Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Nr 43 „Jantarek" w Gdyni,  Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przeznaczenie tych środków na cele socjalne i pomoc mieszkaniową dla osób uprawnionych  i jest tworzony na podstawie :-art.8 ust.2 ustawy z 4 marca 1994 r.
O zakładowym  funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U.z1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zmianą),-art.27 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz.234 ze zm),-rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r w sprawie sposobu ustalenia p[przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr 43,poz.168 ze zm.) oraz-zarządzenia Ministra racy i Polityki Socjalnej z 6 września 1993 r w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych9M.P.Nr 11, poz.133)
& 1
 
1.   Uprawnieni do korzystania ze świadczeń  i usług finansowanych z funduszu są:
      a. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie stosunku pracy na (czas określony i nieokreślony), mianowania oraz członkowie ich rodzin,
      b. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych.
2.   Zasady gospodarowania i przyznawania świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów- byłych nauczycieli zamieszkałych na terenie miasta Gdyni oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi , byłych pracowników gdyńskich placówek oświatowych zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni określa Regulamin ustalony w tej kwestii przez Prezydenta Miasta Gdyni.
3.   Członkami rodzin uprawnionymi do korzystania z funduszu są: 
 1. Dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie a także wnuki i rodzeństwo) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracownika w wieku do 18 lat, a jeżeli się kształcą do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
 2. Dzieci będące inwalidami I lub II grupy bez względu na wiek,
 3. Współmałżonkowie w tym także pracujący,
 4. Rodzice prowadzący z pracownikiem gospodarstwo domowe.
 & 2    
1. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy i pracownikowi nie służą z tego tytułu roszczenia.
2.     Wysokość świadczeń i dopłat uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
3.     Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia  socjalnego z Funduszu jest obowiązana wraz z wnioskiem w tej sprawie , o którym stanowi &11 Regulaminu  złożyć oświadczenie dotyczące sytuacji życiowej, rodzinnej wraz wyliczoną wysokością dochodu na osobę w rodzinie.
4.     Pracodawca w razie wątpliwości dotyczącej treści oświadczenia określonego w ust.3 może zażądać uzupełnienia w postaci określonego zaświadczenia o dochodach w rodzinie.
5.     Osoba korzystająca z dopłaty do  ceny określonego świadczenia socjalnego jest obowiązana udokumentować poniesiony wydatek..
& 3
Środki funduszu  przeznaczone  są na:
 1. Finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formie koloni, obozów
  i zimowisk,
 2. Finansowanie wczasów pracowniczych,
 3. Finansowanie wypoczynku wczasowego zorganizowanego we własnym zakresie,
 4. Finansowanie wczasów profilaktyczno-leczniczych i leczenia sanatoryjnego,
 5. Finansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy zorganizowanego w formie turystyki grupowej ( rajdy, wycieczki),
 6. Zakup sprzętu turystycznego do wspólnego użytku,
 7. Finansowanie działalności kulturalno-oświatowej, imprez sportowych,
 8. Finansowanie imprez okolicznościowych,
 9. Pomoc rzeczową i finansową dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
 10. Przyznawanie zapomóg losowych,
 11. Wypłacanie świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
 12. Zakup talonów w okresie świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Nauczyciela.
& 4  
1.     Podstawę do obliczania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, który określa załącznik nr 1 do regulaminu.
2.     Z dopłat na wypoczynek korzysta pracownik , który przebywa co najmniej 14 kolejnych dni na urlopie.
3.     Dzieci i młodzież mogą korzystać z dopłat na zorganizowany wypoczynek dwa razy w ciągu roku.
 & 5
1.    Wysokość dopłat do różnych form wypoczynku wynosi maksymalnie 50% ich ceny i nie może przekroczyć najniższego wynagrodzenia.
2.     Ogółem kwota dopłaty na jednego członka rodziny maksymalnie nie może przekroczyć dwukrotnego najniższego wynagrodzenia.
3.     Odpłatność pracownika przy korzystaniu z imprez kulturalno- oświatowych, turystycznych
i sportowych wynosi do 50% ceny karty wstępu.
& 6
1.    Środki funduszu przeznaczane  będą na finansowanie potrzeb mieszkaniowych pracowników
w formie pożyczek.
2.    Pożyczki, o których ust. 1 przyznawane są na:
 1. Budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
 2. Zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym od spółdzielni mieszkaniowej
 3. Modernizację i przebudowę pomieszczeń mieszkalnych na lokale mieszkalne
 4. Uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej,,
 5. Wykup zajmowanych lokali na własność
 6. Remont i modernizacja mieszkania lub domu.

