekrutacyjna, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata, podając najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do Przedszkola oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
15. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
16. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
18. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą ubiegać się o przyjęcie do Przedszkola, jeśli Przedszkole po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami. Procedurę postępowania kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio.
19. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.
20. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
21. Szczegółową organizację przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący.
22. Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Miasta Gdynia.

§47

1. Przedszkole przestrzega praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
2. Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania i kształcenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
2) bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
3) życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania;
5) akceptacji takim jakie jest;
6) popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
7) wypoczynku i relaksacji;
8) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
9) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
10) swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami;
11) wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
12) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
3.  Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1) poszanowania odrębności każdego kolegi;
2) przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;
3) szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
4) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy dydaktycznych;
5) przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
6) nieoddalania się od grupy.

§48

1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
2. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1) niezgłoszenia się dziecka nowo przyjętego do Przedszkola w terminie do dnia 10 września danego roku szkolnego;
2) nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc;
3) zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczającą jeden miesiąc;
4) przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia w Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
3. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§49

1. Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
1) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
2) współudziału w opracowaniu koncepcji pracy Przedszkola i jej modyfikowaniu;
3) bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;
4) informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu dziecka;
5) współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych i oceny ich skuteczności;
6) wyrażania swojej opinii w każdej sprawie dotyczącej Przedszkola;
7) otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma specjalne potrzeby rozwojowe;
8) konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
9) dostępu do dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych ich dziecka ;
10) występowania z własnymi inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i Przedszkola;
11)  natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono wypadkowi;
12) występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.
3. Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
1) przekazanie Dyrektorowi Przedszkola istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
2) współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
3) włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka;
4) zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
5) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
7) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą umową;
8)  dbanie o higienę osobistą dziecka;
9)  aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
11)  terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.

§50

1. Przedszkole organizuje zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, w szczególności:
1) zebrania ogólne;
2) zebrania oddziałowe;
3) zajęcia otwarte i uczestniczące;
4) uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże;
5) konsultacje z Dyrektorem lub nauczycielem;
6) spartakiady sportowe, festyny rodzinne;
7) konsultacje, dyskusje ze specjalistami.
2.    Współpraca Przedszkola z rodzicami jest planowana i realizowana zgodnie z opracowanym harmonogramem działań.

Rozdział VII
Zasady finansowania Przedszkola

§51

1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Działalność Przedszkola jest finansowana z:
1) dotacji z budżetu gminy Gdynia;
2) opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz żywienie dzieci.

§52

Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.

§53

1. Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowy Przedszkola lub osobiście w Przedszkolu  w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
2. Za niedotrzymanie terminu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane są karne odsetki ustawowe.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§54

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2. Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
3. Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.

§55

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 17.02.2016
Data udostępnienia informacji: 17.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2016 22:49 Korekta Jacek Landowski.
17.02.2016 22:47 Dodanie informacji Jacek Landowski.