StatutSTATUT PRZEDSZKOLA NR 43 „JANTAREK”W GDYNI
2016
Strona 3 z 30
ROZDZIAŁY:
I. Nazwa przedszkola oraz jego organy
nadrzędne .........................str. 2
II. Cele i zadania
przedszkola ............................................................str. 2
III. Organy Przedszkola i ich
kompetencje ........................................str. 7
IV. Organizacja
Przedszkola ...............................................................str. 11
V. Nauczyciele i inni pracownicy
przedszkola ..................................str. 15
VI. Wychowankowie i ich
rodzice ......................................................str. 20
VII. Zasady finansowania
Przedszkola ...............................................str. 25
VIII. Postanowienia
końcowe ..............................................................str. 25
Strona 4 z 30
ROZDZIAŁ I
NAZWA PRZEDSZKOLA ORAZ JEGO ORGANY NADRZĘDNE
§1
1. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 43 „Jantarek”.
2. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: 81-127 Gdynia, ul. inż. J.
Śmidowicza 59.
3. Przedszkole posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
4. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym
przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
5. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina miasta Gdynia.
6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§2
1. Celem Przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich
indywidualnymi możliwościami i potrzebami w relacjach ze środowiskiem
społeczno
- kulturowym i przyrodniczym, przy aktywnym współudziale rodziców, w tym:
1) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
2) kształtowanie czynności intelektualnych oraz rozwijanie uzdolnień;
3) budowanie systemu wartości;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
5) kształtowanie odporności emocjonalnej;
6) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych;
7) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy
patriotycznej;
Strona 5 z 30
8) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
dzieci o zróżnicowanych możliwościach psychofizycznych;
9) budowanie dziecięcej wiedzy o otaczającym świecie oraz kształtowanie
wiadomości i umiejętności ważnych w edukacji szkolnej;
10) zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych.
§3
1. Do głównych zadań Przedszkola należy:
1) realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego we
wszystkich obszarach działalności edukacyjnej;
2) zapewnienie każdemu wychowankowi warunków niezbędnych dla jego
rozwoju;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej;
6) sprawowanie opieki nad dziećmi, zapewnianie im bezpieczeństwa w czasie
zajęć organizowanych przez Przedszkole;
7) wdrażanie dzieci do zachowań prozdrowotnych;
8) współdziałanie z rodzicami w procesie rozwoju i edukacji dzieci.
§4
Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określone są w koncepcji
pracy Przedszkola oraz planach pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.
§5
1. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno
- pedagogicznej na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego
wsparcia z uwagi na rozpoznane potrzeby i możliwości rozwojowe w wyniku
przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy przedszkolnej.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy nauczyciela z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających
uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych i
logopedycznych.
Strona 6 z 30
4. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności
planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do
potrzeb dziecka.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i
nieodpłatne.
6. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy
zgodnie z ustalonymi zasadami.
7. Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami
dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników.
8. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych
działań wspomagających rozwój dziecka.
9. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i ich nauczycielom w formie
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia
poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.
§6
1. Przedszkole organizuje opiekę, wychowanie i kształcenie dla dzieci
posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu lub orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, jeżeli:
1) może zapewnić realizację zaleceń zawartych w opinii bądź orzeczeniu;
2) posiada warunki od nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości
psychofizyczne dziecka.
2. Warunki edukacji dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu lub
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się odpowiednio do
zaleceń zamieszczonych w opinii lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań
określonych przepisami prawa.
3. Za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego odpowiada dyrektor.
§7
1. Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii.
2. Warunkiem zorganizowania zajęć religii jest pisemna zgoda rodziców
dziecka.
3. Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego
programu zatwierdzonego przez władze kościelne, w wymiarze 1 godziny
tygodniowo.
4. Dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na udział w zajęciach religii są pod
opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.