3     Bezzwrotną pomoc finansową może otrzymać osoba uprawniona na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją mieszkania takich jak: czynsz najmu, opłaty eksploatacyjne, energię elektryczną, gazową, zakup opału itp.

4     Pomoc bezzwrotną o której mowa w ust.3 może być udzielona w kwocie nie przekraczającej dwukrotnego najniższego wynagrodzenia.

 

& 7

1.     Pożyczki, o których  mowa w & 6 ust. 2 podlegają oprocentowaniu w wysokości 5 % w stosunku rocznym i powinny być spełnione w okresie 2 lat.
2.     Wysokość pomocy finansowej ze środków funduszu wynosi:
 1. Na remont i modernizację mieszkania, domu oraz adaptację pomieszczeń. 1500 zł.
 2. Na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego 3000 zł.
 3. Na wykup lokalu mieszkaniowego 3000 zł.
 4. Na budowę domu jednorodzinnego lub w lokalu wielorodzinnym 4000 zł.
 3.     Uzyskanie pożyczki wymaga złożenia poręczenia przez dwóch pracowników  zakładu       zatrudnionych na czas nieokreślony.
4.     Szczegółowe zasady spłaty pożyczki , okres spłaty oraz natychmiastową jej wymagalność określi umowa stron stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu.
5.     Dyrektor przedszkola może przedłużyć okres spłaty pożyczki w przypadku przedłużenia umowy na czas określony.
& 8
1.     Osoba, która uzyskała pożyczkę wyraża na piśmie zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia za pracę, nagród  , premii lub zasiłku chorobowego.
2.     W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowanie należności w wyznaczonym terminie , o czym zawiadamia się także poręczycieli.
3.     W przypadku nie wpłacenia przez dłużnika zadłużenia w ustalonym terminie należność potrąca  się  z wynagrodzeń poręczycieli.
 & 9
1.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek pożyczkobiorcy pożyczka może być w całości lub w części umorzona.
2.     W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłaconej pożyczki ulega umorzeniu.
& 10 

1.     Niespłacona  kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku:

 1. Rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą
 2. Stwierdzenia , ze pożyczka została  udzielona na podstawie nieprawdziwych danych
 3. Stwierdzenia , ze pożyczka została wykorzystana w całości na inne cele niż w umowie pożyczki zawartej z zakładem pracy.
 4. Dyrektor może wyrazić zgodę na spłacenie pożyczki lub na jej odroczenie  na dalszy okres po rozwiązaniu stosunku pracy.
 & 11
1.     Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów
i wydatków.
2.     Funduszem świadczeń socjalnych administruje pracodawca (dyrektor).
3.     Wnioski o przyznanie świadczeń pracownicy składają  do przewodniczącej Komisji Socjalnej
w terminach do dnia 15 ostatniego miesiąca kwartału.
4.     Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
& 13
1.     Środki gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
2.     Decyzje o przyznaniu świadczeń socjalnych podawane są każdorazowo do wiadomości pracowników.
 & 14 

Nie wykorzystane w danym roku środki z funduszu  świadczeń socjalnych przechodzą na rok następny. 

 

& 15

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania po uzgodnieniu z jego zapisów z zakładową organizacją związkową.  

   

Gdynia, dnia 1.01.2004

    

                                                                Pracodawca

 


Tabela zasad , warunków i wysokości przyznawania świadczeń i pomocy socjalnej z ZFŚS  Przedszkolu nr 43 "Jantarek" w Gdyni

