Regulamin wyjść i wycieczek

 

PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK” W GDYNI
REGULAMIN
WYJŚĆ I WYCIECZEK
PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK”
W GDYNI
2016
PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK” W GDYNI
REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW
PODSTAWA PRAWNA:
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,
poz. 69 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki ( Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 )
§ 1
1. ORGANIZATOREM wycieczek i spacerów jest Przedszkole Nr 43 „Jantarek”
w Gdyni
2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców
Przedszkola Nr 43 „Jantarek”, ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które
zajmują się krajoznawstwem i turystyką.
3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana
w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych i poza nimi.
4. Działalność ta obejmuje następujące formy:
a. spacery i wycieczki edukacyjno – innowacyjne realizowane przez
nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczodydaktycznego,
b. wycieczki krajoznawczo – turystyczne niewymagające szczególnego
przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
§2
1. Organizacja wycieczek wynika z planu rocznego lub planów miesięcznych pracy
przedszkola.
2. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku,
zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia,
sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim
wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze po najbliższej okolicy.
4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać
udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki
odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia
niepełnosprawności.
§3
PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK” W GDYNI
1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowych
i organizacyjnym.
2. Program wycieczki (zał. nr 1 Karta/harmonogram), lista uczestników (zał.nr 2),
osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te
stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzone najpóźniej 1 dzień
przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga każdorazowej pisemnej zgody rodziców
(zał.nr 3) .
4. Rodzice powinni być poinformowani w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych
obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki. Na 7 dni przed
wyjściem/wycieczka powinna być zamieszczona na tablicy grupy Karta
informacyjna o wyjściu/wycieczce (zał. nr 4).
5. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
6. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.
7. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.
§4
1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej
opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
2. Opiekun wycieczki ma w obowiązku zebrać od rodziców pisemne zgody oraz
przedstawić na 7 dni przed program przedstawiony w karcie informacyjnej .
3. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są:
kierownik wycieczki, opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
4. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole,
gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
5. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci
przed wyruszeniem miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do
punktu docelowego.
6. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
7. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi w trakcie burzy, śnieżycy i gołoledzi.
W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
8. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej
pomocy.
9. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.
PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK” W GDYNI
§5
1. DYREKTOR przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację
wycieczki.
2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:
a. czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki,
b. wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych
przedszkola,
c. gromadzenie dokumentacji wycieczki,
d. zorganizowanie transportu i wyżywienia.
§6
1. KIEROWNIKIEM WYCIECZKI przedszkolnej może być włącznie nauczyciel
zatrudniony w przedszkolu.
2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
a. opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i
harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie KARTY WYCIECZKI,
b. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu orz sprawowanie
nadzoru w tym zakresie,
c. zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz
zapewnieniem warunków do ich przestrzegania,
d. określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie
realizacji programu,
e. zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,
f. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację
wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.
§7
1. OPIEKUNAMI w czasie spaceru i wycieczki są nauczyciele przedszkola oraz
rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze.
2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej
miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawować powinna co
najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co
najmniej dwie osoby).
3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków
lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10
dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).
PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK” W GDYNI
4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należą:
a. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,
b. współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu
i harmonogramu wycieczki,
c. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
d. zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy
wsiadaniu, przy wysiadaniu,
e. nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,
f. wykonywanie innych zadań zleconych prze kierownika wycieczki.
§8
1. UCZESTNIKMI wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należą:
a. przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczek
i spacerów,
b. przestrzegania zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,
c. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,
d. zachowanie porządku,
e. reagowanie na umówione sygnały.
§9
1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od
charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla
rodziców.
2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora
przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz
w dzienniku zajęć.
§10
1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z Radą
Pedagogiczną.
§11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
1. Karta /harmonogram wyjścia/wycieczki
2. Lista uczestników
3. Karta informacyjna dla rodziców o wyjściu/wycieczce
4. Zgoda rodziców na wyjazd/wyjście dziecka na wycieczkę.
PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK” W GDYNI


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 17.01.2016
Data udostępnienia informacji: 21.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2016 22:00 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
17.01.2016 22:00 Dodanie informacji Jadwiga Całus
17.01.2016 21:56 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
17.01.2016 21:54 Dodanie informacji Jadwiga Całus
17.01.2016 21:46 Zmiana załącznika Jadwiga Całus
17.01.2016 21:35 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
21.01.2011 18:58 Aktualizacja treści Jadwiga Całus