5. Zajęcia religii odbywają się w czasie po realizacji podstawy programowej.
Strona 7 z 30
§8
1. Przedszkole realizuje swoje zadania z nakierowaniem na wspomaganie
indywidualnego rozwoju każdego dziecka oraz wspomaganie rodziców w
wychowaniu
i kształceniu dziecka, w szczególności:
1) monitoruje i analizuje osiągnięcia każdego dziecka;
2) prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości
i potrzeby dziecka;
3) planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania
do możliwości dziecka;
4) stosuje aktywizujące metody pracy odpowiednie do potrzeb dzieci oraz grupy
wiekowej;
5) rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci;
6) uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach
sportowych;
7) opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy poszerzające
podstawę programową;
8) stosuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące rozwojowi dzieci;
9) informuje rodziców o zadaniach edukacyjnych przedszkola, o osiągnięciach
i trudnościach dzieci;
10)organizuje dla rodziców konsultacje specjalistyczne, zapoznaje z najnowszą
literaturą psychologiczno-pedagogiczną, dzieli się doświadczeniami i
przykładami dobrych praktyk;
11)wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający
podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności;
12)prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.
§9
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy
i nauki.
2. Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza
Przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
3. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu
przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania
go przez rodziców.
4. Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się
z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także dodatkowych opiekunów
wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
Strona 8 z 30
5. Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów
oraz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom
bezpieczeństwa.
6. Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej
Przedszkola jest monitorowany i podlega terminowej kontroli.
§10
1. Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których
program wynika z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku,
zainteresowań
i potrzeb dzieci.
2. Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się
odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.
3. Wycieczek nie organizuje się podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
§11
Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania
dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na
spacery, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i wycieczek (Regulamin organizacji
wyjść i wycieczek – załącznik nr 1).
§12
1. W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni
pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w
„Procedurze postępowania powypadkowego w razie wypadku dziecka -
załącznik nr 2”.
2. O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.
§13
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do
Przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy
wskazujące na infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy .
§14
1. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie
stosują wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami
ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku
pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Za organizowanie opieki nad dzieckiem przewlekle chorym odpowiada
dyrektor Przedszkola, który zawiera pisemną umowę z rodzicami, określającą
sposób postępowania w przypadku pogorszenia stanu zdrowia dzieci przewlekle
chorych
Strona 9 z 30
§15
Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt
ubezpieczenia pokrywają rodzice.
§16
1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub
upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
(Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci- załącznik nr 3).
2. Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowiązana jest do okazania
dokumentu tożsamości.
3. Rodzice przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego
z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest
prawomocne postanowienie sądu.
5. Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który
postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.
§17
1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe uwzględniając możliwości,
potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci, w szczególności zajęcia
umuzykalniające, plastyczne, teatralne i badawcze.
2. Zajęcia organizowane są dla wszystkich dzieci i prowadzone po godzinach
wyznaczonych na realizację podstawy programowej.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest odpowiedni do wieku
i możliwości psychofizycznych dzieci.
4. Zajęcia dodatkowe prowadzi się z wykorzystaniem aktywizujących metod
pracy dostosowanych do potrzeb i zainteresowań dzieci.
ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§18
1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
Strona 10 z 30
1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczej,
dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola;
10) organizuje warunki do realizacji zaleceń zawartych w opinii o wczesnym
wspomaganiu rozwoju dziecka lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego dziecka;
11) analizuje wyniki badań, w tym ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz
wykorzystuje je w doskonaleniu jakości pracy Przedszkola.
12) może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy przedszkolaków w przypadkach
określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie
uchwały rady pedagogicznej;
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników przedszkola.
5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą
pedagogiczną oraz z rodzicami.
6. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa
razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej,
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor
Strona 11 z 30
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.
§19
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie
realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą
również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po zakończeniu zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz w miarę
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek nadzoru
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu
prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy przedszkolaków;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad przedszkolem przez organ prowadzący, w celu
doskonalenia pracy przedszkola;
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.
8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego
zmian.
9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
Strona 12 z 30
10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady
pedagogicznej są protokołowane.
12. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą
naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników przedszkola.
§20
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców
dzieci.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad
oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci
danego oddziału.
3. W wyborach do Rady rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania do rad oddziałowych oraz przedstawicieli
rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola.
5. Rada rodziców może porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres
współpracy.
6. Rada rodziców może występować do dyrektora, organu prowadzącego
przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
7. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania przedszkola;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
przedszkola.
8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
§21
1. Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci, w szczególności:
Strona 13 z 30
1) rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich
posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela rady pedagogicznej
w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji w każdej sprawie;
2) przedstawiciele rady rodziców uczestniczą na zaproszenie przewodniczącego
rady pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakości
pracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie
rozwoju
i edukacji dzieci;
3) przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje
potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź
wychowawczych;
4) przewodniczący organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach
opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form
komunikacji.
§22
1. W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo
wystąpienia o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie z zasadą:
1) rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do
dyrektora Przedszkola (Procedura rozpatrywania skarg i wniosków -
załącznik nr 4);
2) jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do
organu prowadzącego lub nadzorującego Przedszkole;
3) dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego lub nadzorującego
Przedszkole.
2. Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§23
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący
dzieci w zbliżonym wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji
dzieci lub nauczycieli.
4. Zmiana może dotyczyć:
1) zmniejszenia liczby oddziałów;
Strona 14 z 30
2) łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
3) skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.
5. W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym
dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego
urodzenia:
1) dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego
przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych;
2) dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
6. Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci
starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
§24
1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
1) jednego nauczyciela , gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;
2) dwu nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.
§25
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej
nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe z uwagi na organizację pracy, powierzony mu
oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.
§26
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w
Przedszkolu na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego
przez nauczyciela.
2. Wybrane programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę
pedagogiczną
i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3. Dopuszczone do użytku programy stanowią odpowiednio zestaw programów
wychowania przedszkolnego na cały okres edukacyjny, w tym również program
do nauki języka angielskiego.
§27
1. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz terapeutyczne i
dodatkowe prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane w:
1) dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów;
2) dzienniku zajęć specjalisty;
3) dzienniku zajęć dodatkowych.
Strona 15 z 30
§28
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora
Przedszkola.
2. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.
§29
1. Arkusz organizacji Przedszkola określa, w szczególności:
1) liczbę dzieci i oddziałów;
2) czas pracy przedszkola;
3) liczbę umów z rodzicami na dany rok szkolny;
4) ilość etatów oraz liczbę godzin pracy pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych;
5) organizację pracy nauczycieli w ciągu tygodnia;
6) wykaz kadry pedagogicznej.
§30
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
1) zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;
2) potrzeby dzieci;
3) oczekiwania rodziców.
§31
1. Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje następujące działania
edukacyjne:
1) 6.00-8.00 – zabawy dydaktyczne, prace porządkowe, gospodarcze i hodowlane,
kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci, zabawy i ćwiczenia ruchowe,
poranne integrujące grupę, zabawy wynikające z aktywności własnej
dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, gry dydaktyczne , stolikowe, prace w
kąciku książki,obserwacje
i prace w kąciku przyrody,kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci;
2) 8.00-8.30 - czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku
(śniadanie);
3) 8.30-9.00 - słuchanie bajek, zabawy ruchowe ze śpiewem, swobodna zabawa
dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela;
Strona 16 z 30
4) 9.00-10.00-różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela
wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci, wyzwalające ich aktywność
w różnych sferach rozwojowych (np. eksperymenty, nauka wierszy i
piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne
itd.) (drugie śniadanie);
5) 10.00-11.30 - gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy badawcze, obserwacje,
doświadczenia przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe;
6) 11.30-12.00 - czynności samoobsługowe w szatni, łazience, przygotowujące
do posiłku (obiad);
7) 12.00-14.00 - czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni
relaks lub zajęcia relaksacyjne: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
zabawy dowolne, ruchowe,tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji
wielorakich(aktywność plastyczna, muzyczna, teatralna, konstrukcyjna, matematyczna
i inna), zajęcia dodatkowe: religia, terapia pedagogiczna i logopedyczna,
przy sprzyjających warunkach pogodowych pobyt na powietrzu (grupy
starsze);
8) 14.00-14.30 - czynności samoobsługowe w łazience przygotowujące do posiłku,
(podwieczorek);
9) 14.30-17.00 - rozchodzenie się dzieci, pogłębianie zdobytych wiadomości i
umiejętności, aktywność własna dzieci , sytuacje wychowawcze i samoobsługowe
organizowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,
gry stolikowe, praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
czynności porządkowe.
