Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartch

W Przedszkolu nr 42 "Pod Modrzewiem" w Gdyni prowadzone są następujące rejestry i ewidencje (dostępne do wglądu w siedzibie przedszkola):

 • Rejestr zarządzeń dyrektora przedszkola
 • Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
 • Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr osób zwolnionych
 • Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr wypadków dzieci
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja akt osobowych i akta osobowe
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Księga Rady Pedagogicznej z uchwałami
 • Księgi inwentarzowe

W placówce działa archiwum aktowe.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek (art. 10 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782 z późn. zm.). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Za przesłanie przesyłką pocztową informacji, pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Poczty. Opłaty uwzględniają opłaty za określony rodzaj przesyłki (przesyłka pobraniowa lub list polecony), wagę i wymiar przesyłki oraz rodzaj nośnika informacji.

Za przeniesienie informacji publicznej na nośnik dostarczony przez wnioskodawcę opłaty nie pobiera się.

Za przesłanie informacji pocztą elektroniczną opłat nie pobiera się.

Podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej stanowią przepisy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnicy ustawowo chronionej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Jacek _Landowski
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 21.02.2009
Data udostępnienia informacji: 21.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.05.2015 10:47 Aktualizacja treści Jacek Landowski.
13.03.2013 20:00 Korekta Jacek Landowski