Regulamin Rady Pedagogicznej


REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 43 "JANTAREK"

Podstawa prawna : Art. 40 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  z późniejszymi zmianami, statut P.Nr43 „Jantarek”w Gdyni  
§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE
        I.      Regulamin określa cele, zadania, organizację pracy Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 43 ”Jantarek” w Gdyni.

II.     Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola.

III.   Rada pedagogiczna w formie uchwały,  zatwierdza, opiniuje, wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną przedszkola i organizacją placówki.

§  2 SKŁAD I STRUKTURA RADY PEDAGOGICZNEJ 

I.       W skład rady wchodzą:

1.   dyrektor jako przewodniczący

2.   nauczyciele jako jej członkowie.

II.    W zebraniach Rady Pedagogicznej albo w określonych punktach tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez  przewodniczącego albo za zgodą lub na wniosek jej członków goście:

1.     doradca metodyczny
2.     przedstawiciele poradni zdrowia, pedagogicznej, terapeutycznej itd.
3.     przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji zajmujących się sprawami dzieci lub organizacji związkowych,
4.     członkowie Rady Rodziców lub inni rodzice z placówki,
5.     przedstawiciele  organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
6.     pracownicy administracyjni i obsługi,
7.     inne osoby, których obecność RP uzna za celową lub konieczną.

§ 3 CELE I ZADANIA I KOMPETENCJE RADY
 I. Do podstawowych zadań rady należy w szczególności:
         1.     Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i  opiekuńczej przedszkola.

2.     Organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego.

3.     Przygotowanie projektu statutu lub jego zmian.

4.     Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie poziomu nauczania, wychowania i opieki oraz określanie warunków organizacyjnych i materialnych pracy przedszkola.

5.     Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków.

        6.     Dbanie o dobrą atmosferę w placówce.
II. Rada opracowuje i zatwierdza:

1.     Roczny plan pracy.

2.     Innowacje, eksperymenty pedagogiczne i naukowe, które mają być prowadzone na terenie placówki.

3.     Statut przedszkola.

4.     Organizację wewnętrznego doskonalenia zawodowego.

5.     Regulaminy przedszkolne o charakterze wewnętrznym.

III. Rada pedagogiczna opiniuje:

1.     Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

2.     Projekt planu finansowego.

3.     Wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

4.     Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

IV. Rada pedagogiczna wnioskuje w sprawach:

1.     Doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno, wychowawczej i opiekuńczej.

2.     Oceny pracy nauczyciela.

3.     Odwołania nauczyciela z funkcji dyrektora .

V.   Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

1.     Przygotowania i prowadzenia rady.

2.     Realizowania uchwał rady pedagogicznej.

3.      Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego przedszkola.

4.      Udostępnienia członkom rady materiałów dotyczących spraw, które mają być przedmiotem obrad.

5.      Informowania radę o wydanych przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania przedszkola.

6.     Składania radzie sprawozdania z wykonania podjętych uchwał.

7.      Przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informowania o działalności przedszkola.

 VI. Przewodniczący rady ma prawo do:

1.      Wstrzymywania wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

2.       Niezwłocznego zawiadomienia organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymywaniu uchwały.

3.      Wydawania zarządzeń wewnętrznych w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez radę uchwał.

 §  4 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY
 I.      Członkowie Rady mają prawo do:

1.     Zgłaszania wniosków uzasadnionych podnoszeniem jakości pracy przedstawiania swojego stanowiska na zebraniach w sprawie zarządzania wewnętrznego dyrektora przedszkola, które jego zdaniem jest niezgodne z przepisami i uchwałami rady pedagogicznej

2.     Zgłaszania ewentualnych poprawek przewodniczącemu w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, po zapoznaniu się z jego treścią.