§32
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§33
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw w okresie
wakacyjnym (lipiec lub sierpień).
2. Termin przerw ustala organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora,
pozytywnie zaopiniowany przez radę rodziców i radę pedagogiczną, po
wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o urlopowanie przez wszystkich
rodziców.
3. W okresie przerwy urlopowej podczas której przedszkole jest nieczynne, dyżur
pełnią: Przedszkole Nr 18 w Gdyni przy ul. Krawieckiej 35, Przedszkole Nr
11”Pod Kasztanami” ul. Bosmańska 26, Przedszkole nr 35 „Pod Żaglami”ul Płk.
Strona 17 z 30
Dąbka 167 .Rodzice zgłaszają , do dyrektora macierzystej placówki (na piśmie)
do 15 czerwca danego roku wybór przedszkola. Przed oddaniem dziecka rodzice
podpisują umowę na dany miesiąc (lipiec lub sierpień) z dyrektorem
dyżurującego przedszkola.
§34
1. Przedszkole pracuje od 1 września do 31 sierpnia , w godzinach od 6.00 do
17.00.
2. Czas pracy Przedszkola zaspokaja oczekiwania rodziców i może ulec
modyfikacji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
3. Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z
Przedszkolem umowie.
§35
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we
wszystkich oddziałach wiekowych w zakresie wskazanych obszarów edukacji,
w wymiarze 5 godzin dziennie od 7.00-12.00 w grupie 1 i 2 w godzinach od
7.30-12.30
w grupach: 3,4,5.
2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
3. W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz właściwy przebieg
wychowania i kształcenia podstawa programowa jest realizowana, z
uwzględnieniem:
1) co najmniej jednej piątej czasu na zabawę;
2) co najmniej jednej piątej na zabawy, zajęcia, obserwacje przyrodnicze, prace
porządkowe organizowane na powietrzu;
3) najwyżej jednej piątej czasu na różnego typu zajęcia dydaktyczne;
4) dwóch piątych czasu na czynności opiekuńcze, samoobsługowe,
organizacyjne.
§36
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach
podstawy programowej realizowanej w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł za każdą kolejną godzinę zajęć.
3. Wysokość opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków ustala na podstawie
kalkulacji dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, nauczanie i opiekę
świadczone w czasie powyżej 5 godzin pobytu dziecka w Przedszkolu oraz
korzystanie przez dziecko z posiłków.
5. Szczegółowy zakres realizowanych w Przedszkolu działań edukacyjnych oraz
zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a
rodzicami (opiekunów prawnych), która w szczególności określa:
Strona 18 z 30
1) czas na jaki została zawarta;
2) wymiar godzin pobytu dziecka w przedszkolu;
3) liczbę posiłków, z których korzysta dziecko.
6. Przedszkole w ramach wyżywienia zapewnia dzieciom:
1) śniadanie - 30% stawki żywieniowej dziennej;
2) obiad - 50% stawki żywieniowej dziennej;
3) podwieczorek - 20% stawki żywieniowej dziennej.
7. Zmiany w odpłatności za przedszkole, w tym ilość godzin, posiłków możliwe
są tylko za zgodą Dyrektora, na pisemny , uzasadniony wniosek rodziców
(opiekunów prawnych).
§37
Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadzie ustalonej przez
organ prowadzący.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§38
W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
Utworzono stanowisko wicedyrektora.
