Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Strona 1 z 2
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 43 „JANTAREK” w GDYNI PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeostwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni przedszkola. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosid odpowiedzialności za bezpieczeostwo i zdrowie dziecka.
3. W godzinach od 5.45 do 6.30 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali grupy 1 lub 2 Od godz. 6.30 otwarta jest szatnia dzieci z grupy 4. Rodzice oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w grupie 3. Dzieci oczekują na przyjście swojego nauczyciela. Kiedy nauczyciel grupy 4 rozpoczyna pracę rodzice zaprowadzają dziecko po schodach do jego sali i oddają pod opiekę wychowawcy.
4. Nauczyciel, pracownik przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócid uwagę na wnoszone przez dziecko przedmioty i zabawki /w piątek jest przedszkolny dzieo zabawki/– czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzad do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzad do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywad w grupie z dziedmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosid rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazao do uczęszczania dziecka do przedszkola.
7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszad wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakooczenie leczenia.
ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
1. Dzieci mogą byd przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostad w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola można pobrad ze strony www.jantarek43
2. Odpowiedzialnośd przechodzi na rodziców z chwilą wyjścia dziecka z sali, po uprzednim wywołaniu go przez domofon.
3. W czasie rozchodzenia się dzieci przebywających w ogrodzie przedszkolnym, rodzice przejmują opiekę nad swoim dzieckiem z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem.
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Strona 2 z 2
4. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – dyżurującej woźnej zobowiązanej do wylegitymowania tej osoby.
6. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonad telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzid wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotowad w rejestrze upoważnieo telefonicznych, który stanowi załącznik do niniejszej procedury.
7. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
8. Odbiór dziecka następuje w godzinach, zadeklarowanych przez rodziców w umowie.
9. Przedszkole może odmówid wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymad dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktowad się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostad poinformowany dyrektor .
10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi byd poświadczone przez orzeczenie sądowe.
POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI
1. Dzieci powinny byd odebrane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.
2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomid o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktowad się z Policyjną Izbą Dziecka.
4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola, oraz rodzice podczas pierwszego spotkania organizacyjnego. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na spotkaniach organizacyjnych (wrzesieo).
2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
3. Procedura obowiązuje od dnia 1 października 2014 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców .
Dyrektor mgr M.Aleksiak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 17.01.2016
Data udostępnienia informacji: 17.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2016 21:24 Dodanie informacji Jadwiga Całus