Statut 2017

S T A T U T

Przedszkole Nr 43 "Jantarek"

ul. inż. J. Śmidowicza 59

81-127 Gdynia

Gdynia 2017

Rozdziały
I. Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne
II. Cele i zadania Przedszkola
III. Organy Przedszkola i ich kompetencje
IV. Organizacja Przedszkola
V. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
VI. Wychowankowie i ich rodzice
VII. Zasady finansowania Przedszkola
VIII. Postanowienia końcowe

Rozdział I

Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne

§1
1.Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 43 „Jantarek” zwanego dalejPrzedszkolem.
2.Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: 81-127 Gdynia, ul.inż.J.Śmidowicza59.
3.Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
1)realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawęprogramową wychowania przedszkolnego;
2)zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przezorgan prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3)przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa.
4.Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Gdynia.
5.Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
§2
Przedszkole działa na podstawie przepisów prawa na podstawie, których jest opracowany.
1.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U.2017 r.poz.59i 949),przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.
2.Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego2017 r. w sprawie podstawy programowejwychowania oraz podstawy programowej ksztłcenia ogólnego(Dz.U. poz.356).
3.Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacjipublicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz.649).
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawiezasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz.1591).
5.Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji wczesnegowspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r.poz. 1635).
6.Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwai higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003 r.,Nr 6 poz.69,.z późn. zm.).
7.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnegoobowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecii indywidualnego nauczania dzieci i młodziezy (Dz.U. z 2017 r.poz.1616).
8.Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzeniaprzez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2017 r. , poz. 1646, z póź. zm.).
9.Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r.w sprawie warunków i sposobuorganizowania nauki religii w publicznych przedszkołach i szkołach (Dz. U.Nr 36poz. 155 z. późniejszymi zm.).
10. Rozporzadzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowychkwalifikacji nauczycieli (Dz.U.z 2017 r., poz.1575).