§39
1. Do szczegółowych zadań wicedyrektora należy:
1) zastępowanie dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności;
2) planowanie i kierowanie procesem wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznym;
3) organizowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli podległych jego nadzorowi,
których jest bezpośrednim przełożonym;
4) nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno
- wychowawczej i opiekuńczej;
5) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie księgi
zastępstw nauczycieli, rozliczanie godzin doraźnych oraz ponadwymiarowych
nauczycieli;
6) organizowanie wyposażenia przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz
plastyczne;
7) obliczanie odpłatności za usługi przedszkola;
8) kontrola nad prawidłowością realizacji podstawy programowej, zatwierdzonych
programów;
Strona 19 z 30
9) opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną koncepcji pracy przedszkola,
jej modyfikacji, innych planów pracy;
10)przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS, Wydziału Edukacji w
Gdyni;
11)wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora przedszkola, organ
prowadzący i nadzorujący przedszkole związanych bezpośrednio z realizacją
statutową placówki;
12)przewodniczenie pracom Komisji Inwentaryzacyjnej;
13)dbanie o sprawny przepływ informacji w przedszkolu;
14)opracowywanie materiałów na posiedzenie rady pedagogicznej;
15)bieżące informowanie dyrektora przedszkola o istotnych problemach i
sprawach wynikających z realizacji powyższego zakresu czynności;
16)dbanie o należyty poziom nadzoru pedagogicznego i stan przygotowania
zawodowego nauczycieli, dla każdych jest bezpośrednim przełożonym;
17)koordynowanie spraw związanych z prawidłową realizacją zadań dotyczących
bezpiecznej organizacji wycieczek i uroczystości przedszkolnych;
18)doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola;
19)organizowanie i nadzorowanie przygotowania, udziału dzieci i nauczycieli
w konkursach między-przedszkolnych, rejonowych, wojewódzkich;
20)przygotowanie analiz i sprawozdań dla głównej księgowej;
21)współdziałanie z główną księgową w przygotowywaniu sprawozdań;
22)wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola nie
wymienionych w zakresie obowiązków, a wynikających z organizacji pracy
przedszkola;
23)jest członkiem Rady Pedagogicznej.
§40
1. Nauczyciele planują i realizują działania sprzyjające tworzeniu optymalnych
warunków wychowania, opieki i kształcenia, a także rozwojowi każdego
wychowanka.
2. Nauczyciele odpowiadają za wyniki i jakość pracy wychowawczej, opiekuńczej
i dydaktycznej Przedszkola, podejmują działania, które przyczyniają się do
doskonalenia jakości pracy.
3. Do szczegółowych zadań nauczycieli należy:
1) zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw
organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem;
2) organizowanie przyjaznych i pozbawionych zagrożeń warunków wychowania
i nauki w Przedszkolu;
Strona 20 z 30
3) tworzenie życzliwej atmosfery Przedszkola nakierowanej na bezpieczeństwo
psychiczne dzieci;
4) monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw,
pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
5) planowanie działań edukacyjnych, w oparciu o rozpoznane możliwości i
potrzeby rozwojowe dzieci;
6) monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie,
przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej;
8) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
9) stosowanie metod pracy odpowiednich do potrzeb i możliwości dzieci oraz
oddziału przedszkolnego;
10)współdziałanie ze specjalistami w zakresie pomocy pedagogicznopsychologicznej
i opieki zdrowotnej;
11)współdziałanie z rodzicami sprawach dotyczących wychowania, nauczania
i opieki;
12)włączanie rodziców w realizację działań wspierających rozwój dziecka;
13)zapoznawanie rodziców z zadaniami wychowania i kształcenia realizowanymi
w przedszkolu;
14)informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach
dziecka;
15)udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu
i nauce;
16)dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
17)analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań
wewnętrznych i zewnętrznych;
18)opracowanie na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań działań
sprzyjających doskonaleniu pracy Przedszkola.