Lp

OKREŚLENIE CELU I RODZAJU DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJWYSOKOŚĆ DOPŁATY ŚWIADCZENIAKRYTERIA PRZYZNAWANIA DOPŁATY ŚWIADCZENIAWYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO WNIOSKUCZĘSTOTLIWOŚĆ PRZYZNAWANIA I ZASADY SPŁATY
1 Udzielenie pomocy materialnej/rzeczowej lub finansowej/ na pokrycie części kosztów leczenia lub rehabilitacji. Od 100 do 400 złKoszty przekraczające możliwości finansowe ubiegającego sięOświadczenie wnioskodawcy  o dochodach i składzie gospodarstwa domowegopomoc bezzwrotna wg. potrzeb pracownika i możliwości funduszu
2Zapomogi i pomoc rzeczowa     W zależności od możliwości finansowych funduszu od 200 do 400 zł Szczególnie trudna sytuacja rodzinna lub materialna Dochód na 1 członka we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza 100% najniższego wynagrodzenia pracownika w gospodarce narodowejOświadczenie wnioskodawcy o dochodach i składzie gospodarstwa domowegowg. potrzeb pracownika i możliwości funduszu
 Okolicznościowe paczki dla dzieci  Dla dzieci od 3 lat do ukończenia 14.r. życia  Wg możliwości funduszu
Zapomogi i pomoc rzeczowa dla osób dotkniętych wypadkamiŚmierć współmałżonka, dziecka , rodziców do 500złPożar, kradzież od 100 do 1000zł Zaistnienie wypadku losowego Oświadczenie wnioskodawcy, akt zgonu.  wg zaistniałych wypadków
3Wypoczynek dzieci i młodzieży:§       Kolonie , obozy, zimowiska w Polsce.            §       Wypoczynek we własnym zakresie, młodzieżowe obozy wędrowne. §       Wczasy profilaktyczne dla dzieci 1.      I grupa:50%kosztów nie więcej jednak niż 400 zł  2.      II grupa 50 % kosztu nie więcej jednak niż 350 zł3.      III grupa 50 % kosztu nie więcej niż 250 zł/     a.       1/  I grupa 20 zł dziennie 2/ II grupa 8 zł                 16 zł do 50 % kosztów w miarę możliwości FunduszuDzieci i młodzież ucząca się od 6 lat do 25:1.      Osoby samotnie wychowujące dzieci, a dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej2.      Dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 150 % najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej3.      Dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 200% najniższego wynagrodzenia na 1 osobę w rodzinie  Dzieci-        od 8-25 lat-        od 5-7 lat-        16-25 latOświadczenie o miejscu i terminie i kosztach lub rachunek za pobyt Oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka w rodzinie Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki po ukończeniu liceum.         Numer konta na który należy przelać pieniądze 1 lub 2 razy w roku w zależności od możliwości funduszu                  1 raz w roku          
4Wypoczynek dorosłych w krajuo       sanatorium o       wczasy zorganizowane, profilaktyczne, lecznicze o       wypoczynek we własnym zakresie Do 50% kosztów w miarę możliwości funduszu1.      I grupa 25 zł dziennie, nie więcej niż 500zł2.      II grupa 20 zł dziennie nie więcej niż 400zł3.      II grupa 17 zł dziennie  1.      I grupa 30 zł dziennie2.      II grupa 25 zł dziennie3.      III grupa 20 zł dziennie a.          1.      Osoby samotnie prowadzące jednoosobowe gospodarstwo,2.      Dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 100% najniższego wynagrodzenia3.      Pozostali.  Oświadczenie o miejscu, czasie i koszcie pobytu albo rachunek za pobyt.Karty urlopowe /administracja,obsługa/ raz na 2 lata    raz w roku       raz na 2 lata
5Pożyczki mieszkaniowe:1.      kupno , budowa , rozbudowa domu2.      uzupełnienie wkładu budowlanego , mieszkaniowego albo kupno mieszkania      3.      adaptacja strychu , suszarni albo innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe  4.      na remont mieszkania 4.000 zł   3000 zł          1500 zł    1500 zł Dochód na jednego członka nie przekracza 200% najniższego wynagrodzenia Poręczenie 2 świadków Umowa kupna lub notarialne poręczenie sprzedaży Oświadczenie o posiadanych środkach na zakup  lub budowę Zaświadczenie organu o wysokości wkładu, terminie otrzymania mieszkania . W przypadku zakupu mieszkania zaświadcze4nie ze Spółdzielni, gminy czy zakładu pracy o prawie do wykupu i cenie wykupu. Poręczenie 2 pracowników Pozwolenie na adaptację lAkt notarialny lub umowa ze spółdzielnią.Poręczenie 2 pracowników akt własności  wg możliwości funduszu
6Nieodpłatne lub częściowe świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej.  Wg możliwości  Funduszu   
 
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 01.01.2004
Data udostępnienia informacji: 21.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2011 19:11 Dodanie informacji Jadwiga Całus
21.01.2011 18:43 Dodanie informacji Jadwiga Całus