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§2
Celem Przedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości, w każdej planowanej i naturalnej sytuacji edukacyjnej, z uwzględnieniem twórczej aktywności dzieci oraz podstawowych wartości prawdy, piękna i dobra, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
§3
1.Do głównych zadań statutowych Przedszkola należy w szczególności:
1)organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym,emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dzieci;
2)zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków zabawy, nauki i odpoczynku;
3)organizowanie warunków rozwoju i edukacji dzieciom niepełnosprawnymi rozwijającym się w sposób nieharmonijny, zapewnianie oddziaływańpobudzających ich rozwój psychoruchowy i społeczny;
4)rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawanie indywidualnychmożliwości psychofizycznych, udzielanie wychowankom pomocypsychologiczno-pedagogicznej;
5)umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodoweji religijnej;
6)wykorzystywanie i tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu sprawnościruchowej dzieci oraz nawyków i zachowań prozdrowotnych;
7)wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, przygotowanie do rozumieniaemocji oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem;
8) organizowanie i wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych prowadzących do poznawania przez dzieci wartości i norm społecznych;
9) tworzenie warunków do aktywnego poznawania i doświadczania rzeczywistości społecznej, przyrodniczo-technicznej oraz kulturowej;
10) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu zainteresowań językiem obcym i poznawaniu innych kultur;
11) współdziałanie z rodzicami i środowiskiem na rzecz tworzenia warunków realizacji działań umożliwiających rozwój dzieci oraz osiąganie dojrzałości do podjęcia nauki.
§4
Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określone są w planach pracy Przedszkola.
§5
1. Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do kolejnego etapu edukacji, w szczególności:
1) monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci;
2) prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci;
3) planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania do możliwości psychoruchowych dzieci;
4) stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywność wychowanków;
5) prowadzi kółka zainteresowań, planuje zadania dla dzieci uzdolnionych;
6) uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych;
7) opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania dzieci;
8) informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci;
9) wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności i form działania;
10) prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
§6
1. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2.Celem udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej jestwspieranie jego potencjalnych możliwości rozwoju i stwarzanie warunków doaktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym i społecznym.
3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającymorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradnipsychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowegowsparcia z uwagi na rozpoznane, w wyniku przeprowadzonych obserwacjipedagogicznych lub diagnozy przedszkolnej, dysfunkcje rozwojowe.
4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakciebieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycielii specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęćspecjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznychi innych o charakterze terapeutycznym.
5.W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia dziecka dyrektor przedszkola możezorganizować dziecku zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowegorocznego przygotowania przedszkolnego.
6.Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególnościplanuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiedniodo potrzeb dziecka.
7.Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocyzgodnie z ustaloną przez dyrektora organizacją.
8.Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicamidziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymagazintegrowanych i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych.
9.Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonychi przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.
10.Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad,konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparciaporadni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistówi właściwych instytucji.
§7
1.Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymistosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, jeżeli:
1)dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju luborzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publicznąporadnię psychologiczno-pedagogiczną;
2)zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramachwczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznychi rewalidacyjnych właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;
3)dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;
4)posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzebrozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dzieckaniepełnosprawnego.
2.Organizowane w Przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dzieckai wspieranie jego rodziny obejmuje działania stymulujące rozwójpsychofizyczny i społeczny dziecka.
3.Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistóww realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacjidziecka.
4.Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieciniepełnosprawnych współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,poradnią specjalistyczną, podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocyspołecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
5.Dyrektor Przedszkola odpowiada za organizowanie i zapewnianie warunkówedukacji dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonychw opinii lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań określonych odrębnymiprzepisami prawa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
§8
1.Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażonew formie pisemnego oświadczenia.
2.Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programuzatwierdzonego przez władze kościelne, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
3.Czas prowadzonych zajęć religii wynosi:
1)z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut;
2)z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut.
4.Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.
5.Zajęcia religii odbywają się w czasie po realizacji podstawy programowej.
§9
1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanychw Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawyi nauki.
2.Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i pozaPrzedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
3.Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych muprzez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, doodebrania go przez rodziców.
4.Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje sięz uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałemdodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
5.Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatóworaz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardombezpieczeństwa.
6.Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkolajest monitorowany i podlega terminowej kontroli.
§10
1.Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, którychprogram wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku,zainteresowań i potrzeb dzieci.
2.Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala sięodpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanuzdrowia.
3.Wycieczek nie organizuje się podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
§11
Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na spacery, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i wycieczek.
§12
1.W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i innipracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określonew procedurze postępowania powypadkowego.
2.O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.
§13
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.
§14
1.Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosująwobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymiżycie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszejpomocy.
2.Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola poprzeprowadzeniu konsultacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.
3.Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami dziecka przewlekle chorego zostałyokreślone w pisemnym porozumieniu stron.
§15
Przedszkole umożliwia zawarcie ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice.
§16
1.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lubupoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2.Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowiązana jest do okazania dokumentutożsamości.
3.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostałoodebrane z Przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.
4.Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocnepostanowienie sądu.
5.Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniemsądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.
§17
1.Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczaniadzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, doudziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
2.Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
1)zebrania ogólne;
2)zebrania oddziałowe;
3)zajęcia otwarte i uczestniczące;
4)uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże;
5)konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem;
6)spartakiady sportowe, festyny rodzinne;
7)konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami;
8)wspólne czytanie dziecięcej literatury;
9)prezentowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i czasopism
edukacyjnych;
10)integracyjne spotkania;
11)ankietowanie rodziców, prowadzenie sondaży, rozmów.
3.Szczegółowe zadania i formy współdziałania z rodzicami oraz ich częstotliwośćokreśla plan współpracy z rodzicami opracowany na dany rok szkolny.