§41
1. Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i
respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat Przedszkola,
troszczą się
o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
2. Do zadań głównego księgowego należy, w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami;
2) prowadzenie gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi
zasadami;
3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków
pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji placówki;
Strona 21 z 30
4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez
dyrektora placówki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w
szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad
prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
5) terminowe opracowywanie projektu budżetu przedszkola, propozycje zmian,
jego realizacji oraz wykonywanie obowiązującej sprawozdawczości;
6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy realizacji budżetu w szczególności
wskaźników dyrektywnych;
7) przygotowywanie umów z różnymi kontrahentami oraz kontrolowanie terminów
ich ważności;
8) wykonywanie innych, doraźnych poleceń dyrektora placówki wynikających
z bieżących potrzeb placówki.
3. Do zadań specjalisty do spraw kadr i płac należy, w szczególności:
1) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
2) sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych
dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników;
3) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
4) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień
lekarskich;
5) prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i
wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i
członków ich rodzin, raportów dla pracowników, sprawy związane z
ustalaniem kapitału początkowego; sporządzanie sprawozdań w zakresie
spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do
Urzędu Statystycznego;
6) obsługa SIO.
4. Do obowiązków intendentki należy, w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;
2) załatwienie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności
pomieszczeń i sprzętu przedszkola;
3) wdrażanie i przestrzeganie zasad systemu HACCP na terenie placówki,
systematycznie szkolenie się w tym zakresie;
4) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;
5) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych
dzieciom
i personelowi pod względem kalorycznym i wagowym;
6) sporządzanie jadłospisów;
7) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
8) przyjmowanie wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu od rodziców i
odprowadzanie ich do banku, prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
Strona 22 z 30
9) dokonywanie rozliczeń bankowych i przestrzeganie terminów płatności
z konsekwencją płacenia odsetek;
10)przestrzeganie Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów i zarządzeń
Dyrektora;
11)przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
12)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola,
wynikające
z organizacji pracy.
5. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy, w szczególności:
1) spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci
poleconych przez nauczycielkę oraz wynikających z rozkładu czynności dzieci
w ciągu dnia, w wyjątkowych wypadkach udzielanie pomocy dzieciom przy
załatwianiu potrzeb fizjologicznych w łazience;
2) przy współudziale nauczycielki zobowiązana jest do zapewniania zdrowia
i bezpieczeństwa dzieciom oraz dobrego samopoczucia dziecka w czasie jego
pobytu w przedszkolu;
3) pomagania w przygotowaniu sprzętu i zabawek do zajęć i zabaw;
4) przestrzegania Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów i zarządzeń
dyrektora;
5) przestrzegania zasad bhp i ppoż;
6) wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola,
wynikających z organizacji pracy przedszkola.
6. Do obowiązków kucharki należy w szczególności:
1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;
2) przestrzegać systemu HACCP w zakresie żywienia dzieci, systematycznie
szkolić się
w tym zakresie;
3) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach
żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie;
4) utrzymywać w używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość
pomieszczeń kuchennych;
5) brać udział w ustalaniu jadłospisu;
6) przestrzegać Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów i zarządzeń
Dyrektora;
7) przestrzegać zasad bhp i ppoż.;
8) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola,
wynikające z organizacji pracy przedszkola.
7. Pomoc kuchenna zobowiązana jest w szczególności:
1) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków;
2) przestrzegać systemu HACCP na bloku kuchennym, systematycznie szkolić
się w tym zakresie;
Strona 23 z 30
3) utrzymywać w czystości kuchnie, sprzęt i naczynia kuchenne;
4) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów;
5) przestrzegać Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów i zarządzeń
dyrektora;
6) przestrzegać zasad bhp i p. poż.;
7) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające
z organizacji pracy przedszkola.
