Procedura postępowania w razie wypadku

P.Nr 43 „Jantarek” w Gdyni Procedura postępowania w przypadku choroby lub wypadku dziecka
PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU NR 43 „JANTAREK”
W GDYNI
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 2003 nr 6, poz. 69).
Należy pamiętać:
1. Każdy nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych
u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również w razie wypadku na terenie
przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym winien natychmiast powiadomić dyrektor
następnie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
2. W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie
zdrowia lub życia dziecka dyrektor lub nauczyciel opiekujący się grupą wzywa pogotowie
ratunkowe .
3. Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, w której
dziecko przebywa sprawuje nad nim bezpośrednią opiekę, jak również udziela wszelkich
informacji
o zdarzeniu.
4. W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka
podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z
dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe
przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie jak również miejsce pobytu
dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności
nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.
5. Jeżeli jest to możliwe usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
6. Należy poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej
sytuacji zapewnić ciepłe okrycie.
7. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo
zaopatrzyć.
8. W przypadkach porażenia prądem odciąć dopływ prądu.
9. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.
10. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
11. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani
stałej (tabletki).
12. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny
zmieniać pozycji poszkodowanego.
O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
a) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego,
b) pracownika służby BHP,
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:
a) rodziców (prawnych opiekunów);
b) prokuratora,
c) kuratora oświaty.
O wypadku w wyniku zatrucia, zawiadamia się:
a) rodziców (prawnych opiekunów)
b) Państwowego Inspektora Sanitarnego.
O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik
przedszkola.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU:
Postępowanie:
1. Pracownik przedszkola, który otrzymał wiadomość o wypadku lub był jego świadkiem na
terenie przedszkola niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udzielając mu
pierwszej pomocy przed medycznej i wzywa karetkę pogotowia. Zachowuje spokój, nie
wpada w panikę, rozpoznaje stan poszkodowanego.
2. Rodzaj udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju
obrażeń.
3. W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki, świadek wypadku
lub osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika
przedszkola. Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania służb
medycznych.
4. Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy sprawujący
nad dzieckiem bezpośrednią opiekę nie może pozostawić poszkodowanego wychowanka
bez opieki.
5. Świadek wypadku lub osoba, która dowiedziała się o wypadku, niezwłocznie zawiadamia
dyrektora przedszkola o wypadku albo prosi innego pracownika o poinformowanie o
zaistniałym wypadku dyrektora lub w przypadku jego nieobecności na terenie placówki, inną
osobę wyznaczoną przez dyrektora.
6. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor przedszkola lub
upoważniony przez niego pracownik przedszkola zabezpiecza miejsce wypadku w sposób
wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
7. Dyrektor niezwłocznie powiadamia o wypadku rodziców albo prawnych opiekunów dziecka.
8. W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania się przez
nauczyciela zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, pracownik obsługi
pracujący w danej grupie przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci
nauczycielowi z sąsiedniego oddziału. Nauczyciel może wskazać innego pracownika obsługi
zobowiązanego do przekazania dzieci.
9. Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do swojej grupy.
Dopuszczalne jest podzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących
oddziałach, jeśli liczba dzieci w grupie jest zbyt duża, aby jeden nauczyciel zapewnił im
należytą opiekę.
10. W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka
podejmuje lekarz zespołu ratunkowego.
11. W przypadku ciężkiego wypadku, jeśli grupa była świadkiem wypadku, wskazane jest, aby
zapewnić wsparcie psychologa (jeśli wypadek miał miejsce w godzinach jego pracy).
12. Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem niniejszej procedury odpowiedzialny
jest dyrektor.
13. Niedopuszczalne jest gromadzenie się pracowników przedszkola wokół poszkodowanego
w wypadku, tworzenia atmosfery sensacji czy paniki. Należy, w miarę możliwości, starać się,
żeby wypadek nie zakłócił w znacznym stopniu pracy placówki.
14. Dalszy tryb postępowania w przypadku zgłoszenia i ustalenia okoliczności wypadku
określony jest
w regulaminie BHP obowiązującym na terenie przedszkola.
15. Dyrektor przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami przedszkola omawia
okoliczności
P.Nr 43 „Jantarek” w Gdyni Procedura postępowania w przypadku choroby lub wypadku dziecka
i przyczyny wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej
procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do
zapobiegania analogicznym wypadkom.
16. Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom z
zewnątrz, nie udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela wyłącznie
dyrektor.
17. Gdy dziecko znajduje się pod fachową opieką lekarską i jest przekazane rodzicom dyrektor,
nauczyciel lub świadek wypadku sporządza notatkę powypadkową i powołuje zespół
powypadkowy.
18. W skład zespołu powypadkowego wchodzi: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny
pracy, Społeczny Inspektor Pracy. Jeżeli z ważnych przyczyn w pracach zespołu nie mogą
uczestniczyć w/w osoby, w skład zespołu wchodzi dyrektor przedszkola oraz inny
upoważniony pracownik przedszkola legitymujący się przeszkoleniem w zakresie BHP.
19. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację
powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
20. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentującą go osobę o
przysługujących mu prawach w toku postępowania powypadkowego.
21. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego
zaznajamia się rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego niepełnoletniego.
22. Protokół powypadkowy (podpisany przez członków zespołu i dyrektora przedszkola) doręcza
się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania
powypadkowego
w terminie 14 dni od zakończenia postępowania.
23. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji przedszkola.
24. Organowi prowadzącemu Przedszkole i Kuratorowi Oświaty protokół powypadkowy doręcza
się na ich wniosek.
25. W ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu powypadkowego osoby powiadomione mogą
złożyć ustne lub pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu na ręce przewodniczącego
zespołu powypadkowego.
26. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole.
27. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może: zlecić dotychczasowemu
zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności
dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania
powypadkowego.
28. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków dzieci oraz pracowników placówki w
„Księdze wypadków”.
29. Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami placówki okoliczności i przyczyny wypadków
oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU ZBIOROWEGO:
W razie wypadku zbiorowego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał
wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:
1. Dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i
czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo.
2. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanym opiekę.
3. Sprowadza fachową pomoc medyczną.
4. W miarę możliwości udziela poszkodowanym pierwszej pomocy.
5. Informuje o wypadku dyrektora przedszkola.
6. Wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich
bezpieczeństwa.
7. Nie dopuszcza do paniki i zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce
wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych.
8. Relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem.
9. Informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz
poszkodowanych, jeśli takie się pojawiły.
10. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania od dnia 01.09.2013r.
Dyrektor Przedszkola Małgorzata Aleksiak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 17.01.2016
Data udostępnienia informacji: 17.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2016 21:17 Dodanie informacji Jadwiga Całus