Rozdział III

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§18
1.Organami Przedszkola są:
1)Dyrektor
2)Rada Pedagogiczna
3)Rada Rodziców
§19
1.Dyrektor Przedszkola:
1)kieruje działalnością Przedszkola;
2)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycielii pracowników niebędących nauczycielami;
3)decyduje w sprawach pracowniczych zgodnie z odrębnymi przepisami;
4)reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
5)jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
6)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, podnosiodpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
2.Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1)organizowanie procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio doich indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych;
2)zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęćorganizowanych przez Przedszkole;
3)sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
4)analizowanie wyników badań, w tym ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,w zakresie prawidłowości i skuteczności pracy Przedszkola;
5)wykorzystywanie wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznegow planowaniu i podejmowaniu działań podnoszących jakość wychowaniai kształcenia dzieci ;
6)realizowanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną;
7)wstrzymywanie wykonania uchwały niezgodnej z przepisami prawa;
8)podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawieuchwały rady pedagogicznej;
9) organizowanie warunków współpracy z partnerami Przedszkola na rzecz podejmowania działań służących rozwojowi placówki;
10) podejmowanie wspólnie z organami Przedszkola oraz organem prowadzącym działań zapewniających dzieciom optymalne warunki opieki, wychowania i uczenia się.
3. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor, jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
§20
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
6. Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez radę regulamin.
§21
1. Rada pedagogiczna:
1) wykonuje zadania zgodnie z kompetencjami zawartymi w przepisach odrębnych;
2) przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian;
3) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
4) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
§22
1.W Przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2.Szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz wewnętrznąstrukturę i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę rodziców.
3.Rada rodziców:
1)realizuje kompetencje w zakresie ustalonym przepisami prawa;
2)może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organusprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkichsprawach Przedszkola.
4.Rada rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunkówrealizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalnościstatutowej.
§23
1.Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacjidzieci, w szczególności:
1)rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoichposiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela rady pedagogicznejw celu wymiany uwag, opini, konsultacji w każdej sprawie;
2)przedstawiciele rady rodziców uczestniczą na zaproszenie przewodniczącegorady pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakościpracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwojui edukacji dzieci;
3)przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistniejepotrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądźwychowawczych;
4)przewodniczący organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach opieki,wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.
§24
1.W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawowystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodniez zasadą:
1)rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej instancji występuje dodyrektora Przedszkola;
2)jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organuprowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego Przedszkole luborganu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2.Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzićpostępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane stronyw ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§25
1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci wzbliżonym wieku.
2.Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
3.Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencjidzieci lub nauczycieli.
4.Zmiana może dotyczyć:
1)zmniejszenia liczby oddziałów;
2)łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
3)skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.
5.W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dzieckamłodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:
1)dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowegoprzechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieciw oddziale jest zgodna z przepisami prawa;
2)dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
6.Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dziecistarszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
7.Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoliostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkolapodejmuje dyrektor.
§26
1.Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
1)jednego nauczyciela , gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;
2)dwu nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.
§27
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe ze względu na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.
§28
1.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przezdyrektora na wniosek rady pedagogicznej.
2.Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
1)zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