8. Woźna oddziałowa zobowiązana jest w szczególności do:
1) utrzymania czystości w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z systemem
HACCP;
2) przynoszenia do sali naczyń do posiłków nie wcześniej niż pół godziny przed
posiłkiem (uprzednio wymytych i wyparzonych);
3) rozdawania dzieciom 3 x razy dziennie posiłków we właściwych porcjach wg
ilości podanej do kuchni;
4) sprzątania po posiłkach;
5) dbania o swoją odzież ochronną, systematycznym szkoleniu bhp i ppoż.;
6) pomagania nauczycielce przy ubraniu dzieci przed wyjściem na spacer i po
spacerze;
7) brania udziału w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren
Przedszkola;
8) przestrzegania Kodeksu etyki zawodowej i innych regulaminów oraz
zarządzeń Dyrektora;
9) przestrzegania zasad bhp i ppoż.;
10)wykonywania innych czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola,
wynikających z organizacji pracy Przedszkola.
9. Robotnik do prac ciężkich zobowiązany jest w szczególności do:
1) wykonywania prac ogrodniczych w przedszkolu, zamiatania i odśnieżania
chodników należących do terenu Przedszkola, codziennego rannego
sprawdzania ogrodu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom;
2) dbania o estetykę otoczenia Przedszkola;
3) wykonywania napraw w budynku Przedszkola;
4) przestrzegania Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów oraz
zarządzeń Dyrektora;
5) wykonywania innych czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola,
wynikających z organizacji pracy Przedszkola;
6) przestrzegania zasad bhp i ppoż.
10. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników administracji
i obsługi jest zamieszczony w teczce akt osobowych pracownika.
Strona 24 z 30
ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE I ICH RODZICE
§42
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może
być objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym w którym kończy 8 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym
może zostać także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
§43
1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne.
2. Rodzice dziecka podlegającemu temu obowiązkowi są zobowiązani do
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek
niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej
trwania.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co
najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku o
którym mowa w pkt 1.
5. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega
egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej
w obwodzie której dziecko mieszka.
§44
1. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na
kolejny rok szkolny na wolne miejsca w sytuacji, gdy liczba kandydatów
zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do Przedszkola przewyższa liczbę
wolnych miejsc.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na dwóch etapach, z
uwzględnieniem kryteriów ustawowych oraz, jeżeli zaistnieje potrzeba,
dodatkowo kryteriów określonych przez organ prowadzący.
4. Na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące
kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
Strona 25 z 30
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania
rekrutacyjnego,
w którym uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący.
7. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola wraz z załączoną dokumentacją
potwierdzającą spełnianie wymaganych kryteriów składa się do dyrektora
Przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z organem
prowadzącym.
8. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola, wykaz dokumentów, które należy
załączyć oraz terminy ich składania są zamieszczone na stronie internetowej
Przedszkola.
9. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja
rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
10. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli rady
pedagogicznej.
11. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez dyrektora.
12. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
ustala
i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
Przedszkola.
13. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do Przedszkola.
14. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata, podając
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do Przedszkola oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
15. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dniu od dnia otrzymania
uzasadnienia.
16. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie
dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
Strona 26 z 30
17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i
drugim etapie Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor
Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
18. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą ubiegać się o przyjęcie do
Przedszkola, jeśli Przedszkole po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania
rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami. Procedurę postępowania
kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio.
19. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje
dyrektor.
20. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola corocznie składają na kolejny
rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym
Przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego.
21. Szczegółową organizację przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku
organ prowadzący.
22. Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny
rok szkolny zamieszczone są na stronie internetowej miasta.
§45
1. Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw
Dziecka.
2. Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania i kształcenia,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
2) bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
3) życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania;
5) akceptacji takim jakie jest;
6) popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
7) wypoczynku i relaksacji;
8) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
9) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
10)swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami;
11)wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
12)indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
3. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1) poszanowania odrębności każdego kolegi;
2) przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;
3) szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
Strona 27 z 30
4) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i
pomocy dydaktycznych;
5) przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
6) nieoddalania się od grupy.
