Regulamin odpłatności

PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK” GDYNIA
01.01.2016
REGULAMIN ODPŁATNOŚCI
W PRZEDSZKOLU NR 43 „JANTAREK” W GDYNI
Podstawa prawna:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku z późn. zm.
Nr XLIV/909/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 z późn.zm.
Zarządzenia Nr 3843/15/VII/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2015r.
§1
Przedszkole zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie pięciu
godzin dziennie.
§2
Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz odpłatności
określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym
opiekunem) dziecka, która w szczególności określa:
1. okres, na który jest zawarta,
2. wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
3. ilość posiłków i koszt stawki żywieniowej.
§3
ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA I WNOSZENIA OPŁAT PRZEZ RODZICÓW:
1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków:
a) Za jeden posiłek (obiad) pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki
dziennej,
b) Za dwa posiłki ( śniadanie, obiad) pobiera się opłatę w wysokości 80%
stawki dziennej,
c) Za dwa posiłki ( obiad, podwieczorek) pobiera się opłatę w wysokości
70% stawki dziennej.
2. Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry ( stawka dzienna x ilość dni
roboczych
w danym miesiącu)
3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 5 ,80zł.
4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:
PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK” GDYNIA
01.01.2016
a) Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień
nieobecności, jeżeli rodzic zgłosi telefonicznie do godziny 9.00
nieobecność dziecka.
§4
ZASADY OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA
WYKRACZAJĄCE PONAD ZAKRES PIĘCIU GODZIN.
1. Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń
przekraczających zakres pięciu godzin dziennie wynosi 1,00 zł.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust.1,
stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, kosztu
jednostkowego,
tj. 1,00 zł oraz dziennej liczby godzin wykraczających poza zakres pięciu
godzin ustalony na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem
przedszkola
a rodzicem ( prawnym opiekunem) dziecka.
3. Za każdą rozpoczętą godzinę ponad zadeklarowaną w umowie, rodzice są
zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł.
4. Za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza czas pracy przedszkola
rodzice uiszczają opłatę w wysokości 50 zł.
5. Liczba godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych usług świadczonych
przez przedszkole ewidencjonowana jest poprzez zapisy w dzienniku zajęć,
dokonywane przez nauczyciela poszczególnej grupy,
6. Opłata za świadczenia wykraczające ponad zakres pięciu godzin pobytu
dziecka
w przedszkolu nie podlega żadnym odpisom.
a) w przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc, rodzice są również
zobowiązani do uiszczenia odpłatności,
b) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez cały miesiąc,
rodzice nie wnoszą opłaty jeśli złożyli wypowiedzenie zawartej umowy z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
c) Rodzice są uprawnieni do skorzystania w wymiarze nieprzekraczającym
jednego miesiąca w roku kalendarzowym z przerwy( urlopowej) w
korzystaniu ze świadczeń przedszkola, za które nie wnoszą opłat.
§5
PRZEDSZKOLE NR 43 „JANTAREK” GDYNIA
01.01.2016
1. Odpłatność za przedszkole rodzice są zobowiązani uregulować do 15
każdego miesiąca.
2. Opłatę za przedszkole wnosi się w formie gotówki bezpośrednio w kasie
przedszkola 2 razy w miesiącu w godzinach wyznaczonych przez
intendentkę lub przelewem na wskazane przez dyrektora konto przedszkola.
3. Wysokość miesięcznych opłat za przedszkole będzie podawana do
wiadomości rodziców poprzez listy opłat , które są wywieszane w szatni na
tablicach grupowych. Każde dziecko ma numer identyfikacyjny obowiązujący
przez cały rok szkolny.
4. Za nieterminowe regulowanie odpłatności za przedszkole będą naliczane
ustawowe odsetki.
5. W przypadku zalegania przez rodziców z opłatami za świadczenia
przedszkola za okres 1 miesiąca, przedszkole może rozwiązać umowę za 1-
miesięcznym okresem wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu
rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, w trybie
określonym w statucie przedszkola.
6. Rodzice mogą wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
§6
Regulamin odpłatności wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r.
Dyrektor Przedszkola
mgr Małgorzata Aleksiak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 17.01.2016
Data udostępnienia informacji: 17.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2016 21:29 Dodanie informacji Jadwiga Całus