2)potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
3)oczekiwania rodziców.
3.Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania:
1) 6.00-8.30 - Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci np. zabawy konstrukcyjne, zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi wsparcia
2) 8.00-9.00- Śniadanie, czynności higieniczne, współudział w przygotowaniu zajęć, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
3) 9.00 -10.00-zabawy edukacyjne inicjowane z inicjatywy nauczyciela terapia logopedyczna, nauka języka nowożytnego;
4) 10.00 -11.30- rytmika, zabawy dowolne i zorganizowane na powietrzu
5) 11.30 -12.00 – obiad
6) 12.00 -14.00 –odpoczynek poobiedni: a. Grupy 3 latków –leżakowanie b. Grupy 4-6 latków – religia, ciche zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i w małych zespołach wspierające rozwój dzieci, słuchanie bajek.
7) 14.00 -14.20- podwieczorek
8) 14.20 -17.00- zabawy w kącikach zainteresowań wypływające z zainteresowań dzieci, oraz inicjowane przez nauczyciela np. gry stolikowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, rozchodzenie się dzieci.
§29
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach wiekowych, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.30.00-12.30.
2. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć wychowania, opieki i nauczania w Przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.
§30
1. Proces opieki, wychowania, nauczania – uczenia się jest realizowany w Przedszkolu na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli.
2. Wybrane programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3. Realizacja programu wychowania przedszkolnego jest monitorowana, analizowana i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach rady pedagogicznej.
§31
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz specjalistyczne prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych.
§32
1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora na podstawie przepisów szczegółowych.
2. Arkusz organizacji Przedszkola określa:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3)tygodniowy wymiar zajęć religii;
4)czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5)liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiskakierownicze;
6)liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, informacjeoich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzinprowadzonych przez nauczycieli;
7)ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przezorgan prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnychi opiekuńczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§33
1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonychprzez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora Przedszkola i rady rodziców.
2.Dzieci w terminie, gdy Przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usługedukacyjnych innych przedszkoli .
3.Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 17.00.
4.Czas pracy Przedszkola zaspokaja oczekiwania rodziców i może ulec modyfikacji,jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
5.Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z Przedszkolemumowie, która jest wiążąca dla obu stron .
§34
1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramachrealizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.
2.Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasieprzekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł za każdą kolejną godzinę zajęć.
3.Rodzice dzieci sześcioletnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanieprzedszkolne wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dzieci z wyżywienia.
4.Wysokość opłat za posiłki dzieci ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniuz organem prowadzącym.
5.Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, nauczanie i opiekęświadczone w czasie powyżej 5 godzin pobytu dziecka w Przedszkolu orazkorzystanie przez dziecko z posiłków.
§35
Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§36
1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. 2. Dyrektor utworzył stanowisko wicedyrektora.
§37
1. Do szczegółowych zadań wicedyrektora należy:
1) Zastępowanie dyrektora w przypadkach jego nieobecności, pełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przedszkolu oraz zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu pracy.
2) Naliczanie odpłatności, kontrola prawidłowosci naliczeń z intendentem oraz monitorowanie terminowości dokonywania opłat.
3) Pomoc dyrektorowi we wszelkich działaniach wynikających z przepisów szczególnych.
§38
1. Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. Odpowiadają za wyniki i jakość pracy, podejmują i wdrażają działania, które przyczyniają się do podnoszenia jakości rozwoju i edukacji wychowanków.
3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki;
2)tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciembezpieczeństwa psychicznego dzieci;
3)monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw,pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
4)planowanie działań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanychmożliwościi potrzeb rozwojowych dzieci;
5)monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
6)prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, sporządzeniediagnozy dojrzałości szkolnej dzieciom, które rozpoczną naukę w szkole;
7)rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
8)współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej;
9)współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczaniai opieki, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów,przedsięwzięć;
10)informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościachdziecka;
12)udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniui nauce;
13)dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
