Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna Przedszkola Nr 43 „Jantarek” w Gdyni

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Nr 43 „Jantarek” w Gdyni, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 59.
Inspektor danych osobowych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: iod.edu@gdynia.pl, tel. 587617704
Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1 lit. C).
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane: a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola, b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego, d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o: a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka, b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej, c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe:  Przedszkole Nr 43 „Jantarek” w Gdyni, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 59., tel. 58 6253285, 725269761
Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: Dyrektor Małgorzata Aleksiak
Inspektor Danych Osobowych - Grzegorz Sarniak   iod.edu@gdynia.pl, tel. 587617704

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 01.09.2019
Data udostępnienia informacji: 10.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2021 15:53 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
05.04.2021 17:56 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
12.03.2021 17:21 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
12.03.2021 17:16 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
22.10.2020 21:07 Korekta Jadwiga Całus
22.10.2020 21:06 Dodanie informacji Jadwiga Całus
10.09.2019 18:19 Aktualizacja treści Jadwiga Całus