        3.     Do oceny pracy w każdym czasie , jednak nie wcześniej niż po upływie roku od oceny  poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
     
II. Członek Rady  jest zobowiązany do:
       1.     Rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutowych funkcji przedszkola.
       2.     Czynnego  udziału w zebraniach i pracach rady pedagogicznej,
       3.     Wykonywania  uchwał rady zgodnie z ich treścią i ustalonymi terminami ( uchwały obowiązują wszystkich członków),także wtedy , gdy zgłosił swoje zastrzeżenia lub głosował przeciwko uchwale.
       4.      Składania  przed radą sprawozdania z wykonania przydzielonych mu zadań.
       5.     Przyczyniania się do utrzymywania dobrej atmosfery i należytego poziomu obrad rady.
       6.     Udziału w doskonaleniu własnych  umiejętności zawodowych poprzez podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie.
       7.     Znać i przestrzegać prawo oświatowe oraz wewnętrzne zarządzenia dyrektora.
       8.     Nieujawniania poruszonych na posiedzeniu rad spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków,rodziców, nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 § 5 ORGANIZACJA PRACY
I.   Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi planami, programami, regulaminami.

II.      Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach zwyczajnych przewidzianych w planie pracy oraz na zebraniach nadzwyczajnych nie ujętych w planie pracy.

III.    Zwyczajne zebrania rady pedagogicznej odbywają się:

1)     przed rozpoczęciem roku szkolnego w związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym,

2)     po zakończeniu półrocznej pracy w związku z oceną wychowanków,

3)     dwa razy w ciągu roku dla celów samokształcenia i doskonalenia zawodowego,

4)      po zakończeniu roku szkolnego dla podsumowania całorocznej pracy i opracowania programu działania w następnym roku szkolnym.

        IV.  Nadzwyczajne zebrania organizowane są w przypadkach gdy zachodzi potrzeba uzyskania opinii lub podjęcia uchwały rady pedagogicznej.V.    Posiedzenia organizowane mogą być z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej ⅓ członków rady pedagogicznej. VI.   Dyrektor przedszkola na tydzień przed ustalonym terminem podaje członkom rady pedagogicznej godzinę rozpoczęcia oraz porządek posiedzenia.VII.Zebrania plenarne organizowane są  po zakończeniu zajęć .VIII.                  Porządek dzienny obrad zawiera:

1.     Przyjęcie protokołu z zebrania poprzednich obrad po jego odczytaniu.

2.     Protokół z posiedzenia rady podpisuje przewodniczący, protokolant oraz wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu.

 §  6 TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

I.       Rada pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniu plenarnym zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

II.     Uchwały rady są prawomocne jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej ½ jej członków.

III.   Głosowanie nad przyjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub utajnionym.

IV.  Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym.

V.    Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych.

VI.  Rada na posiedzeniu plenarnym zatwierdza w szczególności:

1.     roczny plan pracy przedszkola,

2.     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

3.     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

4.     podejmowanie uchwał w sprawie skreślania dziecka  z listy wychowanków przedszkola.

VII.         Dyrektor jako przewodniczący rady ma prawo do:

1. Wstrzymywania wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

2. Niezwłocznego zawiadomienia organu prowadzącego przedszkole oraz organu    sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymywaniu uchwały.

3. Wydawania zarządzeń wewnętrznych w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez radę uchwał .

§ 7 SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI I POSIEDZEŃ RADY.
I.       Zebrania rady są protokółowane. Protokół jest sporządzany w terminie 7 dni i wpisany do księgi protokółów.
II.      Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora zaopatruje się w klauzulę – “Księga zawiera stron ... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ... do dnia... ”
III.   Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni  od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia  ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.
IV.  Księgę protokołów należy udostępnić na terenie przedszkola jej nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach prowadzących przedszkole lub sprawujących nadzór pedagogiczny.
 
 § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.     W realizacji swych zadań Rada współpracuje z funkcjonującymi w przedszkolu organami kolegialnymi rodziców.

§ 13

I.      Rada wybiera spośród siebie przedstawicieli do reprezentowania jej na zewnątrz.

  § 14
      
        I.     Działalność rady jest zgodna z obwiązującym prawem.

§ 15

I.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 Traci moc regulamin Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.02 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ….......1.01.2009..................

 

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 21.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2012 18:51 Korekta Jadwiga Całus
21.01.2011 19:05 Dodanie informacji Jadwiga Całus
21.01.2011 19:02 Dodanie informacji Jadwiga Całus