14)analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badańwewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie działań podnoszącychjakość pracy Przedszkola;
15)aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowaniawielokierunkowej aktywności.
§39
1.Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowaniai kształcenia dzieci.
2.Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola.
3.W Przedszkolu działają zespoły zadaniowe powołane na czas określonyi nieokreślony, w szczególności:
1)planowania;
2)ewaluacji i wewnętrznych badań;
3)analiz pedagogicznych;
4)promocji i wizerunku Przedszkola;
5)kontaktów ze środowiskiem i partnerami Przedszkola.
4.Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację orazanalizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.
§40
1.Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i respektująprawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat placówki, troszczą sięobezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
2.Do zadań woźnej oddziałowej należy:
1)utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,
2)podawać dzieciom posiłki,utrzymywać w odpowiednim stanie technicznympowierzony sprzęt,
3)przestrzegać przepisów HCCP, BHP, p/poż i regulaminu pracy,
4)wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy
3.Kucharka zobowiązana jest:
1)przyrządzać punktualnie zdrowe, zgodne z obowiązującymi normami posiłki,
3)utrzymywać w odpowiednim stanie powierzony sprzęt kuchenny i dbać o higienępomieszczeń kuchennych,
4)utrzymywać w odpowiednim stanie powierzony sprzęt kuchenny,
5)przestrzegać przepisów HCCAP,BHP, p/poż i regulaminu pracy
6)wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracyw przedszkolu,
4.Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
1)pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
2)utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne oraz pomieszczenia,kuchni i magazynów,
3)przestrzegać przepisów HCCAP,BHP, p/poż i regulaminu pracy
4)wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracyw przedszkolu.
5.Robotnik do prac lekkich zobowiązany jest:
1)pomagać referentowi ds. żywienia w przynoszeniu zakupionych towarów do placówki,
2)utrzymywać w należytym porządku podwórko, plac zabaw oraz teren przedprzedszkolem
3)pielęgnować roślinność w ogrodzie przedszkolnym,
4)dbać o stan techniczny urządzeń dokonywać, bieżących napraw sprzętu i urządzeńw przedszkolu,
5)przestrzegać procedury systemu HACCP, p/poż i regulaminu pracy,
6)wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora placówki, a wynikającez organizacji pracy w przedszkolu.
6.Intendent wykonuje prace związane ze sprawami administracyjno – gospodarczymi wprzedszkolu. Do jego obowiązków należy:
1)organizowanie żywienia w placówce zgodnie z obowiązującymi normami i przepisamiobowiązującymi w tym zakresie
2)sprawowanie kontroli nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola
3)zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt i środki chemiczne zgodnieprocedurami zamowień publicznych
4)dbanie o prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych
5)nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciomi personelowi
6)sporządzanie jadłospisów we współpracy z kucharką
7)prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymiprzepisami
8)opisywanie nowo zakupionego sprzętu zabawek
9)przestrzeganie procedur HACCAP,przepisów BHP, p/poż regulaminu pracy
10)wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikającychz organizacji pracy w placówce
7.Pomoc nauczyciela przedszkola zobowiązana jest:
1)spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków,
2)wspomagać nauczycieloi w przygotowaniu dekoracji, pomocy do zajęć
3)utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,
4)współdziałać z nauczycielem w procesie wychowawczo – dydaktycznym.
5)wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora
8.Kadrowa zobowiązana jest do:
1)Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników zgodniez obowiązującym przepisami.
2)Prowadzenie ewidencji czasu pracy
3)Sporządzanie sprawozdań dla GUS, SIO, UM
4)Współpraca z księgowością w zakresie spraw pracowniczych
5)Prowadzenie archiwum pracowników
6)Zachowanie polityki ochrony dany osobowych
7)Przestrzeganie procedur BHP, p/poż i regulaminów pracy
9.Do obowiązków księgowej należy:
1)Zapewnienie warunków finansowo-materialnych dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola, poprzez realizację budżetu zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2)Wypełnianiefunkcji kontrolnych nad całokształtem działalności finansowo-ekonomicznej przedszkola.
3)Zorganizowaniu ,sporządzeniu, przyjmowaniu ,obiegu, archiwizowaniu i kontrolidokumentów w sposób zapewniający:
a.właściwy przebieg operacji gospodarczych
b.ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola.
4)Prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzaniu bieżącej kalkulacjiwynikowej kosztów wykonanych zadań i sprawozdawczości finansowej.
5)Terminowe opracowanie projektu budżetu przedszkola, propozycje zmian, jegorealizacja oraz wykonanie obowiązującej sprawozdawczości.
6)Dokonanie okresowych analiz z realizacji budżetu przedszkolai pozabudżetowych środków finansowych , przedstawienie ich dyrektorowiprzedszkola.
7)Bieżące zapoznawanie się i wdrażanie przepisów zawartych w aktach prawnych iinnych dokumentach normatywnych.
8)Opracowanie projektów jednostkowych planów budżetowych przedszkola na danyrok oraz tabel kalkulacyjnych funduszu plac i zatrudnienia.
9)Przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizacji budżetuprzedszkola.
10)Prowadzenie księgowości materiałowej przedszkola.
11)Przestrzeganie zasad i przepisów p/poż bhp.
10. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników administracjii obsługi jest zamieszczony w teczce akt osobowych pracownika.