§46
1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy
wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1) niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia
10 września danego roku szkolnego;
2) nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola
przez co najmniej jeden miesiąc;
3) zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu
przekraczający jeden miesiąc;
4) przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych
wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia w
Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.
3. Decyzje o skreśleniu dziecka z listy Dyrektor podejmuje w porozumieniu z
Radą Pedagogiczną, na podstawie stosownej uchwały.
4. Informację o skreśleniu dziecka z listy rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują
na piśmie z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od jej podjęcia. Od decyzji
przysługuje odwołanie do Dyrektora Przedszkola.
5. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
§47
1. Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia
dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej.
2. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
1) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz
zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
2) współudziału w opracowaniu koncepcji pracy Przedszkola i jej modyfikowaniu;
3) bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
w Przedszkolu;
4) informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu
dziecka;
Strona 28 z 30
5) współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich
dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych i
oceny ich skuteczności;
6) wyrażania swojej opinii w każdej sprawie Przedszkola;
7) otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma
specjalne potrzeby rozwojowe;
8) konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
9) dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji
pedagogicznych;
10)występowania z własnymi inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i Przedszkola;
11)natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono
wypadkowi;
12)występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.
3. Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
1) współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
2) włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka;
3) zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
4) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą
umową;
7) dbanie o higienę osobistą dziecka;
8) aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
9) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez
upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
10)terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.
§48
1. Przedszkole organizuje zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, w
szczególności:
1) zebrania ogólne;
2) zebrania oddziałowe;
3) zajęcia otwarte i uczestniczące;
4) uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże ;
5) spartakiady sportowe, festyny rodzinne;
6) konsultacje z dyrektorem, nauczycielami;
Strona 29 z 30
7) konsultacje, dyskusje ze specjalistami;
8) wymiana informacji e-mail
2. Współpraca Przedszkola z rodzicami jest planowana i realizowana zgodnie
z opracowanym harmonogramem działań.
ROZDZIAŁ VII
ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSZKOLA
§49
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Działalność Przedszkola jest finansowana z:
1) dotacji z budżetu gminy Gdynia;
2) opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej
podstawy programowej oraz żywienie dzieci.
§50
Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn
oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.
§51
1. Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek
bankowy Przedszkola lub osobiście w Przedszkolu w terminie do dnia 15
każdego miesiąca.
2. Za niedotrzymanie terminu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane
są karne odsetki ustawowe (Regulamin odpłatności - załącznik nr 6).
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§52
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2. Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
3. Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.
§53
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
§54
Strona 30 z 30
Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze
podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.
Mocą uchwały Rady Pedagogicznej Nr 7 z 15 listopada 2015 roku zatwierdzono
jednolity tekst statutu.
Traci moc statut z dnia 28 sierpnia 2008
Statut wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2015r.
ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU :
Załącznik nr1
- Regulamin organizacji wyjść i wycieczek
Załącznik nr2
- Procedura postępowania powypadkowego w razie wypadku
dziecka
Załącznik nr3
- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
Załącznik nr4
- Procedura rozpatrywania skarg i wniosków
Załącznik nr5
- Regulamin odpłatności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 17.01.2016
Data udostępnienia informacji: 21.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2016 21:37 Korekta Jadwiga Całus
17.01.2016 21:07 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
21.01.2011 19:12 Korekta Jadwiga Całus
21.01.2011 19:06 Korekta Jadwiga Całus
21.01.2011 19:00 Korekta Jadwiga Całus
21.01.2011 18:40 Korekta Jadwiga Całus
21.01.2011 17:59 Dodanie informacji Jadwiga Całus
21.01.2011 17:41 Dodanie informacji Jadwiga Całus
21.01.2011 17:21 Korekta Jadwiga Całus
21.01.2011 13:58 Korekta Jadwiga Całus
21.01.2011 13:55 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
21.01.2011 13:45 Korekta Jadwiga Całus
21.01.2011 13:26 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
21.01.2011 13:22 Aktualizacja treści Jadwiga Całus