Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 43” JANTAREK” 

W GDYNI

 

1.     Przedszkole czynne jest codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 6.00 do 17.00.

2.     Do przedszkola dzieci uczęszczają na ilość godzin zadeklarowaną w umowie.

3.     Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane  przez rodziców lub osoby  pełnoletnie upoważnione przez Rodziców. Rodzicom i opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie powierzamy.

4.     Za dziecko pozostawione w przedszkolu uważa się dziecko oddane pod opiekę woźnej dyżurującej w szatni lub nauczycielowi w sali. Za dziecko odebrane uważa się dziecko oddane przez nauczyciela, woźną pod opiekę rodzica w szatni, ogrodzie lub innym miejscu.

5.     Rodzice są obowiązani odbierać dzieci w wyznaczonych przez przedszkole godzinach.

6.     Wszelkie zmiany dotyczące  rezygnacji z przedszkola, godzin pobytu i ilości spożywanych posiłków powinny być wnoszone na piśmie, do końca miesiąca poprzedzającego zmianę i wymagają zgody dyrektora. O zmianie Rodzic informuje nauczyciela i intendenta .

7.     Rodzice zobowiązani są do uiszczania opłat do 15 danego miesiąca w kasie przedszkola, lub na konto placówki.

8.     W  przypadku zalegania z jednomiesięczną odpłatnością dziecko zostaje skreślone z listy przedszkolaków, co nie zwalnia Rodzica z opłacenia zaległości.

9.     Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Po chorobie zakaźnej trwającej 5 dni roboczych Rodzic zobowiązany jest przynieść zaświadczenie od lekarza .

10.  W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków .

11.  Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.

12.  Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie .

13.  Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie
i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/.

14.  Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.

15.  Przedszkole przy współudziale Rodziców realizuje cele i zadania określone w Ustawie
o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Praca opiekuńczo
-wychowawczo - dydaktyczna organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

16.  W marę możliwości lokalowych placówki, na życzenie Rodziców w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /taniec, rytmika, j. angielski, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia logopedyczne i inne/ opłacane do 15 bieżącego miesiąca przez Rodziców.

17.  Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie, reprezentację rodziców, tzw Radę Rodziców, której celem jest wspieranie przedszkola w wychowaniu i kształceniu dzieci.

18.  Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne na podstawie opinii specjalistów
oraz za zgodą nauczyciela.

 

 

Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Przedszkola Nr 43 „Jantarek”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 01.09.2010
Data udostępnienia informacji: 21.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2011 18:39 Korekta Jadwiga Całus
21.01.2011 18:38 Dodanie informacji Jadwiga Całus