Rozdział VI

Wychowankowie i ich rodzice

§41
1.Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia.
2.Na wniosek rodziców i na podstawie opinii wydanej przez publiczną lubniepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły podstawowej,w obwodzie której mieszka dziecko, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przezdziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
3.Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może byćobjęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niżdo 9 roku życia.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym możezostać także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
§42
1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Rodzice dziecka podlegającemu temu obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku o którym mowa w pkt 1.
5. Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
6. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.
§43
1. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w sytuacji, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do Przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.
3. Organizację i zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący z uwzględnieniem wymagań zawartych w szczegółowych przepisach prawa.
4. Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczane są na stronie internetowej Przedszkola i miasta.
§44
1. Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
2. Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania i kształcenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
2)bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
3)życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz
szacunkiem;
4)życzliwego i podmiotowego traktowania;
5)akceptacji takim jakie jest;
6)popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
7)wypoczynku i relaksacji;
8)spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
9)spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
10)swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebamii zainteresowaniami;
11)wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
12)indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
3.Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1)poszanowania odrębności każdego kolegi;
2)przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;
3)szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
4)przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek ipomocy dydaktycznych;
5)przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
6)nieoddalania się od grupy.
§45
1.Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listywychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2.Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1)niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia
10 września danego roku szkolnego;
2)nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkolaprzez co najmniej jeden miesiąc;
3)zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkoluprzekraczający jeden miesiąc;
4)przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innychwychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęciaw Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
3.Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczneobowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
§46
1.Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci orazwspierania ich w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
2.Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
1)zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz
zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
2)bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w Przedszkolu;
3)informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w naucei wychowaniu dziecka;
4)współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich
dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczychi oceny ich skuteczności;
5)wyrażania swojej opinii w każdej sprawie Przedszkola;
6)otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma
specjalne potrzeby rozwojowe;
7)konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
8)dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji
pedagogicznych;
9)natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy
uległo ono wypadkowi;
10)występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.
3.Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
1)współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
2)włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka oraz
realizację zadań i działań wynikających z programu wychowania
przedszkolnego;
3)zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
4)przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
5)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6)przekazywanie dyrektorowi Przedszkola danych o stanie zdrowia i rozwoju
psychofizycznego dziecka ważnych z uwagi na zapewnienie właściwej opieki;
7)przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą
umową;
8)dbanie o higienę osobistą dziecka;
9)aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
10)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przezupoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
11)terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.

Rozdział VII

Zasady finansowania Przedszkola

§47
1.Przedszkole jest jednostką budżetową.
2.Działalność Przedszkola jest finansowana z:
1)dotacji z budżetu gminy Gdynia;
2)opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżejpodstawy programowej oraz żywienie dzieci.
§48
Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.
§49
1.Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowyPrzedszkola lub osobiście w Przedszkolu terminie do dnia 15każdego miesiąca.
2.Za niedotrzymanie terminu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane sąkarne odsetki ustawowe.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§50
1.Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2.Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisówprawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
3.Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.
§51
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
Statut wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7 z dnia 16 listopad 2017 r.
Traci moc statut z dnia 15.XI.2015
Dyrektor
mgr Małgorzata Aleksiak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 16.11.2017
Data udostępnienia informacji: 06.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2017 19:34 Dodanie informacji Jadwiga Całus